หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 0 0 0
2 001 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 48 98 72
3 006 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 19 28 25
4 008 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 20 40 28
5 007 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 42 104 72
6 009 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 29 68 50
7 011 โรงเรียนบางปะหัน 43 99 72
8 012 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 8 17 9
9 014 โรงเรียนปากกรานพิทยา 28 48 33
10 016 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 53 114 80
11 027 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 0 0 0
12 017 โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" 9 22 16
13 019 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 36 54 48
14 020 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 36 75 53
15 022 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 19 31 28
16 023 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 46 138 79
17 024 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 69 203 108
18 026 โรงเรียนอุทัย 38 84 57
19 002 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 14 31 18
20 010 โรงเรียนบวรวิทยา 2 11 21 13
21 015 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) 31 67 43
22 018 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 8 55 18
23 025 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 34 92 57
24 003 โรงเรียนเจนอยุธยา 0 0 0
25 005 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 0 0 0
26 004 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 19 79 37
27 021 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 0 0 0
รวม 660 1568 1016
2584

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]