หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสิทธิชัย ตันเจริญ ร.ร.สตรีวัดระฆัง ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ประธานศูนย์แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
2 นางเบ็ญจมาศ วิจิตร ครูงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการและเลขานุการ  
3 นายดำรงค์ หิรัญยะพรรณ์ ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการและเลขานุการ  
4 นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญา ครูงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการ  
5 นายสาธิต เปยานนท์ ครูงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการ  
6 นายคณิต ชนกศรีธรกีรติ ครูงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการ  
7 นางสาวจีระภา มีหวายหลึม ครูงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการ  
8 นายธนวัฒน์ จริยกุลชัย ครูงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการ  
9 นางสาวนิตยา เพชรน้อย ครูโรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการ  
10 นางสาวพรรณิภา บุตรเอก ครูงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการ  
11 นายสายัณห์ ต่ายหลี รอง ผอ.ร.ร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรรมการ  
12 นางหยกฟ้า พัฒนาเจริญ รอง ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรรมการ  
13 ว่าที่ร้อยตรีไครทอง สิงห์คำมา รอง ผอ.ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรรมการ  
14 นางสาวศศิธร สุวรรณรงค์ ครู ร.ร.วัดน้อยนพคุณ กรรมการ  
15 นายปัญญา แก้วอินทร์ ครู ร.ร.ทวีธาภิเษก2 กรรมการ  
16 นายรัชดากร แดงโรจน์ รอง ผอ.ร.ร.วิมุตยารามพิทยากร กรรมการ  
17 นางจารุวรรณ พวงวิเศษสุนทร ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ  
18 นายสมเกียรติ วิชัยวัฒนา ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ  
19 นายวีระพงษ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ครู ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการ  
20 นายสำราญ เพียรดี รอง ผอ.ร.ร.วัดราชบพิธ กรรมการ  
21 นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ รอง ผอ.ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรรมการ  
22 นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์ รอง ผอ.ร.ร.วัดสระเกศ กรรมการ  
23 นายธวัชชัย อุนากรสวัสดิ์ ครู ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง กรรมการ  
24 นางสาวกลอยใจ ปานเกษม ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการ  
25 นางศิริณี บุญปถัมภ์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ  
26 นายสัมพันธ์ อ่องอินทศิริ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ  
27 นางสาวมาลินี แย้มวจี ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ  
28 นางสาวอัญชลี ชูช่วย ครู ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการ  
29 นายเอกชัย ลำเหลือ รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ  
30 นายพิชยนันท์ สารพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน  
31 นายมาโนช หวังตระกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน  
32 นายสุริยะ ทวีบุญญาวัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน  
33 นายอัชลิต พัฒคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน  
34 นางดารารัศมิ์ ศรีวิลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน  
35 นายวันชัย ทองเกิด ผอ.ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม กรรมการอำนวยการ  
36 นายณรงค์ คงสมปราชญ์ ผอ.ร.ร.ราชวินิตมัธยม กรรมการอำนวยการ  
37 นายมนัส ปิ่นนิกร ผอ.ร.ร.วัดน้อยนพคุณ กรรมการอำนวยการ  
38 นายอมร ชุมศรี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการอำนวยการ  
39 นายพิริยพงศ์ เตชะศิริยืนยง รอง ผอ.ร.ร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการอำนวยการ  
40 นายอัยยรัฐ กาฬดิษย์ ครู ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
41 นางสาวพิมสุรีย์ ศรีโชติ ครู ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
42 นายอธินันท์ เพียรดี ครู ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
43 นางสาวรัตนา แก้วรักษา ครู ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
44 นายทรงศักดิ์ ชุริกานนท์ ครู ร.ร.มัธยมวัดสระเกศ กรรมการอำนวยการ  
45 นางสาวพัชรวดี บุญมาก ครู ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรรมการอำนวยการ  
46 นางสาวพวงอินทร์ คำพวง ครู ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
47 นายนาวิน โพธิ์ศรี ครู ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
48 นางสาวจุไรรัตน์ แจ่มศรี ครู ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
49 นายณัฐภัทร วิเศษศิริ เจ้าหน้าที่ ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
50 นางสาวสุทธาทิพย์ จันทิมางกูร ครู ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
51 นางสาวปัทมา ฮูเซน ครู ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
52 นายชรินทร์ ชุมภูห้วย ครู ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
53 นายวัชรานนท์ ลาบึง ครู ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
54 นางสาวอรพร ยามโสภา รอง ผอ.ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
55 นายถิรภัทร์ สุวรรณชาติ รอง ผอ.ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม กรรมการอำนวยการ  
56 นายทศพล สังข์ทิตนุ รอง ผอ.ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม กรรมการอำนวยการ  
57 นายสมโภชน์ ศรีภู่ รอง ผอ.ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม กรรมการอำนวยการ  
58 นายมานพ พุกท่าไม้ ครู ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม กรรมการอำนวยการ  
59 นายศิริวัฒน์ ฉัตรมณเฑียร ครู ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม กรรมการอำนวยการ  
60 นางเฉลา สิบทิศ ครู ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม กรรมการอำนวยการ  
61 นายประเวศร์ ปัตตวงษ์ ครู ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม กรรมการอำนวยการ  
62 นางสุรนาฏ ลือศิริวัฒนา ครู ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม กรรมการอำนวยการ  
63 นายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการอำนวยการ  
64 นายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการอำนวยการ  
65 นางอำไพ สำลีอ่อน ครูโรงเรียนสวนอนันต์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการอำนวยการ  
66 นางสาวนิดา จิตรพรหม ครูโรงเรียนสวนอนันต์ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการอำนวยการ  
67 นายอาณิต สมุทรเพรียว ครูโรงเรียนสวนอนันต์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการอำนวยการ  
68 นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มแผนงานสถานศึกษา กรรมการอำนวยการ  
69 นายจารุวัชร ภูมิพงศ์ ครูโณงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
70 นางสาวชญาภรณ์ สงครามรอด ครูโณงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการอำนวยการ  
71 นางสาวปทุมมา อยู่ชมญาติ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
72 นายวินชีวี มหาวารีดำรงค์กุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
73 นายธนิกุล สถิตย์อยู่คู่ไทย ครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรรมการอำนวยการ  
74 นางสาววรรณมาศ ฤทธิ์มั่นคง ครูโรงเรียนฤทธิ์ณรงค์รอน กรรมการอำนวยการ  
75 นางสาวมณิสากานต์ ฉ่ำชื่น ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการ  
76 นางณิชาภา เปรมโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการอำนวยการ  
77 นางอักษิกา มณีรัตน์รุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรรมการอำนวยการ  
78 นางสุนทรี บุญจันทร์ ครูโรงเรียนมหรรณพาราม กรรมการอำนวยการ  
79 นางจารุวรรณ ลูกนก ครูโรงเรียนมหรรณพาราม กรรมการอำนวยการ  
80 นางสาวทัศนีย์ เฉลิมศักดิ์ ครูโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
81 นางสมจิตต์ เทียนสว่างชัย ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรรมการอำนวยการ  
82 นางอังคเรศ อิทธิปาทานันท์ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรรมการอำนวยการ  
83 นางประนอม ผ่องราษี ครูโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
84 นางสาวกษมา สิงหศักดิ์ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ กรรมการอำนวยการ  
85 นางสาวสุวรรณา กลีบแก้ว ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ กรรมการอำนวยการ  
86 นางสาวศิริวรรณ ศิลปาจารย์ ครูโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กรรมการอำนวยการ  
87 นางกานต์พิชชา ศิลปวิศวกุล ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
88 นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน ครูโรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการอำนวยการ  
89 นางสาวรัตน์นรี บุญจันทร์ศรี ครูโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนาฯ) กรรมการอำนวยการ  
90 นางสาวธฤษวรรณ ศิริพรหม ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
91 นางสาวกานติรัตน์ ตยาคีพรรค ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการอำนวยการ  
92 นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการอำนวยการ  
93 นางสาวอัมพร วิชัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการอำนวยการ  
94 นายอนันต์ เนตรมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการอำนวยการ  
95 นายชิตชัย ไชยรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการอำนวยการ  
96 นายนิวัฒน์ วรรณธรรม ครูโรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการอำนวยการ  
97 นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน ครูโรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการอำนวยการ  
98 นายไพโรจน์ ทองวั่น ครู ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
99 นายขวัญชัย สินปรุ ครู ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
