รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 11 -14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายนิธิชัย  เล็มแยะ
2. นายอัษฎาวุธ  เจียวรัมย์
 
1. นายวีระวุธ  ศิริปุณย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายคเนศ  เอี่ยมสุนทรสิน
2. เด็กชายธนภูมิ  เกิดโพธิชา
 
1. นายสว่าง  พฤทธ์พาณิชย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายวรวิทย์  โมรินทร์
2. นายวิศรุต  งามอนันต์ประทีป
 
1. นายวีระวุธ  ศิริปุณย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายฉัตรพล  ปู่มา
2. เด็กชายมัญณัฐฐเศรษ  เนตรสว่าง
 
1. นางสุดา  พฤทธ์พาณิชย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวฐิติรัตน์  บริสุทธ์
2. นางสาวณัฐนรี  นามสวัสดิ์
3. นางสาวณัฐภัทร  บัวเกษ
4. เด็กชายปุณวีร์  แสงดานุช
5. เด็กชายวนาพล  วิชาพรหม
 
1. นางสาวฐาปนีย์  รักภูบาล
2. นายบุญส่ง  โตบารมีกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทวงศ์
2. เด็กชายณัฐวัตร  สุนทรแสง
3. เด็กชายพลัฏฐ์  วงศ์สิทธิพรรุ่ง
4. เด็กชายมฆวัน  พงษ์วชิรินทร์
5. เด็กชายศุภกร  เหล่ายั่งยืนยง
 
1. นางสาวนาลิน  คงชูดี
2. นายเอกชัย  รุ่งรัติศาสน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1. นายกวิน  เเดงโชติ
2. นายภูบดี  สร้อยกลิ่น
3. นายศุภกร  ผาตินาวิน
4. นางสาวศุภนิดา   ปิติชีวากุล
5. นางสาวสุกฤตา  มั่นคง
 
1. นางสาวจินตนา  อุทธบูรณ์
2. นายธนพล  สุวรรณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สัตยาคุณ
2. นางสาวธัญวลัย  ผลเกิด
3. นายภานุมาศ  จันทร์ศิริ
4. นางสาวยุภาภรณ์  โพธิดา
5. นายวสันต์  ภิรมย์
 
1. นายนพรัตน์  ฝ่ายเคนา
2. นางสุนิตา  พิทักษ์วงศ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1. เด็กหญิงพรชนก  ตั้งมโนสุจริต
2. เด็กหญิงสุธิดา  อู์ทรัพย์
 
1. นางสาวไอลดา  ธนะโสภณ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เหล็กศักดิ์
2. เด็กชายภัทรเดช  นุชหมอน
 
1. นางสาวสุภาพร  เสียมสกุล
2. นางชนิดาภา  ทองดีนิโรจน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายณัฐพล  เชื้อทองดี
2. นายวรพจน์  พฤหัสบดีเวช
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สร้อยโมรา
2. นางสาวพรทิพย์  จักรแก้ว
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาววริศรา  จอนสมจิตต์
2. นายไชยวัฒน์  ยี่สาร
 
1. นางสาวจินตนา  ปานเถื่อน
2. นางสาวพิมพ์สิริ  พันธ์เตี้ย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงธันย์ปพัชญ์  เตชากุลพัฒน์
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงสิริยากร  วันอินทร์
 
1. นางมะลิวัลย์  รุ่งเรือง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวทัตชฏาพร  สุธาพจน์
 
1. นางสาวอำไพพรรณ  ส่งเจริญ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธนาคม  ยะวงษา
 
1. นางสาวชนิสรา  ยอดมา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงชยิสรา  ประทุมถิ่น
 
1. นางจิราภรณ์  พันธ์ุเพชรายุธ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เหลืองสะอาด
 
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวอัฉราพรรณ  พลภักต์ดี
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายธนชาติ  สร้อยสละ
 
1. นางสาวพรพรรณ  ประทุมชัย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  รอดแก้ว
 
1. นางเทวารัตน์  สุธาพจน์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาววาริน  ไชโย
 
1. นางสาวสุมิตรา   คณะแพง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวธัชพรรณ  อิ่มบูรณาประวัติ
 
1. นางสาวมนสิรี  ศรีรักษา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวหทัยชนก  คำโสม
 
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายภูบดี  อยู่ทิม
 
1. นายอภิชัย  ศรีหัวแฮ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  กลางแผง
 
1. นางสาวสีวลี  ยืนยาว
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวณิชกมล  เทียนสุวรรณ
 
1. นางมะลิวัลย์  รุ่งเรือง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวนาภาพร  ดีขาย
 
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวพลอยไพลิน  สุขวัฒน์
2. เด็กชายศิวากร  ชูบุญเลิศ
 
1. นายปัญญา  จันทวงษ์
2. นายบุญตรี  ศรีกะชา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กชายวีรชัย  ศรีสงค์
2. เด็กชายเจษฎา  ใจดี
 
1. นางสาวสีวลี  ยืนยาว
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  หงษาหิน
 
1. นางจงกล  นุ่มไทย
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายวโรดม  วิเศษ
 
1. นางมะลิวัลย์  รุ่งเรือง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นายณัฐดนัย  แถวโนนงิ้ว
 
1. นายธรรมรงค์  เอียดรอด
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 1. นางสาวพรสวรรค์  อิงอมรรัตน์
 
1. นางวันดี  แสงเพชร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายนัฐวุฒิ  สุดธิเลิศ
2. นายบุญฤทธิ์  อยู่สุภาพ
3. นายวัชรากร  ม่วงน้อย
 
1. นายอภิชัย  ศรีหัวแฮ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายกณวรรธน์  ม่วงช่วง
2. เด็กหญิงฐิติยา  บุญยพิมพะ
3. เด็กชายตรัยณุภัทร์  ทิมเสถียร
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นายสิทธิวัฒน์  แดนวงศ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวจิราวัลย์  บุญเชิด
2. นายปัณณทัต  สุโลวรรณ
3. นายปัณณธร  สุโลวรรณ
 
1. นายธรรมรงค์  เอียดรอด
2. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวจิรดา  การะเกด
2. นางสาวธันญชนก  ขุนศรี
3. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีสงคราม
 
1. นายนพดล  เพ็งชมจันทร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีรัช  ตุงคะเตชะ
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ก้านเหลือง
 
1. นางนันท์สินี  อุปพงศ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวนภาพร  กีโดย
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายณัฐวุฒิ  ล้อมอุณานนท์
 
1. นายเข็ม  กลั่นใสสุก
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงพัชนิดา   บูรพงศ์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายชยุต  ชื่นอารมณ์
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวอรพรรณ  แสงอินทร์
 
1. นายสันติ  วิชาเดช
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวฝันดาว  มุงสูงเนิน
 
1. นายฐิติพล  ดงเรืองศรี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  เนวะมาตย์
 
1. นางนันท์สินี  อุปพงศ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายมัฌชิมา  บุญปลูก
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายศักดิ์สิทธิ์  มนหอม
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวกัลยาณี  ธีรภาพสมบัติ
 
1. นางนันท์สินี  อุปพงศ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณัฐนิช   อนุถาวร
 
1. นางสาวศิวิลัย  สำเภา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ก้านเหลือง
 
1. นางนันท์สินี  อุปพงศ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวสุชัญญา  ฟักศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย  พวงลำใย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวปาลิตา  ศรีจันพล
 
1. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายกองทัพ   ทิปตานนท์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายภิญโญ  สุดสอาด
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายพีรทัต  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวปรีดาพร  อั๊งเจริญ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายวิชญะ  ไชยสอน
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายพุฒิพงศ์   อนุเคราะห์ดิลก
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายชานน  พรสร้างสรรค์
 
1. นางอุทุมพร  จิตรแสวง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวสุภาวดี  สมานวรกิจ
 
1. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงทรรศญา   ตลับเพ็ชร
 
1. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงศศิญาณี   น้อยยม
 
1. นางสาวศิวิลัย  สำเภา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวจิตรชญา  พิพัฒน์พัลลภ
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวปาริชาต  มาทะฤทธิ์
 
1. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อูเอกิ
 
1. นายสมพร  พ่วงเพิ่ม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวพิมพ์พิมล  โสมุล
 
1. นายคมสันต์  ภาคภูมิ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกรกมล  จิรวารศิริกุล
 
1. นายเข็ม  กลั่นใสสุก
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายสรวิศ  ครุฑพันธุ์
 
1. นางอุทุมพร  จิตรแสวง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายธนวัฒน์  สร้อยจิต
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวสายชล  บัวขาว
 
1. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวชนาภา  ครุฑสา
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายไอศูรย์  คำดวง
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. นางสาววารุณี  มะโนวัง
 
1. นายวัชรพงษ์  วงษ์สอาด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วจินดา
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงกุลณภัทร  รอดภัย
2. เด็กหญิงชนิกานต์  สำราญศิลป์
3. เด็กชายชลภัทร  สกุลจินดา
4. เด็กหญิงณัฐวดี  จิตรตั้งประเสริฐ
5. นางสาวธมวรรณ  คงลายทอง
6. เด็กชายนราวิชญ์  ตุ่มใสย์
7. เด็กชายปราการ  พาสัมพันธ์
8. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พูลละม้าย
9. เด็กหญิงปาลิตา  คงลายทอง
10. เด็กชายปิยวัชร์  สุทินธุ์
11. เด็กหญิงพิมพกานต์  เพ็งพรม
12. เด็กชายพีรวุฒิ  เมืองโคตร
13. เด็กหญิงมยุรินทร์  บุตรเพ็ชร
14. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญจำภู
15. เด็กชายสุริยะ  เงินฉาย
 
1. นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์
2. นางสาวชลิตา  บุญรักษา
3. นายมนต์ชัย  ธนบุรี
4. นางสาววรางรัตน์  พินิจธนสาร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  ขันธวิสูตร
2. เด็กหญิงชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
3. นายชัยธวัช  ติวานนท์
4. นางสาวฐิตารีย์  ธีระวงศ์ประเวศ
5. นายธนวินท์  วรรณสังข์
6. เด็กหญิงธัญสิริ  แป้นเกิด
7. นายนทภัทร  ราชเทวินทร์
8. เด็กหญิงนีรนารา  ผ้าเจริญ
9. นายพีรณัฐ  กลิ่นพูล
10. นายภัทร  รุจาคม
11. นางสาวมิเรียม  จันทร์แจ่มศรี
12. นายวิชญะ  ไชยสอน
13. นายศรัณยู  ภูแลศรี
14. นายเนติณัฐ  พูดคล่อง
15. เด็กชายไอศูรย์  คำดวง
 
1. นายสมพงษ์  สว่างศรี
2. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวกมลชนก   ทองสวาสดิ์
2. เด็กชายคณาธิป  ฤทธิ์งาม
3. เด็กหญิงชยิสรา  คล้ายมี
4. เด็กหญิงนริศรา   สังข์วิจิตร
5. นางสาวนัฏยา  เพ็ชรนิล
6. เด็กหญิงนิรมล  มะอยู่เที่ยง
7. เด็กชายปาณพัฒน์  เอกนิพิฐสรี
8. นางสาวมนฑกานต์  สมภาร
9. นายสุรภัทร  โพธิ์เจริญ
10. นางสาวสุวิมล  แสนฝา
11. นางสาวอดุลยา  ศรีปัตเนตร
12. นางสาวอรพรรณ  แสงอินทร์
 
1. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
2. นายสันติ  วิชาเดช
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ไชยสาลี
2. เด็กหญิงจินต์พัชรา  วงศ์จินต์ศุจี
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์งาม
4. เด็กหญิงปนัดดา  เผือกแก้ว
5. เด็กหญิงปนัดดา  หอมบานเย็น
6. เด็กหญิงพิราภรณ์  แก้วพรหมมาลย์
7. เด็กชายภัทรพล  จุ้ยศิริ
8. เด็กหญิงวรรณรัตน์  พิมสอน
9. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญเกิ่ง
10. เด็กชายสมเกียรติ  รอดเลิศไร้
11. นางสาวสุนันทา  เหนี่ยงขำ
12. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ดีรักษา
 
1. นายชวลิต  พิมพาทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วจินดา
2. นางสาวกมลรัตน์  สนธิ
3. นางสาวณิชารีย์  สุวัฒนประดิษฐ์
4. นางสาวธัญญารัตน์  ป้องสงวน
5. นางสาวปรางค์ชมภู  สุทธิจิตต์
6. นางสาวปาริชาต  มาทะฤทธิ์
7. นางสาวปาลิตา  ศรีจันพล
8. นางสาวปิยะนันท์  พูนดี
9. นางสาวพรรัตน์  สังข์ประเสริฐ
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มธุรส
11. เด็กหญิงรัชณัณ  เข็มทอง
12. เด็กหญิงรัตติกาล  แซ่ฉิน
13. เด็กหญิงรัตมณี  วงศ์เพ็ชร์
14. เด็กหญิงสัณห์สินี  สักลอ
15. นางสาวสายชล  บัวขาว
16. นางสาวสุภาวดี  สมานวรกิจ
17. นางสาวหนึ่งฤทัย  ผ่องสุภา
18. นางสาวอชิรญา  สุวัฒนประดิษฐ์
19. นางสาวอรทัย  พบบุบผา
20. นางสาวอิสริยา  ฮัววานิช
 
1. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
2. นายดรุณ  มีป้อม
3. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
4. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายกนกพล  อุตแสง
2. เด็กหญิงกรองนภา  คัดทนะเงิน
3. เด็กชายกัมปนาท  ชูศรี
4. เด็กชายจิรายุ  สีชัง
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ครองงาม
6. เด็กหญิงชุติมา  เที่ยงธรรม
7. นางสาวธัญสุตา  ต่ายโพธิ์
8. เด็กหญิงนิษา  อภิชาติวุตม์
9. นางสาวบุญชุตา  ไทยภักดี
10. นายพงศ์พัฒน์  พลอยพลาย
11. นายพีรพัฒน์  กระตืองาน
12. เด็กชายภูณรินทร์  สุราษฏร
13. เด็กหญิงรัตนพร  หอมแก่นจันทร์
14. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชัยชนะ
15. เด็กชายวรชะ  สิงหนารถ
16. นางสาววราภรณ์  ปรีเปรม
17. เด็กชายวีรภัทร  ขันติกุล
18. นางสาวสิริพักตร์  รุ่งอรุณสกุลกิจ
19. นางสาวอมรรัตน์  แสงหิน
20. นางสาวอรพรรณ  ลีนาค
 
1. นายจินดานุวรรธน์  บำรุงเจริญสุข
2. นายพิพัฒน์พงษ์  วิชายา
3. นายศิวะเทพ  แสงพรหม
4. นายสวนสินพุทธ  ใจรักษ์จันทร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายชนาธิป  มีสุข
2. เด็กชายภวัต  ยกชู
3. เด็กชายวิทิต  ธนวุฒิพิศุทธิ์
4. เด็กชายวีระชัย  วงศ์สอาด
5. เด็กชายสิปปกร  เรืองจันทร์
6. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เถื่อนเครือวัลย์
 
1. นายสุรพงษ์  รัตนทรัพย์ศิริ
2. นายชาญสรรค์  วรรณวิชญวงศ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายจักรภัทร  ยุกตะปรีชา
2. เด็กชายชัยธัช  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงณัชชา  จีนอิ่ม
4. เด็กชายณัฐธัญ  แสงโชติ
5. เด็กชายธัชพล  กะระโสภณ
6. เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  ทัศนเปรมสิน
 
