หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-bkk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนกนก หงษ์ประสงค์สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับกรรมการ
2. นายวิทยา โยแสนโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
3. นายณัฐรงค์ เมี้ยนทองโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
4. นายวิจักษณ์ ธิมามนตรีสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับกรรมการ
5. นายภาณุพงค์ ทรงเผ่าโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธนกนก หงษ์ประสงค์สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับกรรมการ
2. นายวิทยา โยแสนโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
3. นายณัฐรงค์ เมี้ยนทองโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
4. นายวิจักษณ์ ธิมามนตรีสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับกรรมการ
5. นายภาณุพงค์ ทรงเผ่าโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสรรชัย หนองตรุดสถาบันรามจิตติประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ ปัทมะมหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
3. นายธนาวัฒน์ วยาจุตสถาบันรามจิตติกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสรรชัย หนองตรุดสถาบันรามจิตติประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ ปัทมะมหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
3. นายธนาวัฒน์ วยาจุตสถาบันรามจิตติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวินัย วรวัตร์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
3. นายมณฑล ยิ่งยวดกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางมณฑิรา สวัสดิรักษากรมส่งเสริมวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวธศร ยิ้มสงวนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวปัณณภัค บัลลังก์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายภิรภาพ อาจสงครามศิลปินอิสระกรรมการ
2. ผศ.สุวัฒน์ บุศย์เมืองศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายดินหิน รักพงษ์อโศกศิลปินอิสระกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ใจป้อมศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล รักษาศิลปินอิสระกรรมการ
2. นายบัญชา ทัศมาลีศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ นิยมสมานศิลปินอิสระกรรมการ
2. นายจุลจิต เสน่ห์งามเจริญศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ อินรัสพงษ์ครูโรงเรียนเพ็ญพิทยากรกรรมการ
2. นายสมมาตร คำเพิ่มพูนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนาวี เรืองระเบียบศิลปินอิสระกรรมการ
2. นายนายวิษุวัติ พีสะระวิทยากรอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายดินหิน รักพงษ์อโศกศิลปินอิสระกรรมการ
2. นายนายภิรภาพ อาจสงครามศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวิษุวัติ พีสะระวิทยากรอิสระกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ใจป้อมศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนาวี เรืองระเบียบศิลปินอิสระกรรมการ
2. นายบัญชา ทัศมาลีศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ นิยมสมานศิลปินอิสระกรรมการ
2. นายจุลจิต เสน่ห์งามเจริญศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ อินรัสพงษ์ครูโรงเรียนเพ็ญพิทยากรกรรมการ
2. นายสมมาตร คำเพิ่มพูนครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายวิษุวัติ พีสะระวิทยากร ระดับ 8กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวิษุวัติ พีสะระวิทยากร ระดับ 8 กรรมการ
2. รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ เปรมปรีดิ์โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ เปรมปรีดิ์โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ เปรมปรีดิ์โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ เปรมปรีดิ์โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สุขีลักษณ์โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรรมการ
3. นายศิวพงศ์ เชี่ยวชูกูลโรงเรียนสารสาสน์ธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ สุขีลักษณ์โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรรมการ
3. นายศิวพงศ์ เชี่ยวชูกูลโรงเรียนสารสาสน์ธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สุขีลักษณ์โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรรมการ
3. นายศิวพงศ์ เชี่ยวชูกูลโรงเรียนสารสาสน์ธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ สุขีลักษณ์โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรรมการ
3. นายศิวพงศ์ เชี่ยวชูกูลโรงเรียนสารสาสน์ธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจักรี มงคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายนาวิน วรรณเวชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางระวิวรรณ ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจักรี มงคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายนาวิน วรรณเวชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจักรี มงคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายนาวิน วรรณเวชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางระวิวรรณ ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจักรี มงคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายนาวิน วรรณเวชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจักรี มงคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายนาวิน วรรณเวชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางระวิวรรณ ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจักรี มงคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายนาวิน วรรณเวชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกีฏะ เพิ่มพูนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถมประธานกรรมการ
2. นายภมรศักดิ์ เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
3. นายเศวต รัตนเจริญมิตรโรงเรียนราชวินิตประถม บางแคกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายกีฏะ เพิ่มพูนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถมประธานกรรมการ
2. นายภมรศักดิ์ เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
