หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-aya2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกรองประธานกรรมการ
3. นายสรรพสิทธิ์ โกศลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวรสรินทร์ เจริญมังษาโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ สุขสมจิตโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอิระชา นกขุนทองโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นางพรพิมล ส้มทองโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเกษมสิน วรรณธนะโรงเรียนสาคลีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย เพ็ชนีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายจักรกฤษ กราบกรานโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นายอนิรุทธ์ คงสมฤกษ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปภัมถ์กรรมการ
5. นายเอกชัย วิลามาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวนันธิญา แก้ววิจิตรโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุงโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายนันทมิตร ศุภสิงห์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ มีฤกษ์โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นายชรินทร์ อุนะพำนักโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายชัชพล ศิริกุลโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นางสาวนงนุช ขอกรดสำโรงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายธนากร ผิวนวลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์โรงเรียนลุมพลีรองประธานกรรมการ
3. นายธีรการ สุขสุเสียงโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชำนาญ ชวดชูโตโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรกรรมการ
5. นางสาวปริดา ศรีเฉลียวโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยา"กรรมการ
6. นางธัญพร เมฆสินโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวัฒนีวรรณ ประดิษฐ์เขียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางประคอง มีฤกษ์โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางปรียาพร สุคโชคโรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์"กรรมการ
4. นางกาญจนา ฤกษ์สง่าโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
5. นางดวงพร เฉลยนาคโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางอัมพร กองโชคโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวพเยาว์ ช่วยโรจน์โรงเรียนบางประอิน"ราชานุเคราะห์๑"ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย สัตบุษโรงเรียนอยุธยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางณัติยา แท่นมณีโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยา"กรรมการ
4. นางวรรณรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนอุทัยกรรมการ
5. นางสาวกรรัตน์ ฟองเพชรโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมป์กรรมการ
6. นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคามโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
5. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินแก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายนายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ญา สินธุ์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายบุญช่วย แสงอนันต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
3. นายนพคุณ สุดประเสริฐสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายแดน บุรีรัมย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ เมทะนีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายแดน บุรีรัมย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ เมทะนีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายแดน บุรีรัมย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ เมทะนีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายแดน บุรีรัมย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ เมทะนีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศาล สีสดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นายธานี ลาวัณย์ศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดร.อาชวิน ลาวัณย์ศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.อาชวิน ลาวัณย์ศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายแดน บุรีรัมย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ เมทะนีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายแดน บุรีรัมย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ เมทะนีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ศรีสุขโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรผกา มารุเกล้าโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอนันตภา พิบูลย์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางรังสิมา ไทยวัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ศรีสุขโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรผกา มารุเกล้าโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอนันตภา พิบูลย์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรังสิมา ไทยวัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ศรีสุขโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรผกา มารุเกล้าโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอนันตภา พิบูลย์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรังสิมา ไทยวัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ศรีสุขโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรผกา มารุเกล้าโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอนันตภา พิบูลย์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรังสิมา ไทยวัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ศรีสุขโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรผกา มารุเกล้าโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอนันตภา พิบูลย์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวัรังสิมา ไทยวัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ศรีสุขโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรผกา มารุเกล้าโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอนันตภา พิบูลย์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรังสิมา ไทยวัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ศรีสุขโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวพรผกา มารุเกล้าโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอนันตภา พิบูลย์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรังสิมา ไทยวัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ศรีสุขโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวพรผกา มารุเกล้าโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอนันตภา พิบูลย์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรังสิมา ไทยวัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ศรีสุขโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวพรผกา มารุเกล้าโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอนันตภา พิบูลย์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรังสิมา ไทยวัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ศรีสุขโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวพรผกา มารุเกล้าโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอนันตภา พิบูลย์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรังสิมา ไทยวัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ศรีสุขโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวพรผกา มารุเกล้าโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอนันตภา พิบูลย์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรังสิมา ไทยวัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ศรีสุขโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวพรผกา มารุเกล้าโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอนันตภา พิบูลย์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรังสิมา ไทยวัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสรโรงเรียนบางบาลประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สุขเกษมครูบำนาญโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ สังข์บุญชูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายพรพจน์ ดีวงษาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
5. นายฉัฐ รุจิเทศโรงเรียนภาชี กรรมการ
6. นายสุชาติ ม่วงคำโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
7. นายทองสุข ทรัพย์ทิพย์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
8. นายสุรัช จิตสุรผลโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
9. นายสุเทพ คล้ายทิมโรงเรียนบางบาลกรรมการ
10. นายปกิจ ภู่เกิดสินครูบำนาญโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
11. นายกฤษทอง ทองศรีสะอาดโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
12. นายกรวิชญ์ เกตทะนงค์โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีศักดา สาพิมานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
14. นายณัฐวัตร สายสุทธิรักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
15. นางพิกุล สุขเกษมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
16. นายศุภโชค แก้วสง่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสรโรงเรียนบางบาลประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สุขเกษมครูบำนาญโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ สังข์บุญชูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายพรพจน์ ดีวงษาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
5. นายฉัฐ รุจิเทศโรงเรียนภาชี กรรมการ
6. นายสุชาติ ม่วงคำโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
7. นายทองสุข ทรัพย์ทิพย์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
8. นายสุรัช จิตสุรผลโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
9. นายสุเทพ คล้ายทิมโรงเรียนบางบาลกรรมการ
10. นายปกิจ ภู่เกิดสินครูบำนาญโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
11. นายกฤษทอง ทองศรีสะอาดโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
12. นายกรวิชญ์ เกตทะนงค์โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีศักดา สาพิมานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
14. นายณัฐวัตร สายสุทธิรักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
15. นางพิกุล สุขเกษมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
16. นายศุภโชค แก้วสง่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา กิตติวิริยะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวรพรรณ บุญเนตรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสำเนา ทองคำโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายอเนก สาระสันต์โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวแสงสุรีย์ วาดวิตรโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธีรพล พลทองโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
8. นางนันทา ใจกล้าโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นายอิทธิคุณ ถวิลไพรโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงกรรมการ
10. นายวรสิน บุญสมัครโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงกรรมการ
11. นางสาวนันทิยา หมัดซันโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
12. นายธีรวีย์ แพบัวโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวณัฏฐา เล็กวิกรมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา กิตติวิริยะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวรพรรณ บุญเนตรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสำเนา ทองคำโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายอเนก สาระสันต์โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวแสงสุรีย์ วาดวิตรโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธีรพล พลทองโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
8. นางนันทา ใจกล้าโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นายอิทธิคุณ ถวิลไพรโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงกรรมการ
10. นายวรสิน บุญสมัครโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงกรรมการ
11. นางสาวนันทิยา หมัดซันโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
12. นายธีรวีย์ แพบัวโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวณัฏฐา เล็กวิกรมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ บุญประเสริฐโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร แสงไพโรจน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐญาดา เอกกุลโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์นารา เสาวนิตย์โรงเรียนบางปะอินกรรมการ
5. นายดิเรก วรชัยสวัสดิ์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวฐิติชญาณ์ ถาวรสารีโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวศรัณยา พรชัยโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา สิมปพนาทองโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย วงษ์สถิตโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”กรรมการ
4. นางสาวพรศิริ สังข์ทองโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวลักษิกา มีกุศลโรงเรียนสาคลีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งดาว อรรถจรูญโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”รองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ อิสลามโรงเรียนอิสลามกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ จิตติพลังศรีโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
5. นายพชรพล พลธีโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
6. นายเชาวรินทร์ ดีฉายโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพัฒน์ สงวนงามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร หอมชูโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา เฟื่องศรีโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
