หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-bkk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ มะโนลัยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ สุรารักษ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ นารีเลิศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ สวัสดิ์ภูมิโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
5. นางสาวโฉมสิริ จูมดอกโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
6. นายนิพนธ์ แก้วดาราโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
7. นายธนกานต์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
8. นายพิสัย พงษ์ธนูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
9. นายมะยิ๊ มุมณีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
10. นางสาวอริญา นาคชำนาญโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา บังใบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายประมาณ พงศ์วิรัตน์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
3. นายกิตติพัศ ไชยสิทธิ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
4. นายปราโมทย์ ศรีคงคาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
5. นางสาวนันทยา ศรีขาวโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
6. นางสาวนิตญา จิตรักษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ พุมนวลโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
8. นายธนชาติ เอียสกุลโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
9. นายศุภกฤต วังโณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
10. นางสาวมัลลิกา มีหิรัญโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกุลเชษฐ์ เล็กประยูรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์กรรมการ
2. นายภณสิทธิ์ อันยะมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายพงศ์ศักดิ์ สำราญรัมย์โรงเรียนวัดพลมานีย์กรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายกุลเชษฐ์ เล็กประยูรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์กรรมการ
2. นายภณสิทธิ์ อันยะมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายพงศ์ศักดิ์ สำราญรัมย์โรงเรียนวัดพลมานีย์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนพดล เนตรดีอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่างประธานกรรมการ
2. นายเบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรม)กรรมการ
3. นายสาโรจน์ อนันตอายพรอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายอารยะ มนูญศักดิ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นายเอกอมร ภัทรกิจพงศ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายนพดล เนตรดีอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่างประธานกรรมการ
2. นายเบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรม)กรรมการ
3. นายสาโรจน์ อนันตอายพรอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายอารยะ มนูญศักดิ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นายเอกอมร ภัทรกิจพงศ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนพดล เนตรดีอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่างประธานกรรมการ
2. นายเบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรม)กรรมการ
3. นายสาโรจน์ อนันตอายพรอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายอารยะ มนูญศักดิ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นายเอกอมร ภัทรกิจพงศ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายนพดล เนตรดีอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่างประธานกรรมการ
2. นายเบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรม)กรรมการ
3. นายสาโรจน์ อนันตอายพรอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายอารยะ มนูญศักดิ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นายเอกอมร ภัทรกิจพงศ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายคมกริช สวัสดิรมย์อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรีศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย)กรรมการ
4. นายวิริยะพร จิตราภิรมย์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
5. นายสุรทิน ตาตะนะศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย)กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายคมกริช สวัสดิรมย์อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรีศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย)กรรมการ
4. นายวิริยะพร จิตราภิรมย์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
5. นายสุรทิน ตาตะนะศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย)กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายคมกริช สวัสดิรมย์อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรีศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย)กรรมการ
4. นายวิริยะพร จิตราภิรมย์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
5. นายสุรทิน ตาตะนะศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย)กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายคมกริช สวัสดิรมย์อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรีศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย)กรรมการ
4. นายวิริยะพร จิตราภิรมย์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
5. นายสุรทิน ตาตะนะศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย)กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนพดล เนตรดีอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่างประธานกรรมการ
2. นายเบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรม)กรรมการ
3. นายสาโรจน์ อนันตอายพรอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายอารยะ มนูญศักดิ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นายเอกอมร ภัทรกิจพงศ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายลาภ อำไพรัตน์กลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายจุมพลภัทร์ มั่นเกษวิทย์ศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรม)กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ แก้วดุกอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
5. นายปัญญา คำเคนส่วนปั้นแบบหล่อแบบ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายลาภ อำไพรัตน์กลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายจุมพลภัทร์ มั่นเกษวิทย์ศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรม)กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ แก้วดุกอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
5. นายปัญญา คำเคนส่วนปั้นแบบหล่อแบบ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายลาภ อำไพรัตน์กลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายจุมพลภัทร์ มั่นเกษวิทย์ศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรม)กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ แก้วดุกอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
5. นายปัญญา คำเคนส่วนปั้นแบบหล่อแบบ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายลาภ อำไพรัตน์กลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายจุมพลภัทร์ มั่นเกษวิทย์ศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรม)กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ แก้วดุกอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
5. นายปัญญา คำเคนส่วนปั้นแบบหล่อแบบ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. อาจารย์จักรายุทธ์ ไหลสกุลวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์พยัพ ฤกษ์สุวรรณีโรงเรียนราชินีบนกรรมการ
3. อาจารย์เสนีย์ เจริญจิตร์โรงเรียนกุหลาบวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. อาจารย์จักรายุทธ์ ไหลสกุลวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์พยัพ ฤกษ์สุวรรณีโรงเรียนราชินีบนกรรมการ
3. อาจารย์เสนีย์ เจริญจิตร์โรงเรียนกุหลาบวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. อาจารย์จักรายุทธ์ ไหลสกุลวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์พยัพ ฤกษ์สุวรรณีโรงเรียนราชินีบนกรรมการ
3. อาจารย์เสนีย์ เจริญจิตร์โรงเรียนกุหลาบวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. อาจารย์จักรายุทธ์ ไหลสกุลวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์พยัพ ฤกษ์สุวรรณีโรงเรียนราชินีบนกรรมการ
3. อาจารย์เสนีย์ เจริญจิตร์โรงเรียนกุหลาบวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. อาจารย์จักรายุทธ์ ไหลสกุลวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์พยัพ ฤกษ์สุวรรณีโรงเรียนราชินีบนกรรมการ
3. อาจารย์เสนีย์ เจริญจิตร์โรงเรียนกุหลาบวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. อาจารย์จักรายุทธ์ ไหลสกุลวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์พยัพ ฤกษ์สุวรรณีโรงเรียนราชินีบนกรรมการ
3. อาจารย์เสนีย์ เจริญจิตร์โรงเรียนกุหลาบวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. อาจารย์จักรายุทธ์ ไหลสกุลวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์พยัพ ฤกษ์สุวรรณีโรงเรียนราชินีบนกรรมการ
3. อาจารย์เสนีย์ เจริญจิตร์โรงเรียนกุหลาบวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. อาจารย์จักรายุทธ์ ไหลสกุลวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์พยัพ ฤกษ์สุวรรณีโรงเรียนราชินีบนกรรมการ
3. อาจารย์เสนีย์ เจริญจิตร์โรงเรียนกุหลาบวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. อาจารย์รวี อ่างทองกรมประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ธนิต อัศวไพฑูรย์กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. อาจารย์วาสนา สาระจันทร์อาจารย์พิเศษบริษัท KPN อาคาเดมี่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. อาจารย์รวี อ่างทองกรมประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ธนิต อัศวไพฑูรย์กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. อาจารย์วาสนา สาระจันทร์อาจารย์พิเศษบริษัท KPN อาคาเดมี่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. อาจารย์รวี อ่างทองกรมประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ธนิต อัศวไพฑูรย์กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. อาจารย์วาสนา สาระจันทร์อาจารย์พิเศษบริษัท KPN อาคาเดมี่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. อาจารย์รวี อ่างทองกรมประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ธนิต อัศวไพฑูรย์กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. อาจารย์วาสนา สาระจันทร์อาจารย์พิเศษบริษัท KPN อาคาเดมี่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. อาจารย์รวี อ่างทองกรมประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ธนิต อัศวไพฑูรย์กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. อาจารย์วาสนา สาระจันทร์อาจารย์พิเศษบริษัท KPN อาคาเดมี่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. อาจารย์รวี อ่างทองกรมประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ธนิต อัศวไพฑูรย์กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. อาจารย์วาสนา สาระจันทร์อาจารย์พิเศษบริษัท KPN