3. นายเศวต รัตนเจริญมิตรโรงเรียนราชวินิตประถม บางแคกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ เปรมปรีดิ์โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ เปรมปรีดิ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ดร.พัฒนี พร้อมสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางรักชนก สมบูรณ์พันธ์โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. ดร.พัฒนี พร้อมสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางรักชนก สมบูรณ์พันธ์โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายจารึก ศุภพงศ์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
3. นายกฤษฎาธาร จันทะโกวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ดร.พัฒนี พร้อมสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายจักรี มงคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ดร.พัฒนี พร้อมสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอภิธาร สมานมิตรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามประธานกรรมการ
2. นายพิชชาณัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางสุวิวรรธ์น ลิมปชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ สังขเวชครูดนตรีสากลกรรมการ
2. นายพิทยา พิมลยรรยงนักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายมงคล เสรีสุขนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ สังขเวชครูดนตรีสากลกรรมการ
2. นายพิทยา พิมลยรรยงนักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายมงคล เสรีสุขนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. พ.ต.ท.วิระ บำรุงศรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ ทัศน์ยิ่งยงกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นายเดชา เจซาคาลโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. พ.ต.ท.วิระ บำรุงศรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ ทัศน์ยิ่งยงกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นายเดชา เจซาคาลโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. พ.ต.ท.วิระ บำรุงศรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายเดชา เจซาคาลโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวหทัยทิพย์ ทัศน์ยิ่งยงกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. พ.ต.ท.วิระ บำรุงศรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ ทัศน์ยิ่งยงกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นายเดชา เจซาคาลโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
2. นางสาวศริญญา คงเฟื่องฟุ้งสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
2. นางสาวศริญญา คงเฟื่องฟุ้งสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
2. นางสาวศริญญา คงเฟื่องฟุ้งสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
2. นางสาวศริญญา คงเฟื่องฟุ้งสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
2. นางสาวศริญญา คงเฟื่องฟุ้งสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
2. นางสาวศริญญา คงเฟื่องฟุ้งสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
2. นางสาวศริญญา คงเฟื่องฟุ้งสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
2. นางสาวศริญญา คงเฟื่องฟุ้งสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิภาพร พยัฆวรรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ณ ตะกั่วทุ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวิภาพร พยัฆวรรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ณ ตะกั่วทุ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิภาพร พยัฆวรรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวิภาพร พยัฆวรรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวิภาพร พยัฆวรรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางวิภาพร พยัฆวรรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศุลีพร ปิ่นนัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางศุลีพร ปิ่นนัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสุกัญญา ณ ตะกั่วทุ่งโรงเรียนวัดน้อยนพคุณประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ รุ่งป่าสักโรงเรียนทวีธาภิเษกกรรมการ
3. นายวิษณุ แพทย์คดีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสุกัญญา ณ ตะกั่วทุ่งโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ รุ่งป่าสักโรงเรียนทวีธาภิเษกกรรมการ
3. นายวิษณุ แพทย์คดีกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นายเสวก โสวัตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางชมพิศ เครือประสิทธิ์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
3. นายจุมพล ปัญจะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ทองเกิดโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมกรรมการ
2. นายณรงค์ คงสมปราชญ์โรงเรียนราชวินิตมัธยมกรรมการ
3. นายสายัณห์ ต่ายหลีโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางหยกฟ้า พัฒนาเจริญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีไครทอง สิงห์คำมาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรรมการ
6. นางสาวศศิธร สุวรรณรงค์โรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
7. นายปัญญา แก้วอินทร์โรงเรียนทวีธาภิเษก2กรรมการ
8. นายรัชดากร แดงโรจน์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรกรรมการ
9. นางจารุวรรณ พวงวิเศษสุนทรผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
10. นายสมเกียรติ วิชัยวัฒนาผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
11. นายวีระพงษ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
12. นายเอกชัย ลำเหลือรองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
13. นายสัมพันธ์ อ่องอินทศิริผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
14. นางสาวกลอยใจ ปานเกษมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
15. นายกิตติศักดิ์ สมพลโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรกรรมการ
16. นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรรมการ
17. นางสาวณภัทร กุลจิตติธรโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
18. นายชมพล พฤกษาโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกรรมการ
19. นางศิริณี บุญปถัมภ์ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
20. นายอมร ชุมศรีผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
21. นางสาวพัชรวดี บุญมากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายมนัส ปิ่นนิกรโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
2. นายสำราญ เพียรดีโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์โรงเรียนวัดสระเกศกรรมการ
5. นายธวัชชัย อุนากรสวัสดิ์โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองกรรมการ
6. นางศิริณี บุญปถัมภ์ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
7. นางสาวมาลินี แย้มวจีผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
8. นางสาวอัญชลี ชูช่วยโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
9. นายสมทบ โตสุรัตน์โรงเรียนวัดราชาธิวาสกรรมการ
10. นายทรงศักดิ์ ชุริกานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดสระเกศกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา พหลเวชช์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางโชติกา อ่อนดีโรงเรียนวัดม่วง สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางแจ่มใส รักเดชโรงเรียนวัดม่วง สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสมบูรณ์ ราชนิลศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางณัฐธนพร กฤดิวัฒนากุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวชูศรี ทีปสรข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา กลิ่นสุบรรณโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ วิภาโตทัยโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
3. นางสาววัสสิกา กบิลกาญจน์โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแคกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ มณีเนียมโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโนรินทร์ แก้วกาหลงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวบุปผา ไทยกิ่งโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญาโรงเรียนโยธินบูรณะประธานกรรมการ
2. นายคณิต ชนกศรีธรกีรติโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
3. นางสาวนิตยา เพชรน้อยโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ วิจิตรโรงเรียนโยธินบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา เพชรน้อยโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
3. นางสาวจีระภา มีหวายหลึมโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรรมการ
2. นางสาวแอนนา พายุพัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรรมการ
3. นายธัชกร วงษ์คำชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ผศ.พินทุสร ปัสนะจะโนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. ดร.นภา แซ่เบ๊มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายทวน ชัยสุขมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายทวน ชัยสุขมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
2. ผศ.พินทุสร ปัสนะจะโนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. ดร.นภา แซ่เบ๊มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรรมการ
2. นางสาวแอนนา พายุพัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรรมการ
3. นายธัชกร วงษ์คำชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต เปยานนท์โรงเรียนโยธินบูรณะประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ จริยกุลชัยโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
3. นางสาวพรรณิภา บุตรเอกโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ ดวงงามโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมป์ฯกรรมการ
2. นางฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
3. นายนิคม จิตต์คงโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางสาวหงษ์นา เกตุบำรุงโรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการ
5. นายสันต์ชัย รุ่งรัศมีสกุลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายเศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกรโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
2. นายภาคภูมิ ทวนทองโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายเสฏฐวุฒิ โมลานิลโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
4. นายสุรนาฏ ลือศิริวัฒนาโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมกรรมการ
5. นายสถาพร พันธุ์รัตน์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนายณรงค์ มาลีโรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการ
2. นางสาวรินวรรณนา ไชยดำโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการ
3. นายมลิวัลย์ สกุณาโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนกรรมการ
4. นายศวิษฐ์ วีระยุทธวัฒนะโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรรมการ
5. นายวรวุทธิ์ ล่านพญาโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี ออกช่อโรงเรียนวัดบวรนิเวศกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญลักษม์ ไวยพงษ์ศรีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ เอนกลาภโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนกรรมการ
3. นางสุพัตรา เย็นเกล้ากุลโรงเรียนวัดบวรนิเวศกรรมการ
4. นางอุษา จินดาคุณโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)กรรมการ
5. นายสุประดิษฐ วังพฤกษ์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวบุญลักษม์ ไวยพงษ์ศรีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ เอนกลาภโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนกรรมการ
3. นางสุพัตรา เย็นเกล้ากุลโรงเรียนวัดบวรนิเวศกรรมการ
4. นางอุษา จินดาคุณโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)กรรมการ
5. นายสุประดิษฐ วังพฤกษ์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย มิ่งเมืองโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ยาสุภาพโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
3. นายวันพิชิต ล่ามแขกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
4. นางขนิษฐา ธรรมสาครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมถ์กรรมการ
