รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 - 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กชายมารุต  สุพัฒฑา
2. เด็กหญิงอุริสยา  เชื้อเจ็ดตน
 
1. นางสาวอัญชลี  ใจดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กชายธันวา  โยธาหาญ
2. เด็กชายวัชรพล  พยุงแก้ว
 
1. นางสาวมาฆพันธุ์  อ่ำนาคิล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กชายทักษิณ  แก้วปักปิ่น
2. เด็กหญิงธิวาพร  เชิดฉาย
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ราภานิกร
4. เด็กหญิงวิจิตรตา  อ้อเสถียร
5. เด็กชายอาทิตย์  พิชัยศิริ
 
1. นางสาวสิริกร  กองมิตรชัย
2. นางคนึงนิจ  วิภารัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายกบินทร์  โตสม
2. นายกษิดินทร์  ยอดแก้ว
3. นายทศพร  นามโฮง
4. นางสาวภัทรชา  คงชนะ
5. นายรัทธภาพ  นวลละออง
 
1. นายชัชพล  ศิริกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กชายพีรพล  เล็กฟู
2. เด็กหญิงวราภรณ์  มงคลสาร
 
1. นางวารี  สีเหนี่ยง
2. นางสาวสิริวรรณ  มีรอด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. นางสาวณัฐธิรา  จิตมั่นการ
2. นายสุธิ  โลมะบรรณ
 
1. นางคนึงนิจ  วิภารัตน์
2. นางสาวสิริกร  กองมิตรชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายจิตติศักดิ์  พรมจรรย์
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวจตุพร  อินทรจักร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายสิทธิชัย  เลื่อนยศ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวชนากานต์  ผ่องศรี
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พรมจรรย์
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวนฤมลวรรณ  สีเหลืองอ่อน
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงธนพรรณ  ลมูลพันธ์
 
1. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาววิมลรัตน์  นามมันทะ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมลวรรณ  สีเหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงดวงใจ  หอมวงศ์
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นายประดับ  ชัยพฤกษ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  ร่มไทร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายเขตต์  รุ่งวารินทร์
 
1. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายนพดล  ศรีทอง
2. เด็กชายพงศธร  บุญโยทก
3. เด็กชายเด่นชัย  โพธิ์อินทร์
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นางวทันยา  ยางกลาง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นายชัชวาลย์  เกตุสุนทร
2. นายธณชัย  จิตประสิทธิ์
3. นายอนันต์ยศ  รุณเจริญ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นางสาวอารีย์  เอี่ยมงาม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. เด็กชายเนติพงษ์  แสงสว่าง
 
1. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. นายเมฆพงษ์  พงษ์เกิดลาภ
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดอนจันทร์
 
1. นายอนุรักษ์  ธานีเจตร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอริชา  พวงเงิน
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายชิษณุพงศ์  พรมทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลี  วิชา
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวธาราธร  อะมะตะ
 
1. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายณัฐรุจา  ไชยชนะ
 
1. นายกำพู  อักษร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงสโรชา  บรรทัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายชิษณุพงศ์  พรมทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวนันทกานต์  เมฆจันทร์
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปั้นทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  มงคลคูณ
2. นายชิษณุพงศ์  พรมทา
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปั้นทอง
4. เด็กชายธาริน  สนใจ
5. นายนพรัตน์  ปิ่นสุข
6. นางสาวพลอยไพลิน  ภู่เหลือง
7. นายวรรณรัตน์  เจริญศิริ
8. นางสาวศิริพร  คงเจริญถิ่น
9. นายสถาพร  ฉอ้อนโฉม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
2. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
3. นางสาวฐิติมา  พรหมทอง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  นวลลออง
2. เด็กชายก้องภพ  บุญศรี
3. เด็กชายณัฐรุจา  ไชยชนะ
4. นายธนาธร  เต่าทอง
5. นางสาวธนาภา  วรรณธนาสิน
6. เด็กชายนิรุตติ  สามารถ
7. เด็กชายปฏิพัทธ์  หงษ์ทอง
8. เด็กชายภีรพัฒน์  ฉายาศรี
9. เด็กชายรักเกียรติ  สว่างดี
10. เด็กชายวสุโชค  ใจน้ำ
11. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุทธิปัญญา
12. เด็กชายสุริยันต์  สดภิบาล
13. เด็กชายอาทิตย์  สุขจิตร์
14. เด็กชายเตชภณ  เสียงเจริญ
15. เด็กชายเผด็จ  บำรุงทรัพย์
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
2. นายกำพู  อักษร
3. นางสาวลลิตา  เพชรจอม
4. นางสาววัชรินทร  ทรงมะลิ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ต้นรัง
2. เด็กชายฐิติ  นารี
3. เด็กชายบุญไทย  บุญสอาด
4. เด็กหญิงปาจรีย์  วิชา
5. เด็กชายพรหมมินทร์  จิตรีสรรพ
6. เด็กหญิงศศิกานต์  เสริฐศรี
7. นายสัญญลักษณ์  จันทวงศ์
8. นางสาวสุภวันต์  ไกรเทพ
9. เด็กหญิงอริชา  พวงเงิน
10. เด็กหญิงเกวลี  วิชา
11. เด็กหญิงเนติรัตน์  คล้ายหิรัญ
12. นายเมฆพงษ์  พงษ์เกิดลาภ
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
2. นายสุทธิ  รุ่งแสง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  พลับพลา
2. เด็กชายกิตตินันท์  กันทุกข์
3. เด็กหญิงกิตติภา  บัวเขียว
4. เด็กชายคฑาวุฒิ  กุลสุวรรณ์
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  ถ้วยสุริยา
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วิมุต
7. เด็กหญิงณัฐตะวัน  อินชื่น
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไผ่สุก
9. เด็กชายธราธร  ไชยา
10. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดอนจันทร์
11. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดอนจันทร์
12. เด็กชายนันทวัฒน์  ชื่นหิรัญ
13. เด็กหญิงพินิตตา  คล้ามมาก
14. เด็กชายภูมิพัฒน์  ผดุงวงษ์
15. เด็กหญิงวิภาพรรณ  วรรณเผือก
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วรศร
17. เด็กชายอมรเทพ  ไวยวิเชียร
18. เด็กหญิงเดือนนภา  กระแสสืบ
19. เด็กชายเสรี  ชูประสิทธิ์
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รอดบุญพา
 
1. นายอนุรักษ์  ธานีเจตร์
2. นางรวีวรรณ  คล้ายคง
3. นายนเรศ  อินโท
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  วงเกตุ
2. เด็กชายจตุวัฒน์  กิจบำรุง
3. เด็กชายพีระพัฒน์  อยู่เจริญ
4. เด็กชายวิรัตน์  สะถาน
5. เด็กหญิงแพรวา  ยิ้มลมัย
 
1. นายอำนาจ  อุทธา
2. นายพิทักษ์  สุมนต์
3. นายกรัณย์  ทองเพ็ชร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน 1. นางสาวพิชชาพร  ศรีวิศาลภพ
2. นายยุทธิพล  นิยมจันทร์
3. นายสายชล  แก้วนวล
4. นายสุทธิเกียรติ  ตันติธรรมพิสิษฐ์
5. นางสาวสุพรรณี  โคกสูงเนิน
6. นายิึอุเท  ทับเส็ง
 
