รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายพัชรินทร์  เถื่อนแก้ว
2. เด็กชายไวยวิทย์  พันธ์ศรี
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลณีย์  ญาติตะคุ
2. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนพลแสน
 
1. นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายธนัช  แซ่จึง
2. เด็กชายพงษ์พิทยา  ทับปรีชา
 
1. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายกิตติณัฐ  ตั้งวิจิตรเจนการ
2. เด็กชายธนาคม  จิรก้องกิจ
 
1. นายวิสิฐ  ปู่บุตรชา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  สิริสันต์วชิระ
2. เด็กหญิงปภาวดี  นาดี
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  วิทูรปัญญ์
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ประสารสิทธ์
5. เด็กชายวัชรพล  วงศ์ดินดำ
 
1. นายอิทธิพัทธ์  โป๊ะเงิน
2. นายวายุภักษ์  สิริกาญจนสกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บัวศรี
2. เด็กหญิงณิชชา  หิรัณยเลขา
3. เด็กหญิงธัชชนัญ  เมฆฉาย
4. เด็กหญิงวริสรา  ผดุงนานนท์
5. เด็กหญิงศรัณยา  วิจิตรวงศ์ไพศาล
 
1. นายศุภลักษณ์  สาธิตนาถ
2. นางสาวกัญญภา  หลักเพ็ชร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  กองโพธิ์
2. นายจิรายุทธ  สุวรรณชัยยง
3. นายณัฐพงศ์  ขำนิพัทธ์
4. นางสาวนภัสสรณ์  พงศ์ชัยศรี
5. นางสาวอริสา  ทองพุ่ม
 
1. นายดุสิต  สง่าอภิธาน
2. นางสาวพิราวรรณ  คำสุ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวธนาภรณ์   ตั้งทองสว่าง
2. นายธีรเกียรติ  สัมฤทธิ์ตระกูล
3. นายนนท์ธวัฒน์  ศรีนาคสุข
4. นางสาวสุปรียา  จอกเกล็ด
5. นางสาวโชติมณี   สมเทพ
 
1. นางประไพ  กลับไชย
2. นายชัชวาล  สุรวิทย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. เด็กชายธนบดี  วังวงษ์
2. เด็กหญิงภาวิไล  เจริญศรี
 
1. นางนัจภัค  พุทธโคตร
2. นางสาวธารทิพย์  สุบรรณประเสริฐ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงฑุลิกา   เดชเกตุ
2. เด็กชายวงศธร  พรมมี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย   เกิดพิทักษ์
2. นางสาวกรรณิกา  นาควัชระ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายกฤติน  รัตนาสมจิตร
2. นายสิรภพ  พงษ์สุภาพ
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
2. นางสาววิไลลักษณ์  สมจิตร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายชนพล  พลไชยมาตย์
2. นางสาวอรปรียา  ปานคำ
 
1. นางสาวกรรณิกา  นาควัชระ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   เกิดพิทักษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  คีรีเดช
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงทิพย์นภา  ภาชนะ
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวฐิติยา  เยาวขันธ์
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายภูภัฎ  โคตะนันท์
 
1. นางสาวสุรางคนา  ผิวมั่นกิจ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฐานปัญญา 1. เด็กหญิงสิริกร   กิติพูน
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์อาษา
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. นางสาวอารียา  จิรพงษ์สวัสดี
 
1. นางนวพร  ซ่อนกลิ่น
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาววรนิษฐ์  เชื้อประดิษฐ์
 
1. นางนวลวรรณ  มุ่งดี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายชาติชาย  วงเปา
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  กรกมลสรไกร
 
1. นายปมุข  ภู่้เกิดลักษณ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายพงษ์พัฒน์  พึ่งพัฒน์
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายปัญญวัฒน์  มหันตปัญญ์
 
1. นางนวลวรรณ  มุ่งดี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพร  เบ็ญจะขันธ์
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงพรชนก  บุญวงศ์วิวัฒน์
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกัญญาภัค  เลาหศรีสกุล
 
1. นางสาวชุลีภรณ์  คล่องแคล่ว
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายจักรกฤษณ์  บัวเล็ก
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฐานปัญญา 1. เด็กหญิงกาญจนพร   ไพรรื่นรมย์
2. เด็กหญิงศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญกชัยกุล
 
1. นายนพพล  ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  ก้านทอง
2. เด็กชายโกวิทย์  สมบูรณ์
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
2. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายบุณยกร  อุดมผล
 
1. นายเกษมพงษ์  ดีเจริญไพบูลย์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงอริยา  คล่องบัญชี
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. นางสาวจินตนา  เทื่ยงเลา
 
1. นางนวพร  ซ่อนกลิ่น
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายบุรินทร์  พันธ์มา
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กชายทิโชค  ใจเฝือ
2. เด็กชายธนาธิป   งามฉ่องสกุล
3. เด็กชายวรภพ  จันทนราช
 
1. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
2. นายวิจัย  ไร่ทิม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายก่อ  พรหมมาณพ
2. เด็กชายธเนศพล  กมลชัยวานิช
3. เด็กชายศุภกฤต  เพชรสุวรรณ
 
1. นางสาวรัชนู  พิมพิทักษ์
2. นางสาวสุรางคนา  ผิวมั่นกิจ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. นางสาวธิดารัตน์  พันธ์จันทร์
2. นางสาวนริศรา  มีทรัพย์
3. นางสาวมลวิภา  ผลสงคราม
 
1. นางนวพร  ซ่อนกลิ่น
2. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายชวิน  เสวมนตรี
2. นายธีร์  ธรรมศักดิ์จินดา
3. นายสุทธิ์ประเสริฐ  จันทาบัว
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
2. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธนพล  สายทอง
 
1. นายอาทร   ธนวัฒน์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายพลภัทร  บุณยาจิณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธฺ์  สมุทรดนตรี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายพัชรวีร์  เนียมนิล
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มีชื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุดดนตรี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
 
1. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายครองไทย  อยู่ดี
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายศุภณัฏฐ์  พงศาดิศรรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงจิราพร  โชติสนธ์
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพิมพ์ชนก  รองกลัด
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงพฤกษา  ประเสริฐผล
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายศรัณย์  เปรมปรีดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายบุษกล  จงวัฒนาศิลป์กุล
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายธนายุต  ศรีตะวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายวีรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายแมน  กิจเลิศไพศาล
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาววรรณกานต์  วงศ์เสนา
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวนันทยา  ปุกเกตุ
 
1. นายสรวิศ  ชัยเลิศวนิชกุล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
 
1. นายธนบดี  อินหาดกรวด
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกิตติภพ  พินิชการ
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 77.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวจินดารัตน์  จันทร์เสงี่ยม
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายภีมข์  ศุภชลาศัย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 79.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวพิมพ์ชนก  พลสวัสดิ์
 
1. นายบัณฑิต  สุทธิศักดิ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวชุตินันท์  น้อยอาษา
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายศรัณญ์  ศานติวัตร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายยศวิน  นาคน้ำ
 
1. นายบัณฑิต  สุทธิศักดิ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ภิญโญสวัสดิ์สกุล
 
1. นางสาวมนัญญา  มาบางยาง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  เนื่องรินทร์
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายศิวัช  อิ่มรัตนรัก
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพาสุข  แววศรี
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
 
1. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายสรวีย์  ดีปัญญา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงปานดวงใจ  อยู่ดี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกนกพร  พยุงวงษ์
2. นางสาวนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
3. นางสาวบัณฑิตา  อินทรทัศน์
4. นายพงศกร  เกิดวิเชียร
5. นายภัคพล  แสงอินทร์
6. นายภีมข์  ศุภชลาศัย
7. นางสาวศิรนภา  ชัยประภา
8. นางสาวสิรตา  วาจาบัณฑิตย์
9. นางสาวสุรัสวดี  จันทร์ยก
 
1. นายนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นายเลอเกียรติ  มหาวินิจฉัยมนตรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวกมลพร  แก้วพุกัม
2. นางสาวชัญญา  ธีรสวัสดิ์
3. นางสาวบุญญาดา  งามจรรยาบรรณ
4. เด็กหญิงปานดวงใจ  อยู่ดี
5. นางสาวมิลานี  ถาวรวัตร์
6. นางสาวศศิธร  สมสุวรรณพรชัย
7. นางสาวสุกฤตา  นาคน้อย
8. นางสาวอรปภา  ทีปสิริลาภวัต
9. นางสาวอโรชา  สวัสดีที่อยู่สุข
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
2. นายยอดรัก  ทองพึ่งทรัพย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 75.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  นิคมประศาสน์
2. เด็กชายณัฐพล  ขันติธงชัย
3. เด็กชายณัฐพล  บริสุทธิ์
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  รุ่งแจ้ง
5. นางสาวธันยกานต์  ซื่อสัตย์สกุล
6. นายธีรวีร์  สุกัลย์ชานนท์
7. เด็กชายนภสินธ์  จันทรังษ์
8. เด็กชายพุทธฉัตร  สุขสวัสดิ์
9. นายภาสกร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
10. นายวราเมธ  นุ้ยเพียร
11. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มณีธนู
12. นายสุรพงศ์  ศรีมงคล
13. เด็กหญิงอรญา  สุขเรือน
14. เด็กชายเชษฐพล  รองกลัด
15. เด็กหญิงเมธาพร  สาพรมมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
2. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
3. นางศิริมา  จงสมจิตต์
4. นายชูชาติ  สมัย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกิตติภพ  พินิชการ
2. เด็กชายคณิศร  ลำพัชวา
3. นายชัชวัสส์  เจียวก๊ก
4. นายธนทัต  รอดวุฒิ
5. เด็กชายธนพล  สายทอง
6. นายธันยบูรณ์  ชมทรัพย์ทวี
7. เด็กชายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
8. นายพงษ์อนันต์  สุดเจริญ
9. เด็กชายพัชรวีร์  เนียมนิล
10. เด็กชายพัทธวีร์  หาญสิทธิสุนทร
11. นายพาสุข  แววศรี
12. นายภคดล  แถวเพีย
13. เด็กชายวัสรสรร  กนกธรไพบูลย์
14. นายศรัณญ์  ศานติวัตร
15. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชูวัน
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายณัฐพล  บริสุทธิ์
2. เด็กชายพุทธฉัตร  สุขสวัสดิ์
3. นายภาสกร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
4. นายภูชนก  ชุ่มทิ
5. นางสาวรฐา  ศรีสุวรรณ
6. นายวรกฤต  เทียมรัตน์
7. เด็กชายวสิษฐ์พล  จุ้ยวงษ์
8. นายศุภณัฏฐ์  พงศาดิศรรัตน์
9. เด็กชายสักกายะ  ศิริพัฒน์
10. นายสุรพงศ์  ศรีมงคล
11. เด็กหญิงอรญา  สุขเรือน
12. เด็กชายเชษฐพล  รองกลัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
2. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
3. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
4. นางวัตนี  ศุภฤกษ์พรชัย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายคณิศร  ลำพัชวา
2. นายธนทัต  รอดวุฒิ
3. เด็กชายธนพล  สายทอง
4. นายธันยบูรณ์  ชมทรัพย์ทวี
5. เด็กชายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
6. นายพงษ์อนันต์  สุดเจริญ
7. เด็กชายพัชรวีร์  เนียมนิล
8. เด็กชายพัทธวีร์  หาญสิทธิสุนทร
9. นายพาสุข  แววศรี
10. นายภคดล  แถวเพีย
11. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชูวัน
12. เด็กชายเนติธร  ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กหญิงกชกร  เปี่ยมเดชา
2. เด็กหญิงกฤตติยา  ศรีจันทร์
3. นายจิรพัฒน์  ทาต่อม
4. เด็กชายชานนท์  อุ่นสมบูรณ์
5. นายชิษณุพงษ์  สุมาตรา
6. เด็กชายทิวานนท์  หอมเทียน
7. นายธนกฤต  สิริจุลพัฒน์
8. เด็กชายธีระวัฒน์  เยี่ยมญาติ
9. เด็กหญิงนฤมล  ถามะพันธ์
10. นางสาวปนัดดา  กงล้อม
11. นายปรีดา  ผุยผา
12. เด็กหญิงปิยฉัตร  พันสมบัติ
13. เด็กชายพันธิตร  ป่าไม้ทอง
14. เด็กชายวัฒนา  ภูคดหิน
15. นางสาววิจิตรา  พูนเกษม
16. เด็กชายสถาพร  พงศ์สีทอง
17. เด็กหญิงสาวิภา  มุขมนตรี
18. นายสุชาติ  พลเสน
19. นายสุรสิทธิ์  เพียรอนุกูลบุตร
20. เด็กชายเจษฎากร  ชัยชนะ
21. เด็กชายเมธี  อรุณศักดิ์
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
2. นายสงกรานต์  ขจรนาม
3. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
4. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
5. นายโอฬาร  โชติวุฒากร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ปิยะนิจดำรง
2. เด็กชายชิติพัทธ์  ถนอมทรัพย์โภคา
3. เด็กชายณัฐสุต  ถนอมทรัพย์โภคา
4. เด็กชายธีรวัฒน์  กาวไธสง
5. นายนพณัฐ  คนิตสุทธิวงศ์
6. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
7. นางสาวนันทยา  ปุกเกตุ
8. นายบวร  เลิศปิติโกวิท
9. นางสาวปุณยาพร  คล้ายอ้น
10. เด็กหญิงภัทรลดา  พุทธิสมบัติ
11. เด็กชายภานุรัตน์  ศรีสะอาดพันธ์วงศ์
12. เด็กชายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
13. เด็กหญิงยศรวี  เฮงรวมญาติ
14. นางสาวรมิตา  ยันต์มงคล
15. นางสาวรามิล  พูลศิลป์
16. นายสรินทร์  ชินมิตโต
17. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
18. เด็กหญิงสุธิมา  สุธาทรัพย์
19. นายอนิรุต  หิมะพาน
20. เด็กชายอาทิตย์  ศรจิตร
21. เด็กหญิงเบญญาภา  รัชตารมย์
 
1. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
2. นายรณชัย  ถ้ำทอง
3. นายธงทอง  สุวรรณะ
4. นางสาวเยาวภา  ทองย้อย
5. นายธนบดี  อินหาดกรวด
6. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายจิรพนธ์  ศรีสุทธิ
2. เด็กชายชินภัทร  ธีรตระกูล
3. เด็กหญิงญาธินี  ทิพเวช
4. เด็กชายนัตติพัฒน์  ชื่นสกุล
5. เด็กชายวฐา  อุ่นอัมพร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
2. นายปิยะ  เลิศไกร
3. นายยุทธภูมิ  สัญญะวิชัย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ซาลัง
2. เด็กหญิงฐิติยา  พึ่งสุนทร
3. นางสาวตุลยา  สารโพคา
4. เด็กหญิงทักษพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5. เด็กชายศุภกร  วงศ์ณิชากร
6. เด็กหญิงสุกัญญา  วังสินธ์
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
2. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกฤต  ศิริสวัสดิ์
2. นายจิรายุ  กิจธนะเสรี
3. นางสาวชนินาถ  ศิริสวัสดิ์
4. นายชยุต  ยงกิจเจริญ
5. นายศุภกร  เมฆินทร์อนุกูล
6. นายอภิวิชญ์  วงศ์อนันตชัย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นายทศพร  ทัศนะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายณัฐพล  เสนีชัย
2. นายธนนันท์  มากผล
3. นายธนาพล  บุญรีย์
4. นายปฐมพร  สีดาแหลม
5. นายศิรศิษฏ์  ผดุงม่วงทอง
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
2. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงกรวีร์  วงษ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงกัญจน์พร  หลงห่วง
3. นางสาวกัญลญา  หะรีเมา
4. นายกิตติพงศ์  ระดับแก้ว
5. นางสาวกุลณัฐ  โรหิตเสถียร
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  สายศักดิ์
7. นายทศพล  วิวัฒนเวชกุล
8. นางสาวทักษพร  เนืองยูร
9. นางสาวธาวินี  หงษ์ทอง
10. เด็กชายธีระพัฒน์  มงคลอมรศรี
11. เด็กชายธีระพันธ์  มงคลอมรศรี
12. เด็กชายนันทชัย  จิตรสมบูรณ์
13. เด็กหญิงบุษกร  ฤทธิดิเรก
14. นางสาวบุษกร  เศษมาก
15. นางสาวปวีณา  สมอนา
16. เด็กหญิงพิมพ์นภา  แสงสร
17. นางสาวพิมพ์อัปสร  มุมกลาง
18. นายรัฐศาสตร์  จันดากุล
19. นางสาววิชุดา  ชื่นฉาย
20. นายศรันเลิศ  ชาวอุบล
21. เด็กหญิงศศิวิมล  สุทธิพงษ์
22. นางสาวศศิวิมล  หินทอง
23. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
24. นายศุภชัย  มาตรสุวรรณกิจ
25. เด็กหญิงสราวลี  ทัศนยิ่งยง
26. นายสหัสวรรษ  บุญไทย
27. นางสาวสุธาสินี  ปฐมเรืองศักดิ์
28. นางสาวสุภัสสรา  แซ่กอ
29. นางสาวหัทยา  ด่านอรัญ
30. นางสาวอัญนิดาพร  ผมงาม
31. นางสาวฮัสลีนา  มะเซ็ง
32. นางสาวเจี๊ยบ  เจริญธัญญากร
33. เด็กหญิงแทนตะวัน  แซ่ซึง
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นางสาวกันธิชา  หวานแหลม
2. นางสาวจิรีจิษษ์  ยอดอนันตกุล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเจริญ
4. นายชินกฤต  ทามาศ
5. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชาลัง
6. นางสาวชุติมน  เฟื่องนภาสุข
7. เด็กหญิงฐิติพร  อุดมสิน
8. เด็กหญิงฐิติยา  พึ่งสุนทร
9. นางสาวตุลยา  สารโพคา
10. เด็กหญิงทักษพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
11. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  กูกุดเรือ
12. นายธนดล  ผาทอง
13. นายนทีธร  เศรษฐวัฒนา
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุมนศร
15. เด็กหญิงนันทภัค  ช่างแก้ว
16. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
17. เด็กหญิงปนัดดา  ใจสำราญ
18. เด็กหญิงปาณิสรา  ส่งอิ่ม
19. นายพงษ์สร  อินทร์สอน
20. เด็กหญิงพรทิพย์  กรอบทอง
21. เด็กหญิงพรธิมา  นะราชรัมย์
22. นางสาวพรพรรณ  ทาทอง
23. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
24. เด็กหญิงลักษณา  พงษ์สุ่ม
25. เด็กหญิงวรดา  พุทไธสง
26. เด็กหญิงวิภาดา  วังสินธุ์
27. เด็กหญิงศศิกานต์  งามชัยยาพรกุล
28. เด็กหญิงศศิประภา  สุทัศนมาลี
29. นางสาวศิรประภา  วงศ์สกุล
30. เด็กชายศุภกร  วงศ์ณิชากร
31. นางสาวสิริวรรณ  ซาววงศ์
32. เด็กหญิงสุกัญญา  วังสินธุ์
33. นางสาวสุขสันต์  สว่างวงศ์
34. นางสาวสุจิตรา  ชูศาสตร์
35. เด็กหญิงสุนิศา  พันโส
36. นางสาวสุภาวรรณ  ศิริวงษ์ศิลป์
37. เด็กหญิงอภิชญา  วุฒิโรจน์
38. นางสาวอรรัมภา  กล้าหาญ
39. นางสาวอรวี  พรหมเนียม
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
2. นายศราวุธ  วงศ์อิน
3. นายพิชิต   พงษ์เจริญ
4. นายสมศักดิ์  แซ่เป้า
5. นายวีรพล  นิ่มประดิษฐ์
6. นายนรเศรษฐ์  ลี้กรทอง
7. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
8. นายปวรปรัญช์  สุขสุสาสน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวกมลวรรณ  เกิดโต
2. นายกิติภพ  ใจตาบ
3. นางสาวกุลรดา  ถาวรสิน
4. นางสาวขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
5. นางสาวขนิษฐา  เทียนสุข
6. นางสาวจรรยพร  แก้วบุตรดี
7. นางสาวจรินทร  สมกำดัด
8. นายจักรพันธ์  อินทรศร
9. นางสาวจารุฉัตร  ฉัตรธงชัย
10. เด็กหญิงชนกกานต์  วิเศษโส
11. นางสาวชนิกานต์  ปิดตามานัง
12. นางสาวชนิพัณณิน  นิยมจันทร์
13. นางสาวชุติมา  เมินหา
14. นางสาวณัฐฐิยา  เอี่ยมยิ้ม
15. นายณัฐพัชร  ชาวเชียงขวาง
16. เด็กชายธนกร  คุ้มเงิน
17. นายนววิช  ตนประเสริฐกุล
18. นางสาวนิลุบล  พวงสุก
19. นายบูรษิณ  พวงเกตุแก้ว
20. นายปณต  คล้ายจินดา
21. เด็กหญิงพรณัชชา  บัวชุ่ม
22. เด็กหญิงพัชรวรรณ  สอนฆ้อง
23. นางสาวพิมพ์ชนก  รอดเจริญ
24. นางสาวภคมน  กลิ่นอาจ
25. นางสาวภัทรรักษ์  บัวขวัญ
26. เด็กชายวัขรัตน์  อ่อนแสง
27. นายวัฒน์  สุรินทร์แก้ว
28. นายวิทวัส  ชวนบุญ
29. เด็กชายศุภณัฐ  วรพุฒ
30. เด็กชายอธิวัฒน์  บุญศรี
31. นางสาวอัจฉราพรรณ  ทองสัจจา
32. นางสาวเนตรทราย  สู่บุญ
33. นางสาวเบญญทิพย์  รุ่งอินทร์
34. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วดวงดี
 
1. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
2. นายนนทกร  เพียบขุนทด
3. นายสมพล  พุฒิพิทักษ์
4. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
5. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
6. นายมนัญชัย  ปิยรัตน์
7. นางสาวอุทุมพร  ลายประโคน
8. นายปรัชญา  ธรรมโชติ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายฐชานนท์  ยอดระยับ
 
1. นางสาววราพร  พงษ์สุราช
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย   บุญประกอบ
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นายสุรพล  บุญรอด
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1. นายวุฒิพงษ์  รัตนอาสา
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงณัฐชา  แตงเล็ก
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สุจนากอบกุล
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวณัฐรดา  เชียรศรี
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายฐิติพงษ์วัฒ  ดีแสน
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายปัญจพัฒน์  ศิริกรกุลวัฒน์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
 
1. นางสาวณัฐปภัสร  ศิลปศาสตร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายรัฐพงศ์  ปิติชาญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ตรีชมวารี
 
