รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพม.5 อ่างทอง ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กชายชิติพัทร์  สุดใจ
2. เด็กชายเอกรัตน์  กันกุล
 
1. นายยุทธนา  ฉุนชื่นจิตต์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. เด็กชายชานน  หาญกิจ
2. เด็กชายภานุสรณ์  อุ้มญาติ
 
1. นางสาวอัจฉรา  วิญญกูล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกรัณย์  ทรัพย์เจริญ
2. นายจิรภัทร  ทรัพย์สิน
3. นายทศวัต  ปั้นงาม
4. เด็กหญิงวริษา  แย้มยิ้ม
5. นายสุริยะ  เจริญ
 
1. นางนัฎชดา  วงษ์ป้อม
2. นางสาวชาลินี  ศึกษาชาติ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายกุลชาติ  กระมลฉ่ำ
2. นายจตุพร  นันทรักษ์
3. นายชนะพงศ์  อาจศรี
4. นางสาวทัชรี  ใจสนิท
5. นางสาวศรัญญา  หอมส่งกลิ่น
 
1. นายเชาวน์วัฒน์  ทิพย์อักษร
2. นางวินิดา  คหกิจไพศาล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายธนโชติ  หงษ์เอี่ยม
2. เด็กหญิงศิรดา  พันธ์ุไม้
 
1. นางพรัชโฉม  ศรีสว่าง
2. นางสาวเสาวรส  พุทธพงษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกชพร  กันอุปัทว์
2. นายภูมิมินทร์  ภู่พงษ์
 
1. นางนิสากร  รังษีภโนดร
2. นายนพดล  ชาวนาผล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  แพรพงษ์ศรี
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายนพรุจ  บุญบาง
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรธิภา  บุญสง่า
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายสหรัถ  มะลิลา
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  อินทร์เอี่ยม
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายภัทรดนัย  เสริมดี
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนรีกานต์  นันตีสู้
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  พูลนุช
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  วินทะไชย์
2. เด็กหญิงมนต์นภา  มุขทอง
 
1. นายจิรวัฒน์  คชวงษ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชฎาพร  ไทยคณา
 
1. นายสมชาย  สุจรัสเศรษฐ์เมธา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นางสาวน้ำผึ้ง  งามอักษร
 
1. นายอนิรุทธิ์  ศรีโพธิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายรัชภูมิ  ภิรมณ์สุข
2. เด็กชายอนุชา  จันทนาวงศ์
3. เด็กชายเสกสรรค์  ผดุงแพทย์
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
2. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายชลตกานต์  เณรเถาว์
2. นางสาวพิมมาดา  บรรณกร
3. นายพีรวัส  พลเสน
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงฑธิยา  สมบรูณ์
 
1. นายนพรัตน์  พวงสมบัติ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นางสาวรัชนีกร  แก้วสุข
 
1. นายอาคม  นัยพร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรภัค  พลาโส
 
1. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นางสาวมัลลิกา  พรมศิริเดช
 
1. นายอาคม  นัยพร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แหวนทับทิม
 
1. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายธนพัฒน์  นุชเสียงเพราะ
 
1. นายนพรัตน์  พวงสมบัติ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นางสาวรัชนีกร  แก้วสุข
 
1. นายอาคม  นัยพร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  มอญยาว
 
1. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวพัชรีญา  ตั้งพงษ์
 
1. นายนพรัตน์  คันทรง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงปัญพร  กรรณเกตุแก้ว
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กลิ่นคุ้มดี
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายธีทัต  ตรีสุคนธ์
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 79.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ปั้นงาม
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวอารีรัตน์  ฉัตรทอง
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายอรุณ  มังกรทอง
 
1. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
 
1. นางสาวเกศริน  พลราช
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชลธิชา  บุญชู
 
1. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกนกศักดิ์  จิรพัฒนกุล
2. เด็กชายณัญเกียรติ  ชุ่มชื่น
3. เด็กหญิงธัญรัตน์  ชัยสิทธิเรืองกุล
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรมมาวันนา
5. เด็กหญิงพนัชกร  แสงหิ่งห้อย
6. นายวีรยุทธ  เผ่าสุกัน
7. นางสาวศรสวรรค์  สรีพยัคฆ์
8. เด็กชายสุวัจชัย  เครือประสิทธิ์
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
2. นายนพรัตน์  คันทรง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีเจริญ
2. นายจงเจตน์  พรหมวงษ์
3. เด็กชายจิรายุส  ผลไพบูลย์
4. นางสาวชลฤทัย  สีสด
5. นางสาวฐิติรัตน์  เจียมอยู่
6. เด็กชายณภัทร  ไตรมงคล
7. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีชื่น
8. เด็กชายธนเดช  ทรัพย์ทองใบ
9. เด็กหญิงนภาพร  ทรัพย์ทองใบ
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กลิ่นคำดี
11. เด็กชายพันธวัช  สมศรี
12. เด็กหญิงภัทรภัค  พลาโส
13. เด็กหญิงมัทติการ์  เนตรวัน
14. นางสาวศิริเพ็ญ  แน่นพิมาย
15. เด็กหญิงสุภารัตน์  พุทธิวัย
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
2. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
3. นางสาวเกศริน  พลราช
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายคีตนันท์  คุ้มมงคล
2. เด็กชายภัทรเทพ  หงษาคำ
3. เด็กชายฤทธิเดช  สังสุวรรณ
4. เด็กหญิงวิลาสิณี  ฐานโพธิ์
5. เด็กชายศุภณัฐ  ชุติเชาว์
 
1. นายเยี่ยม  คุ้มมงคล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายกาญจน์พิสิฐ  พงษ์ไพร
2. นายขันติพงษ์  สิทธิเวชเกียรติ
3. นายธนพงษ์  สุขขุม
4. นายธนภัทร  ทองเสริมไท
5. นายศักดิพัฒน์  แก่นคีรี
 
1. นายเยี่ยม  คุ้มมงคล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรุณา  ม่วงสีตอง
2. นายกฤตภาส  มารศรี
3. นายกฤษฎา  มีลึก
4. นางสาวกวินทิพย์  เรือนนาค
5. นางสาวจุฑาทิพย์  เชื้อบุญ
6. นายจุมพล  วรยศ
7. นางสาวชลฤทัย  สีสด
8. นายชลสิทธิ์  ประสานทรัพย์
9. นางสาวณัฐกานต์  ฉุนหอม
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองใบ
11. นางสาวดลฤดี  จรัสอุไรธรรม
12. นางสาวธนพร  สอนอาจ
13. เด็กชายธนพล  บุญรอด
14. เด็กหญิงนภัสสร  กิจไพบูลย์พันธ์
15. นางสาวนัฐวรรณ  คล้ายวงษ์
16. นางสาวนิศารัตน์  อิ่มสอาด
17. นางสาวนุจรีย์  หอมหวน
18. นางสาวปาริฉัตร  เสมาเงิน
19. นายพงศกร  คล้ายภู่
20. นางสาวพบรัก  บุญปกครอง
21. นางสาวพิยะดา  พูลจีน
22. นายพุฒิพงษ์  สระบัวทอง
23. นางสาวมลทิรา  แสงรุ่งเรือง
24. นายรชต  เมืองเชียงหวาน
25. เด็กชายรชต  โตบัญฑิต
26. เด็กหญิงลลิภัทร์  กันสถิตย์
27. นางสาววนิดา  กลิ่นกุหลาบ
28. นางสาววรรณชา  โสสุวรรณ์
29. นายวรรธนะ  อินทรัพย์
30. เด็กชายวรรักษ์  รุ่งเรือง
31. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เถาสมบูรณ์
32. นายสรวิศ  สุริโย
33. นายสิทธิเวช  สาทางกูล
34. นายสุธี  สุดสงวน
35. นางสาวสุรางรัตน์  รอดส้ม
36. นางสาวอังคณา  คำสะอาด
37. เด็กหญิงเวณิกา  ผดุงวิทยากร
38. นายเศรษฐกิจ  รุ่งเรือง
39. เด็กหญิงโยชิตา  ศิริชโย
40. เด็กหญิงไพลิน  โพธิ์ย้อย
 
