รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 - 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายณพวิทย์  สร้อยเสริมสิริ
2. เด็กชายสิรวิชช์  สังข์ทอง
 
1. นางพรพิมล  ส้มทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายพิธิวัฒน์  มูลสาร
2. เด็กชายวรากร  บุญเกื้อ
 
1. นางพรพิมล  ส้มทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงจิตรลดา  กุตะนันท์
3. เด็กหญิงชนิตรา  เสือเปรียว
4. เด็กหญิงธัญชนก  อิมแล่ม
5. เด็กหญิงเกศกมล  อ่อนแสง
 
1. นางสุนีย์  ขันธวิธิ
2. นายอนุพงศ์  จูงใจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นางสาวธันย์ชนก  เทพอุดม
2. นางสาวนัฐชานันท์  น้อยพิทักษ์
3. นางสาวพิชญา  เอนก
4. นางสาวลักษมณ  บุตรศรี
5. เด็กชายศุภโชค  อดุลรัตนพันธ์ุ
 
1. นายธนากร  ผิวนวล
2. นายนันทมิตร  สุภสิงห์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กชายสหชาติ  วงศ์วิฉาย
2. เด็กหญิงอทิตยา  ตุ้มทอง
 
1. นางสาวศุษมา  เกษสา
2. นางอัญชณา  สิริภาพ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นางสาวดารณี  ทองเภาว์
2. นายสุทิวัส  สีดี
 
1. นายฉัตรชัย  สัตบุษ
2. นางวัฒนีวรรณ  ประดิษฐ์เขียน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายวัชระ  พระเมือง
 
1. นางรจนา  ภู่เงิน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. นายนิรุต  รื่นพิทักษ์
 
1. นายไฟซอล  เลาะวิถี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุญญาพร  บุญเตียม
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายนพรัตน์  ศรแก้ว
 
1. นางอารียา  เต๊ะวงศ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เนื่องจันทร์พัฒน์
 
1. นางอรทัย  โพธิเวชกุล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. นางสาวสนธยา  วรโยธา
 
1. นางอรทัย  โพธิเวชกุล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  ทองปรุง
 
1. นายสมเกียรติ  เรียบร้อย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวเมทินี  ทองคุ้ม
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพล  คงสมชีพ
2. เด็กชายวรเชษฐ์  แสงภู่
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
2. นางสาวอมรรัตน์  โพรามาต
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จิตเพชรสกุล
 
1. นายสิรภพ  ทองอร่าม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายวุฒิชัย  แม้นกลิ่นเนียม
 
1. นายสิรภพ  ทองอร่าม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กชายวิศรุต  มหาชัย
2. เด็กชายศรายุทธ  ม่วงไม้
3. เด็กชายสถาพร  กล่ำทอง
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
2. นางจิราภรณ์  ละอองศรี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  บุญสง่า
2. นางสาวชาริสา  งามบุญแถม
3. นายสุริยา  ม่วงไม้
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
2. นางจิราภรณ์  ละอองศรี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปวีณา  บุตกร
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายภูริพงษ์  พรหมเมศ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายทิวากร  ไวยปิติ
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  ชินประหัษฐ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พูนศรีสวัสดิ์
 