4. นายฐากร ด้วงชนะโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางตันติวรรณ แสงแก้วโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปิยณัฐ สุขสมพืชโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”ประธานกรรมการ
2. นายชาต์ณิณฑ์ ปิติเพิ่มพูนเดชโรงเรียนสาคลีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สุนทรสินธุ์โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยากรรมการ
4. นายพรเทพ ตรีสิทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี โสภาพันธ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคลโรงเรียนท่าช้างประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพรโรงเรียนบางปะหันรองประธานกรรมการ
3. นายเอกราช คำถวายโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการ
4. นางณัษฐพร ฮีมวายต์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”กรรมการ
5. นางสาวพรนภา สุขยานีโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวศุภลักษณ์ สัมมาชีพโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
7. นางสาวพรทิพย์ ทองไพบูรณ์โรงเรียนป้อมเพชรกรรมการ
8. นางสาวอรพิน สีน้ำเงินโรงเรียนสาธิต ม.อยุธยากรรมการ
9. นายนิวัฒน์ ว่องธัญญาภรณ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางจารีรัตน์ จันทร์กลิ่นหอมโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
11. นางสาวกุลธิดา สิงห์สูงโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
12. นางสาวนภัทร สินอำนวยผลโรงเรียนบางบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายยุทธพิชัย เขาแก้วโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล ปิโยโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอชิรญา แสงพิทักษ์โรงเรียนวังน้อยพนมยงค์กรรมการ
4. นางสาววรรณา เย็นมนัสโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
5. นางสุภัสสร ศิริขันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
6. นางพิมพ์นารา เสาวนิตย์โรงเรียนบางปะอินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางเรณู ขวัญแก้วโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยาภรณ์ พุทธิพัฒน์โรงเรียนบางซ้ายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรนภา สุขยานีโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ เวชพันธ์กรรมการ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาคโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสมนึก ยังนึกโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”กรรมการ
6. นางปาริชาติ อุษาวิจิตรโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
7. นางสาวเมทินี นิชีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายจิรัฎฐ์ แย้มประดิษฐ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางเรณู ขวัญแก้วโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวศิรินทรา น้อยพิทักษ์โรงเรียนบางปะอินกรรมการ
5. นางสาวชัชฎา รุจิเทศโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
6. นายณรงค์ชัย หล่อประเสริฐโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”กรรมการ
7. นายพงษ์พันธ์ วงศ์ษาอ่ำโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางตันติวรรณ แสงแก้วโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารีโรงเรียนอยุธยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายลิขิต บุญครอบโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
4. นายสุวพัฒน์ สงวนงามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวจิตลดา ศรีจันทร์ดีโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
6. นางสาวดาวสวรรค์ วงษ์เสนาโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ หอมชูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นางสุภัสสร ศิริขันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายภูมิพัฒน์ สมพงษ์รัตนกุลโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”กรรมการ
4. นายกิตติพัฒน์ สงวนงามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายดิเรก วรชัยสวัสดิ์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายดาวรุ่ง หาญใจไทยโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
7. นายทรรศิน อุษาวิจิตร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”ประธานกรรมการ
2. นางสาวอบีอะห์ ฮานาฟีโรงเรียนอิสลามอยุธยามูลนิธิรองประธานกรรมการ
3. นางสาววมลฤดี โสภาพันธ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางวดี อิสลามโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
5. นายจรัญ กรีปักษ์โรงเรียนอุทัยกรรมการ
6. นางสาวนิภาพร แสงไพโรจน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางรัชนา แสงเปล่งปลั่งโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารีรัตน์ อรรถจรูญโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
4. นายชำนาญ ชวดชูโตโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรกรรมการ
5. นายทรรศิน อุษาวิจิตร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางอุทุมพร เกิดมงคลโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิมล ถนอมนิลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ เงินลาดโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนงนุช กำแพงจันทร์โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
5. นางสาวโยษิตา ลีวรรณโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์”กรรมการ
6. นายศุภชัย วงษ์สถิตย์โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
7. นายสมชาย แสนยะบุตรโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
8. นายถากูร ด้วงชนะโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางพรศิริ สังข์ทองโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางศุภัสสร ศิริขันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบุญมี บุตรนามรักษ์โรงเรียนบวรวิทยา 2รองประธานกรรมการ
3. นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นางศุภัสสร ศิริขันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
2. นายบุญมี บุตรนามรักษ์โรงเรียนบวรวิทยา 2กรรมการ
3. นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสาวมลฤดี โสภาพันธ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ผดุงศิลป์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”รองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ หอมชูโรงเรียนอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางสาวมลฤดี โสภาพันธ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ผดุงศิลป์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”รองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ หอมชูโรงเรียนอุทัยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ทองมั่นโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร ชิตเกษรโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ เหล่าศิริวัฒนาโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
4. นายศุภกร การสมบัติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายพิทักษ์ เศรษฐพงษ์โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ทองมั่นโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร ชิตเกษรโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ เหล่าศิริวัฒนาโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