อาคาเดมี่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. อาจารย์ชัยพร ทับพวาธินทร์กรมประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์วรรณดี วงษ์สอาดกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. อาจารย์บุญชัย อุทัยธรรมโรงเรียนวัดบางประทุนนอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. อาจารย์ชัยพร ทับพวาธินทร์กรมประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์วรรณดี วงษ์สอาดกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. อาจารย์บุญชัย อุทัยธรรมโรงเรียนวัดบางประทุนนอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. อาจารย์ชัยพร ทับพวาธินทร์กรมประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์วรรณดี วงษ์สอาดกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. อาจารย์บุญชัย อุทัยธรรมโรงเรียนวัดบางประทุนนอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. อาจารย์ชัยพร ทับพวาธินทร์กรมประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์วรรณดี วงษ์สอาดกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. อาจารย์บุญชัย อุทัยธรรมโรงเรียนวัดบางประทุนนอกกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. อาจารย์ชัยพร ทับพวาธินทร์กรมประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์วรรณดี วงษ์สอาดกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. อาจารย์บุญชัย อุทัยธรรมโรงเรียนวัดบางประทุนนอกกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. อาจารย์ชัยพร ทับพวาธินทร์กรมประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. อาจารย์วรรณดี วงษ์สอาดกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. อาจารย์บุญชัย อุทัยธรรมโรงเรียนวัดบางประทุนนอกกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. เรืออากาศตรีธีระพงษ์ ทองเพิ่มดุริยางค์ทหารอากาศประธานกรรมการ
2. อาจารย์เอกสิทธ์ การคุณีดุริยางค์ตำรวจกรรมการ
3. อาจารย์ปราชญา สายสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. เรืออากาศตรีธีระพงษ์ ทองเพิ่มดุริยางค์ทหารอากาศประธานกรรมการ
2. อาจารย์เอกสิทธ์ การคุณีดุริยางค์ตำรวจกรรมการ
3. อาจารย์ปราชญา สายสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. เรืออากาศตรีธีระพงษ์ ทองเพิ่มดุริยางค์ทหารอากาศประธานกรรมการ
2. อาจารย์เอกสิทธ์ การคุณีดุริยางค์ตำรวจกรรมการ
3. อาจารย์ปราชญา สายสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. เรืออากาศตรีธีระพงษ์ ทองเพิ่มดุริยางค์ทหารอากาศประธานกรรมการ
2. อาจารย์เอกสิทธ์ การคุณีดุริยางค์ตำรวจกรรมการ
3. อาจารย์ปราชญา สายสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชไมพร เอมาวัฒน์โรงเรียนสารวิทยากรรมการ
2. นางสาวกังสดาน สุทธิรัตน์โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นางสาววิรัลรุ้ง ศิริธนรุจสักโกโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางชไมพร เอมาวัฒน์โรงเรียนสารวิทยากรรมการ
2. นางสาวกังสดาน สุทธิรัตน์โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นางสาววิรัลรุ้ง ศิริธนรุจสักโกโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสรวงสุดา สิทธิจำรูญข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา เพชรซ้อนโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
3. นางวรัญญา ยอดกระโหมโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสรวงสุดา สิทธิจำรูญข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา เพชรซ้อนโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
3. นางวรัญญา ยอดกระโหมโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ วิจารณบุตรโรงเรียนวัดมหาพฤฒารามกรรมการ
2. นางพนิด แสงทองโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยา นาคอ้ายโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ วิจารณบุตรโรงเรียนวัดมหาพฤฒารามกรรมการ
2. นางพนิดา แสงทองโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
3. นางชไมพร เอมาวัฒน์โรงเรียนสารวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนัจกร ผู้ทรงธรรมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ ไพศาลสิริวัฒน์ โรงเรียนบางกะปิกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนัจกร ผู้ทรงธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ ไพศาลสิริวัฒน์โรงเรียนบางกะปิกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวกัญญานัฐ จันทรเสนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
2. นายสมบัติ จิตต์มั่นคงกุล สถาบันการสอนมายากลนานาชาติกรรมการ
3. นายทศรส พ่วงรอดผู้เชี่ยวชาญทางด้านตลกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวกัญญานัฐ จันทรเสนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
2. นายสมบัติ จิตต์มั่นคงกุลสถาบันการสอนมายากลนานาชาติกรรมการ
3. นายทศรส พ่วงรอดผู้เชี่ยวชาญทางด้านตลก กรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวไข่มุก เหล่าสุนทรสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
2. นายสมบัติ คิ้วฮกศิลปิน นักวาดการ์ตูนกรรมการ
3. นายวรนุช การสมวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นายสุทธิชา สุวรรณดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นายสละ นาคบำรุงศิลปิน นักวาดการ์ตูนกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวไข่มุก เหล่าสุนทรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
2. นายสมบัติ คิ้วฮกศิลปิน นักวาดการ์ตูนกรรมการ
3. นางวรนุช การสมวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นายสุทธิชา สุวรรณดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นายสละ นาคบำรุงศิลปิน นักวาดการ์ตูนกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี มนตรีศรีโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สรงฤทธิรัตน์โรงเรียนพุทธจักรวิทยากรรมการ
