หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 089 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 0 0 0
2 095 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 0 0 0
3 122 โรงเรียนวิชูทิศ 0 0 0
4 008 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ 0 0 0
5 081 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 20 80 38
6 006 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 17 37 22
7 010 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 15 27 23
8 024 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 20 58 23
9 025 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 48 164 91
10 041 โรงเรียนนนทรีวิทยา 20 43 35
11 043 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 41 81 56
12 045 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 33 83 55
13 042 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 34 109 53
14 044 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 45 130 74
15 046 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 27 87 41
16 051 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 35 84 56
17 049 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 39 92 55
18 050 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 31 66 45
19 056 โรงเรียนบางกะปิ 13 43 15
20 059 โรงเรียนปทุมคงคา 34 54 48
21 070 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 30 92 52
22 072 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 26 46 40
23 082 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 6 15 8
24 091 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 32 81 42
25 092 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 27 58 43
26 093 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 18 53 36
27 100 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 9 23 17
28 105 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 16 41 27
29 106 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 43 75 51
30 107 โรงเรียนราชดำริ 37 119 61
31 108 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 20 44 28
32 110 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 27 74 38
33 111 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 15 37 27
34 113 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 33 89 61
35 115 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 59 140 92
36 120 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 13 21 15
37 123 โรงเรียนศรีพฤฒา 38 78 56
38 131 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 14 25 19
39 132 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 44 77 61
40 133 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 37 89 53
41 134 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 32 56 48
42 144 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 29 60 32
43 145 โรงเรียนสารวิทยา 29 76 39
44 153 โรงเรียนสิริรัตนาธร 18 38 23
45 154 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 16 90 25
46 155 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 24 49 36
47 157 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 24 55 31
48 162 โรงเรียนหอวัง 21 36 30
49 013 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 7 23 10
50 029 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 23 49 31
51 030 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 21 46 35
52 031 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 25 55 36
53 032 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 24 56 42
54 033 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 12 31 15
55 037 โรงเรียนเทพลีลา 25 84 47
56 038 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 37 157 76
57 129 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 25 46 29
58 001 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 0 0 0
59 002 โรงเรียนกรุงเทพวิเทศศึกษา 0 0 0
60 003 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 4 7 4
61 004 โรงเรียนกว่างเจ้า 0 0 0
62 005 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา 0 0 0
63 011 โรงเรียนจำนงวิทยา 1 3 2
64 014 โรงเรียนฉัตรวิทยา 0 0 0
65 015 โรงเรียนชินวร 0 0 0
66 022 โรงเรียนดรุณพัฒน์ 0 0 0
67 023 โรงเรียนดลวิทยา 0 0 0
68 028 โรงเรียนตรอกจันทร์วิทยา 0 0 0
69 034 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 0 0 0
70 035 โรงเรียนทวีวัฒนา 0 0 0
71 036 โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ 0 0 0
72 040 โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน 0 0 0
73 047 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 3 7 3
74 048 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0
75 052 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา 0 0 0
76 053 โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) 0 0 0
77 054 โรงเรียนบางกอกศึกษา 0 0 0
78 055 โรงเรียนบางกอกแอ็ดเวนต์ 0 0 0
79 061 โรงเรียนประสานวิทย์พัฒนา 0 0 0
80 060 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 0 0 0
81 062 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 8 14 11
82 063 โรงเรียนปัญจทรัพทย์ มีนบุรี 0 0 0
83 064 โรงเรียนปัญจทรัพย์ 0 0 0
84 065 โรงเรียนปัญโญทัย 0 0 0
85 066 โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยา 0 0 0
86 068 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 2 3 3
87 073 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 0 0
88 077 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 0 0 0
