หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 - 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวนงนุช ขอกรดสำโรง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
2 นางสาวแพรทิพย์ ภาควัตร โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
3 นายบุญเชิด คล้ายเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ประธานกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
4 นางนิติพร เชื้อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ประธานกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
5 นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ประธานกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
6 นายสมเจษฏ์ ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ประธานกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
7 นายโกวิท ดนตรีเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
8 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ประธานกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
9 ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา วงษ์พจนี ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
10 นางอัญชลี พงษ์แตง ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
11 นายศักดิ์ชัย หัตถกรรม ครูโรงเรียนบางปะอิน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
12 นางรัชนี ญาณคง ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
13 นางกันต์ฤทัย พึ่งสมศักดิ์ ครูโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
14 นางสาวผกามาศ กิตติเจริญโชคชัย ครูโรงเรียนบางไทรวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15 นางสาวพรผกา มารุเกล้า ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
16 นางราตรี ยินยอม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
17 นางสาวนิภาวรรณ ปรีเปรม ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
18 นายอาคม ตรีเจตน์ ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
19 นายสนิท บุญประจักษ์ ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
20 นายสานิตย์ กองเพิ่มพูล ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
21 นางธัญพร เมฆสิน ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
22 นางสาววิลาไล จำเนียรเวช ครูโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
23 นางสาวจันทนา ภู่ระยับ ครูโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
24 นายเกษมศักย์ รวบรวม ครูโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
25 นายสมภาร ภูดิน ครูโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
26 นางพรฉลอง พันธุรัตน์ ครูโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
27 นางขนิษฐา จำปาทอง ครูโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
28 นางสาวโชติรส ทองอร่าม ครูโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
29 นางวันเพ็ญ แสนแก้ว ครูโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
30 นางสาวธนัชพรรณ ก่อสกุลรุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
31 นายบัญชา ท่าทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
32 นายวิชา จันทราวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการรับรายงานตัว สาระทัศนศิลป์
33 นางจารีรัตน์ จันทร์กลิ่นหอม ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการรับรายงานตัว สาระทัศนศิลป์
34 นางสาวกิ่งดาว อรรถจรูญ ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการรับรายงานตัว สาระทัศนศิลป์
35 นางสาววรรษมล สีเหนี่ยง ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการรับรายงานตัว สาระทัศนศิลป์
36 นางอรวรรณ ทรัพย์ไนย ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการรับรายงานตัว สาระทัศนศิลป์
37 นายอนุชา เฟื่องศรี ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการรับรายงานตัว สาระทัศนศิลป์
38 นางสาวอทิตา บุญขยาย ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการรับรายงานตัว สาระดนตรีไทย
39 นางสาวปิยะดา สุภารส ครูโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” คณะกรรมการรับรายงานตัว สาระดนตรีสากล
40 นางสาวชนิกรรดา กิจนพศรี ครูโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” คณะกรรมการรับรายงานตัว สาระดนตรีสากล
41 นางสาวนงนุช กำแพงจันทร์ ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการรับรายงานตัว สาระดนตรีสากล
42 นางสาวพรพรรณ ไตรพรหม ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการรับรายงานตัว สาระดนตรีสากล
43 นางสาวสุพัตรา ชำนาญหมอ ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการรับรายงานตัว สาระดนตรีสากล
44 นางสาวฐิติมา พรหมทอง ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการรับรายงานตัว สาระนาฏศิลป์
45 นางสาวปวันรัตน์ เสือวงษ์ ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการรับรายงานตัว สาระนาฏศิลป์
46 นางสาวทิพยรัตน์ กิจเฉลา ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการรับรายงานตัว สาระนาฏศิลป์
47 นายบรรจง ศรีภูพาน ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
48 นายดนัย อ่วมเครือ ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
49 นายสุวัจน์ คงวิวัฒน์สกุล ยามรักษาการณ์โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
50 นายจรูญ ชัยโชติ ยามรักษาการณ์โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
51 นายเกษม เมาลิทอง ครูโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลง รอบคัดเลือก
52 นายวัลลภ ชุ่มโชคดี ครูโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลง รอบคัดเลือก
53 นายธราดล ส้มเกลี้ยง ครูโรงเรียนบางซ้ายวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลง รอบคัดเลือก
54 นายศักดิ์ชัย อมะรักษ์ ครูโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข" กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลง รอบคัดเลือก
55 นางสาวรัชสิรี ถวิลสุข ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลง รอบคัดเลือก
56 นายชูชาติ มงคลเมฆ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลง รอบคัดเลือก
57 นายนพรัตน์ ศรศิลป์ ครูโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลง รอบคัดเลือก
58 นายชินกร เมาลิทอง ครูโรงเรียนอุทัย กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลง รอบคัดเลือก
59 นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลง รอบคัดเลือก
60 นายชูชาติ ตรีสินธุ์ ครูโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลง รอบคัดเลือก
61 นายประภาส ดนตรี ครูโรงเรียนท่าเรือ“นิตยานุกูล” กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลง รอบคัดเลือก
62 นางมะลิ แสงสุข ครูโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลง รอบคัดเลือก
63 นายฉลอง ชุ่มโชคดี ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลง รอบคัดเลือก
64 นางมัณฑนา บุญมี ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการพยาบาล
65 นางสาวสำราญ ชบา ครูโรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” คณะกรรมการพยาบาล
66 นางกาญจนา ภูริปัญญวานิช ครูโรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” คณะกรรมการพยาบาล
67 นางสาวศิวพร มณีตัน ครูโรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” คณะกรรมการพยาบาล
68 นางนิจ สังข์กาจ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการพยาบาล
69 นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการพยาบาล
70 นายประทีป ขาวดารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
71 นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
72 นางพิมพ์ลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
73 นายโสภณ แจ่มสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
74 นายอดุลย์ เย็นรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
75 นายกฤษณะ ฤทธิเดช ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการจัดสถานที่
76 นายสวง จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการจราจร
77 นางอัมพร กองโชค ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการรับรายงานตัว
78 นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการรับรายงานตัว
79 นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
80 นางสาวภิญญาภัชญ์ แหวนนาค ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
81 นางสุกัญญา หล่อประเสริฐ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
82 นางอัญชลี สิงห์โตขำ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
83 นายประเสริฐ เจริญสุข ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
84 นายกรวิช ทับทอง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
85 นายธนากร ผิวนวล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการจัดสถานที่
86 นายเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการโสตทัศนูปกรณ์
87 นายบุญธรรม ปิ่นทอง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมมการการเงิน
88 นางอุทัยรัตน์ ศรีอนันต์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมมการการเงิน
89 นายธนวัฒน์ พินนอก ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
90 นางพัชรี ศิริเสนา ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
91 นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
92 นางทันทิวา รวบรวม ครูโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ประธานกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
93 นายฉัตรชัย สัตบุษ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
94 นางพิมพ์ลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
95 นายวรพล ขอสกุลไพศาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ประธานกรรมการสถานที่
96 นายสุริยะ พงษ์พืช ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการพยาบาล
97 นายธนวัฒน์ พินนอก ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]