100 นางสาวเนตรนภา ขำกล่ำ ครู ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
101 นางนิตยา รัตนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการอำนวยการ  
102 นายสิทธิชัย ตันเจริญ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการอำนวยการ  
103 นางธนิตา รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการอำนวยการ  
104 นายประคอง เอี่ยมศิริ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการอำนวยการ  
105 นายปรีชา การเที่ยง ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการอำนวยการ  
106 นายไตรรัตน์ สุทธเกียรติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
107 นางจงรักษ์ แจ้งยุบล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
108 นางสาวสุรีย์พร สุวรภามณีสวัสดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
109 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
110 นางประภากร เชียงทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
111 นายทรงเดช รักตสันติ ครู ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม กรรมการอำนวยการ  
112 นายศิลปชัย หิมะกลัส ครู ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม กรรมการอำนวยการ  
113 นายนันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์ รอง ผอ.ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ  
114 นางงามพิศ ลวากร รอง ผอ.สพม.1 กรรมการที่ปรึกษา  
115 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรรมการที่ปรึกษา  
116 นางงามพิศ ลวกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรรมการที่ปรึกษา  
117 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรรมการที่ปรึกษา  
118 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรรมการที่ปรึกษา  
119 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรรมการที่ปรึกษา  
120 นายธีรทัศน์ โชติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรรมการที่ปรึกษา  
121 นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรรมการที่ปรึกษา  
122 นายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการที่ปรึกษา  
123 นายกุณฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการที่ปรึกษา  
124 นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา  
125 นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการที่ปรึกษา  
126 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา  
127 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา  
128 นางอารี ใจดี ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
129 นางพะเยาว์ วีระเสถียร ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
130 นางสุทธิศรี เรืองประทุม ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
131 นายอาณิต สมุทรเพรียว ครูโรงเรียนสวนอนันต์ การตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush  
132 นางสาววรางคณา โกมลผลิน ครูโรงเรียนสวนอนันต์ การตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush  
133 นายอรุณ ตั้งมโนกุล ครูโรงเรียนสวนอนันต์ การตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush  
134 นายสมชาย กราบทอง ครูโรงเรียนสวนอนันต์ การตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush  
135 นางนริสรา สว่างภูมิ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
136 นางจุไรลักษณ์ ควรรับส่วน ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
137 นายบุญฤทธิ์ ทรัพย์มี ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
138 นางสาวรัตนาภรณ์ โกมลเสน ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
139 นางสาวบุษกร ฉั่วศิริสุขสกุล ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
140 นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
141 นายสุเพียร สุลินทบูรณ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
142 นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
143 นายดิเรก คำอุปละ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
144 นางสาวมะนิดดา เกตุสุข ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
145 นางสำรวย จินตนา ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ต้อนรับ / ลงทะเบียน /นำผู้เข้าแข่งขันไปยังจุดแข่งขัน  
146 นางสาวกนกนันท์ นิ่มนวลงาม ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ต้อนรับ / ลงทะเบียน /นำผู้เข้าแข่งขันไปยังจุดแข่งขัน  
147 นายนฤเบศร์ พานิชย์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ต้อนรับ / ลงทะเบียน /นำผู้เข้าแข่งขันไปยังจุดแข่งขัน  
148 นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสวนอนันต์ทุกคน ฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ต้อนรับ / ลงทะเบียน /นำผู้เข้าแข่งขันไปยังจุดแข่งขัน  
149 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์ทุกคน นักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ต้อนรับ / ลงทะเบียน /นำผู้เข้าแข่งขันไปยังจุดแข่งขัน  
150 นางสิริรัชต์ สุขเจริญ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ต้อนรับ / ลงทะเบียน /นำผู้เข้าแข่งขันไปยังจุดแข่งขัน  
151 นายอรุณ ตั้งมโนกุล ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
152 นายวิเชียร ดวงมณี ลูกจ้างประจำโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
153 นายไพรัช ปรางถาวร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
154 นางสุภาภรณ์ ชนะวันโน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
155 นางฉลวย คำมัน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
156 นายนพดล บุญศรี ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
157 นางสาวนิดา จิตรพรหม ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงและโสตทัศนูปกรณ์  
158 นายอาณิต สมุทรเพรียว ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงและโสตทัศนูปกรณ์  
159 นางสาวมณฑยา เสาวรส ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงและโสตทัศนูปกรณ์  
160 นายสมชาย กราบทอง ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงและโสตทัศนูปกรณ์  
161 นางสาวกานติรัตน์ ตยาคีพรรค ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
162 นางสาวเสาวลักษณ์ ใจเอื้อ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
163 นายสมชาย กราบทอง ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
164 นายอนันต์ เนตรมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
165 นางสาววีรวรรณ ภาวนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
166 นางสาวสุภัสสร สมรูป ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
167 นางไพลิน กุลแก้ว ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
168 นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
169 นางธนิตา รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
170 นายประคอง เอี่ยมศิริ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
171 นายพล พิมพ์โพธิ์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
172 นายอาณิต สมุทรเพรียว ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
173 นายสุเพียร สุลินทบูรณ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
174 นายสุนทร คำวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
175 นางสาวกานติรัตน์ ตยาคีพรรค ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
176 นางอำไพ สำลีอ่อน ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และ พัสดุ  
177 นางสาวนพประพร แซ่แต้ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และ พัสดุ  
178 นายสุนทร คำวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และ พัสดุ  
179 นางสาวไปรมา ราษฎรเหนือ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และ พัสดุ  
180 สางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และ พัสดุ  
181 นางสาวมะนิดดา เกตุสุข ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน  
182 นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอก ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน  
183 นางสาวนันทพร สโรชานนท์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน  
184 นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน  
185 นางสาวสมฤทัย ศรีสม ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน  
186 นางสาวอัมพร วิชัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน  
187 นางสาวนงนุช จันทร์แฟง ครูโรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน  
188 นางสาววันวิสาข์ เสาว์สิงห์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน  
189 นางสาวธมลวรรณ นวลใย ครูโรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน  
190 นางธนิตา รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน  
191 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน  
192 นางสาวพจมาลย์ เพ็งปาน ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน  
193 นางกฤษณวรรณ กิตติผดุง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน  
194 นางสาวธนัญญาณ์ สมหวัง ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน  
195 นายชิตชัย ไชยรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
196 นายเมษา พลบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
197 นายสุภกิตติ์ ธนรุ่งสุขใจ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
198 นายวีรชน นามโคตร ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
199 นางสาวเข็มพร ระดาบุตร ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
200 นายประคอง เอี่ยมศิริ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
201 นายปรีชา การเที่ยง ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
202 นางสาวจันทร์นารี เขียดแก้ว ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
203 นายวรพงษ์ สวัสดิแพทย์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
204 นายก้องหล้า จันทะแก้ว ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