89 078 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 0 0 0
90 079 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนาเวศม์ 0 0 0
91 074 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง 0 0 0
92 075 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร 21 31 25
93 076 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 0 0 0
94 071 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 0 0 0
95 085 โรงเรียนภักดีวิทยา 0 0 0
96 086 โรงเรียนภูมิไพโรจน์พิทยา 0 0 0
97 090 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 0 0 0
98 096 โรงเรียนมาเรียลัย 0 0 0
99 097 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 0 0 0
100 098 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 0 0 0
101 101 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 0 0 0
102 104 โรงเรียนระเบียบศึกษา 0 0 0
103 109 โรงเรียนราชานุชิต 0 0 0
104 112 โรงเรียนลาซาล 0 0 0
105 116 โรงเรียนวรมงคล 0 0 0
106 117 โรงเรียนวรรณวิทย์ 0 0 0
107 118 โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ 0 0 0
108 119 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 0 0 0
109 121 โรงเรียนวาสุเทวี 0 0 0
110 124 โรงเรียนศรีวิกรม์ 0 0 0
111 125 โรงเรียนศาสนวิทยา 0 0 0
112 126 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา 0 0 0
113 127 โรงเรียนศิลปะวัฒนา 0 0 0
114 128 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 3 6 4
115 130 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 0 0 0
116 135 โรงเรียนสมถวิล 0 0 0
117 136 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 10 14 10
118 137 โรงเรียนสหพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 0 0 0
119 138 โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ 0 0 0
120 139 โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก 0 0 0
121 140 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 5 5 5
122 146 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 0 0 0
123 147 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 0 0 0
124 148 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ 0 0 0
125 149 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี 0 0 0
126 150 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 0 0 0
127 151 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 0 0 0
128 152 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 0 0 0
129 156 โรงเรียนสุดใจวิทยา 0 0 0
130 161 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์ 0 0 0
131 163 โรงเรียนอมาตยกุล 0 0 0
132 164 โรงเรียนอรรถมิตร 0 0 0
133 165 โรงเรียนอรรถวิทย์ 8 8 8
134 166 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 6 11 9
135 167 โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ) 0 0 0
136 168 โรงเรียนอัสสละฟียะฮ์ 0 0 0
137 169 โรงเรียนอัสสัมชัญ 6 9 6
138 170 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 1 1
139 171 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 0 0 0
140 172 โรงเรียนอาทรศึกษา 0 0 0
141 173 โรงเรียนอำนวยพิทยา 0 0 0
142 174 โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา 0 0 0
143 175 โรงเรียนอิสลามสวนสันติ 0 0 0
144 176 โรงเรียนอิสลามสันติชน 0 0 0
145 177 โรงเรียนอุดมศึกษา 4 8 6
146 007 โรงเรียนเกษมพิทยา 0 0 0
147 012 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา 0 0 0
148 016 โรงเรียนเซนต์จอห์น 0 0 0
149 019 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา 0 0 0
150 017 โรงเรียนเซนต์เทเรซา 0 0 0
151 020 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 12 15 14
152 018 โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล 0 0 0
153 021 โรงเรียนเซ็นหลุยส์ศึกษา 0 0 0
154 027 โรงเรียนเด็กสากล 0 0 0
155 026 โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่ 0 0 0
156 057 โรงเรียนเบญจมินทร์ 6 12 8
157 058 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา 0 0 0
158 067 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา 0 0 0
159 083 โรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0
160 084 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 0 0 0
161 102 โรงเรียนเยนเฮส์เมมโมเรียล 0 0 0
162 114 โรงเรียนเลิศหล้า 0 0 0
163 099 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 0 0 0
164 103 โรงเรียนแย้มสอาด 0 0 0
165 158 โรงเรียนแสงหิรัญ 0 0 0
166 159 โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ 0 0 0
167 178 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย 0 0 0
168 009 โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ 0 0 0
169 160 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 10 30 17
170 039 โรงเรียนไทยคริสเตียน 20 46 30
171 069 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 0 0 0
172 087 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 0 0 0
173 088 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 0 0 0
174 094 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 0 0 0
175 141 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 0 0 0
176 142 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 3 3 3
177 143 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 0 0 0
178 080 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 13 26 21
รวม 1554 3781 2332
6113

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 นายสาธิต ประทุมสุวรรณ โทร. 0 2939 8364-5, 08 1691 7705
ID Line : sathit.pra e-mail: sathit009@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]