1. นายต่อพงศ์  อุตรพงศ์
2. นายนนทกร  มาคีรี
3. นายเนติณัฐ  พูดคล่อง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นายธันย์  ชนะวรรณโณ
2. นายนันทพงศ์  หล่ำศรี
3. นางสาวปรายฟ้า  ชาญกล
4. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  สุขสุวรรณ
5. นางสาวรสิกา  สายแสง
 
1. นายชาติชาย  ชาญกล
2. นายนพดล  โถวิเชียร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายกฤตภาส  พัฒนวรภาคย์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  อิคบาล
3. นายธรณ์  บรูณธรรม
4. นายบุณยกร  เรืองนนท์
5. นายศรณ์  บรูณธรรม
6. นายหัตถกิจ  ลิมปนาภิรักษ์
 
1. นายวีระชัย  เจริญชาติ
2. นายสมภพ  หอมยก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายกฤษณะ  ลำคำ
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  เจียมวโรเศรษฐ
3. นายกิตติพิชญ์  ดุสิตศิริพรสถิต
4. นางสาวจิราพรรณ  พูลมี
5. เด็กหญิงชนกชนม์  เจริญเชื้อ
6. นางสาวชนัญธิดา  แสงสวย
7. เด็กหญิงชนาธิป  ชำนาญฤทธิ์
8. นางสาวณัฎฐกานต์  มณี
9. เด็กหญิงณัฐชยา  อันสมัคร
10. นางสาวณัฐชยาภรณ์  ปัญญาแก้ว
11. นายทรงวุฒิ  ศรีเพ็ญ
12. นายธนพล  ม่วงพานิล
13. นายธนวรรธน์  ทวีกุล
14. เด็กหญิงธนัชชา  ทวานนท์
15. นางสาวธัญญา นภาพร   วากเนอร์
16. นางสาวธีรนาฏ  บัวมาศ
17. นายธเนศ  อธินุวัฒน์
18. นายนพรัตน์  ดีวาจา
19. นายนิธิพันธุ์  กันหาจันทร์
20. เด็กชายปรัตถกร  ก้านสันเทียะ
21. นางสาวปิยะพร  บุญทองแก้ว
22. เด็กหญิงพิชญาภา  ชะเอม
23. นางสาวมนฤทัย  อุตรวิเศษ
24. เด็กหญิงรวิสรา  ดัดผดุง
25. เด็กหญิงวศินี  บุญทองแก้ว
26. นางสาววโรชา  พงษ์พฤกษ์
27. นางสาวศสินันต์  สุริยะ
28. นายศุภฤกษ์  อุตมา
29. นายสิปราชญ์  เจริญศิริ
30. นางสาวสุธิมนต์  เกตุพุก
31. นางสาวสุวิชาดา  ตั้งธนัญกุล
32. นายอติคุณ  เตชาพลาเลิศ
33. นายอนุชิต  บุตรน้อย
34. เด็กหญิงอลิสา  ทองดี
35. นางสาวอันนา  ศรีสมบรูณ์
36. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พรมจันทร์
37. เด็กชายเภาพิภัสร์  ลิ่มสายหั้ว
 
1. นายสมภพ  หอมยก
2. นางอัฉราวรรณ  จันทรเนตรี
3. นางสาวณัฐสินี  ภานุศานต์
4. นางสาวจันทร์จิรา  ทารัตน์
5. นางสาววิภาภรณ์  ทุมเสน
6. นายชัยณรงค์  สุขถนอม
7. นางสาวฉัตรกุล  บุญเคลิ้ม
8. นายสิริวัฒน์  มั่นสุข
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกรกนก  ศิริวัฒนาศิลป์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เดชสิงห์
3. เด็กหญิงกิรณา  สุขเปรมจิตต์
4. เด็กหญิงกุลธิดา  สีวันนา
5. นายจักรกฤษณ์  โพธิ์อ้น
6. เด็กหญิงจิดาภา  มั่นคง
7. นายจิรายุ  นิ่มนวล
8. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ติ๊บลูน
9. นางสาวจุฑามาศ  บุญกล้า
10. นายชัชวาล  อาสาสนา
11. นางสาวดวงกมล  อาจสาลี
12. เด็กหญิงทิพย์วิมล  สกุลวงศ์
13. นายธนวิน  พรพนม
14. เด็กชายธเนตร  ธรรมแก้ว
15. นายนพพล  สารสุวรรณ์
16. นางสาวปฐมาวดี  รูปเอี่ยม
17. นางสาวปภัสสร  ชูชาติ
18. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สกุลพิพัฒน์
19. เด็กชายปารเมศ  เกียยะ
20. เด็กชายพัฒพงษ์  เคียงพิมาย
21. นางสาวพิลาสินี  สุขเปรมจิตต์
22. นายพิสิษฐ์  นิจศรีวงษ์
23. นางสาวภัณฑิรา  เอี่ยมละออ
24. เด็กหญิงภัทรศยา  แก้วไกรวรรณ
25. นายภิวานนท์  จันทร์ชูช่วย
26. นางสาวรัตนา  อนุเวช
27. นางสาวลักษิกา  ชิดเชื้อ
28. เด็กหญิงวรรณษา  สิงห์หะ
29. เด็กหญิงวีรยา  แสงอินทร์
30. นายวีระศักดิ์  ไชยเหล่าจั่น
31. เด็กชายสุภาวดี  ทีฆายุวัฒน์
32. นายอนพัทย์  ชะยะ
33. เด็กหญิงอนันตญา  อนุเวช
34. นางสาวอรนิศา  บุญรอด
35. นายอิทธิพงษ์  แสงกฤษเพ็ชร์
36. นางสาวเกศินี  จันทร์มณี
37. นางสาวเจนจิรา  ก้อแสง
38. เด็กชายเป็นหนึ่ง  กล่อมสิงห์
39. นายเสรี  บุตรวงค์
40. นางสาวเสาวภา  ดิษฐ์ชัยภูมิ
 
1. นายวิรัตน์  สินชู
2. นายวิษณุ  ธิรามนต์
3. นางสาวอัจฉริยา  นาคอ้าย
4. นางจริยาภรณ์  ศิริพร
5. นายธนาชัย  บางยี่ขัน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวกนกวรรณ  นพคุณ
2. เด็กหญิงกมลชนก   มัณฑนานนท์
3. นางสาวกรรณิการ์  สืบนุสนธิ์
4. นางสาวกิ่งกมล   เมฆศรี
5. นางสาวจันทิมา   นำปา
6. นายจิตติชัย   ชัยวัง
7. นางสาวจิราวรรณ   อ๊อดวงษ์
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชนาฐิติกุล
9. เด็กหญิงจุฑามาศ   โจนประโคน
10. นายทวีชัย   สังข์ทอง
11. นายธนาสิน   รินบุตร
12. นายธัญกร   วิชัยกุล
13. นางสาวธีรนาฏ   ศรีโคตร
14. เด็กหญิงนงนภัส   สุขสบาย
15. เด็กหญิงนริศรา   เเสงเพ็ง
16. นางสาวนัฐพร   กัลยาใส
17. นางสาวบุษกรณ์   เย็นท่าข้าม
18. นางสาวปฏิมากร  ชวนะสุวรรณกุล
19. นายปิยะกานต์   พุ่มพวง
20. นางสาวปิยาดา   สมดี
21. นายพลากร  ชิณวงค์
22. นายพัฒนายุ   ลิ้มวสะ
23. เด็กหญิงภัณฑิลา   ทองประดับ
24. เด็กหญิงระพีพร   พิลาโสภา
25. เด็กหญิงรัฐนันท์   เอื่ยมชื่น
26. เด็กหญิงวราภรณ์   ฮาดดา
27. เด็กหญิงวิลาสินี  ม่วงเจริญ
28. นายวิษณุ   หงษาชุม
29. นายวิเศษ  จันทฤทธิ์
30. นางสาววิไลลักษณ์   พงษ์ฉาย
31. นายวุฒิพงศ์   ภววทัญญู
32. นายสุธรกวี   พันธุมะเกียรติ
33. นางสาวสุนันท์ทา   ทองเปลว
34. นายสุรวัฒน์  วราพุฒ
35. นางสาวสุรีย์รัตน์   ใกล้พุดซา
36. เด็กหญิงอธิฐาน   อนุรักษ์
37. เด็กชายอนวรรตน์  บุญศิริจิรพงษ์
38. นายอนาวิน   นามูลน้อย
39. นายอนุพงศ์   พิมพ์งาม
40. นายอานนท์   ผลบุญเสริม
 