205 นายชิตชัย ไชยรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
206 นางสาวรัศมี เผือกเหลือง ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
207 นางสาวอรวรรณ จุลม่วง ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
208 นายฐิติพงษ์ ช่วยไธสง ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
209 นางสาวมยุรี รอยแก้ว ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
210 นางสาวธนีนาถ อภิชฌานุกูล ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
211 นางสาวนารีนาถ วิโรจน์กุล ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
212 นายชิตชัย ไชยรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
213 นางสุกัญญา ชาระ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
214 นางสาววิมลมาศ ฟูบินทร์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
215 นางสาวภรณี สืบเครือ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
216 นางสาวอรุณรัตน์ สอนบุตร ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
217 นางฮาซียะ แวเย็ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
218 นางกรณิศา ตันศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
219 นายชิตชัย ไชยรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
220 นายจักรินทร์ โอวาทมหาศิลป์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
221 นางสาวรัตติยา กาญจนพิบูลย์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
222 นายสุรศักดิ์ แสงเงิน ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
223 นายรณฤทธิ์ พิมพ์บึง ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
224 นายประคอง เอี่ยมศิริ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
225 นายปรีชา การเที่ยง ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
226 นายพศิน บุญจฑิตย์ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
227 นางธนิตา รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
228 นางสาวศุภกานต์ จรรยานุกูล ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
229 นางรัตนา อุทก ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
230 นางสาวฐมน ม่วงนาพูล ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
231 นายสุภ์ชาต สะอิมิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
232 นายวรพงษ์ แจ่มจำรัส นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
233 นายอุทัย โทจำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
234 นายเฉลิมพล พันธ์บัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
235 นายสิทธิชัย ตันเจริญ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
236 นายโสภณ ขันธโสภา ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
237 นางวิมลวรรณ เทียนมงคล ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
238 นายเป็นปลื้ม เชยชม ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
239 นายมาลุต ชาบำเหน็จ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
240 นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
241 นายดำรง ชอบสุจริตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
242 นางพนัสดา สีมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ประธานกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
243 นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
244 นายวันชัย ยงวณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
245 นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
246 นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
247 นายซุปเป้อร์ สุกันทา ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
248 นายอำนาจ อินทร์ศวร ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
249 นายธีรพงษ์ ประเสริฐนู ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
250 นายธันวรัตน์ ใจยเลิศ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
251 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
252 นายวีรวุทธ์ นาคพุทธ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
253 นางกาญจนา เตชะวณิชย์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
254 นางอรทัย สวัสดิ์แดง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
255 นางสาวปานจันทร์ ปล้องทอง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
256 นางสาวปิยวรรณ แสงวิเศษ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
257 นางสาวอรอนงค์ สุขอุดม ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
258 นายนครินทร์ สุกใส ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
259 นางสาวภัทรา พิศุทธิ์เกียรติ ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
260 นางสาวสุภาพร บุญช่วย ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
261 นางสาววานิดา เสน่หา ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
262 นางสาวสุพัชชา ปลื้มจิตร ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
263 นายสรายุทธ ตารมย์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
264 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
265 นางประภากร เชียงทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
266 นายพนม สุมาศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
267 นางพนัสดา สีมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
268 นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
269 นางสาวผุสสดี ธุวังควัฒน์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
270 นางสาวฐมน ม่วงนาพูล ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ  
271 นางสาวกำไล สุวรรณนิตย์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานการรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
272 นางสาววิมลมาศ ฟูบินทร์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
273 นางสาวอรุณรัตน์ สอนบุตร ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
274 นายสรายุทธ ตารมย์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
275 นางสาวภรณี สืบเครือ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียน  
276 นางสาวอมรา ขอดสันเทียะ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
277 นายสุทธิพงษ์ คงสว่าง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
278 นางวันวิศาข์ ผลหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
279 นายดำรง ชอบสุจริตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
280 นายเอกนรินทร์ ชั่งจัตตุรัตน์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
281 นายอิทธิกร ภู่สาระ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
282 นายอรรถกิตติ์ มีเงิน ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
283 นางสาวอุไรรัตน์ ศรีสวย ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
284 นายภานุวัฒน์ ทัดเนียม ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
285 นายชานนท์ กุลประดิษฐ์ ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
286 นายอนุศักดิ์ ติรสถิต ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่  
287 นายกิตติ นวลประพันธ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่  
288 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
289 นางอมรพันธ์ สมมะลวน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
290 นายทายาท สุทธิเสงี่ยม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
291 นายฌาณธิษณ์ เบียดกลาง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
292 นายพนม สุมาศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
293 นางมยุรี วงศ์ทองคำ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
294 นางนวรัตน์ พวงนาค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
295 นายสุภ์ชาต สะอิมิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
296 นางสาวสิริพร รัชตาธิวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
297 นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวัน โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
298 นายสัญชัย วัชรพรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
299 นางประภากร เชียงทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
300 นางจิตรา ลิ้มสุรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
301 นายสมหมาย ฤาชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  
302 นายฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  
303 นายถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  
304 นางสาวปภัสสร ดลดุสิตา โรงเรียนหอวัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  
305 นายนครินทร์ สุกใส โรงเรียนทวีธาภิเศก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  
306 นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  
307 นางประภากร เชียงทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี  
308 นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี  
309 นายพิชัย เนินพัน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และทัศนูปกรณ์  
310 นางพรพรรณ อนะมาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และทัศนูปกรณ์  
311 นางสาวนฤมล ผึ้งเนียม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และทัศนูปกรณ์  
312 นางสาวฐมน ม่วงนาพูล ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
313 นายเรืองนนท์ นักฟ้อน ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
314 นางจริยา มหาเทียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
315 นายอาวุธ พรหมมานอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
316 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
317 นางรัตนา อุทก ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
318 นางสาวนันทวรรณ บุญวัฒน์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
319 นางอมรพันธ์ สมมะลวน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
320 นางสาวสุนีย์ จารุจิตมณีกุล ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
321 นางสาวเบญญา เวียงหฤทัย ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
322 นางสาวยุพา สมนึก ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
323 นางนุชสาวรีย์ ขจรทรัพย์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
324 นางสุภัทรา อินต๊ะคำ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
325 นางสาวรังษิยา ชูขันธ์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
326 นางสาวกำไล สุวรรณนิตย์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
327 นางสาวผ่องศรี ชินนาค ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
328 นายดินหิน รักพงษ์อโศก ศิลปินอิสระ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
329 นายเสวก โสวัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
330 นางชมพิศ เครือประสิทธิ์ ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
331 นายจุมพล ปัญจะ ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
332 นายภิรภาพ อาจสงคราม ศิลปินอิสระ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
333 ผศ.สุวัฒน์ บุศย์เมือง ศิลปินอิสระ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
334 นายสุวิทย์ ใจป้อม ศิลปินอิสระ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
335 นายชัชวาล รักษา ศิลปินอิสระ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
336 นายบัญชา ทัศมาลี ศิลปินอิสระ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
337 นายวสันต์ นิยมสมาน ศิลปินอิสระ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
338 นายจุลจิต เสน่ห์งามเจริญ ศิลปินอิสระ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
339 นายสมบัติ อินรัสพงษ์ ครูโรงเรียนเพ็ญพิทยากร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
340 นายสมมาตร คำเพิ่มพูน ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
341 นายนาวี เรืองระเบียบ ศิลปินอิสระ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
342 นายวิษุวัติ พีสะระ วิทยากร ระดับ 8 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
343 รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
344 นางสาวสวัชยา บุณยะตุลานนท์ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
345 นางสาวพิไลวรรณ ทองมาก ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
346 นางสาวปัทมา ผู้ช่วย ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
347 นางสาวนันทนา ศรีนวล ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
348 นางปราณี ศรีเศวต ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
349 นางสาวสุนทรีภรณ์ สกุลหงส์โสภณ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
350 นายพรพจน์ พิมพ์จุฬา ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
351 นางสาวชุติกาญจน์ อุ่นประเดิม ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
352 นางสุประวีณ์ ทิพย์โพธิ์ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
353 นางประภาวดี บุญมา ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
354 นางสาวกิจจา เถื่อนใย ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
355 นายชัชวาลย์ พึ่งสมบัติ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
356 นายทูล บุญโสภิณ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
357 นายปกรณ์พล พวงพันธ์ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
358 นายรณยุทธ สังสุทธิ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
359 นายพรชัย บัวทอง ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
360 นางผาณิต โชควิทยา ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
361 นายกุศล ศรีลาโชควิทยา ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
362 นางสาวอวยพร อารีโกเศศ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
363 นางสาวพรจิรา เสือประดิษฐ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
364 นายพิพัฒน์ จั่นมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
365 นางสาวพัชรี พรมภาโส นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
366 นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ส่งแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
367 นางสาวอัญชิสา ดาวฉาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
368 นางสาวฐิติญา มรกตเขียว นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
369 นางสาวธันยกานต์ ธานีวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
370 นายสมประสงค์ รักชาติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
371 นายพงศธร ชุมช่วย นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
372 นางสาวกัญชพร มานขุนทด นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
373 นางสาวรัชนิดา เสล่ราษฎร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
374 นายนัฐพงษ์ สืบคง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
375 นายเกรียงไกร เอิบบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
376 นางสาวภณิดา สิริสาโรจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
377 นางสาวนวลอนงค์ ศรีวัฒนาศิริกุล ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
378 นางสาววราภรณ์ วิสูตรสกุลศักดิ์ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
379 นางสาวน้ำหวาน คล้านคลึงมี ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
380 นายภาณุพงศ์ เป็นสำราญ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
381 นางสาวอุ่นเรือน คูณแรง ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
382 นางสาววชิรญาณ์ ถินอภัย ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
383 นายกุศล ศรีลาโชติ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
384 นายมานัสชัย สายแขก ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
385 นางสาวอลิษา วารี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
386 นางสาววริศรา กลิ่นไธสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
387 นางสาวศศิธร แก้วอินธิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
388 นายอภิรักษ์ น้อยโนนงิ้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
389 นางสาวสุรีรัตน์ สุธา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
390 นางสาวเกื้อกูล แก้ววิไล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
391 นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์นาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
392 นางสาวเข็มอัปสร แซ่โก นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
393 นางสาวศิโรรัตน์ ชุนหวานิช นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
394 นายนิติกานต์ ศิริตานนท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
395 นางสาวชนกานต์ แกล้วน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
396 นายณัฐกิตติ์ นาคพล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
397 นางสาวอาฬสา วิเศษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
398 นายหัตถพงษ์ มารวย นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
399 นางสาวณัฐภรณ์ ลิ่มวรพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
400 นางสาวณัฐกานต์ ชินวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
401 นางสาวอารดา พิมทอง คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
402 นางสาววันวิสาข์ โพธิ์น้อย คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
403 นางสาวผกาวรรณ จบสองชั้น คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
404 นายปฏิภาณ จินดาดวง คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
405 นางสาวสาวิตรี อุ่นแพทย์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
406 นางสาวศิริรัตน์ คำฝอย คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
407 นางสาวเบญจมาภรณ์ วิริยะกิจ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
408 นายศุภชัย เปไสล คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
409 นางสาวอาทิตยา บุญนาค คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
410 นางสาววรรณิษา บุญทอง คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
411 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีชัยภูมิ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
412 นางสาวนันทกานต์ สมัญญา คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
413 นางสาวอัสมา เหลือรัก คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
414 นางสาวปวีณา เริงชัยภูมิ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
415 นางสาวพลอยชนก ทองสังข์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
416 นางสาวพัณณิตา ลิปตะศิริ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
417 นายพิสิฐพงศ์ ด้วงประพัฒน์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
418 นางสาวเบญญา ประเสริฐสิริสิทธิ์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
419 นางสาวทินพร แตงรื่น คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
420 นางสาวพัชรินทร์ นึกชนะ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
421 นางสาวอุทุมพร สุจริตสมาน คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
422 นางสาวกิตติพร ขำท่าไม้ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
423 นางสาวศรสวรรค์ คงรักษ์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
424 นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
425 ไพรินทร์ ทนหนองแวง โรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน  
426 นางสาวปิยารัตน์ จินดารักษ์ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
427 นายชตฤณ ชื่นจิตกวิน ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
428 นางวาสนา พงษ์ภักดี ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
429 นายธีระชาติ สมบูรณ์ผล ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
430 นายปัญญา ทองทวีวัฒนะ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
431 นายบุญสม พิมพา ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
432 นางสุทิน สิริโยธิน ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
433 นางรุวจี บุญมาศ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
434 นางวาสนา บำรุงเมือง ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
435 นางสุณา เรืองพิพัฒน์ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
436 นางสาวธนภร พลชัย ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
437 นางสาวภัทรวัลย์ คงรัศมี ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
438 นางสาวจารุวรรณ ฉัตตมโนกุล ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
439 นางสาวธอร เงินวิบูลย์ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
440 นางจินตนา หมีเงิน ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
441 นางรุวจี บุญมาศ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
442 นางสุทิน สิริโยธิน ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
443 นางรุวจี บุญมาศ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
444 นางสาวภัทรวัลย์ คงรัศมี ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
445 นางสาวสุวิมล รักกุศล นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
446 นางสาวภัสราภรณ์ ฤทธิภา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
447 นางสาวสิริณลภัส ลีระเติมพงษ์ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
448 นางสาวธอร เงินวิบูลย์ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
449 นางสาวพรธารา แสงศรี ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
450 นายธีระชาติ สมบูรณ์ผล ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
451 นายปัญญา ทองทวีวัฒนะ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
452 นายบุญสม พิมพา ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
453 นายประสพ โพธิ์เมือง ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
454 นางวาสนา เรืองเดช ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
455 นายชตฤณ ชื่นจิตกวิน ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
456 นายก้องภพ จุ้ยช่วย ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
457 นางสุณา เรืองพิพัฒน์ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
458 นางวาสนา เรืองเดช ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
459 นายนรินทร์ เหมือดมาลา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
460 นางสาวรุ่งทิพย์ คำปา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
461 นางชญาน์นันท์ ไกรเลิศมงคล ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
462 นางสาวธนภร พลชัย ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
463 นางวาสนา บำรุงเมือง ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
464 นางปรางทอง จันทร์อุดร ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
465 นางสาวปิยารัตน์ จินดารักษ์ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
466 นางสาวสิริณลภัส ลีระเติมพงษ์ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
467 นางสาวรัตนา แซ่นิ่ม ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
468 เด็กหญิงสิริยากร เติมทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
469 เด็กหญิงกัญญาพัชร ธรรมวงศ์ นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
470 นางสาวพิชญาภา ปรีดาวรรณกุล นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
471 นายเทียนทวี บุญมี นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
472 นายชัชวาล ฉิมใหม่ นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
473 นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วจันทร์ นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
474 นางสาวปิยาภรณ์ พวงพิมพ์ นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
475 นางสาวกัญญาณัฐ พุ่มทอง นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
476 นางสาวอมิตรตดา บรรจุงาม นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
477 นางสาวศศิธร แข็งขัน นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
478 นางสาวสุนิษา แสนคำลือ นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
479 นางสาวศศิภาพร เศษบุปผา นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
480 เด็กชายสมชาย แซ่ตึง นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
481 เด็กหญิงวาริพินธุ์ พลแสง นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
482 เด็กชายอนุวัฒน์ แร่มี นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
483 เด็กหญิงอารยา เปาเรล นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
484 เด็กชายธงชัย สำลี นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
485 นางณชญาพร ชลไมตรี ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
486 นายณัฐการ ผาตินาวิน ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
487 นายพนัส กันแก้ว ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
488 นางสาวอรนภา ทองฝอย ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
489 นางสาวกานต์ปภา มะโนสัพย์ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
490 นางสาวเสาวลักษณ์ มโนภิรมย์ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
491 นางสาวชัชฎา ทรรภลักษณ์ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
492 นางสาวปรินทร แผนสมบูรณ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
493 นางสาวสาวิตรี พันธ์เลิศ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
494 นางสาวเมริน แก้วเทศ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
495 นายวัชรพงศ์ เหมลี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
496 นายขวัญชัย ไกรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
497 นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
498 นางสาวกัลยวัญญ์ สักกะพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
499 นายภูธิปพัฒน์ สิริพรหมภัทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
500 นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
501 นายสำราญ เพียรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการอำนวยการ  
502 นางกัณฐิกา กิตติเอกชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการอำนวยการ  
503 นายกิตติภพ งามชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการอำนวยการ  
504 พ.จ.ท.จิตร ยุติธรรมคุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการอำนวยการ  
505 นายกุณฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
506 นางสาวธนวรรณ จินดา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
507 นางวัฒนา ระวังนาม ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการอำนวยการ  
508 นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการอำนวยการ  
509 นางวัลภา เชียวชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
510 นางวัฒนา ระวังนาม ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
511 นางสาวจันทร์แสง ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
512 นางสาวณัฐธิดา รื่นพานิช ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
513 นางสาวทัณฑิกา สุดแสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
514 นางสาวสุธาทิพย์ ทิมแก้ว ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
515 นายอนวัช ไข่ขาว ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
516 นางสาวลักษณาวดี ธีระธรรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
517 นางสาวสุนิสา วาริน ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
518 นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
519 นางสาวผ่องศรี กลิ่นศรีราช ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
520 นางสาวลิสา คงสีลัง ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
521 นายพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
522 นายจิรวัฒน์ อมรวิจิตรไชย ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
523 นางสิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
524 พ.จ.ท.จิตร ยุติธรรมคุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
525 นางสาวนิภา ยอดธงชัย ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
526 นายณัฐรงค์ เมี้ยนทอง ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
527 นายวิทยา โยแสน ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
528 นายภาณุพงค์ ทรงเผ่า ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
529 นางจุรี สรานุกุลพันธ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
530 นายกิตติภพ งามชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
531 นายสมถวิล ผาเจริญ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
532 นายนรพนธ์ แรงผลสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
533 นายชายชาตรี บุมี ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
534 นายสุชาติ ปานฉิม ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
535 นายสุวัฒน์ ทองรักษ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ  
536 นางสาวธนิกานต์ ธนะนู ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ  
537 นายภาณุพงค์ ทรงเผ่า ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ  
538 นายเจียมศักดิ์ ทองยุ้น ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ  
539 นางสาวณัฐธิดา รื่นพานิช ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ  
540 นางจุรี สรานุกุลพันธ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
541 นางสาวจันทร์แสง ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
542 นางสาวณัฐธิดา รื่นพานิช ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
543 นางสาวสุธาทิพย์ ทิมแก้ว ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
544 นางสาวทัณฑิกา สุดแสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
545 นางอุทัยวรรณ เอี่ยมสุรีย์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
546 นางกัณฐิกา กิตติเอกชัย ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
547 นางอุไรวรรณ มะลิทอง ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
548 นางจุรี สรานุกุลพันธ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
549 นางอุทัยวรรณ เอี่ยมสุรีย์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
550 นางวัฒนา ระวังนาม ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
551 นางสมพร ธรรมาพิทักษ์กุล ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
552 นางสาวสุดี คมประพันธ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
553 นายณัฐรงค์ เมี้ยนทอง ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
554 นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
555 นางสาวสุธาทิพย์ ทิมแก้ว ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
556 นางสาวจันทร์แสง ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
557 นายธนกนก หงษ์ประสงค์ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
558 นายวิจักษณ์ ธิมามนตรี สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
559 นายสุชาติ ปานฉิม ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
560 นายณัฐรงค์ เมี้ยนทอง ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
561 นายภาณุพงค์ ทรงเผ่า ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
562 นายธนศักดิ์ มูลวัลย์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
563 นายบัญหาญ เชื้อสาย ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
564 นายวิทยา โยแสน ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
565 นายณรงค์ มาลี ครูโรงเรียนศึกษานารีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์  
566 นางสาวรินวรรณนา ไชยดำ ครูโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์  
567 นางสาวมลิวัลย์ สกุณา ครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์  
568 นายศวิษฐ์ วีระยุทธวัฒนะ ครูโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์  
569 นายวรวุทธิ์ ล่านพญา ครูโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์  
570 นางสาวสุปราณี ออกช่อ ครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์  
571 นายภาสกร ราชู ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
572 นางสุประวีณ์ ทิพย์โพธิ์ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
573 นายกิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
574 นางสาวจันทิมา กลึงโพธิ์ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
575 นายธีระชัย บำรุงศิลป์ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
576 นายสุวิทย์ เชยชม ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
577 นายกิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
578 นายภาณุภัทร ลิ้มจำรูญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
579 นายรัชดากร แดงโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
580 นายภาสกร ราชู ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
581 นางจุฑารัตน์ กลัดคร้าม ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
582 นายมานัสชัย สายแขก ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
583 นายสุวิทย์ เชยชม ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
584 นางเพ็ญศรี ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
585 นางจุฑารัตน์ กลัดคร้าม ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ประธานกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
586 นายมานัสชัย สายแขก ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
587 นายสุวิทย์ เชยชม ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
588 นางจุฑารัตน์ กลัดคร้าม ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
589 นางสาวนพมาศ น้อยแสง ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
590 นายภาณุภัทร ลิ้มจำรูญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
591 นางสาวทิพย์รดา เพชรรุ่ง ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
592 นางสาวอลีนา วุฒิกุลสิน ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
593 นางสาวมัสตกา อ่อนเกตุพล ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
594 นายภาณุภัทร ลิ้มจำรูญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
595 นางสาวจันทิมา กลึงโพธิ์ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
596 นางสาวชุติกาญจน์ อุ่นประเดิม ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
597 นางสาวสุทธาทิพย์ เที่ยงพูนโภค ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
598 นายรณยุทธ สังสุทธิ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
599 นายกิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
600 นางสาวพัชชา กาบแก้ว เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
601 นางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
602 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
603 นายณรงค์ ภูมิลำเนา นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการฝ่ายวิชาการ  
604 นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล นักวิชาการ สพม.1 กรรมการฝ่ายวิชาการ  
605 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
606 นางวัลภา เชียวชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
607 นายธเนศ ไชยสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
608 นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการประสานงานการจัดการแข่งขัน  
609 นางสาวสุวิชา บัวผุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประสานงานการจัดการแข่งขัน  
610 นางสาวสุวิชา บัวผุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประสานงานการจัดการแข่งขัน  
611 นางกานต์สินี ปิติสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน  
612 นางสาวพิตตินันท์ ฉัตรหลวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน  
613 นายณรงค์ ภูมิลำเนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน  
614 นางจารุวรรณ ดอนอาจทัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน  
615 นางสาวรัชนี มาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน  
616 นายเกรียงไกร มณีวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน  
617 นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการ  
618 นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการ  
619 นางสาวสุวิชา บัวผุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ  
620 นายอุทัย โทจำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
621 นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
622 นางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
623 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
624 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
625 นายณัฐวุฒิ ลาภรวยทรัพย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
626 นางสาวพัชชา กาบแก้ว เจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
627 นายณรงค์ ภูมิลำเนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
628 นางสาวสุวิชา บัวผุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน  
629 นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน  
630 นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
631 นายวิโรฒ สำรวล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
632 ดร.ไพวัลย์ เหล็งสุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
633 นายไชยา กัญญาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
634 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
635 นายวิฑูรย์ วงศ์อิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
636 นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผอ. ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
637 นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
638 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
639 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
640 นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
641 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
642 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
643 นายกฤษณ์ วัฒนาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร รองประธานกรรมการอำนวยการ  
644 นางพนัสดา สีมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ  
645 นายมาลุต ชาบำเหน็จ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ  
646 นายอนันต์ วัฒนะวิทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ  
647 นายกุศล มีศิริ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ  
648 นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รองประธานกรรมการอำนวยการ  
649 นายวันชัย ยงวณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รองประธานกรรมการอำนวยการ  
650 นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ  
651 นายจำรัส กลิ่นหอม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ  
652 นายพินิจ เพ็ชรดารา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ  
653 นางจิมารัตน์ ปุญญปัญญา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ  
654 นางพิมลมาศ พัดสมร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก รองประธานกรรมการอำนวยการ  
655 นางสาวเยาวณี เสมา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
656 นางปนัดดา มีสมบัติงาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
657 นายสุจิต เหลาสุภาพ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการอำนวยการ  
658 นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
659 นางลัดดา เจียมจูไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการอำนวยการ  
660 นางกอบกุล อุสาโห รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการอำนวยการ  
661 นางฐิติภา เร่งสำประทวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการอำนวยการ  
662 นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ  
663 นางวิจิตรา รีเรืองชัย ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการอำนวยการ  
664 นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการอำนวยการ  
665 นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการอำนวยการ  
666 นางสาวสุภาพร บุญช่วย ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการอำนวยการ  
667 นายโสภณ ขันธโสภา ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการอำนวยการ  
668 นายชัยยุทธ์ ตันประเสริฐ ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการอำนวยการ  
669 นายพีรพัฒน์ สุดยอด ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการอำนวยการ  
670 นางสาวภัทรา พิศุทธิ์เกียรติ ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการอำนวยการ  
671 นายสุรชัย อนุมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
672 นางวันวิศาข์ ผลหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
673 นางจริยา มหาเทียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
674 นางสาวกำไล สุวรรณนิตย์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
675 นางสาวยุพา สมนึก ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
676 นายอาวุธ พรหมมานอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
677 นายดำรง ชอบสุจริตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
678 นางสาวผุสสดี ธุวังควัฒน์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
679 นายชาติชัย วิโรจนะ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
680 นางประมวญ สิริวัฒนพรกุล ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
681 นางสาวสุนีย์ ธนศักดิ์เจริญ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
682 นายวรากร ใจดี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
683 นางนริสา กล่ำแสง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
684 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ  
685 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ  
686 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ  
687 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ  
688 นายธีรทัศน์ โชติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ  
689 นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ  
690 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๑ กรรมการอำนวยการ  
691 โรงเรียนสตรีวิทยา ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด กลุ่มที่ ๒ กรรมการอำนวยการ  
692 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด กลุ่มที่ ๓ กรรมการอำนวยการ  
693 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๔ กรรมการอำนวยการ  
694 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเที่ยน ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๔ กรรมการอำนวยการ  
695 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๖ กรรมการอำนวยการ  
696 นายกุณฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
697 นายพิพัฒน์ เพชรพรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ  
698 นางวัลภา เขียวชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ  
699 นางสาวธนศร อุ่นยืนยง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ  
700 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ  
701 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ  
702 นายธีรทัศน์ โชติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ  
703 นายกุณฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
704 นางวัลภา เขียวชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ  
705 นางสาวธนศร อุ่นยืนยง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ  
706 นายสุรพล โกมลมรรค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ  
707 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ  
708 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ  
709 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ  
710 นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ  
711 นายพิพัฒน์ เพชรพรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ  
712 นางวัลภา เขียวชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ  
713 นางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ  
714 นางสาวธนศร อุ่นยืนยง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ  
715 นายสุรพล โกมลมรรค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ  
716 นายกุณฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
717 นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการอำนวยการและเลขานุการ  
718 นายซุปเป้อร์ สุกันทา ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการอำนวยการและเลขานุการ  
719 นางรัตนา อุทก ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการอำนวยการและเลขานุการ  
720 นายวีรวุทธ์ นาคพุทธ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการอำนวยการและเลขานุการ  
721 นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการและเลขานุการ  
722 นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประธานกรรมการดำเนินการและประสานงาน  
723 นางสาวเบญจมาศ ถวิลหวัง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร รองประธานกรรมการดำเนินการและประสานงาน  
724 นางสุภาพร ขาวรุ่งเรือง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
725 นางชุมเกศิณี เรืองลายคราม ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
726 นายปิยะ เลิศไกร ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
727 นางสาวมนัญญา มาบางยาง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
728 นายคงพันธ์ พรมจีน ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
729 นางสาวศินาภรณ์ จันดี ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
730 นางสาวนฤมล อัมรินทร์รัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
731 นายสุปัญญา ยังศิริ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
732 นางสาวฐิติภัทร ทองมา ครู โรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
733 นางสาวรุ่งฟ้า สุขใส ครู โรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
734 นางสาวสัจจา วงศ์เบี้ยสัจจ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
735 นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
736 นายสิทธิพงศ์ ตาเปี้ย ครู โรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
737 ว่าที่ รต.ณัฐวุฒิ นนท์เอี่ยม ครู โรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
738 นายสมเจต หวังทอง หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
739 นายสราวุฒ ซำเผือก ครูประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
740 นางสาวจินดาเพ็ญ ทองวัฒนานนท์ ครูประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
741 นางสาวอรอุษา ศิริรัตน์ ครูประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
742 นางสาวเกศราภรณ์ พูนผล ครูประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
743 นายสุรชัย อ้นลำพูน ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
744 นายสมบัติ แสงทองคำสุก ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
745 นายยงยุทธ ชำนาญอักษร ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
746 นางฐิติวรรณ หวังวงศ์สกุล ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
747 นางถนอมนวล ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
748 นางสาวอรวรรน์ หงษ์ประสงค์ ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
749 นางฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์ ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
750 นางนิตยา ยุวัฒนะกุล ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
751 นายธงชัย สุภิตาภรณ์ ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
752 นายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
753 นางอัจฉรา กอบัวแก้ว ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
754 นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์ ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการดำเนินการและประสานงาน  
755 นายบุริม สายจันทร์ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการดำเนินการ ประสานงานและ เลขานุการ  
756 นายสุริยา บุบผา ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการดำเนินการ ประสานงานและ เลขานุการ  
757 พันตำรวจโท อิทธิพล หิรัญนิธิธำรง ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันขับขานประสานเสียง  
758 เรืออากาศตรี สินชัย สมพงษ์ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รองประธานกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันขับขานประสานเสียง  
759 นายทิวากรณ์ วงศ์อริยะกวี ผู้อำนวยการสถาบัน Pms music academy กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันขับขานประสานเสียง  
760 นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขันขับขานประสานเสียง  
761 นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  
762 นางสุภาพร ขาวรุ่งเรือง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร รองประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  
763 นางสาวมนัญญา มาบางยาง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  
764 นางสาวศินาภรณ์ จันดี ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  
765 นางสาวรัชรินทร์ สีประดู่ ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  
766 นางสาวเพ็ญพักตร์ พูลสาริกิจ ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  
767 นางสาวสาวิตรี จันทร์นาลาว ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  
768 นางสาวสุพรรณี ภาคแก้ว ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  
769 นางสาวอมรรัตน์ พิพัฒน์ภิญโญยศ ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  
770 นางสาวสุณัฏฐา เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  
771 นางสาวปรารถนา ดาระดาษ ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  
772 นางสาวไลลาวาตี พิมประสาร ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  
773 นางสาวจุฬาลักษณ์ เจือรส ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  
774 นางสาวจิราภา บุตรสีตะราช ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  
775 นายบุริม สายจันทร์ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการ เลขานุการ ฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  
776 นางสาวชมพูนุท ก้องดุสิต ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ผู้ช่วยกรรมการ เลขานุการ ฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  
777 นายวีระพล อินทร์กอง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
778 นายกุศล มีศิริ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
779 นายบุริม สายจันทร์ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
780 นายปิยะ เลิศไกร ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
781 นางสาวนันทา โฉมศรี พนักงานอาคารสถานที่ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
782 นางประไพ สัยเสือ พนักงานอาคารสถานที่ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
783 นางละเอียด พุทธศรี พนักงานอาคารสถานที่ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
784 นายพีรพัฒน์ สุดยอด ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
785 นายคงพันธ์ พรมจีน ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่  
786 นายอานุภาพ เอมประณีตร์ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
787 นางสาวจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
788 นายวิรัตน์ บุญคล่ำ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
789 นายศุภกฤต อ่อนบุตร ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
790 นายณรงค์กร ประสารแสง ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
791 นายเฉลียว เฉื่อยไธสง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
792 นายเสถียร อู่อรุณ ลูกจ้าง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
793 นายอัครพงศ์ ดาวเรือง ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
794 นางสาวธัญลักษณ์ โพธิ์ช่วย ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
795 นางเบญจมาศ ถวิลหวัง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
796 นายสุวิบูลย์ พิมพ์ศรวงษ์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
797 นางสุภาพร ขาวรุ่งเรือง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประธานการการฝ่ายการเงิน  
798 นายสิทธิชัย ตันเจริญ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ประธานการการฝ่ายการเงิน  
799 นางสาวณัฐกฤตา มาบางยาง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
800 นางสาวมนัญญา มาบางยาง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
801 นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประธานกรรมการฝ่ายสรุปและประเมิน  
802 นางสาวมนัญญา มาบางยาง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการฝ่ายสรุปและประเมิน  
803 นายวิรัตน์ บุญคล่ำ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสรุปและประเมิน  
804 นางสาวปานจันทร์ ปล้องทอง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ  
805 นายวิฑูรย์ วงศ์อิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
806 นางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
807 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
808 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
809 นายณัฐวุฒิ ลาภรวยทรัพย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
810 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา  
811 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา  
812 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา  
813 นายธีรทัศน์ โชติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา  
814 นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา  
815 นายกุณฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการที่ปรึกษา  
816 นางสาวธนวรรณ จินดา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา  
817 นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการที่ปรึกษา  
818 นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการที่ปรึกษา  
819 นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
820 นายบุญนำ นวลละออง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
821 นางปนัดดา มีสมบัติงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
822 นายโชติพงษ์ พรหมโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
823 นางปิ่นทอง ใจสุทธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
824 นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
825 นางศุลีพร ปิ่นนัย ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
826 นายสุรพล บุญรอด ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและพิธีกรการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
827 นายธนพัฒน์ อินทุกานตะ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและพิธีกรการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
828 นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและพิธีกรการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
829 นางศุลีพร ปิ่นนัย ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและพิธีกรการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
830 นายบุญนำ นวลละออง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและพิธีกรการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
831 นายสมภพ บุญญา ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
832 นายบรรจบ คำเพราะ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
833 นายวีรยุทธ์ คุ้มโภคา ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
834 นายวรวัฒน์ ขจรวิทย์ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
835 นายดุสิต สง่าอภิธาน ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
836 นางปนัดดา มีสมบัติงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
837 นางวาณี จุฑังคะ กรมศิลปากร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
838 นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านจอมบึง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
839 นายภาสกรณ์ รุ่งเรื่องเดชาภัทร์ นักร้องและศิลปินอิสระ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
840 นายเฉลิมพล มั่นทองประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
841 นายสุรพล บุญรอด ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
842 นายสุรพล บุญรอด ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายควบคุมความเรียบร้อยการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
843 นางปิ่นทอง ใจสุทธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายควบคุมความเรียบร้อยการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
844 นายธนพัฒน์ อินทุกานตะ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายควบคุมความเรียบร้อยการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
845 นายบุญนำ นวลละออง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
846 นายสุรพล บุญรอด ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
847 นางจงกล เพ็งสุพรรณ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
848 นายอภิโชค เชี่ยวชาญเกษตร ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
849 นางสาวนุชรี เลิศรัตนบวรกุล ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
850 นายเฉลิมพล มั่นทองประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
851 นายวันชัย แคล้วภัย ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
852 นายไพรัช วงศ์ศรีตระกูล ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
853 นางวันทนีย์ ทิพานันท์ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
854 นายกิตติเทพ สมสวย ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
855 นางธัญญาดา ผดุงโยธี ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
856 นางสาวภัทรานี ไชยสุวรรณ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
857 นางโสภา คุณะศรี ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
858 นางลลิตา พงษ์พูน นักการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
859 นางปนัดดา มีสมบัติงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
860 นายสุรพล บุญรอด ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
861 นางศุลีพร ปิ่นนัย ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
862 นางสาวอัญชนา ตันวิเชียร ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
863 นายเฉลิมพล มั่นทองประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ประสานงานศูนย์การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรฯ 023544960 ต่อ 111 ณพรชยาศิลป์ เจริญผล มือถือ 0891339234
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]