3. นายจิรายุ ทองดีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
4. นางสาววิไล สุขเกื้อโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
5. นายสรายุทธ เนียมประดิษฐ์โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
6. นางสาวณัฐรดา จันทาศรีโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเสริมรัตน์ พันธุโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นายพิศิษฐ์ บุญประเสริฐศักดาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวรัชนู รุ่งเรืองโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ชูเมฆโรงเรียนสีกัน(วัฒนานนท์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางอรทัย กองปัญญาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเสริมรัตน์ พันธุโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นายพิศิษฐ์ บุญประเสริฐศักดาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวรัชนู รุ่งเรืองโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ชูเมฆโรงเรียนสีกัน(วัฒนานนท์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางอรทัย กองปัญญาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเวชชกิจ แก้วศรีหาวงศ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวนรีกาญณ์ ซาแท่นโรงเรียนปทุมคงคารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวดี จันทรวงษ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
4. นายวิเชียร พุ่มพวงโรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
5. นายศรรธรรศ กุลวงค์โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเวชชกิจ แก้วศรีหาวงศ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวนรีกาญณ์ ซาแท่นโรงเรียนปทุมคงคารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวดี จันทรวงษ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
4. นายวิเชียร พุ่มพวงโรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
5. นายศรรธรรศ กุลวงค์โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนพรัตน์ ธิสานนท์โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสายชล แสงจันทองโรงเรียนราชดำริรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจินดา คุ้มตลอดโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการ
4. นางณัฐรินี คันศรโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรรมการ
5. นางสาววนิดา กาบสุวรรณโรงเรียนรัตนโกสินสมโภชลาดกระบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายมนต์เทพ สุดใจโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุชา สุระถาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาหัตส์ ดวงสุดาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ บัวหุ่งโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
5. นายนฤศรณ์ วิมลประสารโรงเรียนรัตนโกสิทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
6. นางสาวสุรารักษ์ มานะประสพสุขโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบล ตะสนท์โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
2. นายนิพรร สาลีโรงเรียนสิริรัตนาธรรองประธานกรรมการ
3. นายธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
4. นางสาวปราณี นิลเหมโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
5. นางสาวสุรีย์พร คำอุทธาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวอุบล ตะสนท์โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนิพรร สาลีโรงเรียนสิริรัตนาธรรองประธานกรรมการ
3. นายธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
4. นางสาวปราณี นิลเหมโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
5. นางสาวสุรีย์พร คำอุทธาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายศุภกิจ ศรีวงศ์ชัยโรงเรียนจันทร์หุ่นบำพ็ญประธานกรรมการ
2. นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสกุลรัตน์ โรจนพรพิรักษ์โรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
4. นางสาวจีนภา บุบผาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
5. นายอนรรฆ สาสุขโรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนลินาสน์ เข็มณรงค์โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระรำชูปถัมภ์ ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวภคมนวรรณ ขุนพิณีโรงเรียนราชวินิตบางเขนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภารดี เกรียงทวีชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรรมการ
4. นางสาวปวิตตา ทองลองโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรรมการ
5. นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาณิศา เศรษฐศุภกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
2. นางสาวประนอม ศุภศรโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
3. นางสาววัชนี ชูสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรรมการ
4. นายไตรรงค์ ชัฎอนันต์โรงเรียนบางกะปิกรรมการ
5. นางเอราวัณ ดำภูผาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปาณิศา เศรษฐศุภกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
2. นางสาวประนอม ศุภศรโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
3. นางสาววัชนี ชูสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรรมการ
4. นายไตรรงค์ ชัฎอนันต์โรงเรียนบางกะปิกรรมการ
5. นางเอราวัณ ดำภูผาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางพัชราภา พรสวรรค์โรงเรียนหอวังประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ สิงห์ทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาประธานกรรมการ
3. นายอมรรัตน์ กลีบบัวโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
4. นายณพล คำแก้วโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิตอารีย์ สุขงามโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวศริญญา นาคจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
7. นายนครินทร์ ทุมกิจจะโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสิทธา อารีพงษ์โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตอารีย์ สุขงามโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
4. นายอนรรฆ สาสุขโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาววิรวรรณ หิรัญพานิช โรงเรียนโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
6. นายศักดา วุ้นศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ ฯกรรมการ
7. นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุลโรงเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
8. นางสาวณัฎปัณณิกา เอี่ยมต้นวงศ์ โรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
9. นางสาวอัญชลี สารนาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรรมการ
10. นางสาววรวรรณ แซ่ซิ้มโรงเรียนหอวังกรรมการ
11. นางปิลันทนา พรธาดาวิทย์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายศักดา วุ้นศิริโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ ฯประธานกรรมการ
2. นางสาววรวรรณ แซ่ซิ้มโรงเรียนหอวังรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
4. นายสิทธา อารีพงษ์โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจิตอารีย์ สุขงาม โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายอนรรฆ สาสุข โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
7. นางสาววิรวรรณ หิรัญพานิชโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
8. นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุลโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
9. นางสาวณัฎปัณณิกา เอี่ยมต้นวงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
10. นางสาวอัญชลี สารนา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
11. นางปิลันทนา พรธาดาวิทย์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ โรมเริงฤทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายภัทราวุธ บุญประคองมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรองประธานกรรมการ
3. นายพันทูร บุญยังโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
4. นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรรมการ
5. นางสาววรวรรณ แซ่ซิ้มโรงเรียนหอวังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต หาจัตุรัสมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย ตรีเล็กโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรรมการ
4. นางสาวภัชนิภา พูนดังหวังโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
5. นายศิขสิทธิ์ ป้อมสุวรรณโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนางวรรณี บุญประเสริฐโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรองประธานกรรมการ
3. นางภาวดี งามวิลัยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ปานจับโรงเรียนหอวังกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ จันปุ่มโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
6. นางประไพ เกิดสายโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ เจริญผลโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางวรรณี บุญประเสริฐโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรองประธานกรรมการ
3. นางเสริมสุข เปลี่ยนเดชาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอุดมลักษณ์ สนามทองโรงเรียนราชดำริกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ ศิรสิทธิ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
6. นายสำเนียง เกตุพงษ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวรรณี บุญประเสริฐโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรองประธานกรรมการ
3. นายสราวุธ ญานยุทธโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
4. นายเชาวนิชย์ มณีพันธุ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
5. นายอภิชาต บุญเพิ่มโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ มีสุขโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางวรรณี บุญประเสริฐโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรองประธานกรรมการ
3. นายสราวุธ ญานยุทธโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
4. นายธเนศ จะเรียมพันธ์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
5. นายศรวณีย์ มณีศรีศรวณีย์ มณีศรีกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ มีสุขโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวรรณี บุญประเสริฐโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลีลาภัสร์ สุขวิบูลลักษณ์โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรรมการ
4. นางสมจิตต์ เมฆาสุวรรณรัตน์โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯกรรมการ
5. นางสาวโสภิดา กระต่ายนาดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ กระจ่างพิศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
7. นางสาวมีนา โอษฐงามโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางวรรณี บุญประเสริฐโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรองประธานกรรมการ
3. นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
4. นางศุภมาศ เพ็ชรชูโรงเรียนบางกะปิกรรมการ