1. นายศักดิ์ชัย  หัตถกรรม
2. นายอุดม  พิบูลย์
3. นางวรรชุรี  ชะเอม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายกิตติชัย  เกตุสุวรรณพร
2. นางสาวชัญญานุช  พันธุ์เพ็ง
3. นายชัยณรงค์  ศรีบุญเรือง
4. นายณฐ์ชญา  ฟ้ากลาง
5. นางสาวณัฏฐนิชา  ทรัพย์ประเสริฐ
6. นางสาวณัฐชา  ยิ่งคิด
7. นายณัฐพล  บุญสอาด
8. นางสาวณัฐริกาญ  ลิมป์วรอมร
9. นางสาวธนัญดา  ทองศิลา
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไทรรัตน์
11. เด็กชายธีรวัฒน์  สุวลักษณ์
12. นายธีราเมธ  สุภาศาสตร์
13. นางสาวนวพร  บุญลาโภ
14. นางสาวนาฎชยาน์  ไสยสุภีย์
15. นายบัณฑิต  รุณรุจี
16. นางสาวบุญสิตา  เรืองประยูร
17. นางสาวปทุมทิพย์  พุทธรักษา
18. นายพงค์พีระ  สุภาศาสตร์
19. นางสาวพรทิพย์  จันทร์แพน
20. เด็กหญิงพรไพลิน  จับแก้ว
21. นางสาวพัชรินทร์  บุญล้อม
22. เด็กชายวัชพล  ฤกษ์ลักษณี
23. นายวีริศ  เสร็จแตง
24. เด็กหญิงศุภนารี  ตุ้ยสา
25. นางสาวสายป่าน  ภูมณี
26. นางสาวสุชาดา  กิจวิเชียร
27. เด็กชายสุรชัย  เทียนวิมลชัย
28. นางสาวสุวภัทร  ปิ่นเกตุ
29. นายอนุกูล  ชลนาคเกษม
30. นางสาวอารียา  สืบศรี
31. นายเกรียงไกร  กิจอนันต์
32. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองแฉล้ม
33. นายเจนภพ  พรหมจันทร์
34. นางสาวเบญญาภา  ไวยครุฑ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
2. นายสนิท  บุญประจักษ์
3. นางอัญชลี  พงษ์แตง
4. นางรัชนี  ญาณคง
5. นายบรรจง  ศรีภูพาน
6. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
7. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
8. นางสาวชนิกรรณดา  กิจนพศรี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายกฤษณะพงศ์  น้อมผล
2. เด็กหญิงคนึงนิจ  รวมศักดิ์
3. นายจรรยาพร  ลาภพิสิฐพิทยา
4. นางสาวจุฑามณี  ดิษฐศิลป์
5. นางสาวชนากานต์  อินทรสิทธิ์
6. นายชนินทร์  ทั้งวงศ์สกุล
7. เด็กหญิงชลิดา  พงษ์ธร
8. เด็กหญิงณฐินี  เทศขำ
9. เด็กหญิงณภัทร  สนใจ
10. เด็กหญิงณัฐวดี  ถนอมสิน
11. เด็กหญิงดวงพร  สมฆ้อง
12. นายธนพนธ์  ปุญสอาด
13. นายธนพล  บุเรศรัมย์
14. เด็กหญิงธิดาพร  กองแก้ว
15. นางสาวธิติมา  พิสิฐาภรณ์
16. นางสาวนวมลลิ์  พงษ์รัตน์
17. นางสาวปัทพัทรศร  คงทัพโชควงศา
18. เด็กหญิงปิยะรัตน์  น้อยทอง
19. เด็กหญิงพนิตพร  สมอน้อย
20. นายพิพัฒน์  ธันยามาตร์
21. นางสาวภัทรวดี  ไวยลิยา
22. นางสาวภัทรวดี  ไวยลิยา
23. เด็กชายภูร่องกล้า  ลาภตระการ
24. นายศรายุทธ  เทียนปั่น
25. นางสาวศราวรรณ  แสงหิรัญ
26. เด็กหญิงศศิกานต์  นามเสนา
27. นายสิทธิกร  อินเภา
28. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีดา
29. เด็กชายสุธิพัฒน์  พรมสูตร
30. นางสาวสุภัสสรา  กระแสสัตย์
31. นายสุรวุฒิ  แสงประสิทธิ
32. เด็กหญิงอานันตยา  ไวยพงษ์ศรี
33. เด็กหญิงอารียา  วงศ์ปัญญา
34. เด็กหญิงเจนรดา  เจริญผล
35. เด็กหญิงเนตรชนก  พงษ์ฉาย
 
1. นายเกษม  เมาลิทอง
2. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม
3. นางสุดาพร  ยิ้มสิน
4. นางนงลักษณ์  พันธุ์สวัสดิ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายวิชาญ  การสมศักดิ์
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายอาทิตย์  สุดใจดี
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงพิชญา  กิจเมฆ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวบุญสิตา  เรืองประยูร
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายพงค์พีระ  สุภาศาสตร์
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงพิชญา  กิจเมฆ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวมณีรัตน์  พันธ์ใจ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายปรวิทย์  หอมพันธ์
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงวรวลัญชญ์  เลี้ยงประยูร
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน 1. นางสาวพิชาพร  ศรีวิศาลภพ
 
1. นายศักดิ์ชัย  หัตถกรรม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบาล 1. เด็กชายชาญชัย  สำโรงแสง
 
1. นายสุเทพ  คล้ายทิม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบาล 1. นายรัชชานนท์  ทองงาม
 