1. นายภัทรพงษ์  จิตบรรจง
2. นายสันติ  วิชาเดช
3. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
4. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
5. นางสาววิรัลรุ้ง  ศิริธนรุจสักโก
6. นายจิรณัฏฐ์  ม่วงน้อยเจริญ
7. นายณัฐพงษ์  สาครขันธ์
8. นายอนุสรณ์  ไพจิตต์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวจิรวรรณ  เกตุสิงห์
2. นายชัยเดช  ภูเขาแก้ว
3. นางสาวณัฐกานต์  ภิระบรรณ์
4. นายณัฐนนท์  แสงทอง
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  วัดสุข
6. นางสาวณัฐพร  กองสวรรค์
7. นางสาวทักษพร  เรืองลิขิตวัฒนา
8. นางสาวทัตติญาพร  พฤติ
9. นายนิติพล  บุญญฤทธิ์
10. นางสาวบุญญลักษณ์  ผ่านสำแดง
11. เด็กชายปิยพัทธ์  สุวินัยวงศกร
12. นางสาวปิ่นรักษ์  รักษายศ
13. นายพงศ์ฉัตร  จุลสินธนาภรณ์
14. นางสาวพลับพลึง  เรื่องลือ
15. นางสาวพิมพ์ชนก  ณ นคร
16. นางสาวภัทรสุดา  นาคสุข
17. นายภาณุพงศ์  คำสำราญ
18. นางสาวภาณุมาศ  บุญเฉลย
19. นางสาววนิดา  ดุจจานุทัศน์
20. นายวิษณุ  วงศ์คำ
21. นางสาววิสสุดา  โสรส
22. นายศตพรรษ  ทองทั่ว
23. นางสาวศศิพร  หล่าคำ
24. นายสุรเดช  มีสุวรรณ
25. เด็กชายอนันต์  สุวรรณคาม
26. นายอัครพล  แสงสว่าง
27. เด็กหญิงเบญจพร  ยงบรรทม
28. นางสาวเมธาวี  ตีกระพี้
 
1. นายณฐพงศ์  ทรงสัตย์
2. นายกฤตวยา   สินธุ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กชายรัฐภูมิ  วัฒนากร
 
1. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  มะโนน้อม
 
1. นายศรีธัญญา  ตันสกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายกฤชนัท  สุนทรอำไพ
 
1. นายพรอานน  สรรพนิล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นายเกริกพล  มาศรักษา
 
1. นางสาววรัญญู  เขียวอยู่
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วิบุตร
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวสิริมากรณ์  คุ้มหมู่
 
1. นายพรอานน  สรรพนิล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวพรรณนภา  ภู่สี
 
1. นายกษิต์เดช  สีหะ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวอรุณโรจน์   โชคดีสกุลชัย
 
1. นายธรรมรงค์  เอียดรอด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายฐิตญาธาน  ศิริเทศ
 
1. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โยคี
 
1. นายปราโมทย์  ลือดารา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายธนะรัฐ  บุญธรรม
 
1. นายสุรพงษ์  รัตนทรัพย์ศิริ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายกฤชนัท  สุนทรอำไพ
 
1. นายวิษณุ  กลีบรักซ้อน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงศิพัชร์ครินทร์  จันทรากร
 
1. นางสาวณัฐสินี  ภาณุศานต์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงธีระรัตน์  เสาะซิ้ว
 
1. นายศรีธัญญา  ตันสกุล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวพรรณชนก  มากวงษ์นาค
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวสุทธญาณ์  สะอาดยิ่ง
 
1. นายศตวรรษ  กล่อมวิเศษ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กชายสุรอรรถ  คำนวนเดช
 
1. นางสาวรักษณาลี  คุ้มทับ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นายอินทัช  ศรีสมาน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เกิดจันทร์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายภานุเดช  อินทร์ศรี
 
1. นายสมบัติ  ทองอุ่น
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงภณิตา  สิงห์ณรงค์
 
1. นางสาวรัตติยา  บุญหลง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงจิรพัชร  ยุกตะไพบูลย์
 
1. นายศรีธัญญา  ตันสกุล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 1. นางสาวณภัทร  กิตติกุลยุทธ์
 
1. นางสาวรัตติยา  บุญหลง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. นางสาวสุนีพร  สันติจินดารัตน์
 
1. นายธิติพงษ์  สีสุมัง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายนฤภัทร  ถาวรศิริ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายวีรภัทร  วิลัยสูงเนิน
 
1. นายอนุสรณ์  รักษาควร
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายพศุตม์  เพ็ญนิเวศน์สุข
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงไอรัก  จันทร์มานะเจริญ
 
1. นายอนุสรณ์  รักษาควร
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณัชชรีย์  ฉัตรพิริยคุณ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวนิสานาถ  เยาวลักษณ์
 
1. นายพรอานน  สรรพนิล
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาววริศรา  นิตย์กระโทก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงคงคราญ  เขียวอ่อน
2. นายชนินทร์  เชื้อรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงญาณภา  ปัญญาวงศ์
4. นายณัฐกิตติ์  ราชคฤห์
5. เด็กชายนรรฐพล  นันท์ไชยวงค์
6. เด็กหญิงนฤมล  คำมาลา
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พวงทอง
8. นางสาวพิมพ์นารา  พระสุนิน
9. นายภัทรภณ  เสียงล้ำเลิศ
10. เด็กชายภิเษก  อู่สุวรรณ
11. เด็กชายภีรพัฒน์  มากพิณ
12. เด็กหญิงมาตา  ลายุก
13. เด็กชายยศพัทธ์  อุ่นใจ
14. เด็กชายยุุทธนา  แพรสูงเนิน
15. เด็กชายรชานนท์  รัตนภักดี
16. เด็กหญิงรัจนา  พัทวี
17. เด็กชายรัชตภูมิ  จารุสิทธางกูร
18. เด็กชายรัฐพล  บุตรราช
19. นายวงศกร  ดีปลื้ม
20. นางสาววชิรญา  แสงจันทร์
21. นางสาววาสนา  คุณทองคำ
22. เด็กชายวิทยาพร  อ่อนแก้ว
23. เด็กชายศาสตร์ตรา  ศรีแจ่ม
24. เด็กชายศิรวิทย์  คงสิมา
25. เด็กชายสรพงษ์  คำเรือง
26. เด็กชายสิริธรรม  ผิวอ้วน
27. เด็กหญิงสุทิตยา  ผุดผ่อง
28. เด็กชายสุรเดช  จันทัศสะ
29. เด็กหญิงอณัญพร  โพธาพันธุ์
30. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดำละกอ
31. เด็กหญิงอมลวรรณ   พูนเพิ่มคล้าย
32. เด็กชายเจษฎากร  ตระพรน
33. เด็กหญิงเศรษฐกมล  วังออมทรัพท์
34. เด็กหญิงแทนคุณ  ใหม่ด้วง
 