1. นายสาโรจน์  สุขประเสริฐ
2. นางวัชรี  สุขประเสริฐ
3. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
4. นางสาวเกศริน  พลราช
5. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกวิน  นาชัยนาค
2. นายกาญจน์พิสิฐ  พงษ์ไพร
3. นางสาวกิตติยา  อินทชิต
4. นางสาวกิติยากรณ์  ทวีคูณ
5. นางสาวกิ่งฉัตร  วรเกียรติตระกูล
6. นางสาวกุลธิดา  มีมงคล
7. นายขวัญชัย  ขำสุจินตร์
8. เด็กชายคีตนันท์  คุ้มมงคล
9. นางสาวจารุวรรณ  ประสานทรัพย์
10. เด็กชายชลชาติ  ศรีเมือง
11. นางสาวชุติกานต์  นพสรี
12. นางสาวฐิติกาญจน์  แกล้วกล้า
13. เด็กชายณภัทร  สุวิมล
14. นางสาวณัฐฐินันท์  พิทักษ์เถื่อน
15. นายธนพล  เย็นทรวง
16. นางสาวธนัชชา   จันทร์งาม
17. นายธนารัตน์  โพธิ์ทอง
18. นางสาวธัีญพร  เพ็งขจร
19. เด็กชายธีร์ธวัช  ม่วงเกตุ
20. เด็กชายนราวิชญ์  ทองนิล
21. เด็กชายบริวัฒน์  ชัยนคร
22. นางสาวปรียาพร  อ่อนหวาน
23. นางสาวพัชราพร  แพรทอง
24. นายภชวิทย์  พัมน์เลื่อน
25. นายภานุมาศ  ขยาย
26. นางสาวยศวดี  งามละม้าย
27. นายรวิภาส  ตู้พิจิตร
28. นายรุ่งรวิน  ราชมณเฑียร
29. นางสาววรณัน  สีม่วง
30. นางสาววิภาวี  ภูคำ
31. เด็กชายสงกรานต์  เลิศฤทธิ์ชัยกิจ
32. นายสุทธิชัย  ท้ายเงิน
33. เด็กชายสุทัสน์  ปิ่นขาว
34. เด็กชายอรรถพล  จำปาเงิน
35. นางสาวอรสินี  พากเพียร
36. นายอรุณ  มังกรทอง
37. เด็กหญิงอรุรรุ่ง  รัตนวะราหะ
38. เด็กชายอุตมิน  แสงทอง
39. นางสาวเกวริน  เรืองจรัส
40. นางสาวโศรดา  ผลทรัพย์
 
1. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
2. นายกัมปนาท  โนนศรี
3. นายนพรัตน์  คันทรง
4. นายเยี่ยม  คุ้มมงคล
5. นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
6. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
7. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายณฤทธิ์  พุ่มไพริน
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายทรงพล  บัวบาน
 
1. นายจักริน  มณีโชติ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงไพลิน  โพธิ์ย้อย
 
1. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวนัฐวรรณ  คล้ายวงษ์
 
1. นางวัชรี  สุขประเสริฐ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างโรจน์
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นายธนากร  เฉกแสงทอง
 
1. นายรชต  สุขเกษม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ฤทธิ์กระจ่าง
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวอาภารัตน์  ทับทิมทอง
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 1. เด็กชายวีระนันท์  เปี่ยมมนัส
 
1. นายวัชรพงศ์  ประชากุล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายณัฐภัทร  อ่อนระทวย
 
1. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวศิริลักษณ์  เรืองสำราญ
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวปิยธิดา  เผยกลิ่น
 
1. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายสุวิชนนท์  นามพันธ์
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. นายปุณยวัฒน์  นาชัยลาน
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปิ่นสุวรรณ์
 
1. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวจารุวรรณ  สุขเกษม
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษฏา  คงเจริญถิ่น
2. นายกวินท์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงจิดาภา  วงค์วีรชาติ
4. เด็กหญิงจิตตมาส  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  รังสิตบรรพต
6. นายชญานนท์  พงษ์สานต์คีรี
7. เด็กหญิงชรินธร  เย็นทรวง
8. นายณัฐภัทร  ตระกลูทวี
9. เด็กหญิงณิชาภัทร  แซ่ย้าง
10. เด็กหญิงดวงดาว  คมศรโมกข์
11. เด็กชายทองชัย  แซ่จ๋าว
12. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีบานเย็น
13. เด็กชายนัฐพงษ์  งิ้วงาม
14. เด็กชายนันทกร  วงทิพยษ์
15. นายภูตะวัน  เนติธรรมรัตน์
16. เด็กชายภูริ  แซ่ม้า
17. นายภูวเดช  จันทรมณฑล
18. เด็กหญิงวรรณภา  ดนตรี
19. เด็กหญิงวิริยา  วอปู
20. เด็กชายวิวรรธน์  ศรีสวาท
21. นายศิริศักดิ์  แซ่ย่าง
22. เด็กชายสาโรจน์  นุชกระแส
23. เด็กหญิงสิริพร  บุตรฉา
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  อาจหาญ
25. เด็กหญิงสุรีพร  แซ่กือ
26. เด็กหญิงสุวรา  แซ่โซ้ง
27. เด็กหญิงอทิตยา  ราตรีสุข
28. เด็กหญิงอรณิชา  ยือเซาะ
29. เด็กหญิงอรทัย  ลีลาพิพิธพัฒน์
30. เด็กชายอักษร  สกุลกสิกร
31. เด็กหญิงอัจฉรา  ชัชวาลประเสร็จ
32. เด็กหญิงอัสมา  สันตยากร
33. เด็กหญิงอาจารี  กวินวิจิตร
34. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แซ่ม้า
35. เด็กหญิงเมธิตา  คันธศิริ
36. นายเอกภพ  แซ่ม้า
 
1. นายมานพ  นวมจิตต์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกมนียา  แซ่ม้า
2. นายจิราพัชร  กลั่นสกุล
3. นางสาวชนิษดา  เชอมื่อ
4. นางสาวชลิดา  ลีลาพัฒนากิจ
5. นายชานนท์  ลีลาพิพิธพัฒน์
6. นางสาวชีวานุช  เล่าเดชวรโชติ
7. นางสาวทิพยา  แซ่ว่าง
8. นายนกยูง  แซ่วื้อ
9. นางสาวนงนุช  แซ่วื้อ
10. นางสาวนิศารัตน์  แซ่ย่าง
11. นายปรีชา  อุ่ยซือกุ
12. นางสาวพรไพริน  แซ่ม้า
13. นายพัสกร  แซ่กือ
14. นางสาวมรกต  แซ่ว้าน
15. นายมานิตย์  วรกิจพานิตย์
16. นายยงยุทธ์  สร้อยวงศ์
17. นางสาวยุวดี  แซ่สง
18. นางสาววิภารัตน์  แซ่หลอ
19. นางสาววิลัยลักษณ์  แซ่เล่า
20. นางสาววีรวรรณ  ชีหมื่อ
21. นายศิวาจาร  คณาวิวัฒน์
22. นายศุภชัย  แสนคุณธรรม
23. นายสมรักษ์  ไชยมงคล
24. นางสาวสาธินี  แซ่ย่าง
25. นายหฤทธิ์  แลนิ
26. นางสาวเสาวนีย์  มีเปี่ยม
27. นางสาวเอื่องพร  ตะวันแจ่มฟ้า
 
1. นายมานพ  นวมจิตต์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกนกพร  สังเกตกิจ
2. เด็กหญิงกัลยกร  ศรีนวลคำ
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พลอยสมบุญ
4. เด็กหญิงวรนุช  มีเพ็ชร
5. เด็กชายศิลา  เย็นฤทัย
6. เด็กชายสิทธิชัย  สนธิพงษ์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุกขชาติ
8. เด็กหญิงสุพัตรา  เทียมฉันท์
9. เด็กชายอาชานนท์  แตงอ่อน
10. เด็กชายเอกสิทธิ์  รุ่งจำกัด
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายพรพิพัฒน์  นาคประสงค์
3. นายวิทยา  กุลมาตร์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวจณิสตา  วิเชียรรักษ์
2. นายธนกฤต  พิชิตโชคกุล
3. นายภัทรพล  แสงเรือง
4. นางสาวภีรดา  ศตสุขกิตต์
5. นางสาวมินตรา  การประเสริฐ
6. นางสาวมินทร์ลดา  ยวงเกตุ
7. นางสาววันวิสา  ศรีสวัสดิ์
8. นายศุภชัย  ยิ่งยง
9. นายสุริยันต์  ชะเอม
10. นายอนุวัฒ  จิตรประมาณ
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายพรพิพัฒน์  นาคประสงค์
3. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกีรติกา  คล้ายสุบัน
2. เด็กหญิงณัฐพร  เฮ็งมัก
3. เด็กหญิงมณฑิฌา  ลิตโต
4. เด็กชายสิงค์หาร  บุญศรี
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองเทศ
6. เด็กหญิงแพรววา  สินประสิทธิ์
 
1. นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล
2. นายอาคม  นัยพร
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. นางสาวชนกสุดา  ชนชนะกุล
2. นางสาวชลิตา  ราชเนตร์
3. นางสาวชุลีพร  นุชนารถ
4. นางสาวพลอยไพลิน  มลิวงษ์
5. นางสาวสุพรรษา  ขุ่มด้วง
6. นายอภินันท์  ภาคีโชค
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นางสาวอริญญา  บุญประกอบ
3. นายอรรจกร  จันทร์ประดิษฐ์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  นพเกียรติ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองนิล
3. เด็กหญิงสุมิตรา  สีดาแก้ว
4. เด็กหญิงอรกัญญา  พิมพ์พันธุ์ดี
5. เด็กหญิงอัญชลี  สรภู
6. เด็กหญิงอาทิตยา  เทียนหอม
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นางสาวอริญญา  บุญประกอบ
3. นางสาวโศจิรา  บุญซิ่ววงษ์
4. นายอรรจกร  จันทร์ประดิษฐ์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกวินทิพย์  เรือนนาค
2. นางสาวญาณินี  คชสาร
3. นางสาวณิชาภัทร  พูลแสวง
4. นางสาวอุไรรัตน์  กองอรรถ
5. นางสาวเมธาวี  คนกลาง
 
1. นางสาวเกศริน  พลราช
2. นางวัชรี  สุขประเสริฐ
3. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกนกพร  งามขำ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์โทน
3. เด็กชายกิตติวัฒน์  ช่มชวย
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  โพธิืทอง
5. เด็กหญิงณัฐฑีรา  ปะเลย์
6. เด็กชายณัฐนนท์  สุธรรมชัย
7. เด็กหญิงณิชา  รัตนกำเนิด
8. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ใจเอื้อ
9. เด็กหญิงนิชนันท์  เฮงทองเลิศ
10. เด็กชายภัทรเทพ  หงษาคำ
11. เด็กชายภูวเดช  จุ่นสาย
12. เด็กหญิงวรรณภา  มีสิปป์สม
13. เด็กชายศุภกรณ์  ผิวรัตน์
14. เด็กหญิงสิริพร  สุขมาก
15. เด็กชายสุทธิศักดิ์  สภาพร
16. เด็กหญิงอภิญญา  มีสิปป์สม
 