1. นายสุเทพ  คล้ายทิม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงปภัสวรรณ  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวบุญสิตา  เรืองประยูร
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงกมลชนก  จิตตรีสาร
2. เด็กชายธนกร  ทองคำ
3. เด็กชายธนากร  พึ่งสุข
4. เด็กหญิงพิรดา  สุขสมเลิศ
5. เด็กหญิงภัทราพร  หิรัญชัย
6. เด็กหญิงวนิสา  สุภศร
7. เด็กชายศรายุทธ  มงคลยุทธ
8. เด็กหญิงสุชาดา  คำประกอบ
9. เด็กชายสุธี  ธีระพันธ์
10. เด็กชายสุนทร  ร่มโพธิ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
2. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
3. นางรัชนี  ญาณคง
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวกชกร  ทรงปัญญา
2. นางสาวนรภัทร  นากุล
3. นายปิยวัฒน์  กลิ่นจำปา
4. นายฤชทัด  อาชวะสมิตร
5. นางสาวลักษิกา  ไตรเพิ่ม
6. นายสหรัฐ  วินัย
7. นางสาวสุจิตราภา  รักสุข
8. นายอาทิตย์  สุดใจดี
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
2. นายกำพู  อักษร
3. นางสาวลลิตา  เพชรจอม
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวณัฐกานต์  ไทยประยูร
2. นางสาววิรชา  สุทัศน์
3. นายวีริศ  เสร็จแตง
4. นางสาวศศิธร  นาคเกษม
5. นางสาวสิรินทา  เกตุสถิตย์
6. นายเจนภพ  พรหมจันทร์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
2. นางสาวชนิกรรดา  กิจนพศรี
3. นางรัชนี  ญาณคง
4. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  มูลหล้า
2. เด็กหญิงชลธิชา  โชติวัตร
3. เด็กหญิงณิสรา  ศักดิ์โสภณกุล
4. เด็กหญิงนิตยา  คาทิพาที
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ขันธวัตร
6. เด็กหญิงมทิตา  ธูปการะ
7. เด็กหญิงรุ่งกานต์  สำราญกาย
8. เด็กหญิงอรญา  ชัยพรหม
 
1. นางนงลักษณ์  พันธุ์สวัสดิ์
2. นางสุดาพร  ยิ้มสิน
3. นางกันต์ฤทัย  พึ่งสมศักดิ์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวจิราวรรณ  เทจอหอ
2. นางสาวธารารินทร์  ควรสนธิ
3. นางสาวพรพิมล  ดาบลาอำ
4. นางสาววราภรณ์  เหล็กสีขาว
5. นางสาวศิวพร  สัมมาวรรณ
6. นางสาวเกตกนก  กลมกล่อม
 
1. นางนงลักษณ์  พันธุ์สวัสดิ์
2. นางสุดาพร  ยิ้มสิน
3. นางกันต์ฤทัย  พึ่งสมศักดิ์
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กหญิงนฤภรณ์  สุภารส
2. เด็กหญิงพิศดา  อักษรณรงค์
3. เด็กหญิงมิลตรา  เอี่ยมอัมพร
4. เด็กหญิงอารียา  งามขำ
5. เด็กหญิงเพชรดา  สาระกูล
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โสภาฉัตร
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อ่อนแก้ว
8. เด็กหญิงแก้วมณี  ศรีอนงค์
 
1. นางสาวสุภาวดี  คำพึ่งอุ่น
2. นางสุกัลยา  คำพึ่งอุ่น
3. นางปราณี  มงคลหล้า
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงจิตติมา  ช่างเหลา
2. เด็กชายนธี  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายวันชนะ  เนื่องบุญมา
4. เด็กชายสุฮานาฟี  นิทรัพย์
5. เด็กหญิงสุไพลิน  หมื่นแก้ว
 
1. นายกำพู  อักษร
2. นางสาวลลิตา  เพชรจอม
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 70.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงติณเดชน์  ชมวิชา
2. เด็กชายสุรเกียรติ  ม่วงคำ
 
1. นายกำพู  อักษร
2. นางสาวลลิตา  เพชรจอม
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายณรงค์  มงคลแถลง
2. นายธงชัย  เทพทอง
3. นายนพรัตน์  ทรงไตรย์
4. นายสุธิวัฒน์  ผ่องบุรุษ
5. นายสุรศักดิ์  ทรัพย์ชิต
6. นายสุวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
1. นายสุชาติ  ม่วงคำ
2. นายสมพร  วังสงคราม
3. นายพิทักษ์  เศรษฐพงษ์
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  คุ้มสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนันทศิริ  กิจเต่ง
3. เด็กหญิงพรลภัส  มาลาอี
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวจันทรรัตน์  เรืองคณะนิธิกุล
2. นางสาวฉัตรวารี  ภุมมา
3. นางสาวธนัชชา  ดาราพิชัย
 