5. นางธิดาพร คำจีนโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางพิสมัย มิ่งเมืองโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ยาสุภาพโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
3. นายวันพิชิต ล่ามแขกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
4. นางขนิษฐา ธรรมสาครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมถ์กรรมการ
5. นางธิดาพร คำจีนโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทรโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถััมถ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ กำธรโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
3. นายลักษณ์ กลั่นสุคนธ์โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ ชัยชมพูโรงเรียนราชวินิตมัธยมกรรมการ
5. นางชนิดา ไชยศรีโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทรโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถััมถ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ กำธรโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
3. นายลักษณ์ กลั่นสุคนธ์โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ ชัยชมพูโรงเรียนราชวินิตมัธยมกรรมการ
5. นางชนิดา ไชยศรีโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวเครือวัลย์ วิศาลสมพงษ์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ไพศาลศิลป์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ บัวเชยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมถ์กรรมการ
4. นายก้องภพ จุ้ยช่วยโรงเรียนปัญญาวรคุณกรรมการ
5. นางโสภิตา ไชยช่อฟ้าโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวเครือวัลย์ วิศาลสมพงษ์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ไพศาลศิลป์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ บัวเชยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมถ์กรรมการ
4. นายก้องภพ จุ้ยช่วยโรงเรียนปัญญาวรคุณกรรมการ
5. นางโสภิตา ไชยช่อฟ้าโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา ชมมาลีโรงเรียนสตรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา รี่เรืองชัยโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2กรรมการ
3. นางสาวปัทมา ภูมิน้ำเงินโรงเรียนวัดราชาธิวาสกรรมการ
4. นางสาวพิทยา กุศลปฏิการโรงเรียนวัดราชบพิตรกรรมการ
5. นายทรงพล สุภาศรีโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา ชมมาลีโรงเรียนสตรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา รี่เรืองชัยโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2กรรมการ
3. นางสาวปัทมา ภูมิน้ำเงินโรงเรียนวัดราชาธิวาสกรรมการ
4. นางสาวพิทยา กุศลปฏิการโรงเรียนวัดราชบพิตรกรรมการ
5. นายทรงพล สุภาศรีโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกรองทอง ทับเทศโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยนา จูรัตน์ศักดิ์เจริญโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางกนกกร แก้วขาวโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
4. นางบุญศรี พิมพ์สุวรรณโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
5. นางอาลิดา วังพฤกษ์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกรองทอง ทับเทศโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยนา จูรัตน์ศักดิ์เจริญโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางกนกกร แก้วขาวโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
4. นางบุญศรี พิมพ์สุวรรณโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
5. นางอาลิดา วังพฤกษ์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ จัตุพรโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญา ตริสกุลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมถ์ฯกรรมการ
3. นางนฤมล แดงสอนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
4. นางอรอนงค์ เพ็งตะคุโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
5. นางพวงน้อย บุญประเดิมโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุดใจ จัตุพรโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญา ตริสกุลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมถ์ฯกรรมการ
3. นางนฤมล แดงสอนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
4. นางอรอนงค์ เพ็งตะคุโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
5. นางพวงน้อย บุญประเดิมโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกรณิศา ตันศิริโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา เส็งไธสงโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
3. นางสายหยุด ขุนทิพย์ทองโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
4. นางดาเรศ โพธิยารังรัศมีโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
5. นางเสาวณี ดอกไม้โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางกรณิศา ตันศิริโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา เส็งไธสงโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
3. นางสายหยุด ขุนทิพย์ทองโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
4. นางดาเรศ โพธิยารังรัศมีโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
5. นางเสาวณี ดอกไม้โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบังอร เลิศพรสุขสวัสดิ์โรงเรียนศึกษานารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย เสนารักษ์โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรรมการ
3. นางมยุรี มณีสุธรรมโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
4. นางอัญนาทาดา ธนรัตพนิชภาโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอริญชยา ประภาพันธุ์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางบังอร เลิศพรสุขสวัสดิ์โรงเรียนศึกษานารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย เสนารักษ์โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรรมการ
3. นางมยุรี มณีสุธรรมโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
4. นางอัญนาทาดา ธนรัตพนิชภาโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอริญชยา ประภาพันธุ์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรฯ 023544960 ต่อ 111 ณพรชยาศิลป์ เจริญผล มือถือ 0891339234
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]