1. นางทิพย์รัตน์  นันหัดทัย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายวีรภัทร  ตุ้มอ่อน
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายวัชระ  นิลศิริ
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญาเรศ  งามสมโสด
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสริตา  อุดบัววงค์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวอาทิตยา  นพยอด
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายปิยวัฒน์  จำพรต
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกาญจนา  เอกจิตร
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจีรพร  พุฒิเพ็ญ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชุติพงษ์  ส่วนบุญ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภาศิริ  ศรีจันทร์
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายวราวุฒิ  ทองชันสุก
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายศรันย์  สุวรรณพงศ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชัชชานนท์  อุ่นเจริญ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติมา  รัชชุรัตน
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิกา  สุวรรณชัย
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายกันตภน  กระแสสังข์
2. นางสาวกาญจนา  เอกจิตร
3. นายชัชชานนท์  อุ่นเจริญ
4. นายชุติพงศ์  ส่วนบุญ
5. นางสาวญาณิกา  สุวรรณธัย
6. นายนัฐพล  อนันตริยกุล
7. นายสนธยา  เจริญผล
8. นางสาวหทัยชนก  มาอัมพร
9. นางสาวอัจฉราพรรณ  กลับไทย
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
2. นายบุญธนา  จำพรต
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายกันตพิชศ์  กระแสขันธ์
2. นายกิตติกานต์  กิตติธนากร
3. เด็กหญิงจีรพร  พุฒิเพ็ญ
4. นางสาวญาณิกา  สุวรรณชัย
5. เด็กชายทัตพงศ์  เขียววิมล
6. เด็กชายธนกร  เกิดทรัพย์
7. นายนัฐพล  อนันตริยกุล
8. เด็กชายปัญชยุต  เครือหมู
9. เด็กชายพงศกร  ใจเที่ยง
10. นางสาวพิชชา  กระแสขันธ์
11. นายภูผา  สะแกคุ้ม
12. นางสาวศศินรี  อภิรักษ์
13. นายสรวิชณ์  มุสิการุณ
14. เด็กชายอรรถสิทธิ์  บัววิจิตร์
15. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สว่างญาติ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
2. นายบุญธนา  จำพรต
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชัชชานนท์  อุ่นเจริญ
2. เด็กหญิงฐิติมา  รัชชุรัตน
3. นายณัฐพล  ชินประหัษฐ์
4. นางสาวธัญญาเรศ  งามสมโสด
5. นายนรินธร  ภะมะรินทร์
6. เด็กชายปรมินทร์  ภิญมิตร
7. เด็กชายภานุมน  มีนิล
8. เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์อ่อน
9. นายภูริพงษ์  พรหมเมศ
10. นายภูวเดช  ปั้นแพทย์
11. นายวัฒนา  พรรณโภชน์
12. นายสนธยา  เจริญผล
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธนกฤต  ทำรงค์รัตน์
2. นายภูวดล  วัฒนพิสิทธิ์
3. นายยศธร  แตงทอง
4. นายศุภวิชญ์  สาดเสาเงิน
5. นายสุกนธี  มีฤกษ์
 
1. นายสิรภพ  ทองอร่าม
2. นายศักดา  สาพิมาน
3. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กชายจิรสิน  มังกะโรทัย
2. นายฐาปกรณ์  แต่งรุ่ง
3. เด็กหญิงฐิตินันต์  หาญวงศ์
4. นายณัฐชาต  มิตรสันเทียะ
5. เด็กชายณัฐนันท์  ขาวฉ่อง
6. เด็กหญิงณัฐพร  นาคปล้อง
7. นางสาวทองดี  นำเจริญสุข
8. เด็กชายธนกร  ทองนพ
9. นายธนพล  ยิ้มพักตร์
10. นายธนาคาร  มากสิน
11. เด็กหญิงธมนวรรณ  อรุณเสถียร
12. นายธีรชาติ  จันตา
13. เด็กชายนนทกานต์  โพธิ์ทอง
14. เด็กหญิงนวพรรษ  เพิ่มเพียรสิน
15. เด็กชายนันทวัฒน์  สุขชูศรี
16. เด็กชายปฎิภาณ  สกุลณี
17. นายปฏิพล  เนื่องละออง
18. นายปิยณัฐ  เยี่ยมภูเขียว
19. เด็กหญิงพรนภารัตน์  ศรีสุข
20. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยมงคล
21. เด็กชายพิจิตร  เจริญไทย
22. เด็กชายพิธากรณ์  สุขทวี
23. นายพีรธัส  หาญณรงค์
24. นางสาวภูวเรศน์  ศรีเพชร
25. นายรัฐภูมิ  พงษ์อารี
26. นายราชันย์  ดำงาม
27. นายราเชนท์  ดำงาม
28. เด็กหญิงวรรณวลี  ไวยุวัฒน์
29. เด็กชายวีระณัฐ  รื่นภาคเพ็ชร์
30. เด็กชายวีระพงศ์  วรรณาคา
31. เด็กชายศิรทรรศณ์  ภิรมย์
32. นายสราวุธ  สัมมาชิต
33. นางสาวสุกัญญา  วงศ์กำพุธ
34. นายสุพลวงษ์  งามขำ
35. เด็กหญิงอติกานต์  หอมใบเนียม
36. เด็กหญิงอนัสญา  อรรถจรูญ
37. นายอนุชิต  ทองอ้ม
38. เด็กชายอรุณ  เปรื่องปัญญา
39. เด็กหญิงเปี่ยมรัก  แสงโพยม
 