1. นายจิรศักดิ์  กนกอุดม
2. นางสาวสุพรรณี  มูลทองลี
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  มูลสุจริต
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  แจ้งแสง
 
1. นายโชติพักตร์  เกตุงาม
2. นายสมชาย  แสนยะบุตร
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายอดิเทพ  เขตหาญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พยัคฆศิริ
 
1. นางอุทุมพร  เกิดมงคล
2. นางสาวสุวนันท์  อินตรี
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายธณัฐชัย  โต๊ะอดัม
2. นายเทพภิทักค์  เนื่องบุญมา
 
1. นายอภิสิทธิ์  จิตติพลังศรี
2. นางอุทุมพร  เกิดมงคล
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กหญิงกฤติมา  กล่อมฤกษ์
2. เด็กหญิงปัทมา  ธาระรัตน์
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสุนิสา  ลิมปพนาทอง
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 1. นายชัยวัฒน์  ประภาพันธ์กุล
2. นายปฏิภาณ   ชลรินทร์
 
1. นางสาวพรนภา  สุขยานี
2. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงรชา  สุพรรณอ่วม
2. เด็กหญิงอรอนงค์  นายออน
 
1. นางณัษฐพร  ฮีมวาต์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายศุภกรณ์  ไหมคำ
2. เด็กชายสิทธินันท์  แช่มน้อย
 
1. นายอนุกูล  ปิโย
2. นายอมร  ขามธาตุ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประไพบูลย์
2. เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  สุขศรีจันทร์
 
1. นางสาวจิตรลดา  ศรีจันทร์ดี
2. นายถนอม  เอื้อสุนทรสกุล
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นายกาญจน์ฤกษ์  ฤกษ์สง่า
2. นางสาวคุณัญญา  ส้มเกลี้ยง
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  พุทธิพัฒน์
2. นายโชติพักต์   เกตุงาม
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นายณัชขจร  มาตราเงิน
2. นางสาวรวงข้าว  บุญปลูก
 
1. นางสาวจิตรลดา  ศรีจันทร์ดี
2. นายถนอม  เอื้อสุนทรสกุล
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายณัฐวัฒ  ชัยมงคล
2. นายนวมินทร์  ศิริธราธิวัตร
 
1. นายภูมิพัฒน์  สมพงษ์รัตนกุล
2. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันทร์มงคล
2. เด็กชายอาทิตย์   โทนะบุตร
3. เด็กชายเอกปวีณ์  เกตุโสภิต
 
1. นางสาวโยษิตา  ลีวรรณ
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นางสาวปภัสรา  กุฏีพันธ์
2. นางสาวสุธิตา  จันทะ
3. นางสาวเกศกนก  ตรีวรรณ์
 
1. นางสาวลักษิกา  มีกุศล
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นายภัควัต  สุขศรี
2. นางสาวสุพัตรา   หัสแดง
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  พุทธิพัฒน์
2. นางสาวศศิธร  กิจสุนทร
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  ลาภหนุน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วมณี
3. เด็กชายมงคล  ฤทธิ์รื่น
 
1. นายปกาสิต  เอี่ยวสกุล
2. นายปิติพงษ์  คำพระ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบาล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิลัยเลิศ
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  บันเทาพิษ
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เนตรสว่าง
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวจีราภา  นุชนวล
2. นางสาวอรวรรณ  ทามะ
3. นางสาวอาทิตยา  เกิดนิมิตร
 
1. นางสุกัลยา  คำพึ่งอุ่น
2. นายเฉลิมชาติ  นาคจรูญ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายปฏิภาณ  ทิพสัพพา
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  สายม่วง
3. เด็กชายพชร  ไตรสุทธิ์
 
1. นางสาวเกวลิน  ณัฐณิกปีติ
2. นายเอกราช  คำถวาย
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวกุลธิดา  วิเศษสุวรรณ
2. นางสาวปริศนา  คงมา
3. นางสาวพรกมล  วิเศษสุวรรณ
 
