หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-atg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญศา ยิ้มย่องโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกภพ มลิวรรณางกูรโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายสมเกียรติ สงวนวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
6. นายยุทธนา กันตะบุตรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
7. นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
8. นายวิทวัฒน์ สีลาดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา กันตะบุตรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา วิญญกูลโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนทรี ยอดขำโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
5. นายจำรุญ อังกีรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พร สมงามโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
7. นายวิญญู ปิยจันทร์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
8. นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
9. นางสาวจินตนา วิยานันโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เดชคงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรฏพจน์ แสงสนิทโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา เสนาพันธ์โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
4. นางสาวชาลินี ศึกษาชาติโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประภาภัทร์ แสงทองโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางนัฏชดา วงษ์ป้อมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตยาพร ช่างปั้นโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ศรีนาคโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นางสาวนริศรา ธงชัยโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายเชาวน์วัฒน์ ทิพย์อักษรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพรัชโฉม ศรีสว่างโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางธัญญ์นรี จันทร์เดชาสิริโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายศิริชัย เอี่ยมพันธ์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
4. นายนพดล ชาวนาผลโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นายสำรวล จำรุญศรีโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา หงษ์จินดาโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางนิสากร รังษีภโนดรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนารี รุ่งมีโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
4. นางพิมประไพ พานทองโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางอริสา พุ่มพิศโรงเรียนแสวงหากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา สง่างามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
6. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะฯกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา สง่างามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
6. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะฯกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา สง่างามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
6. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะฯกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา สง่างามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
6. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะฯกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายรชต สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ แต่งงามโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐเมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายรชต สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ แต่งงามโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐเมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายรชต สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ แต่งงามโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐเมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายรชต สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ แต่งงามโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐเมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายรชต สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ แต่งงามโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐเมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา สง่างามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
6. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะฯกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา สง่างามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
6. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะฯกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายรชต สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ แต่งงามโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐเมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายรชต สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ แต่งงามโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐเมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นายศรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นายศรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นายศรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นายศรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นายศรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นายศรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นายศรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นายศรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยประธานกรรมการ
2. รศ.ชโลมใจ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายมลตรี เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยประธานกรรมการ
2. รศ.ชโลมใจ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายมลตรี เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยประธานกรรมการ
2. รศ.ชโลมใจ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายมลตรี เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยประธานกรรมการ
2. รศ.ชโลมใจ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายมลตรี เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยประธานกรรมการ
2. รศ.ชโลมใจ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยกรรมการ
3. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายมลตรี เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยประธานกรรมการ
2. รศ.ชโลมใจ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายมลตรี เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยประธานกรรมการ
2. รศ.ชโลมใจ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายมลตรี เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยประธานกรรมการ
2. รศ.ชโลมใจ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายมลตรี เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยประธานกรรมการ
2. รศ.ชโลมใจ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายมลตรี เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยประธานกรรมการ
2. รศ.ชโลมใจ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายมลตรี เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยประธานกรรมการ
2. รศ.ชโลมใจ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายมลตรี เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยประธานกรรมการ
2. รศ.ชโลมใจ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายมลตรี เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยประธานกรรมการ
2. รศ.ชโลมใจ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายมลตรี เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นายศรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นายศรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวรรณา ตรีอุดมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทุมพร มีเนตร์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
3. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวรรณา ตรีอุดมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทุมพร มีเนตร์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกิติวรรณ กองสุผลโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจวรรณ สีงามโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางอัจฉรารัตน์ ช้างเถื่อนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจวรรณ สีงามโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอัจฉรารัตน์ ช้างเถื่อนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณา ตรีอุดมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติวรรณ กองสุผลโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร มีเนตร์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุทุมพร มีเนตร์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตนา รอดสวัสดิ์โรงเรียนสามโก้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางสาวรัตนา รอดสวัสดิ์โรงเรียนสามโก้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนไผ่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกิติวรรณ กองสุผลโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสายชล เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบประธานกรรมการ
2. นายสำรวย หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
3. สิบเอกคูณมา จันทร์ผายโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสายชล เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบประธานกรรมการ
2. นายสำรวย หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
3. สิบเอกคูณมา จันทร์ผายโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายชมาพล ชุมชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายชมาพล ชุมชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณีต บุญเรืองรัตน์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ บุญยะคงรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายเจริญวริศ บุญสันต์สุขศรีโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สังสมบูรณ์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นายเอก ขำมณีโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
6. นายสรกฤช ศรีสว่างโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปัทมาพร อู่ทองโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
8. นายสำรวล จำรูญศรีโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายสำเนา แย้มจำนรรโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรนุช พันธุ์พรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชญานิษฐ์ นิลพฤกษ์โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรีย์ บุญปลีกโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ขจรศักดิ์ชัยโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมัคร เขียวหวานโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันท์นณัฏฐ์ นาน้ำเชี่ยวโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวฉวีวรรณ์ บุญประดับโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปณิธาน ภูษาทองโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นางสาววณิชชากร จันทร์งามโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ มีเพชรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราลักษณ์ ทับทิมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำฝน ทองคำโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา ศรีไพรอ่อนโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นางสุมิตา ลี้ถาวรกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายฤชุพนธ์ พลมาลาโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา เขียวฉอ้อนโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำฝน ทองคำโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา ศรีไพรอ่อนโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นางสุมิตา ลี้ถาวรกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายฤชุพนธ์ พลมาลาโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา เขียวฉอ้อนโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.5ประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ พูลพรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางสาวภาวิตรี รักไทยวัฒนาโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทนา จิตต์กระจ่างโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.5ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ พูลพรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางสาวภาวิตรี รักไทยวัฒนาโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทนา จิตต์กระจ่างโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนันทนา เรืองชัยวิริยะโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก มาสำราญโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
3. นางวิราพร นพพิทักษ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทิมา ปกป้องโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นางสาวสุนันทา บุญมาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอภิรักษ์ หงส์หาญณรงค์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.5กรรมการ
4. นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยาภรณ์ แสงนาคโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาววันดี โค้ไพบูลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัทลี สังขวรโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางสาวภคอร เฉลยจรรยาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นางสาวฉัตรวลัย ทรงความเจริญโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
5. นางพรรณี สังข์ทองโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาววันดี โค้ไพบูลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัทลี สังขวรโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางสาวภคอร เฉลยจรรยาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นางสาวฉัตรวลัย ทรงความเจริญโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
5. นางพรรณี สังข์ทองโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวปราณี พ่วงทองคำโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.5กรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนนทรี พุฒซ้อนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นางอุมาวรรณ แสงสนิทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจักรวาล นาคชุ่มโรงเรียนราชสถิตย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงโชค กล้าแข็งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอธิรัฐ พุ่มสาขาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.5ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา คุณโทถมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.5ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา คุณโทถมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเสถียร นพพิทักษ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายแมนรัตน์ วงศ์จิรวัฒนกุลโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นายอรรฏพจน์ แสงสนิทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัสเดช ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ เจริญผลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัสเดช ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ เจริญผลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัสเดช ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัสเดช ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิราญณ์ น่วมน้วงโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ใจหาญโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา ปิ่นแก้วโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ แก้วพรหมโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ น่วมนิ่มราชสถิตย์วิทยากรรมการ
6. นางบุษบา สง่างามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายจิราณุวัฒน์ บุญยะคงรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพิราญณ์ น่วมนิ่มโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ใจหาญโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา ปิ่นแก้วโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ แก้วพรหมโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ น่วมนิ่มโรงเรียนราชสถิตย์กรรมการ