1. นายชูชาติ  มงคลเมฆ
2. นายพงศ์ศรัณย์  ยศศักดิ์
3. นางสาวพัสร์ศิริณ  เกิดพิทักษ์
4. นายวิชญ  รวมประพันธ์
5. นายรัฐนันท์  ไวยธิรา
6. นายธนพล  ทิพย์เนตร
7. นายฉัตรชัย  ประไพพงษ์
8. นางนงนาฎ  ศุภบุญ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายยุทธการณ์  ปานเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. นายภูวดล  ปงการี
 
1. นายวสันต์ชัย  จาติกานนท์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คันธมาลา
 
1. นายครรชิต  ชิณหงส์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวปนัดดา  พงา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ภู่ตัน
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวรัตติรส  ไวยพุฒ
 
1. นายวสันต์ชัย  จาติกานนท์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงศื  เกษียรสมุทร
 
1. นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุณชญา  สันติตรานนท์
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากกรานพิทยา 1. นางสาวพณาวัล  โนรีวงษา
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ทองดีวิเศษ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 57.8 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปากกรานพิทยา 1. เด็กชายภูวดล  แดงดี
 
1. นางวันเพ็ญ  ชูพงษ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. นายพีรนัท  มะลิกอง
 
1. นายวสันต์ชัย  จาติกานนท์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปณิตา  วงษ์ประสิทธิ์
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. นางสาวจิราพัชร  เดือดขุนทด
 
1. นายชูชาติ  ตรีสินธุ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนสุข
2. เด็กหญิงจีระนันท์  กุฏีสุข
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจเฉี่อย
4. เด็กหญิงชญาภา  อำไพจิตร
5. เด็กหญิงชนกานต์  บัวหลาด
6. เด็กชายณภกฤต  กระสายทอง
7. เด็กหญิงณัฏฐชา  ทรัพย์สิน
8. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สนธิคุณ
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเรือง
10. เด็กชายณัฐพล  เกตุจันทร์
11. เด็กชายณัทธนเดช  อารีรัตน์
12. เด็กชายตะวัน  ศรีมังคละ
13. เด็กหญิงธัญชนกนันท์  ฉันทะวิบูลย์
14. เด็กหญิงนภัสสร  ตระกูลวรปัญญา
15. เด็กหญิงนิษิตา  นิ่มฟัก
16. เด็กหญิงปารมิตา  นพเดชารุ่งรัศมี
17. เด็กชายพงศกร  โพธิ์ทอง
18. เด็กชายพงศกร  คำโสม
19. เด็กหญิงพัณณิตา  แย้มสกุล
20. เด็กชายภูมิพัฒน์  รัตนากร
21. เด็กชายภูวดล  เกิดแพ
22. เด็กหญิงมณีนพรัตน์  สว่างคำ
23. เด็กชายวรภพ  ส่งแสงรัตน์
24. เด็กหญิงวาสนา  แจ้งบุรี
25. เด็กหญิงศรัญญา  บุญรอด
26. เด็กหญิงศศิกานต์  ยอดย้อย
27. เด็กหญิงสมาตา  กุลวงษ์
28. เด็กชายสิทธิเดช  เพิ่งราช
29. เด็กหญิงสิรภัค  ทนงค์สำโรง
30. เด็กหญิงสุพรรษา  สีเหล็ก
31. เด็กหญิงสโรชา  ประเสริฐสุข
32. เด็กหญิงอรอนงค์  รอดเจริญ
33. เด็กหญิงอริสา  แวเนอร์สตรอม
34. เด็กหญิงเวฬุมาส  คล้ายนาค
 