5. นางปราณี เจิดสวัสดิ์โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯกรรมการ
6. นางจิรฐา จักษุดุลย์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ หลีสินโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นางยุบล บุญอินทร์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญรองประธานกรรมการ
3. นางวิมล ยะก๊บโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
4. นางนงนุช แก้วจงประสิทธิ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
5. นางสมจิตต์ เมฆาสุวรรณรัตน์โรงเรียนสายน้ำผิ้ง ในประอุปถัมภ์ฯกรรมการ
6. นางสาวมัทรี คนป้อมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
7. นางอมรรัตน์ ศิริมิตรตระกูลโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2กรรมการ
8. นางสาวจรัสศรี ปานรังศรีโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายประพนธ์ หลีสินโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นางยุบล บุญอินทร์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญรองประธานกรรมการ
3. นางวณิตา ประภัศรโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
4. นางสาวไฉไล พึ่งจันทรเดชโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
5. นางแน่งน้อย เพ็งน้ำผิ้งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ เสียงใหญ่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
7. นางสาวขวัญนภา ธนะวัฒน์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ หลีสินโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นางยุบล บุญอินทร์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญรองประธานกรรมการ
3. นายรพี ตติยะฑิติมาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรรมการ
4. นางสมใจ เรืองดำโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ รุนราโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
6. นางสาวศิริวรรณ ปัดภัยโรงเรียนราชดำริกรรมการ
7. นางพรรณทิพย์ อุ่นใจโรงเรียนหอวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประพนธ์ หลีสินโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นางยุบล บุญอินทร์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญรองประธานกรรมการ
3. นางสอางค์ ตั้นไทยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
4. นางอำนาจ แก้วโกมลโรงเรียนราชดำริกรรมการ
5. นางดารณี แรงเขตวิทย์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
6. นางสาวอรพรรณ ประทินโรงเรียนหอวังกรรมการ
7. นางสาวสมใจ มวลสุขโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวรรณี บุญประเสริฐโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนัญถ์ ไตรถาวรโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรรมการ
4. นางสาวมวารี ใจชูพันธ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ
5. นางสาวมีนา โอษฐงามโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
6. นางสุปราณี สุญาณวนิชกุลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
7. นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใสโรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวรรณี บุญประเสริฐโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมยุรี มิ่งมงคลโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
4. นายนฤนาท ลิ้มอุทัยรัตน์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒กรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร อะโรคาโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
6. นางรัตติกาล อ่อนน้อมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวรรณี บุญประเสริฐโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพรรณ สุขะภัณฑ์โรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ ตั้งยะฤทธิ์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรรมการ
5. นางปัญชดา เปรมอนันต์โรงเรียนราชดำริกรรมการ
6. นางผ่องใส ภูมิวิชิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
7. นางพนมพร ช่วยสกุลโรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวรรณี บุญประเสริฐโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรองประธานกรรมการ
3. นางสุชีนันท์ ณ จันทร์โรงเรียนพุทธจักรวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรกมล ทานประลิทธ์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
5. นางสุพิชฌาย์ พุ่มศิริโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวรรณี บุญประเสริฐโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ พลอยทับทิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
4. นางธัญญวัน เมืองสุวรรณโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรรมการ
5. นางพนมพร ช่วยสกุลโรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
6. นางอรทัย ปิ่นเพ็ชร์โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวรรณี บุญประเสริฐโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล รับส่งโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ศรีวิสุทธิ์โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรรมการ
5. นายขจรเกียรติ แพงวงษ์โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวรรณี บุญประเสริฐโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริพร สายแววโรงเรียนลาดปลาเค้ำพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนันทา เชื้อฉ่ำหลวงโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
5. นางปราณี ฤทธิชัยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
6. นางสาวกาญจนัญถ์ ไตรถาวรโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวรรณี บุญประเสริฐโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรียากรณ์ ดวงดีโรงเรียนลาดปลาเค้ำพิทยาคมกรรมการ