4. นายศุภกร การสมบัติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายพิทักษ์ เศรษฐพงษ์โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลย มุ่งเจริญโรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร เหมือนประสาทโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
3. นางสุกัลยา คำพึ่งอุ่นโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางเกวลิน ณิชธนิกปีติโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการ
5. นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลย มุ่งเจริญโรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร เหมือนประสาทโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
3. นางสุกัลยา คำพึ่งอุ่นโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางเกวลิน ณิชธนิกปีติโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการ
5. นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายจิณณพัต ปั้นดีโรงเรียนบางบาลประธานกรรมการ
2. นางสายยล สมตั้งมั่นโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางวรรณา สาระกูลโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยากรรมการ
4. นางศิริลักษ์ โลหิตไทยโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนฤมล กิจสมพงษ์โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายจิณณพัต ปั้นดีโรงเรียนบางบาลประธานกรรมการ
2. นายสายยล สมตั้งมั่นโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางวรรณา สาระกูลโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยากรรมการ
4. นางศิริลักษ์ โลหิตไทยโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนฤมล กิจสมพงษ์โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญทิพย์ อวยพรโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี อุทธาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางทัศนี ตรีเจตน์โรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
4. นายสถาพร สันติกลางโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"กรรมการ
5. นายสุชีพ เสือจำศิลป์โรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญทิพย์ อวยพรโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี อุทธาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางทัศนี ตรีเจตน์โรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
4. นายสุชีพ เสือจำศิลป์โรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
5. นายสถาพร สันติกลางโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ภิญญะวรรณโรงเรียนบางซ้ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประทีบ แสงบุญส่งโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ฝักเจริญผลโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"กรรมการ
4. นายวิเชษฐ์ ค้าสุวรรณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสายันต์ ขันธนิยมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย ภิญญะวรรณโรงเรียนบางซ้ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประทีบ แสงบุญส่งโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ฝักเจริญผลโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"กรรมการ
4. นายวิเชษฐ์ ค้าสุวรรณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสายันต์ ขันธนิยมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวรางกูล เกตุโกมุตโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"ประธานกรรมการ
2. นางณ รังษี บุญคงโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางฉลวย สอาดเอี่ยมโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุ้งกาญจน์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนวังน้อย"พนมยงค์วิทยา"กรรมการ
5. นางสุชญา ปิ่นมณีโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวรางกูล เกตุโกมุตโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"ประธานกรรมการ
2. นางณ รังษี บุญคงโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางฉลวย สอาดเอี่ยมโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุ้งกาญจน์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนวังน้อย"พนมยงค์วิทยา"กรรมการ
5. นางสุชญา ปิ่นมณีโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางธัญธรณ์ ศรีวรมัยธนากุลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางประไพ ทับทิมเจือโรงเรียนบางบาลกรรมการ
3. นางอุบล คุ้มพงษ์โรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางสาวชนิดา เหมือนลูกอินทร์โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางอัญชลี กลิ่นชื่นโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ 1"กรรมการ
6. นางสายฝน พานทองโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางธัญธรณ์ ศรีวรมัยธนากุลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางประไพ ทับทิมเจือโรงเรียนบางบาลกรรมการ
3. นางอุบล คุ้มพงษ์โรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางสาวชนิดา เหมือนลูกอินทร์โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางอัญชลี กลิ่นชื่นโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ 1"กรรมการ
6. นางสายฝน พานทองโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจันทนา สิทธิรุ่งเรืองโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วิภา สุวรรณหงษ์โรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
3. นางวิเชียร ฝักเจริญผลโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"กรรมการ
4. นางยุพา ซื่อสัตย์โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
5. นางวราภรณ์ ค้าสุวรรณโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจันทนา สิทธิรุ่งเรืองโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วิภา สุวรรณหงษ์โรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
3. นางวิเชียร ฝักเจริญผลโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"กรรมการ
4. นางยุพา ซื่อสัตย์โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
5. นางวราภรณ์ ค้าสุวรรณโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ มีสมสืบโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี กิจพายัพโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวนวลลักษณ์ สายด้วงโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ ไหลกูลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ มีสมสืบโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี กิจพายัพโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวนวลลักษณ์ สายด้วงโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ ไหลกูลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางผจงมาศ คล้ายเพชรโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการ
2. นางพัชรี แก้วใสโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญญาพัชร หวังมั่นโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พร ศรพรมโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
5. นางสาวสมปรารถนา พรายบุญโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]