1. นายวรปรัญช์  ครองหิรัญ
2. นางนารีรัตน์  ยิ่งยวด
3. นางสาวชโรชา  ทับทอง
4. นายมลคล  สุดใจ
5. นางสาววาสนา  ธารีจิตร
6. นางสาวศิวภรณ์  จีนกระจัน
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชนพล  อยู่อร่าม
2. เด็กชายชัชชัย  ศรีอ่อน
3. เด็กชายณัฐวัตร  สุขแสง
4. เด็กชายธนพล  เรืองณรงค์
5. เด็กหญิงนภสร  แพรดำ
6. เด็กหญิงปฐมาวดี  มุมทอง
7. เด็กหญิงรสิตา  อยู่เจริญ
8. เด็กหญิงศลิณี  วาระกิจ
9. เด็กหญิงสุพิชญาย์  กุมุท
10. เด็กชายเอกลักษณ์  สุมานิตย์
 
1. นางจีรวรรณ  สุขมังสา
2. นางสาวศุภลักษณ์  สัมมาชีพ
3. นางสาวชนิดา  เหมือนลูกอินทร์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายกฤษธิราช  เดชะฤกษ์
2. นายณัฐวัฒน์  มั่นคง
3. นางสาวผกามาศ  ทองคำมาก
4. นางสาวพรศิริ  ผ่องอำพันธ์
5. นางสาววรรณศร  เผือกขวัญนาค
6. นายศิโรจน์  อมรประสิทธิ์
7. นางสาวสมฤดี  ลิ่มเงิน
8. นายอนุพันธ์  พลค้า
 
1. นางสาวกุลธิดา  ศรีสุข
2. นางอาริยา  เต๊ะวงค์
3. นางสาววรารัตน์  พิฬารัตน์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงชนัฐตา  หิรัญญปรีชา
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  หนูฉิม
4. เด็กหญิงนิชา   แสงทอง
5. เด็กหญิงนิสา  แสงทอง
6. เด็กหญิงสุชานาถ  สุภา
7. เด็กหญิงหทัยกาญ  กาญจนโลบล
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผ่องทิพย์
9. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สำรวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
2. นางสาวรังสิมา  ไทยวัฒน์
3. นางสาวอทิตา   แซะจอหอ
4. นายอุกฤษ  จันทร์ตรี
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกษมา  ดีพันธ์
2. นางสาวกันติศา  สินธุสุวรรณ
3. นางสาวจิรวดี  เสมมณี
4. นางสาวณัฐกานต์  เต็งผักแว่น
5. นางสาวปิยะฎา  กุลากูล
6. นางสาวภัทรนันท์  แป้งทา
7. นางสาววันวิสาข์  สินสืบผล
8. นางสาวสาธิดา  แสงอุทัย
9. นางสาวสุขภาดา  กิตติวัชราภรณ์
10. นางสาวสุธิตา  จันทริก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
2. นางสาวรังสิมา  ไทยวัฒน์
3. นางสาวอทิตา  แซะจอหอ
4. นายอุกฤษ  จันทร์ตรี
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  แซงดวงดี
2. นางสาวจารุวัลย์  ช้างต้น
3. นางสาวชุรีพร  สุขขี
4. นางสาวนฤมล  มะลิกอง
5. นางสาวนาตยา  โพธิ์น้อย
6. นางสาวสายฝน  สนสุภาพ
7. นางสาวสุภัสษร  โฮมชัย
8. นางสาวแสงเดือน  วัติวงศ์
 
1. นางสาวพรผกา  มารุเกล้า
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1. นายนรินทร์  คงไพศาล
2. นายพิชิต  วังสวัสดิ์
3. นายพิตตินันท์  วารีรัตน์
4. นายสุนทร  คำบาง
5. นายอานนท์  สิทธิกูล
 