1. นายอภิสิทธิ์  กลิ่นหอม
2. นายสมภพ  พิกุลประยงค์
3. นางจิรนิตย์  สายจันทร์
4. นายดลวาการ  ลิ้มระหงษ์
5. นางสาวอินทีวร  ชัยกูล
6. นางสาววิรัญชนา  ประชากุล
7. นางสาวเพชรมณี  สังกรณีย์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวณัฐกานต์  ภิระบรรณ์
2. นางสาวทัตติญาพร  พฤติ
3. นางสาวธนภรณ์  ทะนารี
4. นางสาวธัญมน  วิบูลย์กาญจน์
5. นางสาวนฤภร  ศรีนวล
6. นางสาวนัยนา  พัฒน์ชนะ
7. นางสาวบุญญลักษณ์  ผ่านสำแดง
8. นางสาวปิ่นประภา  รายพรมราช
9. นางสาวปุณยาพร  อินทรัต
10. นางสาวพลับพลึง  เรื่องลือ
11. นางสาวพิมพ์ขวัญ  อนุตธโต
12. นางสาวภาณุมาศ  บุญเฉลย
13. นางสาวภูริตา  นาคไพรัชช์
14. นางสาวมณฑาทิพย์  วรรณโกวิท
15. นางสาวมณีรัตน์  นวลจันทร์
16. นางสาวมธุรดา  ดิษโต
17. นางสาวรัชประภา  พูนพัด
18. นางสาวรุ่งเรือง  สว่างวงศ์
19. นางสาววราพร  ฤทธิชูธานินท์
20. นางสาววิสสุดา  โสรส
21. นางสาววีณา  ปานเม่ง
22. นางสาวศศิพร  หล่าคำ
23. นางสาวสิรินารถ  มังษา
24. นางสาวอมรกานต์  ภาวิไล
25. นางสาวเจนจิรา  กิตติศักดิ์
26. นางสาวเมธาวี  ตีกระพี้
 
1. นายณฐพงศ์  ทรงสัตย์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวกนกวรรณ  สมทรง
2. นางสาวกรรทิกา  โกศิริ
3. นางสาวณัฐณิชา  อาษา
4. นางสาวณัฐวรางค์  ชัยวงค์
5. นางสาวทรายแก้ว  โสภิพันธ์
6. นางสาวนงนุช  แก้วศรี
7. นายนนทนันท์  ตันเจริญ
8. นางสาวนัฐธมล  ล้านเที่ยง
9. นางสาวพรรณปพร  สุขดี
10. นางสาวพิชาภัค  กองนอก
11. นางสาวพิมพ์ชนก  รอดเที่ยงธรรม
12. นางสาววรภรรณ  มั่งคั่ง
13. นางสาวศศิณา  ศรีดาพันธ์
14. นายศุภโชค  พิมเสน
15. นางสาวสุวิมล  เงินทรัพย์
16. นางสาวสโรชา  สอนประดิษฐ์
 
1. นายสุรพงษ์  ไกรษา
2. นายอดิศักดิ์  ทองสุข
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กหญิงจิรดา  กาดำ
2. เด็กชายจิรายุส  ปัญญารอด
3. เด็กหญิงดวงหทัย   ยาใจ
4. เด็กชายตรีภพ  ขำพวง
5. เด็กชายประเสริฐ  เมืองมั่น
6. เด็กหญิงปาณิศรา  พุทธรักษ์
7. เด็กชายพชรพล  เกาะแก้ว
8. เด็กหญิงพลอย  บุ้งทอง
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชัยพรมงคล
10. เด็กชายสาทร  แก้วพวง
 
1. นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์
2. นางสาวอรัญญา  บุตรศรีภูมิ
3. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  แสงขำ
2. เด็กชายกฤษฎา  ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงจิดาภา  ครีบภูบุตร
4. เด็กหญิงชวิศา  ปะอิกูล
5. เด็กชายธีระ  แสงศรี
6. เด็กชายปราโมช  สังโสมา
7. เด็กชายพิชาชัชญ์  นิธิไตรรงค์กูร
8. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  พรหมสุวิชา
 
1. นางสาวกฤษณา  เพชรซ้อน
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ปานทอง
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวจุฑามณี  กลั่นวารินทร์
2. นางสาวณัฐวรรณ  ชัยพรมงคล
3. นายธนพล  จำปาทิพย์
4. นายปฏิภาณ  ไชยอังกูร
5. นางสาวผกามาศ  มีผล
6. นายพศุตม์  เพ็ญนิเวศน์สุข
7. นายพิสิษฐ์  แสงงาม
8. นางสาวสุธิดา  จูงกลาง
9. นายสุภาพ  จันสุตะ
10. นางสาวเจนจิรา  ธาตุไพบูลย์
 
1. นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์
2. นางสาวอรัญญา  บุตรศรีภูมิ
3. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นายกฤษณะ  ติรักษา
2. นางสาวธวัลรัตน์  พันธมุย
3. นางสาวรพีพรรณ  พรรณา
4. นายวิทิต  ปัญญาดี
5. นางสาวศศิวรรณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
6. นายศิวกร  ศิริบูรณ์
7. นายสุทธิศักดิ์  บู่ทอง
8. นางสาวสุนิสา  เลิศมาลัยภรณ์
9. นางสาวอริสรา  กอมณีกุล
10. นายอัษฎาวุฒิ  ทองเล็ก
 
1. นางสาวสุณัฐชา   พิมสารี
2. นางสาวศรัณย์ศิญา  สินนารถ
3. นางสาวนารี  สาธุกาญ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกนกพร  ธงภักดิ์
2. เด็กหญิงณัชนก  สีหาบุตร
3. เด็กหญิงบุษบา  พลอยสำลี
4. เด็กหญิงภัณฑิลา  ทองประดับ
5. เด็กหญิงวรรณภา  เนียมอยู่
6. เด็กหญิงวิลาสินี  ม่วงเจริญ
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองเกิด
8. เด็กหญิงเบญญาพร  วงศ์ชัย
 
1. นางสาววิรัลรุ้ง  ศิริธนรุจสักโก
2. นายสันติ  วิชาเดช
3. นายคำรพ  ผลถาวร
4. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ขาวงาม
2. เด็กหญิงจิราภา   อินทบุหรั่น
3. เด็กหญิงชมพูนุช   พันถัน
4. เด็กหญิงณัฐสุวีร์   สมหา
5. เด็กหญิงบุณยนุช   เกตุถิน
6. เด็กหญิงวริศรา   บุตรศรีภูมิ
7. เด็กหญิงอจลญา   เนตรทัศน์
8. เด็กหญิงอัณณา   บุนนาค
 
1. นางพจธนา  วิภาวิน
2. นางสาวธนพร  อินยา
3. นางนันทิญา  จันทุดม
4. นางสาวกมลรัตน์  คงยืน
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวณัฐฐินันท์  อัศวสงคราม
2. นางสาวทิพวรรณ  ไชยโชติ
3. นางสาวธนภรณ์  มากมา
4. นางสาวธัญวรรณ  อัมพวา
5. นางสาวนราตรีกุล  สอนคง
6. นางสาวพุทธิชา  พงศาชำนาญกิจ
7. นางสาวมณฑณา  สิทธิโชติรัตน์
8. นางสาวอมรรัตน์  บัวเงิน
9. นางสาวอริศรา  แสงพุ่มพงษ์
10. นางสาวเกียรติสุดา  ขาวกระโทก
 
1. นางนุชนาถ  จั่นงาม
2. นางจิระนิตย์  สายจันทร์
3. นายอภิสิทธิ์  กลิ่นหอม
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวจิราพร  จันทร์แก้ว
2. นางสาวจุลลดา  คุ้มหวานฉ่ำ
3. นายทวีวัฒน์  ครองยุทธ
4. นายธนากร  ผึ้งทอง
5. นางสาวธนาภรณ์  ซ้อนพิมาย
6. นางสาวพนิตตา  สุทโธศรี
7. นางสาวสุดใจ  ชินป่า
8. นางสาวออมทรัพย์  ปลื้มประเสริฐ
9. นางสาวอิสริยาภรณ์  คล่องแคล่ว
10. นางสาวเพ็ญพิชญา  วิชาเดช
 