4. นางเสริมสุข เปลี่ยนเดชาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุรีย์วรรณ ปฐมภาคน์โรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
6. นางสาวปรานี วางหาโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
7. นางภวคนัฑฐิณี หมื่นโฮ้งครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษณา กลิ่นทองโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
2. นางพิมจิตร มาท้าวโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒กรรมการ
3. นางสุธิดา ธาราศักดิ์โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤษณา กลิ่นทองโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
2. นางพิมจิตร มาท้าวโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒กรรมการ
3. นางสุธิดา ธาราศักดิ์โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย อธิยะโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
2. นางสาวมัทธนา วิเศษดีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒กรรมการ
3. นางรัฐนภา รัชชะจิตติโรงเรียนราชดำริกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางรัฐนภา รัชชะจิตติโรงเรียนราชดำริกรรมการ
2. นางสาวมัทธนา วิเศษดีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒กรรมการ
3. นายยุทธชัย อธิยะโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางรัฐนภา รัชชะจิตติโรงเรียนราชดำริกรรมการ
2. นางสาวมัทธนา วิเศษดีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒กรรมการ
3. นายยุทธชัย อธิยะโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัฐนภา รัชชะจิตติโรงเรียนราชดำริกรรมการ
2. นางสาวมัทธนา วิเศษดีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒กรรมการ
3. นายยุทธชัย อธิยะโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางรัฐนภา รัชชะจิตติโรงเรียนราชดำริกรรมการ
2. นางสาวมัทธนา วิเศษดีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒กรรมการ
3. นายยุทธชัย อธิยะโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายบรรลือชัย ผิวสานต์ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ประธานกรรมการ
2. นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติรองผู้อานวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
3. นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูลโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเนาวนิต เปรมจิตร์ข้าราชการบานาญกรรมการ
5. นางปอแก้ว ครุฑนาคโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายบรรลือชัย ผิวสานต์ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ประธานกรรมการ
2. นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติรองผู้อานวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
3. นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูลโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเนาวนิต เปรมจิตร์ข้าราชการบานาญกรรมการ
5. นางปอแก้ว ครุฑนาคโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรลือชัย ผิวสานต์ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ประธานกรรมการ
2. นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติรองผู้อานวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
3. นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูลโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเนาวนิต เปรมจิตร์ข้าราชการบานาญกรรมการ
5. นางปอแก้ว ครุฑนาคโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายบรรลือชัย ผิวสานต์ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ประธานกรรมการ
2. นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติรองผู้อานวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
3. นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูลโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเนาวนิต เปรมจิตร์ข้าราชการบานาญกรรมการ
5. นางปอแก้ว ครุฑนาคโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายบรรลือชัย ผิวสานต์ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ประธานกรรมการ
2. นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติรองผู้อานวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
3. นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูลโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเนาวนิต เปรมจิตร์ข้าราชการบานาญกรรมการ
5. นางปอแก้ว ครุฑนาคโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายบรรลือชัย ผิวสานต์ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ประธานกรรมการ
2. นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติรองผู้อานวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
3. นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูลโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเนาวนิต เปรมจิตร์ข้าราชการบานาญกรรมการ
5. นางปอแก้ว ครุฑนาคโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายชาญชัย โรจนะผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
2. นางพัชรีย์ สิงหบุตรครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นางอรภาณีย์ จุรีพรทวีฤทธิ์ครูโรงเรียนราชดำริกรรมการ
4. นางสาวศิวนารถ ชื่นตาครูโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ครูโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 นายสาธิต ประทุมสุวรรณ โทร. 0 2939 8364-5, 08 1691 7705
ID Line : sathit.pra e-mail: sathit009@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]