6. นางบุษบา สง่างามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายจิราณุวัฒน์ บุญยะคงรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย บุญรื่นครูภูมิปัญญาบางเจ้าฉ่าประธานกรรมการ
2. นางจำปี พงษ์ชุบโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
3. นายประเสริฐ มากระดีโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญสนอง ชูวิไลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย บุญรื่นครูภูมิปัญญาบางเจ้าฉ่าประธานกรรมการ
2. นางจำปี พงษ์ชุบโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
3. นายประเสริฐ มากระดีโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญสนอง ชูวิไลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ เสมวิไลครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางจตุพร น้อยโสภณโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางธรรชนก พุ่มทับทิมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางจงถนอม แสวงนิลโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวพจนา โชชัยโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ เสมวิไลครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางจตุพร น้อยโสภณโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางธรรชนก พุ่มทับทิมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางจงถนอม แสวงนิลโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวพจนา โชชัยโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา คูหาเรืองรองครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นายฐิติพันธ์ สุภาพโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายไพศาล มั่นอกโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชนี บุญประดิษฐ์ครูภูมิปัญญากรรมการ
5. นายธิติ พันธ์ุศุภผลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
6. นายจารึก นิลศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา คูหาเรืองรองครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นายฐิติพันธ์ สุภาพโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายไพศาล มั่นอกโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชนี บุญประดิษฐ์ครูภูมิปัญญากรรมการ
5. นายธิติ พันธ์ุศุภผลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
6. นายจารึก นิลศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบันเทิง ทรงบัณฑิตย์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายวรพันธ์ สืบสายพันธ์ุโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายมนต์เทพ นัยพรโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ยวงเกตุโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นายยรรยง ศรีปลั่งโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
6. นายมณู บรรทัดจันทร์โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
7. นายยุทธภูมิ ไชยสิทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางเรวดี ผูกเกสรโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีประธานกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ เกียรติสถิตย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายสำเนา แย้มจำนันโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
4. นายชัยรัตน์ ช้างขำโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพล ขลังธรรมเนียมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
6. นายสันทัด ธิชากรณ์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวรัตนา แก้วสว่างโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนันทพร วงษาวดีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา พงษ์ศิริโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุบผา ทองประเทืองโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสาวนพพร ปรีชาโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
5. นางถาวร สุภาพจน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
6. นางณิชกานต์ ชิตารักษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนันทพร วงษาวดีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา พงษ์ศิริโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุบผา ทองประเทืองโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสาวนพพร ปรีชาโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
5. นางณิชกานต์ ชิตารักษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
6. นางถาวร สุภาพจน์โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลักขณา พงษ์พานิชโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยไพลิน ฮวบเจริญโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางอรชุมา ฤทธิเดชโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ เลิศนันทกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นางสุชีลา คล้ายชมครูภูมิปัญญากรรมการ
6. นางจิราภรณ์ จำนงไวโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการและเลขานุการ
7. นางจุฑามาศ เมฆเจริญโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอรสา บัวขมครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณพัชร เพชรหมื่นไวยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางสาวสุกานดา รักยิ้มโรงเรียนราชสถิตย์กรรมการ
4. นางอรชุมา ฤทธิเดชโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษาโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศศิกาญจน์ ทองประจวบโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุชีลา คล้ายชมครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางลักขณา พงษ์พานิชโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ เลิศนันทกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
4. นางสุมณฑา บุญกองโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอรสา บัวขมครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณพัชร เพชรหมื่นไวยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางสาวสุกานดา รักยิ้มโรงเรียนราชสถิตย์กรรมการ
4. นางอรชุมา ฤทธิเดชโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษาโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศศิกาญจน์ ทองประจวบโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ ผดุงศิลป์ครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ศรีสุวรรณครูภูมิปัญญากรรมการ
3. นายเมธี นาคพนมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางศุภาพิชญ์ แสงเพชรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวไพลิน อิงคนินันท์โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายวิษณุ ผดุงศิลป์ครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ศรีสุวรรณครูภูมิปัญญากรรมการ
3. นายเมธี นาคพนมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางศุภาพิชญ์ แสงเพชรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวไพลิน อิงคนินันท์โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมสมร สืบสายพันธุ์โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรพิพัฒน์ นาคประสงค์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสมสมร สืบสายพันธุ์โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรพิพัฒน์ นาคประสงค์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวพีรพรรณ ศรินทรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ รองประธานกรรมการ
3. นางวินิดา คหกิจไพศาลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวพีรพรรณ ศรินทรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"รองประธานกรรมการ
3. นางวินิดา คหกิจไพศาลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพีรพรรณ ศรินทรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"รองประธานกรรมการ
3. นางวินิดา คหกิจไพศาลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวพีรพรรณ ศรินทรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"รองประธานกรรมการ
3. นางวินิดา คหกิจไพศาลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนไผ่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนไผ่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนไผ่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนไผ่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางพัชรา สุชสังขารโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสุมารินทร์ สงวนวงษ์โรงเรียนวิสามโก้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย โทร 0867911013 Email:never2529@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]