1. นางสาววิรัลรุ้ง  ศิริธนรุจสักโก
2. นายสันติ  วิชาเดช
3. นายคำรพ  ผลถาวร
4. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงกนต์รพี  อนันตกานนท์
2. เด็กหญิงกัญจนาพร  เกื้อลาว
3. เด็กหญิงฐิติพร  พรหมขน
4. เด็กหญิงพรกนก  อินทโร
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  บังสูงเนิน
6. เด็กหญิงเวธินี  ดำริ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วบุตรดี
2. นางสาวดวงอนงค์  เป๋าเงิน
3. ว่าที่ร้อยตรีศุกลพัชร์  ก้อนนาคพิพัชร์
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สายรัตน์
2. เด็กหญิงกิติยา  คำวิสูตร
3. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ชั่งรู้กิจ
4. เด็กหญิงจุไรพร  หอมดวง
5. เด็กหญิงภัคจิรา  ชื่นกลื่น
6. เด็กหญิงภัทรลดา  ศรีโชค
7. เด็กหญิงวิชุดา  พันธ์คงดี
8. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วเขียว
 
1. นางสาวรักษณาลี  คุ้มทับ
2. นางสาววนิชา  พฤกษากร
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  แสงสวาท
2. นางสาวณัฐสุภา  แกล้วกล้า
3. นางสาวนิลาวรรณ  เจิ้ง
4. นางสาวอภิชญา  หงษา
5. นางสาวเกศกัญญา  เดชบุญ
6. นางสาวเขมิตรา  ระวังภัย
 
1. นางสาวสมาภา  ชัยจินดา
2. นางสาวศิระประภา  มหาชัย
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวกัลยรัตน์  วณิชชานนท์
2. นางสาวชนัญญา  ลาโต
3. นางสาวทิพยาภา  นาคราช
4. นางสาวลดาวัลย์  วิทยาพันธ์ประชา
5. นางสาวสทานันท์  เกียรติประมาณ
6. นางสาวเจตสุภา  อัศวปกรณ์
 
1. นางกนกอร   รื่นวุฒิ
2. นางสาวนันทวัน   พักรกรึก
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงจิตรภัทรสร  ถาพร
2. เด็กหญิงชนกานต์  ขำวงษ์
3. เด็กหญิงฐิติมา  สพันธุ์พงษ์
4. เด็กหญิงตริตาภรณ์  สิงหเสนี
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ชื่นภักตร์
6. เด็กหญิงบงกช  แสงวงค์
7. เด็กหญิงปฐมพร  อัตนัย
8. เด็กหญิงปลายฟ้า  สีสำลี
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  ตะมะชาติ
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีไกรสิทธิ์
11. เด็กหญิงอภิญญา  ดิลกจาตุรนต์
12. เด็กหญิงอารยา  ผ่านสำแดง
 
1. นางสาวอาภัสรา  ดียิ่ง
2. นางสาวปาลิตา  สุริยะ
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองเขียว
2. นางสาวจารุภา  ใจยาว
3. นางสาวณัฐธิดา  เรืองเขียว
4. นางสาวณิชา  ธนาสนธิราช
5. นางสาวธัญชนก  ชูทุ่ง
6. นางสาวบุณฑริกา  แสงฟูเฟือง
7. นางสาวพิชญาภา  ทากาโน
8. นางสาวรัตนากร  ใบนิล
9. นางสาวศิริวิมล  ต่ายแสง
10. นางสาวสกุลหญิง  เฝ้ากระโทก
11. นางสาวสโรชา  พรมพินิจ
12. นางสาวอารียา  พันทกัน
 
1. นายตปนิธิ  ทองนาคทอง
2. นายประเวช  ผสมงาม
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายก้องภพ   การสมวรรณ์
2. เด็กชายชยานันต์   คำฝั้น
3. เด็กชายธนิก   นำพา
4. เด็กชายธนินธร   บุญจุ้ย
5. เด็กชายประธานรัฐ   สุขรักษา
 
1. นางพจธนา  วิภาวิน
2. นางสาวธนพร  อินยา
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายทรงวุฒิ  ศรีเพ็ญ
2. เด็กหญิงธนัชา  ทวานนท์
 
1. นางอัฉราวรรณ    จันทรเนตรี
2. นายสมภพ  หอมยก
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  คงนุกูล
2. เด็กหญิงนวลนภวรรณ  ภูริภาคย์เรืองกุล
 
1. นางพจธนา  วิภาวิน
2. นางนันทิญา  จันทุดม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นายชานน  บุกกระโทก
2. นายดนุสรณ์  ชวาลรติกุล
3. นายภควัต  ยังกิญจิ
4. นายมงคล  ลาหิรัญ
5. เด็กชายรัชพล  ขจรเดช
6. เด็กชายวิศวกร  มณู
7. เด็กชายสงกรานต์  มะกะ
8. นายสมนึก  ศรีเมฆวิไล
 
1. นางสาวโสภา  รัตนาบดี
2. นายถนอมศักดิิ์  เมรี
3. นายนัฐสิทธิ์  เลาะภูมี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายจักริน  ทารพันธุ์
2. เด็กชายชุติพนธ์  แก้วเหล็กไหล
3. นายธนวัฒน์  บุญเกิด
4. เด็กชายวรวิทย์  สีนวลจันทร์
5. เด็กชายศิลา  ซุ่ยหิรัญ
6. เด็กชายสรัณย์  ตัตถกี
7. เด็กชายอนุสรณ์  ทาโถม
8. เด็กชายอนุเดช  พรมแก้ว
 
1. นายสมบัติ  ไชยศร
2. นางจารุชา  ไชยศร
3. นางครุณี  คะวงษา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฎฐา  ทองดี
2. นางสาวปภัสรา  บุญปก
3. นางสาวปวีณ์ธิดา  สายเมือง
4. นางสาวรุ่งนภา  คงหนู
5. นางสาวสุธิดา  สุดตา
6. นางสาวเพ็ญวดี  บุตรศรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คงกะพัน
2. นางสาวทิพวรรณ  ยินดี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นายกิตติกร  ทองใจ
2. นายประวีร์  ตำราเรียง
3. นายภาณุวัฒน์  อนันตนิกร
4. นางสาวรุจิรา  สีดา
5. นายวรัญญู  มะขามทอง
6. นายโสภณ  กลางอินทร์
 
1. นายณัฐสิทธิ์  เลาะภูมี
2. นายถนอมศักดิิ์  เมรี
3. นางสาวโสภา  รัตนาบดี
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงชญานิศ  สิรินันทสกุล
2. เด็กหญิงนภัทชมน  พวงมณี
3. เด็กหญิงวริษฐา  สาทรานนท์
 
1. นางกมลชนก   คชทรัพย์
2. นางสาวฉัตรกุล  บุญเคลิ้ม
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงปณิดา  แก้วผลึก
2. เด็กหญิงมารียา  กรามอ
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ศรีวงษา
 
1. นางสาวเขมจิรา  ภาเจริญสิริ
2. นางชัชมน  ลีละอำไพกุล
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายฐาปกร  ไพบูลย์วัฒนผล
2. นายพงศธร  ผิวทอง
3. นางสาวเมทิกา  ฤทธิกิตติเจริญ
 
1. นางสุชาดา  กฤตสุวรรณ
2. นางปาณิสรา  บัวทอง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวกัณฑิณี  ปราณี
2. นางสาวญาณินนุช  เชื้ออินทร์
3. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  ด้วงโป้
 
1. นางกมลชนก   คชทรัพย์
2. นางสาวฉัตรกุล  บุญเคลิ้ม
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. เด็กหญิงประพิณญา  จ่าชัย
2. เด็กหญิงไอลดา  แสนอุบล
 
1. นางสาววิภาดา  คงเมือง
2. นายฤทธิพงศ์  คงอินพาน
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายจักรกมล  อำพนพิบูล
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ฟ้าองอาจ
 