1. นายสุรพล  บุญรอด
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวชนิตา  แดงสำราญ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กชายฉันทัช นีล  ไนท์
 
1. นายรุวีโรจน์  มีคุณ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฐานปัญญา 1. เด็กชายภควัต  อุ่นกาย
 
1. นางสาวปรารถนา   วงษ์อุดม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกฤต  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. นายอนาวิล  สุ่มมาตย์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงวารี  บุนนาค
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นางสาวตุลยา  สารโพคา
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวอนัญญา  ธนะรุ่ง
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวชนินาถ  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายฐิติพงษ์วัฒ  ดีแสน
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฐานปัญญา 1. เด็กชายภควัต  อุ่นกาย
 
1. นางสาวปรารถนา   วงษ์อุดม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
 
1. นางสาวณัฐปภัสร  ศิลปศาสตร์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายรัฐพงศ์  ปิติชาญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงเพ็ญรตี  สีชื่น
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวพรชนก  เลี่ยนกัตวา
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวรักตาภา  อภิชัย
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เฉลยวรรณ์
2. เด็กหญิงกรนต  ผลพฤกษสกุล
3. เด็กหญิงกัญจนากร  เวชการ
4. เด็กหญิงกัญญาภัทร  พรวิวัฒนา
5. เด็กหญิงกัลยรักษ์  จำปาทิพย์พงศ์
6. เด็กหญิงคริมา  เพียงประสิทธิ์พร
7. เด็กหญิงจิรัชยา  จงประเสริฐ
8. เด็กหญิงจิราภรณ์  เสมาศักดิ์สิทธิ์
9. เด็กหญิงจุฑาภัทร  เหินสว่าง
10. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  รัมมเสน
11. เด็กหญิงชนม์นิภา  จันทร์มั่งคั่ง
12. เด็กหญิงชนิสรา  อินทรรัสมี
13. เด็กหญิงชลกาล  ลาภวงศ์สุนทร
14. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีน้ำเงิน
15. เด็กหญิงณัฐวดี  สวนสมจิตร
16. เด็กหญิงณัฐสรัลพร  ศิริวัฒนภูริชา
17. เด็กชายทัพไทย  ดาวเวียง
18. เด็กชายธนาธรณ์  แจ้งเจริญ
19. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประคองขวัญชัย
20. เด็กหญิงนันทกาญจน์  พิพัฒนกุล
21. เด็กหญิงนันทนภัส  ศุภกาญจน์
22. เด็กหญิงนันทวัชร์  อำพลจันทน์
23. เด็กชายบริมาส  ปราศทุกข์
24. เด็กชายปรธิ  รอดแป้น
25. เด็กชายปัณฐวิชญ์  เกริกกรอบเกียรติ์
26. เด็กชายพชร  ศุภศร
27. เด็กหญิงพนิดา  วินิจวรรณกมล
28. เด็กชายพรภวิษย์  ศิริพันธุ์
29. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  บุนนาค
30. เด็กหญิงภัคภิญญา  แก้วโกมินทร์
31. เด็กชายภูชนก  จิตชัยเจริญ
32. เด็กชายภูริณัฐ  อรุณศิริพันธ์
33. เด็กหญิงภูริตา  ปัญญาอรรถ
34. เด็กหญิงวศินี  ย่านสากล
35. เด็กหญิงศิรภัสสร  กงวิไล
36. เด็กหญิงสุวภัทร์  บุญทัน
37. เด็กหญิงเขมิกา  สุวรรณกิจกร
38. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรึงมณี
39. เด็กชายเสฎฐสิทธิ์  โอพรสวัสดิ์
40. เด็กหญิงโชติกา  เชยกลิ่นเทศ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
2. นายปิยะ  เลิศไกร
3. นายสุรพัฒน์   เปรมชัยพร
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1. นางสาวกุลิสรา  สระทองวี
2. นางสาวจุฑามณี  สิงห์ใหญ่
3. นางสาวจุไรลักษณ์  ป้องเกษม
4. นางสาวชลธิชา  ศรีสงคราม
5. นายชัยชนะ  แซ่พร่าน
6. นางสาวณีรนุช  เกื้อกูล
7. นางสาวดวงดาว  ช่วยแล
8. นางสาวทิพานัน  สาตรพันธ์
9. นางสาวนิตยา  แซ่ลี
10. นางสาวบูชุ  หมื่อแล
11. นายปฐมพงศ์  สิงห์น้อย
12. นางสาวปรายฟ้า  โรจน์ธนากร
13. นางสาวปวีณา  พันธ์สุข
14. นางสาวพร  แซ่จ๊ะ
15. นางสาวพัชรีพร  บุญพงษ์
16. นางสาวพิมสาย  บุญปัน
17. นายพีรพงษ์  ลีอุดมโชติ
18. นายพีรพล  ฤทธิ์เนติกุล
19. นางสาวภัทรทริยา  เค็งนอก
20. นายภาคภูมิ  รัตนเสถียร
21. นางสาวมธุชา  จิตวรนาถ
22. นางสาวมูซอ  รุ้งแสง
23. นายวจีโรจน์  สารขัติ
24. นางสาววรรณา  การุณบริรักษ์
25. นางสาววรรธยา  ญาตินันทกิจ
26. นายวัฒนา  ปัญญาแดง
27. นางสาววาทิตา  พริ้งเพลิด
28. นางสาวสายพิณ  เบเชกู่
29. นายสิริพงษ์  แซ่สง
30. นายสุรศักดิ์  ดงยะโสภา
31. นายอนันต์  ณรงค์ชัย
32. นางสาวอนุธิดา  ต้องเดช
33. นายอริยเดช  ไชยบุรี
34. นางสาวเบญจพร  พงษ์ประยูร
35. นางสาวเมทินี  ศรีบุญช่วย
 
1. นายจิโรจ  จิรวนิช
2. นางสาวเบญจา  สุขจันทร์
3. นายกนก  จิรภาสปกรณ์
4. นายยงยุทธ  วรรณสาธพ
5. นายธนัช  แจ่มจำรูญ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายกิตติ  มิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงฐานิตา  แก้วแสง
3. เด็กชายธนกรณ์  โกมลมาลย์
4. เด็กชายธนภัทร  พังชา
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉ่ำผึ้ง
6. เด็กชายภูริณัฐ  อรุณศิริพันธ์
7. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  เกษี
8. เด็กหญิงอรนีย์  พูนดิษฐ์
 
1. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
2. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
3. นางสาวศินาภรณ์  จันดี
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงปภาวิน   สรสิทธิ์
2. เด็กชายพงษ์เพช็ร  ศรีพบ
3. เด็กหญิงพรกรัณย์  วังชิน
4. เด็กหญิงภัสสร  แซ่ฉั่ว
5. เด็กชายภูมินทร์  สินทรัพย์อุดม
6. เด็กชายอชิตะ  สันติยุทธการ
7. เด็กชายอภิสิทธิ์   กดแก้ว
8. เด็กหญิงอรวรรญา  ทิพแสง
9. เด็กชายอาทิตย์  อุ่นทุไร
10. เด็กหญิงอารียา  บุญศรี
 
1. นางสาวสุทัสสี   ทิมปะถัมภ์
2. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
3. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นายจิรานนท์  ชอบใหญ่
2. นายชาญชัย  ซื่อตรงเกียรติ
3. นางสาวธิดารัตน์  บุญโพธิ์
4. นายนิวัฒน์  นาคนวล
5. นางสาวภาวิณี  จิตรเจษฎาพันธ์ุ
6. นายรัชพล  กุลสะโมรินทร์
7. นางสาวศรุตา  จันทะดวง
8. นางสาวศุภรัตน์  ชินวประภา
 
1. นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ำ
2. นายผักกาด  ทนุบำรุง
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจุฑามาศ  ผสมทรัพย์
2. นายณัฐพล  อยู่เป็นสุข
3. นายธนา  รักสัตย์มั่น
4. นางสาวนก  ชุ่มสิงห์
5. นายนสินธ์ุ  มานิล
6. นายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
7. นางสาวสุพัตรา  มาปัน
8. นางสาวอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
3. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฎฐิกา  รัตนภิญโญภาส
2. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
3. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
4. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
5. เด็กหญิงอติกาต์  สุภเดช
6. เด็กหญิงอารียา  โกฎหอม
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ท้ายวัด
2. เด็กหญิงปนัดดา  ชูสาย
3. นางสาวรวีวรรณ  โชคโพธิ์ชัย
4. เด็กหญิงรัชนีกร  ฉิมวงศ์
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  ศรีภูมาตย์
6. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสมาน
7. เด็กหญิงแพรทอง  วันทอง
8. เด็กหญิงแพรเพชร  ศรีประทีป
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
3. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
4. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. นางสาวกันติศา  เตชกิจวาณิชย์โสภา
2. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
3. นางสาวนิศารัตน์  เบ็งบวร
4. นางสาวน้ำทิพย์  สมโภชน์
5. นางสาวศิลาวรินทร์  เชขุนทด
6. นางสาวสิริจันทร์  คนซื่อ
7. นางสาวอนุธิดา  เย็นเสมอ
8. นางสาวอิศรา  สุภาพิมพ์
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายอาทร  น้อยบุญญะ
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจามีกร  เรือนคง
2. นางสาวจุฑามาศ  ผสมทรัพย์
3. นายชนาธิศ  ชัยนิวัติ
4. นายณัฐพล  อยู่เป็นสุข
5. นางสาวนก  ชุ่มสิงห์
6. นายนภสินธ์ุ  มานิล
7. นายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
8. นางสาววีรดา  พีชสิงห์
9. นางสาวสุพัตรา  มาปัน
10. นางสาวอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
3. นายชินวัตร  แนบเนียน
4. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  แจ่มดวง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  รังสิตวัธน์
3. เด็กหญิงพิณรัตน์  ตราชู
4. เด็กหญิงภาณุมาศ  สนธิมาศ
5. เด็กหญิงวาริษา  วาจาดี
6. เด็กหญิงสุสินี  ทองสุทธิ
7. เด็กหญิงอดิศา  พุกกะรัตน์
8. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์มีศรี
 
1. นางสาวณัฏฐา  สุทนต์
2. นางสาวนุสรา  เชียงทอง
3. นางสาวนวพรรณ  จันทร
4. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. เด็กหญิงกชกร  พนมสุรินทร์
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  พึ่งอ้น
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภักดีวงษ์
4. เด็กหญิงทิพย์วรา  ใจกว้าง
5. เด็กหญิงธนัชพร  สันธิศิริ
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินกา
7. เด็กหญิงประภัสรา  อารีวงศ์
8. เด็กหญิงมณฑกานต์  ไชยพลบาล
9. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สุจนากอบกุล
10. เด็กหญิงวรรณพร  ผ่านกระแส
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
2. นางสาววริษา  ฮวดศรี
3. นายสมศักดิ์  เอี่ยมแทน
4. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกุลพรภัสร์  เอกพงษ์อาริยะ
2. นางสาวจุฑาภา  บุญศิริชัย
3. นางสาวชญานิศ  สุระคา
4. นางสาวณัฐกานต์  สุทธิสอาด
5. นางสาวธมนวรรณ  บุญหาญ
6. นางสาวพธูรัฐ  อยู่พร้อม
7. นางสาวพรพนารัตน์  ส้มฉุน
8. นางสาวพรพรรณ  วัชชวัลคุ
9. นางสาวรุจิรัฏฐ์  เพชรแสงใสสกุล
10. นางสาวสริญญ์  นิธิกุลตานนท์
11. นางสาวสุชัญญา  ชื่นตา
12. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวสุกัญญา  ตลิ่งชัน
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  เอกอมรอรุณ
2. นางสาวธมนวรรณ  รัชตะกุลพงศ์
3. นางสาวพรรณอร  อ่อนศรี
4. นางสาวพิชชาภา  สิริปัญญาไว
5. นางสาวภัทรจาริน  โทนผุย
6. นางสาวศิรดา  วัฒนศิลป์
7. นางสาวศุภาวดี  เสือโภชน์
 
1. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนภัส  ภัทรมนันต์
2. เด็กหญิงกรวรรณ  สภาวสุ
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เสริมชัยวงค์
4. เด็กหญิงกิตติญา  เชน
5. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุภาพ
6. เด็กหญิงชวัลญา  ภวังคนันท์
7. เด็กหญิงณัชชา  เจนวิทย์วิชัยกุล
8. เด็กหญิงณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
9. เด็กหญิงธัญชนก  น้อยจีน
10. เด็กหญิงธีริศรา  ฐิติรัตน์สกุล
11. เด็กหญิงปราญชลี  แซ่หลี
12. เด็กหญิงพิชญา  พรหมนิยม
13. เด็กหญิงรมิตา  เทวหสกุลทอง
14. เด็กหญิงวศินี  อินทรีย์ทอง
15. เด็กหญิงวีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
16. เด็กหญิงศลิษา  วิโรจน์แสงทอง
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวสุกัญญา  ตลิ่งชัน
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กชายกันต์ธร  ศรีวงรักษ์
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  กองรัตน์
3. เด็กหญิงจุรีลักษณ์  โกมุติบาล
4. เด็กหญิงปนัดดา  แอะรัมย์
5. เด็กหญิงประนิดา  สีประภัย
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิรินุพงศ์
7. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศิรินุพงศ์
8. เด็กหญิงระพีพัฒน์  ม่วงมณี
9. เด็กชายวีระศักดิ์  กันยิ่ง
10. เด็กหญิงศิรดา  เหมวรรณานุกูล
11. เด็กชายศุภกร  รัตนปาณะธรรม
12. เด็กชายสุรศักดิ์  ระเบียบ
13. เด็กชายโจนาธร  นุชรักษา
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
3. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
4. นายสงกรานต์  ขจรนาม
5. นายธนู  กมลานนท์
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นายจิรานนท์  ชอบใหญ่
2. นายชาญชัย  ซื่อตรงเกียรติ
3. นางสาวธิดารัตน์  บุญโพธิ์
4. นายนิวัฒน์  นาคนวล
5. นางสาวภาวิณี  จิตรเจษฎาพันธ์ุ
6. นายรัชพล  กุลสะโมรินทร์
7. นางสาวศรุตา  จันทะดวง
8. นางสาวศุภรัตน์  ชินวประภา
 
