หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-9.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง ดนตรีสากล 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง ดนตรีสากล 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง ดนตรีสากล 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง ดนตรีสากล 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง ดนตรีสากล 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง ดนตรีสากล 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง นาฏศิลป์ 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง นาฏศิลป์ 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายานตัว เวลา 08.30-09.00
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องสราญชล ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 13.00-16.30 รายงานตัว เวลา 12.00-13.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องสราญชล ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 13.00-16.30 รายงานตัว เวลา 12.00-13.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องสราญชล ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องสราญชล ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง ดนตรีสากล 9 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 9 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 9 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง นาฏศิลป์ 9 พ.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษานารี ห้องประชุมเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 6 พ.ย. 2558 8.00-16.30 ขอให้นำบัตรประชาชนไปแสดงตนในวันรายงานตัวเข้าแข่งขัน
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษานารี ห้องประชุมเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ ชั้น แข่งขันวันทืี 6-7 พ.ย.2558 ห้อง (โปรดตรวจสอบที่แข่งขันให้ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด) 6 พ.ย. 2558 8.00-16.30 มีการแข่งขัน ในวันที่ 6-7 พ.ย. 58 ขอให้ตรวจสอบทีมที่เข้าแข่งขัน ให้ตรงกับวันที่กำหนด
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ลานเอนกประสงค์ 16 พ.ย. 2558 08.30-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ติดต่อประสานงาน 024654580 ต่อ 200
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ลานเอนกประสงค์ 16 พ.ย. 2558 08.30-16.30 ติดต่อประสานงาน 024654580 ต่อ 200
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอินทาราม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจันทร์พิทักษ์ 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00 รายงานตัว 8.30 น. ผู้ประสานงาน: ครูนิวัฒน์ 089-111-3852
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดอินทาราม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจันทร์พิทักษ์ 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00 รายงานตัว 8.30 น. ผู้ประสานงาน: ครูนิวัฒน์ 089-111-3852
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอินทาราม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจันทร์พิทักษ์ 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00 รายงานตัว 8.30 น. ผู้ประสานงาน: ครูนิวัฒน์ 089-111-3852
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดอินทาราม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจันทร์พิทักษ์ 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00 รายงานตัว 8.30 น. ผู้ประสานงาน: ครูนิวัฒน์ 089-111-3852
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 3 พ.ย. 2558 8.30-16.30
-
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 3 พ.ย. 2558 8.30-16.30
-
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 3 พ.ย. 2558 8.30-16.30
-
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 3 พ.ย. 2558 8.30-16.30
-
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายประคอง เอี่ยมศิริ 086-9062961
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 4 พ.ย. 2558 13.00-16.30 รายงานตัว เวลา 12.30-13.00 ผู้ประสานงาน นายประคอง เอี่ยมศิริ 086-9062961
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายประคอง เอี่ยมศิริ 086-9062961
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 4 พ.ย. 2558 13.00-16.30 รายงานตัว เวลา 12.30-13.00 ผู้ประสานงาน นายประคอง เอี่ยมศิริ 086-9062961
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายประคอง เอี่ยมศิริ 086-9062961
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 13.00-16.30 รายงานตัว เวลา 12.30-13.00 ผู้ประสานงาน นายประคอง เอี่ยมศิริ 086-9062961
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 ผู้ประสานงาน นายประคอง เอี่ยมศิริ 086-9062961
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 13.00-16.30 รายงานตัว เวลา 12.30-13.00 ผู้ประสานงาน นายประคอง เอี่ยมศิริ 086-9062961
45 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 13 พ.ย. 2558 8.30-16.30 รายงานตัว 08.30-09.00 น. ประสานงาน คุณครูฉวีวรรณ เทพย์ทอง โทร 08-1697-7821
46 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 13 พ.ย. 2558 8.30-16.30 รายงานตัว 08.30-09.00 น. ประสานงาน คุณครูฉวีวรรณ เทพย์ทอง โทร 08-1697-7821


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรฯ 023544960 ต่อ 111 ณพรชยาศิลป์ เจริญผล มือถือ 0891339234
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]