1. นายนพรัตน์  คันทรง
2. นายกัมปนาท  โนนศรี
3. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
4. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกนกวรรณ  พรเจริญ
2. นางสาวกมลวรรณ  กรัณฑรัตน์
3. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วล้อมกาย
4. นายขวัญชัย  ขำสุจินต์
5. นางสาวจอมขวัญ  กองแก้ว
6. นางสาวจุฑารัตน์  คุณเผือก
7. นางสาวณัฐฐาพร  เฉลิมศรีเมือง
8. นายธนวัฒน์  กระจ่างยุทธ์
9. นายธวัชชัย  ผิวแตง
10. นางสาวปวีณา  ทองสุวรรณ์
11. นายปิยะวัฒน์  ศรีวะรมย์
12. นางสาวมัญชุมาศ  ทองเศรษฐี
13. นายวัชระ  ราชนิกูล
14. นางสาววิภาวี  หยกคชาธาร
15. นางสาวสตรีรัตน์  ขลังธรรมเนียม
16. นางสาวแคทรียา  เที่ยงจิต
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
2. นายนพรัตน์  คันทรง
3. นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายธนพล  สินธิพงษ์
2. เด็กชายนัฐพล  จันทร์ทร
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ด่านแพร
4. นายวัฒนชัย  อินเติมมา
5. เด็กชายอภิรักษ์  สบายวรรณ
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกนกพร  สังเกตกิจ
2. เด็กหญิงกัลยกร  ศรีนวลคำ
3. เด็กชายชนัตร  สังข์บางงา
4. เด็กชายณรงค์ศักดิื  พลอยสมบุญ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สถาวร
6. เด็กชายธงชัย  เรืองไร่โคก
7. เด็กชายธนพัฒน์  รายพากษ์
8. เด็กชายนพพร  ใจบุญ
9. เด็กหญิงนพมาศ   ภู่นาค
10. เด็กหญิงพรพรรณ  โคประโคน
11. เด็กหญิงพรพิมล  อิ่มมาก
12. เด็กชายมีนา  แก้วสุข
13. เด็กชายรัฐภูมิ  พวงทอง
14. เด็กหญิงวรนุช  มีเพ็ชร
15. เด็กหญิงวิภาวี  รักขาว
16. เด็กชายวุฒิชัย  เพชรประสม
17. เด็กชายสกล  ภูวประภาชาติ
18. เด็กชายสินชนะ  ขันทอง
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุกขชาติ
20. เด็กชายสุทธิพงศ์  สงวนยิ้ม
21. เด็กหญิงสุพัตรา  เทียมฉันท์
22. เด็กหญิงอติวรรณ  ไวยมาลา
23. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  คงปรีชา
24. เด็กชายอัษฎาวุธ  สีเขียวสด
25. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กล่อมมะโน
26. เด็กชายไพศาล  ชูเชิด
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายพรพิพัฒน์  นาคประสงค์
3. นายวิทยา  กุลมาตร์
4. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกนกวรรณ  พรเจริญ
2. นางสาวกมลวรรณ  กรัณฑรัตน์
3. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วล้อมกาย
4. นางสาวจุฑารัตน์  คุณเผือก
5. นางสาวชฎารัตน์  อ่อนน้อม
6. นายณเร  รัศมี
7. นายธนดล  กันศิริ
8. นายธนบดินทร์  คำศรีจันทร์
9. นายธนพัชร์  พึ่งเป้า
10. นายธัชพล  อ้อสุวรรณ
11. นายนฤพล  สำลีพันธ์
12. นายนันทพัชร์  พึ่งเป้า
13. นายปฏิภัส  ทศยันไชย
14. นางสาวปวีณา  ทองสุวรรณ์
15. นายปุณยเกียตริ  บุญเกิด
16. นางสาวมัญชุมาศ  ทองเศรษฐี
17. นางสาววิภาวี  หยกคชาธาร
18. นายวีรยุทธ  กุบแก้ว
19. นางสาวสตรีรัตน์  ขลังธรรมเนียม
20. นายสิทธินนท์  พิณเสนาะ
21. นางสาวสุริวรรณ  ชูเชิด
22. นางสาวเกษเกษร  กองเทียม
23. นายเกียรติพงศ์  นุ่นงาม
24. นายเจตณัฐ  ธนธีรานันท์
25. นายเนติลักษณ์  กวางทอง
26. นางสาวแคทรียา  เที่ยงจิต
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
2. นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายธีรธวัช  คงพืช
2. เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงแท้
3. เด็กชายนันทภพ  ปั้นงาม
4. เด็กชายพิเชษฐ  ปานพิพัฒน์
5. เด็กชายพีรพัฒน์  สินธุนาวา
6. เด็กชายสมชาย  สารภี
7. เด็กชายสหรัฐ  เงินอ่อน
8. เด็กชายอัษฏาวุธ  สุขขัง
 
1. นายสมเดช  พึ่งเนตร
2. นายสินชัย  พงษ์ชุบ
3. นายธันยพร  ทองแท้
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงวรรณษา  บุญไชย
2. เด็กหญิงศศิประภา  แสงทอง
3. เด็กหญิงเกศรา  ช้างรักษา
 
1. นางจินตนา  วิชาบาล
2. นางพัชรินทร์  พึ่งเนตร
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกชกร  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวณัฐกาญจน์  อินทบุตร
3. นางสาวปภาวี  สุขชุมทอง
 
1. นางพจมาล  บรรจงพินิจ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายภูวเดช  สิงห์รื่นเริง
2. เด็กหญิงวรพิชชา  สงเคราะห์
 
1. นางฉวีวรรณ์  บุญประดับ
2. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายคฌาณัณ  เมตไตร
2. เด็กชายอภิชา  พึ่งแก้ว
 