1. นายผักกาด  ทนุบำรุง
2. นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ำ
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวชญานิศ  สุระคา
2. นางสาวชนัญชิดา  รักพงษ์
3. นางสาวณัฐกานต์  สุทธิสอาด
4. นางสาวธมนวรรณ  บุญหาญ
5. นางสาวพธูรัฐ  อยู่พร้อม
6. นางสาวพรพนารัตน์  ส้มฉุน
7. นางสาวพรพรรณ  วัชชวัลคุ
8. นางสาวสริญญ์  นิธิกุลตานนท์
9. นางสาวสุชัญญา  ชื่นตา
10. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวสุกัญญา  ตลิ่งชัน
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นายนทีธร  อยู่บุรี
2. นายนิรันดร์  ประจวบสุข
3. เด็กชายพลธวัฒน์  อมรสวาทศิลป์
4. นายวัชราวุธ  บุญเรือง
5. นายอภิรักษ์  อมรสวาทศิลป์
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. นางสาวณัฐนรี  ศรีคง
2. นายพีรวัส  เจริญทรัพย์
3. นายอภิวัฒน์  แสงพินิจ
4. นางสาวอรวรรณ  พลพวก
5. นายอิทธิพล  ชมภูศรี
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงนาตยา  รองแก้ว
2. เด็กหญิงเนตรทิพย์  ศักดิ์เศรษฐ์
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายกฤษฏา  แฝงฤทธิ์
2. นายกฤษฏา  ทอนเทพ
3. นางสาวจริยา  ล้ำเลิศ
4. นายชยพล  ลาภเลิศสุกล
5. นางสาวชุติมา  มาตยแท่น
6. นางสาวณัฐกาญจน์  สมบัติ
7. นายดลธรรม  แถวพันธุ์
8. นายธีรวัฒน์  แถมพยัค
9. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
10. นายปฏิภาณ  กลั่นศิริ
11. นายปณัชชา  ชูธรรม
12. นางสาวปรียา  เอี่ยมเคลือบ
13. นางสาวปรียาวรรณ  บุณยทรรพ
14. นายพรรณไพร  ทองมีทรัพย์
15. นายพีรพล  เชาวน์ดี
16. นายภวัต  โอภาสสิริโชติ
17. นายภิญโญ  พื้นชมพู
18. นางสาวรัญญา  บุษบูรณ์
19. นายวันชัย  เอี่ยมสุกใส
20. นางสาววิภารัตน์  พันธ์ทุม
21. นางสาวศิริญา  ถิระโชติ
22. นางสาวศิรินทิพย์  โพบาย
23. นายสมเกียรติ  กัลยา
24. นายสามล  แก้วเขียว
25. นายอนุชา  บัวดี
26. นายเดชาวัต  ภักบำรุง
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
3. นายชาญ  ขุ้ยสุข
4. นางสาวพรวิมล  คงพูน
5. นายวัชราภา   ทองมี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพ์ขาว
2. เด็กชายณัฐติพงษ์  บุรมศรี
3. เด็กชายณัฐธวัช  โฆสน
4. เด็กชายภาสวิชญ์  การะเทศ
5. เด็กชายมณฑล  สินสุข
6. เด็กชายอติกานต์  บูชา
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประสิทธิ์
8. เด็กชายเมธัส  บางใหญ่
 
1. นายวิรัช  ศรีโกเศรษฐ
2. นายอธิภัทร  เพ็ชร์ผ่อง
3. นายรัตนา  เกิดช้าง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายกฤติภาส   ชิโนรักษ์
2. เด็กชายชัยธนโชติ   วงศ์ธนารุจน์
3. เด็กชายธนานนท์   ชาวโพงพาง
4. เด็กชายปนพ   เอี่ยมลือนาม
5. เด็กหญิงปริญา   รักษาศรี
6. เด็กชายวรวิชช์   ไชยนาม
7. เด็กชายวุฒิชัย  วุ่นฉิม
8. เด็กชายศุภวิชญ์   หยุดกลาง
 
1. นายภูธร  บ้านเนิน
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
3. นายพรพิทักษ์   จุดเพ็ชรแจ่ม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายกฤตภัทร   ประสพศรี
2. นายชัยยา   ฮอพิมาย
3. นายชาญวิทย์   เจิมสุวรรณ
4. นายธนพงษ์  เนตรสกุล
5. นายธัญญะ  มาสถิตย์
6. นายภูธเรศ   ภัทรประพัทธ์
 
1. นายนิรุติ   ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์   พลวิชัย
3. นายศราวุธ  วงศ์สกุล
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายทศพล  เตชะเชี่ยวณรงค์
2. นายธนวิทย์  จ่างเจริญ
3. นายธนากร  จงน้อมกลาง
4. นายนครินทร์  ชัยชนะ
5. นายพีระเดช   ศรีนา
6. นายวรวัตร  รอดหงษ์ทอง
 
1. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
2. นายลิขิต  ปั้นแววงาม
3. นายพิชาน  แหยมเจริญ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฐานปัญญา 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ปะตะเขต
2. เด็กหญิงสิริยากร   กิติพูน
3. เด็กหญิงอินทิรา  ชื่นชอบดวง
 
1. นางสาวรจนา   ชื่นวานร
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กหญิงฑิตยา  เจริญทัศน์
2. เด็กหญิงปะราลี   เลขาลาวัณย์
3. เด็กหญิงรุจิรา  พรใจหาญ
 
1. นางนิตยา  เอี่ยมแดง
2. นางสาวชนาธินาถ  รัตนะโช
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นางสาวชญานิศ  ติ่งต้อย
2. นางสาวพรพรรษา   นุ่มกลิ่น
3. นางสาวพัชรีวรรณ  อุดมเวชสกุล
 
1. นางนิตยา  เอี่ยมแดง
2. นางสาวชนาธินาถ   รัตนะโช
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวปานจินดา  คล่องศิริ
2. นางสาวปานจินตา  คล่องศิริ
3. นางสาวรสนันท์  พรพงษ์ไพศาลกุล
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นายชตฤณ  ชื่นจิตกวิน
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงงวรดา  มุ่งโอกาส
2. เด็กหญิงนันท์ชญาน์  กุลฉันท์วิทย์
 
1. นางสาวฐิตาพร  ธัญญผล
2. นายนวพล  นพคุณ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงหงส์นภาลัย  ปิ่นอมรรัตน์
2. เด็กหญิงอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
2. นางกานสุดา  พาหน
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองอุไร
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สีมาตย์
 
1. นางสาวนิตยา  ทวีชัย
2. นายธีระพงษ์  แสงสุข
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายภาสพงษ์  ชัยงาม
2. นายสิรภัทร  ทองกลัด
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. นางสาวชลกานต์  รัชตะวาณิชย์
2. นายรณกร  ใจสุขใส
 
1. นางสาวภัทธิยา  การมาสม
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. นายธนารักษ์  เสนีวงค์ ณ อยุธยา
2. นายสุรเชษฐ์  เจียรสกุลไชย
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญศิริ
2. นางอัจฉราวรรณ  กัลยณสิทธิ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. เด็กชายณัฐกฤต  ครองยุทธ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉลยภาพ
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
2. นายชัยยุทธิ์  ตันประเสริฐ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายอานนท์   วัชระมานนท์
2. เด็กชายเชาว์วรรธน์   กันสุธา
 
1. นายเสฏฐวุฒิ   โมลานิล
2. นายสุรชัย  ปิยะประภาพันธ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายวัชรพล  ลิมปนเวทยานนท์
2. นายศุภกร  บุญจิตธรรม
 
1. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
2. นางสาวสุวรรณา  มานพ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นางสาวชนากานต์  จิรพงศ์ไพบูลย์
2. นายภูริช  พันธุ์อุดม
 
1. Mr.Daryl Davis  Urdaneta
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงณัฐกันต์  กิติพงษ์พัฒนา
2. เด็กชายธนกรณ์  ศรียาภัย
 
1. นางสาวฐิตาพร  ธัญญผล
2. นางกัลยา  ช่องชนิล
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. เด็กชายณัฐธวัช  โฆสน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พุ่มกล้าหาญ
 
1. นางรัตนา  เกิดช้าง
2. นางสาววันทกานต์  มงคล
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงนุชศจี  ผลบุญเจริญชัย
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  ยิ้มเทศ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังเวช 1. เด็กชายวสุพล  ประสานแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  นิ่มประเสริฐ
 
1. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงทิพรดา  อิ่มแด
2. เด็กหญิงวรดา  ประดิษฐ์
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายพีรพงษ์  เชื้อทอง
2. เด็กชายอรุณ  เหล่าสิล
 
1. นางสาวจินตนา  โฮชิน
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายธนิศรณ์   ค้าเจริญโลหะกิจ
2. นายสุรชัย  สังกลิ่น
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวอรุณพร  บุญนิล
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นางสาวกมลรัตน์  ยุทธศิลปเสรี
2. นางสาวแพรพลอย  ถาวรกูล
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
2. นางสาววิภาวี  กุศลวงศ์
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายปิยะภาษณ์  โคมเวียน
2. นายวรรณชัย  โกกะนุททรานนท์
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางสาวประยูร  โอ่งเคลือบ
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายณัฐวัฒน์  ตั้งฤทัยภักดิ์
2. นายพงศธร  กิตติวรปัญญา
 
1. นางสาวฐิตาพร  ธัญญผล
2. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. นายธนพล  พิมพ์อุบล
2. นายอภิชาติ  จันทร์เพ็ญศรี
 
1. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
2. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายพลากร  เลขนะมงคล
2. นายสิทธิกร  หิรัญพงศ์ธวัช
 
1. นางเสาวลักษณ์   กังวานสกุลทอง
2. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
 
177 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายณัฐชนน  ประเสริฐวิริยะ
2. เด็กชายภูวภัท  ลีลารัศมีพรพันธุ์
3. เด็กชายมหาพล  ศุภวรนิมิตร
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
178 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงพิมพ์ชมพู   มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงรสิกา   ไตรทิพย์วิทยากร
3. เด็กหญิงสรวีย์   ทัพสุริย์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์
2. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
 
179 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นายนพดล  ขำน้อย
2. นางสาวสุวิมล  พรพนม
3. นางสาวอัญญรัตน์  พลเลิศมงคล
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ   มณีเนียม
 
180 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวญาดาวดี  ใจประสพ
2. นางสาววรรษมน  พานทอง
3. นางสาวอิสริยาพร  มหาตมัน
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
181 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวณัฐฤฌา  ขนมเปีย
2. นางสาวธัญรดา  อรุณวรรณ
 
1. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
2. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
 
182 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาววรินธรณ์  สาทิตศิลป์พร
2. นางสาวอัครมณี  ระวีแสงสูรย์
 
1. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
2. นางนิตยา  ยุวัฒนะกุล
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายธนวินท์  ธงภักดี
2. เด็กชายนวฤทธิ์  สุขเจริญ
3. เด็กชายพรกฤษฏิ์  งามอุดมเกียรติ
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
2. นายนพรัตน์  ชุลวงศ์
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายจิรา   ซาลวาลา
2. เด็กชายชวกร   สกุลนูน
3. เด็กชายภาณุพงศ์   เอี้ยงชะอุ่ม
 
1. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
2. นางสาวสุภี  ชาคริตบุษบง
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายธวัชชัย  ขันติ
2. นายวีรภัทร  กาญจนพัฒน์
3. นายอัยการ  สุธาพจน์
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
2. นายนพรัตน์  ชุลวงศ์
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายปุรีวัฒน์  แก้วโป๋ย
2. นายสหรัฐ  คงสิบ
3. นายสาริน  อนุตรานนท์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นายมงคล  มะเมียทอง
 
187 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายจรกฤตย์  พุทธิพงษ์ธนกุล
2. เด็กชายนนท์ธวัฒน์  แก้วมีศรี
3. เด็กชายภูเบศ  เหรียญกนกกุล
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
188 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กชายนันทกานต์  ภูมิเลิศ
2. เด็กชายนิธิศ  บุญธนานันท์
3. เด็กชายวีระพันธุ์  จันทะพา
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
189 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. นางสาวรุ่งทิวา  คินาวงค์
2. นางสาวอารียา  จีรพงศ์สวัสดี
3. นายเอกลัษณ์  แก้วคำไสย์
 
1. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1. เด็กหญิงกรชนก  แตงเทศทอง
2. เด็กหญิงสุธารินี  รวมกลาง
3. เด็กหญิงอาดื้อ  -
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สกุลเดช
2. เด็กหญิงวรรณษา  สิมาชัย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิศเพ็ง
 
1. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายฐาปากรณ์  หัฎฐะสิทธิ์
2. นางสาวธันย์ชนก  ฮะประสาร
3. นางสาวเพ็ญนภา  สีลาโล้
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  วรโชติพงศ์พันธ์
2. นางสาวกมลธร  วรโชติพงศ์พันธ์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณพงษ์
 
1. นายสุเทพ  ยาสุภาพ
2. นางบุญศรี  พิมพ์สุวรรณ
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิง ณิศาชล  เรืองทองดี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีเมืองคุณ
3. เด็กหญิงสุชานาถ  ก่อบุญกวิน
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
2. นางสาวพิมพ์ลดา  กมลศิริธนพงษ์
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กันเต็ม
2. เด็กหญิงภคพร  อุดมโชคภิญโญ
3. เด็กหญิงสุพัตษา  ภักษ์ทึงเจริญ
 
1. นางสาวพิชญา  ตริสกุล
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 1. นายชูชาติ  จิตประสงค์
2. นางสาวพัชนิดา  เซ่งเหลียน
3. นายวรณัท  เย็นสถิตย์
 
1. นางจรัสศิริ  จินดากุล
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวณิชนันทน์  เจียงวัฒนชัยกุล
2. นางสาวธนภร  สภาเจริญกุล
3. นางสาวธนาภรณ์  ซิ้มสกุล
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางสุวรรณ์  น้าประทานสุข
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดีโสภา
2. เด็กหญิงชลลดา  อยู่สุข
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  โคจีจุน
4. เด็กหญิงศศิภา  จันทร์หอม
5. เด็กหญิงสรธร  จันทรทรงกลด
6. เด็กหญิงสุกฤตา  เมธาวีกุล
 
1. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
2. นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร
3. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงกนกนาถ  นพบาล
2. เด็กหญิงจีรพรรณ  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงธิญาดา  จันทร์คล้าย
4. เด็กหญิงปาณิศา  นิมากรณ์
5. เด็กชายภราดร  เนียมเผือก
6. เด็กหญิงวรัญญา  บุญวิเศษ
 
1. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
2. นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น
3. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวฑิภาภรณ์  ดุลยพัฒน์
2. นางสาวนภัสวรรณ  สิทธิสารกิจ
3. นายศิริธรรม  เพ็ญเสวี
4. นายศุภกิจ  นิจกรรม
5. นายสุรสิทธิ์  ทองอุ่น
6. นางสาวอาทิตา  พรพนาวัลย์
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวกวินทิพย์  ระแหง
2. นางสาวปภานัน  พลเมืองหล้า
3. นางสาวปิยรัชนี  ไวยธิศรี
4. นางสาวศิริพร  คชเสี้ยม
5. นางสาวสุดารัตน์  เกตุจันทร์
6. นางสาวอัตราภรณ์  เติมกล้า
 
1. นางบังอร  เลิศพรสุขสวัสดิ์
2. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วิวัฒนสกุลเจริญ
2. เด็กหญิงพรรณวษา  กิตติสารธรรม
3. เด็กหญิงวรันธร  อ่อนละออ
 
1. นางสาวสุธินี  ศรีชน
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงจันทกานต์   บัวลอย
2. เด็กหญิงนรินทร์  นิ่งน้อย
3. เด็กหญิงอภิญญา  วรรณสิงห์
 
1. นางอัญชลี  วุฒิศักดิ์
2. นายนพดล  สุขสุพุฒิ
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนิลวัลย์  คำโสภา
2. นางสาวปาณิสรา  กุตรนิยม
3. นางสาววิภาดา  วงษ์ชัย
 