1. นางสาวขวัญชนก  คงพิบูลย์
2. นายพลวัฒน์  เป็ดทอง
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 1. นายระพีพัฒน์  แสงทองล้วน
2. นางสาวอัมพิกา  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงใยมณี
2. นางเกสินี  มีสมโรจน์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายคริษฐ์  มายุศิริ
2. เด็กชายธีรยุทธ  โลกเลื่อง
3. เด็กชายบรรณวัชร  นาคสู่สุข
4. เด็กชายพลพัฒน์  พูลพิพัฒน์
5. เด็กชายศิริโรจน์  ธาตรีนาจ
6. เด็กชายศุภวิชญ์  ขันตี
7. เด็กชายศุภศิษฎ์  ขันธโภค
8. เด็กชายอนุชา  ทองศิริ
 
1. นายศุภโชค  แก้วสง่า
2. นางพิกุล  สุขเกษม
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  สาพิมาน
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายทศพล  สมัน
2. นายประวิณ  ธนวนกุล
3. นายปิติกร  คำดี
4. นายวัชรวีร์  มหานิล
5. นายวีรภัทร  โค้ววารินทร์
6. นายสุภากร  ศิลตระกูล
 
1. นางพิกุล  สุขเกษม
2. นายศุภโชค  แก้วสง่า
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  สาพิมาน
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เฉลยคาม
2. เด็กหญิงฐิติพร  ภู่สุคนธ์
3. เด็กหญิงนาฏนดา  ช่วยพยุง
 
1. นายธีรวีร์  แพบัว
2. นางสาวณัฏฐา  เล็กวิกรม
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  วีระสัย
2. นางสาวจันทรัช  ทิพรังศรี
3. นางสาวปัณฑ์ชนิต  รัศมีจันทร์
 
1. นางสาวแสงสุรี  วาดวิจิตร
2. นางนันทา  ใจกล้า
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนพัสร  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงศตพร  เวชทัพ
 
1. นางสาวมลฤดี  โสภาพันธ์
2. นางสาวนารา  อ่ำศรี
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงเมษยา  ทองหุ้ม
 
1. นางสาวนริศรา  กระจ่างพัฒน์
2. นางสาวศิริวรรณ  บุษบง
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายวรัญญู  คำเขียว
2. นายสุทิวัส  พูลผล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเชาวรินทร์  ดีฉาย
2. นางสาวเต็มจิต  ธานีเจตน์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  โคช่วย
2. เด็กชายอชิรญาณ์  แต้มสาระ
 
1. นายฐากูร  ด้วงชนะ
2. ว่าที่ร้อยโทณัฐวุฒิ  โนทะเวียน
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาววรรณพร  พาน
2. นางสาวศศิประภา  จุลหิรัญ
 
1. นางเรณู  ขวัญแก้ว
2. นางตันติวรรณ  แสงแก้ว
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสงคำจันทร์
2. เด็กหญิงญาพิชชา  แสงคำจันทร์
 
1. นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น
2. นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กชายกมลพัฒน์  เนติรัตน์
2. เด็กชายนพกร  อิ่มอุดม
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
2. นางสาวจันทนา  ภู่ระยับ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. เด็กชายจักรวาล  พรหมเมือง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  การิกี
 
1. นางสาวอชิรญา  แสงพิทักษ์
2. นางสาววรวรรณ  พุทธิพัฒน์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวพินทุ์ลดา  จำปางาม
2. นายศุภวิชญ์  พงษ์ไทย
 
1. นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม
2. นางสาวเมทินี  นิชี
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายนโรดม  มะลิซ้อน
2. นายพีรภัทร  กฤษสุวรรณ
 
1. นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์
2. นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายพุฒิพงศ์  สุวรรณาภรณ์กุล
2. นายแดน  สุวรรณเสรี
 
1. นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม
2. นายสุวพัฒน์  สงวนงาม
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงธนภร  ศรีคำ
2. เด็กหญิงวิลาสินี   เพชรพลอย
3. เด็กหญิงสายธาร  จันทร์คล้าย
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
2. นางแน่งน้อย  ดนตรีเสนาะ
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทรศัพย์
2. นางสาวธนภรณ์  ชูตินันต์
3. นางสาวพัชรกุล  แพสมหวัง
 
1. นางสาวมลฤดี  โสภาพันธ์
2. นายทรรศิน  อุษาวิจิตร์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. นายนนทชัย  พูนพุทธา
2. นางสาวพรพรรณ  แสงตะกอน
 
1. นางสาวดรุณี  สุนทราวงค์
2. นางสาวสร้อยฟ้า  เพาะบุญ
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอกสุวรรณ
2. เด็กชายธนัยโชติ  กายประเสริฐ
3. เด็กชายวรเมธ  แตงใบ
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
2. นางสาวจันทนา  ภู่ระยับ
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายธนิสร  จินดา
2. นายธัชพล  ชูตินันท์
3. นายศุภกาญจน์  คงสมแสวง
 
1. นายทวีศักดิ์  ศรีบูรพาภิรมย์
2. นางสาวนงนุช  ขอกรดสำโรง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากกรานพิทยา 1. เด็กหญิงมยุรี  อรรญจนี
2. เด็กชายวาทิ  ยิ้มละมัย
3. เด็กหญิงสายทิพย์  สาลีผล
 
1. นายเศกสม  เชื้อสุวรรรณ
2. นางสาวภัทริน  มณีโชติ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากกรานพิทยา 1. นายจิระศักดิ์  สาดช้อย
2. นายสุชาติ  ปิติสิทธิ์
3. นายอัครพล  ทาบ้านฆ้อง
 
1. นางภาวดี  รัมมะกรณ์
2. นางสาวจินตนา  มะหมัดซอและห์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กาลึกสม
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  ครองหิรัญ
3. เด็กหญิงศุทธหทัย  คงอ่อน
 
1. นางพรพิไล  สิงห์แก้ว
2. นายธงชัย  ทุเรียนงาม
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. นางสาวขวัญฤทัย  คงสมทบ
2. นายธนพล  บังเกิดฤทธิ์
3. นางสาวศิดาพร  ตองอ่อน
 
1. นางพรพิไล  สิงห์แก้ว
2. นางกุหลาบ  ท่าวัง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลณีฐี  เกตุวิทย์
2. เด็กหญิงจิรสุตา  สอนประสาร
3. เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วกล่ำ
4. เด็กหญิงพุทธิดา  อิ่มเนตร
5. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ภู่บำรุง
6. เด็กหญิงเขมิกา  กฤษแก้ว
 
1. นางณรังษี  บุญคง
2. นางศิริลักษ์  โลหิตไทย
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1. นางสาวกันติชา  แย้มศรี
2. นายกิตติธร  ใจดี
3. นางสาวปรียานุช  จีนเพชร
4. นายวันชนะ  ทองปลิว
5. นางสาวสิริลักษณ์  สุวรรณพันธ์
6. นางสาวอรัญญา  แตงอ่อน
 
1. นายตรัสสา  ชุมพร
2. นางสาวพรทิพย์  ทองไพบูลย์
3. นายพลายน้อย  มานะกิจ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนวลระหง  ทนงจิตต์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เดชฟุ้ง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มาวัน
 
1. นางสาวชนิดา  เหมือนลูกอินทร์
2. นายกิตติศักดิ์  สิทธิ์สนธ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. นางสาวกัญญาวีย์  เวชกิจ
2. นางสาวมธุรตา  จิ๊เมฆ
3. นางสาวฮาบีบี  ลีวัน
 
1. นางทับทิม  ไวยรูป
2. นางไลลา  ฉิมกุล
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชะนีลึก
2. เด็กหญิงนพมาศ  คงรื่น
3. นางสาวอลิษา  พิษาภาคย์
 