1. นายกิตติศักดิ์   กลีบขยาย
2. นายเจษฎา  เขียวฉอ้อน
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกฤต  กิตติวิทิตคุณ
2. นางสาวมนัสนันท์  ภู่ระหงษ์
 
1. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
2. นายเสถียร  นพพิทักษ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายวศิน  สุขีทรัพย์
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  เปาอินทร์
 
1. นางพรรณี  สังข์ทอง
2. นางสาวสุนันทา  บุญมา
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธนกร  กล่อมฤทธิ์
2. นายรัชภัทร  เพิ่มพูล
 
1. นางนันทนา  จิตต์กระจ่าง
2. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงบุปผา  สงวนสุข
2. เด็กชายศุภกฤต  เผือกประพันธ์ุ
 
1. นางสาวสุนันทา  บุญมา
2. นางพรรณี  สังข์ทอง
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายนรินทร์  ดาประดิษฐ
2. เด็กชายศิวาวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
2. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ช่างเหล็ก
2. เด็กหญิงอมราพร  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวณัฎฐธิดา  พวงทอง
2. นางสาวภัทราพร  ลอยบรรดิษฐ์
 
1. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวพรสวรรค์  วารินทร์
2. นางสาวสุธิดา  อรุณแสง
 
1. นางอุมาวรรณ  แสงสนิท
2. นายอรรฏพจน์  แสงสนิท
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชลันธร  หนิ้ววิยะวงค์
2. นายธิติ  มหาวรรณกิจ
 
1. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายดนุสรณ์  สระทองแก้ว
2. เด็กชายพรชัย  พุ่มภิญโญ
3. เด็กชายสรรค์พงศ์  คำหอม
 
1. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
2. นางปิยาภรณ์  แสงนาค
 
87 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชลันธร  หนิ้ววิยะวงค์
2. นายธนวัฒน์  จิตอุทัย
3. นายภควา  ทองโบราณ
 
1. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายจิณณวัตร  เสพศิริสุข
2. นางสาวศศิธร  ไข่สอน
 
1. นายอรรฏพจน์  แสงสนิท
2. นายวศิน  วงษ์ดิษฐ์
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายธนาทร  จำเริญไกร
2. เด็กชายพฤทธิ์  ทับเที่ยง
3. เด็กชายเดชธนา  บุญสมธนกุล
 
1. นายอนุพงศ์  เจริญผล
2. นายอนุพันธ์  ทุ่งทอง
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายจักรพันธ์  อโนทัยวัฒนะ
2. นายธนวัฒน์  สุรวัตร
3. นายธวัชชัย  ผิวแตง
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายอนุพงศ์  เจริญผล
 
91 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงธนภร  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงวรัทยา  ศรีสุนทร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สุดใจ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายกีรติ  ลาภหงษ์ทอง
 
92 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวนุชธิดา  บัวสอาด
2. นางสาววิชญา  แดงชอบกิจ
3. นางสาวเนตรชนก  ศาสตร์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายวศิน  วงษ์ดิษฐ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นายยสินทร  แซ่ซ้ง
2. นายหรือ  แซ่เห้อ
3. นายอานนท์  แซ่กือ
 
1. นายพิรญาณ์  น่วมด้วง
2. นายนิลักษ์  คงสุขสวัสดิ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นายประทีป  แซ่ย้าง
2. นายยุทธสิทธิ์  กลมกล่อมดี
3. นายสิทธิพงษ์  แซ่วื้อ
 
1. นายพิรญาณ์  น่วมด้วง
2. นายนิลักษ์  คงสุขสวัสดิ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงภาวินี  ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  มั่นคง
3. เด็กหญิงสุนันทา  ชื่นอารมย์
 
1. นางจำปี  พงษ์ชุบ
2. นางศรีอนงค์  ลิ้มสมบูรณ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวชญานิศ  ก้านใบยา
2. นายนัทธพงศ์  ควรปราโมทย์
3. นางสาวปิยธิดา  นุชปาน
 
1. นางจำปี  พงษ์ชุบ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ  แก้วพรหม
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกชกร  ใจตรง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วอยู่
3. เด็กหญิงธินัดดา  ครองสิน
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เหล่าอุ่นอ่อน
5. เด็กหญิงศศธร  คำพร
6. เด็กหญิงศศิมล  เปรมปรี
 
1. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
2. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
3. นางบุญสนอง  ชูวิไล
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์เชื้อ
2. นายศรณรงค์  ศรีประเสริฐ
3. นางสาวสุดารัตน์  เจริญวงศ์
4. นางสาวสุนิสา  ศิลป์สถาพร
5. นางสาวสุริวรรณ  ชูเชิด
6. นางสาวสุวนันท์  งามอักษร
 
1. นางพจนา  โชชัย
2. นางสุมณฑา  บุญกอง
3. นางณิชกานต์  ชิตารักษ์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เผ่าพยัคฆ์
2. เด็กชายนราวิชญ์  หน่ายสังขาร
3. เด็กชายอักครเดช  เรืองศรี
 
1. นายธิติพันธ์  สุภาพ
2. นายสุรศักดิ์  ใจหาญ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นางสาวอรนีย์  รักษาภาค
2. นางสาวอรนุช  รักษาภาค
3. นางสาวอริสา  ไวกสิกรณ์
 
1. นางพัชนี  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวศมนรัตน์  พรายรักษา
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ์  เฉ่งทอง
2. เด็กชายชิตพล  ทองพันชั่ง
3. เด็กหญิงรวงข้าว  ปิติคาม
 
1. นายบันเทิง  ทรงบัณฑิตย์
2. นายธนพล  ขลังธรรมเนียม
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายกิตติ  หวังดี
2. นายพัทธนันท์  นาคยศ
3. นายศรายุทธ  บุญปลีก
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วสว่าง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐวัลย์วรมย์  เกษมทรง
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีอนันต์
3. เด็กหญิงลภัส  รอดประเสริฐ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ฮวบเจริญ
2. นางบุญสนอง  ชูวิไล
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวพรสวรรค์  จันทร์สิน
2. นางสาวสุพัตรา  พันธ์เมือง
3. นางสาวอโรชา  ชื่นเชี่ยวยนต์
 
1. นางนันทพร  วงษาวดี
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายชฎิล  ทัดเทียม
2. เด็กชายหิรัญศักดิ์  แช่มช้อย
3. เด็กหญิงอัคริมา  อัควนิวาส
 
1. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
2. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกมลชนก  กองสุจริต
2. นางสาวพิมพ์พลอย  สมัครการ
3. นางสาวรัณฑิรา  โชติปทุมวรรณ
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ฮวบเจริญ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชมชร  วงษ์คล้อย
2. เด็กหญิงธนัชญา  เพ็งสาธร
3. เด็กหญิงพฤกษา  บุญเส็ง
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวจุติพร  อยู่ยาง
2. นางสาวธนนนันต์  มงคลอินทร์
3. นายพงศกร  ศิริอัคคะโชติ
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ฮวบเจริญ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกิตติยา  จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงสมหทัย  จันทร์เศรษฐี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์เที่ยง
 
1. นางจงถนอม  แสวงนิล
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวนนทยา  วาตะ
2. นางสาวอารีย์วรรณ  อ่อนดี
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กชายปวเรศ  โพธิสุวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  ใจใหญ่
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันทอง
 
1. นายสรุดี  สงธิ
2. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นายปัญญา  สุขแสงจันทร์
2. นางสาวศิราพร  กระต่ายทอง
3. นางสาวแขไข  สุขแสงจันทร์
 
1. นางสาวณัฐนรี  สงวนสุข
2. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงพรพิมล  หอมอินทร์
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นางสาววิภาวรรณ  คชแสง
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรเกตุ
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นางสาวชัญญา  กระแสร์ญาณ
 
1. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นางสาววิภาวรรณ  คชแสง
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กหญิงสุวรรณี  รอดราคี
 
1. นางสาวนพพร  ปรีชา
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 1. นางสาวนภสร  กาบเครือ
 
1. นางอัจฉรารัตน์  ช้างเถื่อน
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นายสิทธิพล  เชิดฉาย
 
1. นางสาวมนัสชนก  แช่มช้อย
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กชายชลนที  พลายเพลิด
2. เด็กชายสรวิทญ์   เสมวิลัย
 
1. นางสาวปราณี  พ่วงทองคำ
2. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