1. นางศรีวรรณ  เที่ยงตรง
2. นางกัญญา  พงศ์จันทรเสถียร
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายกรรณธนัตถ์  ถาวรประชา
2. นางสาวชมพูนุท  วงศ์เงินยวง
3. นางสาวนิรุฌา  ธงสันเทียะ
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
206 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. เด็กหญิงกชพร  อานันทนะ
2. เด็กชายณัฐเศรษฐ  สุวรรณคีรี
3. เด็กชายสุรพิชญา  มุ่งเกิด
 
1. นางสาววัลยา  ทวีสมบูรณ์
 
207 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. เด็กหญิงนุจรี  คำหอม
2. เด็กหญิงสุพรรณี  แพนทิพย์
3. เด็กหญิงสุมาลี  จันทอง
 
1. นายชัยวุฒิ  ซัววงษ์
2. นางชลลดา  ซัววงษ์
 
208 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  โยธานันท์
2. นางสาวรุจาภา  โตมอญ
3. นางสาวสุกานดา  ใจกล้า
 
1. นางขนิษฐา  ธรรมสาคร
2. นางนวลจันทร์  บัวเชย
 
209 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมักกะสันพิทยา 1. นายธนายุทธ  ถมหนวด
2. นายพิษณุ  โสรา
3. นายยอดฉัตร  โนนเวียงแก
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล
2. นางละออง  ตันศิริสิทธิกุล
 
210 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายธราธาร  ออมปริศ
2. เด็กหญิงปพัชญา  วิศิษฐผล
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ศัพทเสน
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
211 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อยู่โอน
2. เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  อภิเนษกรมณ์
3. เด็กหญิงวิภาดา  ชูรัตน์
 
1. นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
 
212 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนันทิชา  หลวงพิทักษ์
2. นางสาววิภาดา  รัตติกรพรสกุล
3. นางสาวเพียงหทัย  อินทจันท์
 
1. นางสมศรี  ด่านตระกูล
2. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
 
213 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวกนกกร  ศรีเงิน
2. นางสาวจุฑามาศ  ตุ้มทอง
3. นางสาวพรนิภา  อุทัยกิจวานิช
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางละมูล  ชมเดช
 
214 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงพรทิพย์   ปานเขาย้อย
2. เด็กหญิงพิชญานิน  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงวรพิชชา  มุนีนารถ
 
1. นางสาวฐานิกา  ผมรี
2. นางปรานี  เขียวฉลัว
 
215 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  ลิ้มศฤงคาร
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เทพวุฑฒิ
3. เด็กชายอิศรา  กลึ่งกลางดอน
 
1. นายวีระชัย  เสนารักษ์
2. นายชัยราวี  ลาผม
 
216 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวดวงกมล  พิละมาตย์
2. นางสาวนฤมล  ยื่นเพ็ง
3. นางสาวนาง  บุญประเสริฐ
 
1. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
 
217 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาววา  เหมบุตร
2. นางสาวศศิธร  ดวงมาลา
3. นางสาวสิรินยา  องคำแหง
 
1. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
2. นางสาวปฐมาพร  สุขพอดี
 
218 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  เขือนอก
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สารสังข์
3. เด็กหญิงปิ่นไพร   ยอดบัว
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
219 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หลงผาสุข
2. เด็กหญิงพันวรรษา  กัสยากร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  กิตติพงศ์พิสุทธิ์
 
1. นางสาวฐานิกา  ผมรี
2. นางบังอร  เทพช่วย
 
220 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวณัชชา  เจริญศักดิ์
2. นางสาวทัตพิชา  ดิษฐบำรุง
3. นางสาวปภาวรินท์  พันธ์บุญ
 
1. นางอนุสรณ์   สิขัณฑกนาค
2. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
 
221 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวกิตติยา  บุญตี๋
2. นางสาวจรรยา  แย้มเกษร
3. นางสาววราภรณ์  สูนศรี
 
1. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
2. นายนรินทร์  เหมือดมาลา
 
222 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โสตศิริกุล
2. เด็กหญิงอภิชญา  ชยาภัม
3. เด็กหญิงอัญชิสา  อมรธนภัทร
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
2. นางสาวพรปวีณ์  สุกพันธุ์ดี
 
223 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุทธิ
2. เด็กหญิงชวารักษ์  หนูก่ำ
3. เด็กหญิงภิญญดา  ทองเต็ม
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
 
224 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวกฤษดา  ศิริวงศ์วัฒนกุล
2. นางสาวพลอยไพริน  นึกขุนทด
3. นางสาวเบญจมาศ  ศิริหงษ์สุวรรณ
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรปวีณ์  ุสุกพันธุ์ดี
 
225 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวกันตา  คำกำพุด
2. นางสาวทินสิรี  พลอยประดับ
3. นางสาวอาริสา  อุดมภูมิ
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
 
226 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กหญิงธณัชชา  สุยพงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงธัชชนก  แผ่แสงจันทร์
3. เด็กชายธีรชัย  ชัยสีสรรค์
 
1. นางณิชชิศา  แก้วนิตย์
2. นางสาววดายุ  ปฏิสนธิ
 
227 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายธนาธิป  วิริยะเกียรติอมร
2. นายวริทธิ์นันท์  อรุณรัศมีเรือง
3. นายสุรินทร์  สีม่วง
 
1. นายจารุวัชร  ภูมิพงศ์
2. นางบุษบา  วรเดช
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายรัฐชาวิชญ์  วงค์วราธิป
 
1. นางสาวรัตน์นรี  บุญจันทร์ศรี
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิดา  วงศ์พานิช
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กชายธันวา  ช่างโต
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กชายฐานันดร   ภู่คุ้ม
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงษ์พนัส
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กหญิงณิชานุช  บุบผา
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงชนิตา  เสือนาค
 
1. นางสาวมนิสากานต์  ฉ่ำชื่น
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กชายบารมี  สุดพาห์
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. เด็กชายปุณยธร  ชูรัตน์
 
1. นางเสาวนีย์   เปรมดิลกรัตน์
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงมนัสสินี  อังสุวิโรจน์
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
238 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจีรพร  วรนุช
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
239 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายสุวิชัย  อวยพรชัยกุล
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
240 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กหญิงวรรัตน์  เชาระกำ
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
241 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กชายวิศรุต  จันทะดวง
 
1. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร
 
242 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายณกรณ์  ชูศิริ
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
243 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชาย ปฐมพงษ์   โรจน์กมลไชย
 
1. นางสาวสุวาที   ทองจีน
 
244 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวสตรีรัตน์  คงกะพัน
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
245 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นางสาวนิชานันท์  ศิริสุวรรณสิทธิ์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
246 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายอนุสรณ์  ใจล้อม
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
247 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ตั้งเจริญศิริวงศ์
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายกรรชัย  สังข์บุญชู
2. นางสาวณัฐวดี  สุนทรอำไพพงศ์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
2. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนอนันต์ 1. นางสาวรัชดาวัลย์  ตันติธรรมภูษิต
2. นายอภิชาติ  สมัยมงคล
 
1. นายอรุณ  ตั้งมโนกุล
2. นางสาวมณฑยา  เสาวรส
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงนวลกนก  นวลแจ่ม
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  จตุรรัตน์
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางอุทัย  ภูวนันท์
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. เด็กชายชลชาติ  นุ่มน้อย
2. เด็กชายปฏิภาณ  ราชญาณ
 
1. นางสาวสุนทรี   บุญจันทร์
2. นางเสาวนีย์  เปรมดิลกรัตน์
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กหญิงศุภาฤกษ์  ยะประพาส
2. เด็กชายอัสนีย์  บุตรแก้ว
 
1. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
2. นางสาวมลิวัลย์  สกุณา