หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 - 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภรณ์อนันต์ศักดิ์ ฤทธิ์ธนันต์โรจน์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการโสตทัศนูปกรณ์
2 นายสุภาพ พึ่งญาต โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการโสต์ทัศนูปกรณ์
3 นายทวีศักดิ์ ศรีบูรพาภิรมย์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการสถานที่
4 นางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
5 นางสาวแพรทิพย์ ภาควัตร โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
6 นางสาวนงนุช ขอกรดสำโรง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
7 นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการพยาบาล
8 นางนิจ สังข์กาจ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการพยาบาล
9 นางธัญพร เมฆสิน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการรับเรื่องร้องเรียน
10 นายโกวิท ดนตรีเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
11 นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
12 นายประทีป ขาวดารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมมการจัดการแข่งขัน
13 นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมมการจัดการแข่งขัน
14 นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมมการจัดการแข่งขัน
15 นายสุวิชช์ชัย อังกูรสุรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑" รองประธานกรรมมการจัดการแข่งขัน
16 นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมมการจัดการแข่งขัน
17 นางสาววัชรี ประสพสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมมการจัดการแข่งขัน
18 นายมานิต แถบทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมมการจัดการแข่งขัน
19 นางสาวเสาวคนธ์ เจริญมังษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย รองประธานกรรมมการจัดการแข่งขัน
20 นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม รองประธานกรรมมการจัดการแข่งขัน
21 นางพิมพ์ลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
22 นางทิพภา ผดุงวงศ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
23 นายธนวัฒน์ พินนอก ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
24 นางพัชรี ศิริเสนา ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
25 นายสวง จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการจราจร
26 นายสุริยะ พงษ์พืช ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการพยาบาล
27 นายเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการโสตทัศนูปกรณ์
28 นางอัมพร กองโชค ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการรับรายงานตัว
29 นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการรับรายงานตัว
30 นางสาวมณฑา ธัชประมุข โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
31 นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
32 นางสาวภิญญาภัชญ์ แหวนนาค ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
33 นางสุกัญญา หล่อประเสริฐ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
34 นางอัญชลี สิงห์โตขำ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
35 นายประเสริฐ เจริญสุข โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
36 นายกรวิช ทับทอง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
37 นางสาวปราณี ทรัพย์อุภัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมมการสถานที่
38 นายกฤษณะ ฤทธิ์เดช ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการสถานที่
39 นายธนากร ผิวนวล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการสถานที่
40 นางธัญพร เมฆสิน ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการโสตทัศนูปกรณ์
41 นายบุญธรรม ปิ่นทอง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมมการการเงิน
42 นางอุทัยรัตน์ ศรีอนันต์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการการเงิน
43 นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
44 นางพรพิมล ส้มทอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
45 นายฉัตรชัย สัตบุษ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการ และเลขานุการลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
46 นางพิมพ์ลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
47 นางวัฒนีวรรณ ประดิษฐ์เขียน ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
48 นายธนวัฒน์ พินนอก ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]