1. นายวิเชษฐ  ค้าสุวรรณ
2. นายปรีชา  ช่วยสงค์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวภัทรภรณ์  อดทน
2. นางสาววาสนา  หมื่นศรีพรม
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ม่วงไม้
 
1. นายวิเชษฐ  ค้าสุวรรณ
2. นายจตุพร  กล้วยอ่อน
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เฉลยวรรณ
2. เด็กหญิงสุชาดา  อุบลวงค์
3. เด็กหญิงเกวลี  สุทธิสังข์
 
1. นางชลทิชา  วงษ์วิเศษ
2. นางสาวสุกานดา  ศรีพรม
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. นายถาวร  อัคลา
2. นายนราธร  ปะโมนะกัง
3. นางสาวสุจิตรา  สายโสภา
 
1. นางสาวเนตรนภา  จันทร์แสง
2. นางเบญจวรรณ  ดัดวงษ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สีอ่อนลุด
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  รินสาด
3. เด็กหญิงสุภานน  พิกุล
 
1. นายกิตติพล  ใจผ่อง
2. นางเบญจวรรณ  ดัดวงษ์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. นางสาวกชกร  ขยันกิจ
2. นางสาวกนกวรรณ  โสภาเลิศ
3. นางสาวสุพัสตรา  คงสัตย์
 
1. นายกิตติพล  ใจผ่อง
2. นางสาวเนตรนภา  จันทร์แสง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุภาษิต
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โมระชาติ
3. เด็กหญิงฟ้าใส  พิมสา
 
1. นางชุติกาญจน์  ไหลกูล
2. นางธัญยธรณ์  ศรีวรมัยธนากุล
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. นางสาวฤทัยชนก  ผ่านศึกสมรชัย
2. นางสาวลิลิน  นพคุณ
3. นางสาวสไบทอง  ศิริชัย
 
1. นางสาวเนตรนภา  จันทร์แสง
2. นางประภารัตน์  ญาณจันทร์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงฉัตรวิไล  รัตนบุรี
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บุญบำรุง
3. เด็กหญิงนภาภรณ์  สุขสอาด
 
1. นางสายยล  สมตั้งมั่น
2. นางประไพ  คุ้มประดิษฐ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1. นางสาวชมพูนุช  คำเภา
2. นางสาวบุษรินทร์  รื้อยอด
3. นางสาวสาวิตรี  เอี่ยมเมี้ยน
 
1. นายตรัสสา  ชุมพร
2. นางสาวพรทิพย์  ทองไพบูลย์
 
104 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. เด็กหญิงพราวดี  ยอดจันทร์
2. เด็กชายมงคล  ลือดาว
3. เด็กหญิงสุดใจ  เครือศิลป์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ศรพรหม
2. นางสาวธีราพร  แสงบุญส่ง
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงดวงกมล  พบจันอัด
 
1. นางประภาพร  กิจพิพัฒน์
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายไพศาล  ใบมณฑา
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กชายสุพจน์  เกษตรสุขถาวร
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนายุทธ  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงอัญฑิรา  มะโนสัพย์
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กชายกฤษนันท์  อิมพานิช
 
1. นางพจนา  ฉ่ำเฉลิม
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. เด็กหญิงทรัพย์มณี  อ่อนช้อย
 
1. นางณัฐธยาน์  สุวรรณวงษ์
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ร้องรำ
 
1. นางมะลิ  แสงสุข
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 1. นายธีระชัย  เพชรสงคราม
 
1. นางสุรีพร  ศรศาสตร์
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวภานุมาศ  สุขสมัย
 
1. นางกันตยา  ปองเกษม
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวภัทราภร  อารีรักษ์
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัย 1. นางสาวกนกวรรณ  มณีเจียร
2. นางสาวมะปราง  สุทธิผล
 
1. นางอุบล  คุ้มพงษ์
2. นายยุทธพิชัย  เขาแก้ว
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายนัทธพงษ์  แสงกนึก
2. เด็กชายศราวุฒิ  จันทร์แดง
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
2. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์