1. นางสาวภานุมาศ  ชาติทองแดง
2. นางสาวธัญญารัตน์  พิมสา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กชายฐกร  นิยมสันติ
2. เด็กชายฐิตินันท์  หงส์มาลัย
 
1. นางสาวณฐนน  รัตนศุภสิน
2. นายเกื้อกูล  ศรีชัยแสง
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นายธนพร  แทนขำ
2. นายสิทธิศักดิ์  เลาะเมาะ
 
1. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ
2. นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาววิลาสินี  ส่งแสง
2. นางสาวเบญจพร  บุญพิทักษ์
 
1. นายเสริมรัตน์  พันธุ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวปัณน์ชนิต  โชติกรณิชย์
2. นางสาวปุษยมาส  วัฒนาเรืองสกุล
 
1. นางอุทัย  คงดี
2. นางสาวนัยนา  มุสิตัง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. เด็กชายธนากร  มาลัย
2. เด็กชายวันชัย  มีแก้ว
 
1. นายวัชรพงษ์  ล้วนอุดมศิริ
2. นางสาวณัฐรดา  จันทาศรี
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงจิตรฤดี  ชาญณรงค์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  อะโรคา
2. นายอนรรฆ  สาสุข
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวชุตาภรณ์  บุญมากัน
2. นางสาวสุกัญญา  เฉยสิว
 
1. นายนายอภิวัฒน์  โพธิ์น้อย
2. นางสาวภคมนวรรณ  ขุนพิณี
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวธิรดา   ธีร์ธรรม
2. นางสาวภัคพร  สุขประสิทธิ์ปรีดี
 
1. นางธันยธร  ตวงวาสนา
2. นางภาสินี  ลังประเสริฐ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายบวรศักดิ์  วารีหลั่ง
2. เด็กหญิงภัทราพร  จิวะณโกศลวงศ์
 
1. นายพิชญเมธี  แสงดี
2. นางสาวอภัสรา  หงษ์อาจ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วหอม
2. เด็กหญิงอรวรา  กาญจนะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  แก้วลี
2. นางมาลิณี  นิลแจ้ง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายภูเมศ  ขรรค์มงคลสุข
2. เด็กชายวัชรากร  มีบุบผา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณกูฏ
2. นายพีระเทพ  กาวินชัย
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงฉัตรพลอย  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายพีรพัฒน์   พร้อมพันธุ์ดี
 
1. นางยุภาพร  บุษยเหม
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พิพิธกุล
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กชายนิมิตร  แสวงศิริผล
2. เด็กชายวสันต์  นิลรัศมี
 
1. สิบเอกอภิชาติ  ศุภลักษณ์
2. นายขวัญชัย  คุณหงษ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงพัชธิดา  พุ่มพิมล
2. เด็กชายภานุมาศ  บุญช่วย
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   พิพิธกุล
2. นางยุภาพร  บุษยเหม
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวภานุมาศ  สัญญาใย
2. นายเกียรติไพศาล  จันทรา
 
1. นางสาวนพรัตน์  ธิสานนท์
2. นางมณีรัตน์  ประสมสินธ์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายกษิดิศ  เชาวน์สินธุ์
2. นางสาวชนกานต์  อิทธิเสรีกุล
 
1. นางนุสรา  ฤกษ์สมโภชน์
2. นางภาสินี  ลังประเสริฐ
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวธราธร  สาธร
2. นางสาวพรนัชชา  แสงสุวรรณ์
 
1. นางสาวยุวดี  ทองเพียรพงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์  เอกลาบ
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวชลลดา  บุญล้อม
2. นางสาวธนิษฐา  รุ่งจำรัส
 
1. นายอมรรัตน์  กลีบบัว
2. นางสาวจิราพร  จิตกุย
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวทักษพร  พลายสุ
2. นายวรากร  อินทอง
 
1. นายศตวุธ  หรือโอภาส
2. นางสาวศริญญา  นาคจันทร์
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวฐิติพร  อุดมธนสาร
2. นางสาวนิชานันท์  จั่นนาค
 
1. นางนลินาสน์  เข็มณรงค์
2. นายสมพร  บุญอิ่ม
 
172 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายกรวิชญ์  เวียสุวรรณ์
2. เด็กหญิงธนพร  เจี่ยสกุล
3. เด็กหญิงปพิชญา  ประมวลทรัพย์
 
1. นางเอราวัณ  ดำภูผา
2. นางสาวณัฎปัณณิกา  เอี่ยมต้นวงศ์
 
173 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายชาญวิทย์  ล้อสมิทธ์
2. เด็กชายปวริษ  วิริยะคุณากร
3. เด็กชายภูมิปรินทร์   มะโน
 
1. นางสาวปาณิศา  เศรษฐศุภกูล
 
174 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายกรวิชญ์  สิงห์ทอง
2. นางสาวนันทกา  มะอยู่เที่ยง
3. นางสาวภัคจิรา  โคตรน้ำเนาว์
 
1. นางวัฒนาศิริ  ชุ่มธิ
2. นางปุณยนุช  ปัญญาดิลก
 
175 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวกัสชมาภรณ์  ลิ้มพงศานุรักษ์
2. นางสาวธนพร  เอื้ออภิธร
3. นางสาวภิญญดา  พูลเกษมกุล
 
1. นางสาวปาณิศา  เศรษฐศุภกูล
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. นายสัมพล  กรินรักษ์
2. นายเสฐียรพงษ์  กรินรักษ์
 
1. นางสาวจิตอารีย์   สุขงาม
2. นายคีตวัฒน์   ภู่ขาว
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นาย ไรวินทร์   โชตินิคม
2. นายปุณยวีร์   วิวรรธนชัยกุล
 
1. นางสาวศริญญา  นาคจันทร์
2. นายวีร์สานต์  มีมูซอ
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายวัชรพงศ์  มูลเมือง
2. เด็กชายเด็กชายไพรสณฑ์  มูลเมือง
3. เด็กชายเริงฤทธิ์  สอนเวช
 
1. นายอารักษ์  ทันใจชน
2. นายภัทรธร   นาคะโยคี
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายณัฐวัตร   เหลืองประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนนทชพร   ชูผล
3. เด็กชายเทพสิทธิ์   เหลืองศิริธัญญะ
 
1. นางสาววรวรรณ  แซ่ซิ้ม
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายธนาธร  นามประสิทธิ์
2. นายนพพร  บุษบาวไล
3. นายโชควัฒนา  ลิมป์จรรยาวงศ์
 
1. นางสาวจิรัฐติ  กิจสมุทร์
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายชินพัฒน์  รัตนภิรมย์
2. นายลัทธิเดช  ศรีหมื่น
3. นายสกนธ์  ฮะมงคล
 
1. นายนันทวัฒน์  ทรัพย์เจริญ
2. นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ
 
182 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กหญิงชนนันท์  วัฒนชานนท์
2. เด็กหญิงปวริศา  พลกิจสราญ
3. เด็กหญิงเพชรลดา  วิสุทธารมณ์
 
1. นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ์
2. นางสาวภัชนิภา  พูนดังหวัง
 
183 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายธนกฤต  โตชัย
2. นายธนเดช  บุญสารัตน์
3. นายสุทธวีร์  โรจนศิริวณิชย์
 
1. นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ์
2. นางสาวจีนภา  บุบผา
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงปิ่นไพร  สมัครสมาน
2. เด็กหญิงรังสิมา  พุ่มพะตุน
3. เด็กหญิงอัญชิสา  สุขขีชล
 
1. นางสาวปราณี  วางหา
2. นางวันเพ็ญ  เจริญผล
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กชายกำพล  พงศ์ปิยะธาดา
2. นายภากร  ผลสินธ์
3. เด็กชายศุภกิจ  สุขเจริญ
 
1. นายศรรธรรศ  กุลวงค์
2. นางสาวกนกวรรณ  งามสนิท
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นายชญานนท์   ศรีนาค
2. นางสาวชนัตกมล   โอทอ
3. นายเฉลิมชัย   นวลงาม
 