1. นางเกวลิน  ณัฐณิกปีติ
2. นายสิริชัย  นนทะศรี
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบาล 1. เด็กชายชาญชัย  สำโรงแสง
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  แก้วทอง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญไทย
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจริญลาภ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญมั่น
6. เด็กหญิงเพ็ญทิพย์  เจริญไทย
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบาล 1. นางสาวฐิติมา  สินสมบุญ
2. นางสาวณัฐิกา  จันทร์เอม
3. นางสาวมุกดา  สุวรรณ์เจริญ
4. นางสาววรรณิดา  จินะกะ
5. นายสุชีพ  ดนตรี
6. นางสาวแอปเปิ้ล  ควรสุข
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เนียมหอม
2. เด็กหญิงจิราพร  คำแก้ว
3. เด็กหญิงชนธิชา  เสมา
 
1. นายสุชีพ  เสือจำศิลป์
2. นางสาวอารมณ์  เหล่าศิริวัฒนา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. นางสาวนนทกร  ไวยเกษี
2. นางสาวอารีวรรณ  เกตเกษร
3. นางสาวอุษา  อุ่มวงศ์
 
1. นางสุภาภรณ์  ปิ๋วธัญญา
2. นายไพรวัลย์  คำหาญพล
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กหญิงรติกาล  โฉมตระการ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ไทยภักดี
3. เด็กหญิงสุณีพร  คงชะนะ
 
1. นายฉัตรชัย  ภิญญะวรรณ
2. นายพิษณุุ  ศรีสุวรรณ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวมณีรัตน์  ฤกษ์สนธิ
2. นางสาวสุพรรษา  มงคลสระ
3. นางสาวอรอนงค์  รอมาลี
 
1. นายฉัตรชัย  ภิญญะวรรณ
2. นายพิษณุุ  ศรีสุวรรณ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤษณา  เปลื้องทุกข์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  วิเศษสุวรรณ
3. เด็กหญิงยศวดี  เอื้ออารีศิลป์
 
1. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
2. นายอมร  ขามธาตุ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. นางสาวจิรวรรณ  แก้วสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐริกา  ไวยจะรา
3. นางสาวพรรณราย  เสือจำศีล
 
1. นางสุภาภรณ์  ปิ๋วธัญญา
2. นายไพรวัลย์  คำหาญพล
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กหญิงนพคุณ  ศรีบัวงาม
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สาระ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วิ่งรัมย์
 
1. นางนฤมล  กิจสมพงษ์
2. นางวิเชียร  ฝักเจริญผล
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. นางสาวจุไรรัตน์  สุขีบท
2. นางสาวธาริณี  ใจแสน
3. นางสาวปรียาภรณ์  คำพันธุ์
 
1. นางนฤมล  กิจสมพงษ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวกัลยากร  ศารทประภา
2. นายชาญชัย  ทรัพย์จรูญ
3. นางสาวภวินธิดา  มงคลเวทย์
 
1. นางทิพย์วิภา  สุวรรณหงษ์
2. นางฉลวย  สะอาดเอี่ยม
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวนันทิกานต์  ฤทธิพืช
2. นางสาวสมฤทัย  กฤษเพชร
3. นายเอกราช  ธาราทรัพย์
 
1. นางทิพย์วิภา  สุวรรณหงษ์
2. นางฉลวย  สอาดเอี่ยม
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงภิญญมาศ  ชุมละออง
2. เด็กหญิงเกตุวดี  กล่อมสุนทร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรือนทอง
 
1. นางสาวเรณู  ครุฑธาพันธ์
2. นางสมคิด  เปลื้องทุกข์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวกรกนก  บุญช่วย
2. นางสาวภัคจิรา  กลั่นแก้ว
3. นางสาวริมเมย  คำพ่วง
 
1. นางสาวเรณู  ครุฑธาพันธ์
2. นางสมคิด  เปลื้องทุกข์
 
98 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วิเศษสุวรรณ
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  รอดสม
3. เด็กหญิงศรัญญา  จันทร์โรจน์
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
99 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวปวิชญา  สาระทวย
2. นายพัสนัย  กำแพงจันทร์
3. นายเอกลักษณ์  คำหรรษา
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นายนิรุธ  บัญฑิโต
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายธันวา  ภู่สุวรรณ
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายนุกูล  อาระหัง
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายณัฐพล  ผาสุขภักตร์
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายไตรภพ  อินทร์สมบูรณ์
 
1. นายสันติ  สุวรรณหงษ์
 
104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายนุกูล  อาระหัง
2. นายภานุมาศ  เล็กประทุม
 
1. นายเอกราช  คำถวาย
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายอัษฎาวุธ  เอี่ยมสะอาด
2. นายเอกลักษณ์  คำหรรษา
 
1. นายเอกราช  คำถวาย
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร