สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บางปะกอกวิทยาคม 30 19 14 5 63
2 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 28 17 7 4 52
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 25 20 15 6 60
4 มัธยมวัดสิงห์ 25 10 2 3 37
5 มัธยมวัดนายโรง 23 11 7 1 41
6 ศึกษานารี 23 7 7 1 37
7 วัดราชโอรส 21 14 8 2 43
8 วัดนวลนรดิศ 21 10 8 2 39
9 โพธิสารพิทยากร 20 17 7 2 44
10 ทวีธาภิเศก 20 9 17 5 46
11 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 20 9 7 3 36
12 สตรีวิทยา 20 4 3 0 27
13 เตรียมอุดมศึกษา 20 0 0 0 20
14 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 18 16 4 2 38
15 ศึกษานารีวิทยา 17 21 8 3 46
16 สตรีวัดระฆัง 17 2 1 0 20
17 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 16 13 5 2 34
18 ชิโนรสวิทยาลัย 15 20 4 1 39
19 ปัญญาวรคุณ 15 16 12 2 43
20 สวนกุหลาบวิทยาลัย 15 6 10 0 31
21 เทพศิรินทร์ 15 6 5 0 26
22 ฤทธิณรงค์รอน 14 14 11 0 39
23 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 14 14 9 2 37
24 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 14 6 2 4 22
25 วัดราชบพิธ 14 4 1 0 19
26 ราชวินิต มัธยม 13 0 3 0 16
27 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 12 13 8 2 33
28 วัดอินทาราม 12 10 10 5 32
29 วัดพุทธบูชา 12 6 3 1 21
30 โยธินบูรณะ 11 14 5 0 30
31 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 11 10 2 3 23
32 มัธยมวัดหนองแขม 11 9 7 3 27
33 ราชวินิตบางแคปานขำ 10 12 7 2 29
34 มหรรณพาราม 10 9 12 3 31
35 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 6 6 1 22
36 ฐานปัญญา 9 8 3 1 20
37 สันติราษฎร์วิทยาลัย 9 6 2 0 17
38 มัธยมวัดดุสิตาราม 8 15 5 1 28
39 สุวรรณารามวิทยาคม 8 10 12 4 30
40 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 8 9 5 3 22
41 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 8 4 3 4 15
42 มัธยมวัดดาวคนอง 7 17 14 3 38
43 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 7 9 4 4 20
44 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 7 3 0 0 10
45 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 7 2 2 1 11
46 ไตรมิตรวิทยาลัย 6 8 5 0 19
47 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 6 8 4 0 18
48 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 6 5 5 17
49 วัดบวรมงคล 5 7 1 4 13
50 ราชินี 5 5 7 0 17
51 วิมุตยารามพิทยากร 4 14 9 5 27
52 วัดราชาธิวาส 4 12 5 1 21
53 ราชวินิต 4 8 9 1 21
54 สามเสนวิทยาลัย 4 7 6 1 17
55 วัดบวรนิเวศ 4 4 0 0 8
56 มักกะสันพิทยา 4 2 1 1 7
57 ศีลาจารพิพัฒน์ 4 0 3 0 7
58 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 3 12 3 2 18
59 วัดสระเกศ 3 5 3 1 11
60 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 3 4 1 10
61 สวนอนันต์ 3 2 3 4 8
62 วัดประดู่ในทรงธรรม 2 9 3 1 14
63 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 2 5 4 0 11
64 วัดรางบัว 2 3 5 1 10
65 วัดสังเวช 2 2 0 0 4
66 บูรณะศึกษา 2 1 1 1 4
67 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 2 1 0 1 3
68 อัสสัมชัญธนบุรี 2 1 0 0 3
69 แจงร้อนวิทยา 1 16 6 2 23
70 กสิณธร อาคาเดมี 1 7 6 2 14
71 ภาษานุสรณ์บางแค 1 5 3 0 9
72 เซนต์ดอมินิก 1 4 7 0 12
73 วัดน้อยนพคุณ 1 3 0 1 4
74 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1 2 3 0 6
75 นาหลวง 1 1 0 0 2
76 สารสาสน์วิเทศบางบอน 1 0 0 0 1
77 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 0 0 0 1
78 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 0 0 0 1 0
79 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 0
รวม 761 620 393 127 1,901