สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บางปะกอกวิทยาคม 29 19 14 5 62
2 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 28 17 7 4 52
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 25 20 15 6 60
4 มัธยมวัดนายโรง 23 11 7 1 41
5 ศึกษานารี 23 7 7 1 37
6 วัดราชโอรส 21 14 8 2 43
7 มัธยมวัดสิงห์ 21 10 1 3 32
8 โพธิสารพิทยากร 20 17 7 2 44
9 วัดนวลนรดิศ 20 10 8 2 38
10 ทวีธาภิเศก 20 9 17 5 46
11 สตรีวิทยา 20 4 3 0 27
12 เตรียมอุดมศึกษา 20 0 0 0 20
13 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 19 9 7 3 35
14 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 18 15 4 2 37
15 สตรีวัดระฆัง 17 2 1 0 20
16 ศึกษานารีวิทยา 16 21 6 2 43
17 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 16 13 5 2 34
18 ปัญญาวรคุณ 15 16 12 2 43
19 สวนกุหลาบวิทยาลัย 15 6 10 0 31
20 เทพศิรินทร์ 15 6 5 0 26
21 ชิโนรสวิทยาลัย 14 19 3 1 36
22 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 14 6 2 4 22
23 วัดราชบพิธ 14 4 1 0 19
24 ราชวินิต มัธยม 13 0 3 0 16
25 ฤทธิณรงค์รอน 12 14 10 0 36
26 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 12 13 9 2 34
27 วัดอินทาราม 12 10 10 5 32
28 วัดพุทธบูชา 12 6 3 1 21
29 โยธินบูรณะ 11 14 5 0 30
30 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 11 10 2 3 23
31 มัธยมวัดหนองแขม 11 9 7 3 27
32 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 10 13 8 2 31
33 ราชวินิตบางแคปานขำ 10 12 7 2 29
34 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 6 6 1 22
35 ฐานปัญญา 9 8 3 1 20
36 มัธยมวัดดุสิตาราม 8 15 5 1 28
37 สุวรรณารามวิทยาคม 8 10 12 4 30
38 มหรรณพาราม 8 9 11 3 28
39 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 8 9 5 3 22
40 สันติราษฎร์วิทยาลัย 8 6 2 0 16
41 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 8 4 3 4 15
42 มัธยมวัดดาวคนอง 7 17 14 3 38
43 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 7 9 4 4 20
44 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 7 3 0 0 10
45 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 7 2 2 1 11
46 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 6 8 4 0 18
47 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 6 5 5 17
48 ไตรมิตรวิทยาลัย 5 7 5 0 17
49 วัดบวรมงคล 5 7 0 4 12
50 ราชินี 5 5 7 0 17
51 วิมุตยารามพิทยากร 4 14 9 5 27
52 ราชวินิต 4 8 9 1 21
53 สามเสนวิทยาลัย 4 7 6 1 17
54 วัดบวรนิเวศ 4 4 0 0 8
55 มักกะสันพิทยา 4 2 1 1 7
56 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 3 11 3 1 17
57 วัดสระเกศ 3 5 3 1 11
58 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 3 4 1 10
59 วัดประดู่ในทรงธรรม 2 9 3 1 14
60 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 2 5 4 0 11
61 วัดรางบัว 2 3 5 1 10
62 สวนอนันต์ 2 2 2 4 6
63 วัดสังเวช 2 2 0 0 4
64 บูรณะศึกษา 2 1 1 1 4
65 อัสสัมชัญธนบุรี 2 1 0 0 3
66 แจงร้อนวิทยา 1 16 6 2 23
67 กสิณธร อาคาเดมี 1 7 6 2 14
68 วัดราชาธิวาส 1 7 3 1 11
69 ภาษานุสรณ์บางแค 1 5 3 0 9
70 เซนต์ดอมินิก 1 4 7 0 12
71 วัดน้อยนพคุณ 1 3 0 1 4
72 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1 2 3 0 6
73 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 1 0 1 2
74 นาหลวง 1 1 0 0 2
75 ศีลาจารพิพัฒน์ 1 0 1 0 2
76 สารสาสน์วิเทศบางบอน 1 0 0 0 1
77 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 0 0 0 1
78 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 0 0 0 1 0
79 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 0
รวม 734 610 381 125 1,850