1. นางสาวศรวณีย์  มณีศรี
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายกิตติพงษ์  เพียรชนะ
2. นายธนัท  ทองประเสริฐ
3. นายยุทธ์  ธรรมวิทย์
 
1. นายเชาวนิชย์  มณีพันธุ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงฉนิภรณ์  นกเอี้ยงไทย
2. เด็กชายภานุภัทร  อสัตถวาสี
3. เด็กหญิงอติกานต์  ภูวงศ์
 
1. นางสาวลักษณา  อังกาบสี
2. นางสาวณัฐพร  อ้วนล่ำ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงนราภัทร  เมืองสว่าง
2. เด็กชายพฤกศพล  ปานแก้ว
3. เด็กหญิงพฤกษา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายศรรธรรศ  กุลวงค์
2. นางสาววรัญญา  อังศุธรารักษ์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวฐิตาภา  เศรษฐี
2. นางสาวสุพิชญา  ตระการไทย
3. นางสาวอมรรัตน์  จักรไชย
 
1. นางสาวลักษณา  อังกาบสี
2. นางสาวณัฐพร  อ้วนล่ำ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  อ่วมเสริมสิน
2. นางสาวต้นหอม  บัวตูม
3. เด็กหญิงธีรารัตน์  สบายดี
4. นายปริญญา  เตี้ยบัวแก้ว
5. นางสาวมนพร  เชียรรัมย์
6. นางสาวเจนจิรา  สุดสีทา
 
1. นางสาวจรวยพร  ทัศนียสกุลชัย
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  จันทะสีใส
2. เด็กหญิงพิมพ์อร  บุญรักษา
3. เด็กชายรณกฤต  ชาวสวน
4. เด็กหญิงวนิดา  ศิลาคม
5. เด็กหญิงศิวพร  แตงอ่อน
6. เด็กหญิงเบญญาภา  ทิพย์บำรุง
 
1. นางสาวสุรียาภรณ์  ดวงดี
2. นางสาวสิริพร  สายแวว
3. นางพัชรียา  บัวเทศ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวกัญญารัตน์  มาลัยงาม
2. นางสาวจันทร์จิรา  วรดิเรก
3. นายธนภูมิ  สอาดเอี่ยม
4. นางสาวน้ำเพชร  สร้อยชมพู
5. นางสาวปิยะธิดา  ตันชวน
6. นางสาวศิริพร  สรรพอาษา
 
1. นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์
2. นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย์
3. นายโสภณ  เติมโชคทรัพย์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวกัลยาณี  สุขจิตต์กลม
2. นายชาคริต  แสงบุตร
3. นางสาวทิพวัลย์  จวบฤกษ์เย็น
4. นางสาวฟ้าใส  ไกรดีงาม
5. นางสาววาริยา  พันธ์พงษ์
6. นางสาวอภิญญา  จอมมาลัย
 
1. นางสาวราตรี  มหาศิริ
2. นายเกื้อกูล  ศรีชัยแสง
3. นางสาวรัชนก  พรหมมิตร
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  คำโต
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรารักษ์
3. เด็กหญิงกัลยา  นะคะจัด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  กรวยสุวรรณ
2. นายปรัชญา  อาภาวัฒาสกุล
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงกรกมล  บุตรวงษ์
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  จอจันทร์
3. เด็กหญิงเรเรน  เวลารักษ์
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์โม้
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวจิราพร  เจริญดี
2. นายบารมี  ระษาวงษ์
3. นางสาวปวีณ์ธิดา  ไทยนุกูล
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางสาวสาคร  ภูมิธิ
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวทิพวัลย์  ศรีเมือง
2. นางสาวเกศแก้ว  อินทะชัย
3. นางสาวโซน่า  ชาร์บา
 
1. นางสมจิต  เมฆาสุวรรณรัตน์
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงณธฤดี  แซ่เฮ้ง
2. เด็กหญิงศุภกานต์  รักขประเสริฐ
3. เด็กหญิงเกศิณี  ปานน้ำผึ้ง
 
1. นางวิมล  ยะก๊บ
2. นางสาวกิตติวรรณ  เข็มวงศ์ทอง
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐานิตา  เฉยฉิว
2. เด็กชายพุฒิ  พิณโกศล
3. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  พันธุ์เสงี่ยม
 
1. นางอินตอง  ถวิลการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา  ชนะคำ
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. นายมณฑวรรษ  สิทธนู
2. นายสราวุธ  ลือวิชนะ
3. นายสุทัศน์  เทศราช
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ช่วงโชติ
2. นางสาวไพลิน  ภิญโย
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. นายณัธพล  ไชยเอม
2. นางสาวธัญญารัตน์  แย้มศรี
3. นางสาวมณทิชา  แก้วรักษา
 
1. นางสาวสรชา  โกเสยะโยธิน
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีมาก
2. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญปก
3. เด็กหญิงไพลิน  ศรีบูรณะ
 
1. นางสาววนฤดี  แสงอันประเสริฐ
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงกัญฐมณี  รัตนกัญญานันท์
2. เด็กหญิงญารินตรา  พิบูลย์
3. เด็กหญิงพัชรี  สายรัตนทองคำ
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางสาวกนกวรรณ  งามสนิท
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แสนน้อย
2. นางสาวนัสริน  เจ๊ะมูฮำหมัด
3. นางสาวนินาท  ศรีจักรวาลวุฒิ
 
1. นางสาวสุนันทา  เชื้อฉ่ำหลวง
2. นางลัคนา  อัญมณีรัตน์
 
206 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวธัญจิรา  อินธิรส
2. นางสาวฤทัยชนกน์  โพธิ์เอี่ยม
3. นายอุกฤษฏ์  ทองอุบล
 
1. นางสาวณฐนน  รัตนศุภสิน
2. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
 
207 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  อ้นสืบสาย
2. เด็กหญิงรพีพร  ปรากฎชื่อ
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  วชิมาเภท
 
1. นางสาวมยุรี  มิ่งมงคล
2. นายศุภกิจ  หนองหัวลิง
 
208 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. เด็กชายปุณณภพ  สีเหลือง
2. เด็กชายภัทรกิจ  ท้วมดี
3. เด็กชายภาสวุฒิ  บวรภักดีมงคล
 
1. นางประทุม  ปานชื่น
2. นางรัตตนพรณ์  อนุรักษ์
 
209 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวปุญญานิช  เจตจิรประภา
2. นางสาวสุภาวดี  วงสุโท
3. นางสาวเกษราภรณ์  ปั่นเส
 
1. นางสาวมยุรี  มิ่งมงคล
2. นายศุภกิจ  หนองหัวลิง
 
210 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายณัฐฐิกร  ทองรอด
2. นางสาวปารีรัฐ  คิดรักเมือง
3. นางสาวอมิตรา  พิมพา
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางสาวยุวดี  ทองเพียรพงษ์
 
211 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงธณิชา  รอดมณี
2. เด็กหญิงภาวิดา  เวฬุวะณารักษ์
3. เด็กหญิงสุวิภา  เหล่าเพียร
 
1. นางสาววนฤดี  แสงอันประเสริฐ
 
212 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ชิณภา
2. เด็กหญิงภัคจิรา  สมเพชร
3. เด็กหญิงสิริยากร  นุ่มเรื่อง
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางสาวอินทีวร  ชัยกูล
 
213 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวชัญญานุช  วงศ์แตง
2. นางสาวสิริรัตน์  ม่วงโต
3. นายสุวัฒน์  เพ็ญจันทร์
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นายศรรธรรศ  กุลวงค์
 
214 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวนภัสร  พรพิมล
2. นางสาววรัญญา  อิ่มกรุง
3. นางสาวเจษราภรณ์  แดนดงยิ่ง
 
1. นางสาวสุนันทา  เชื้อฉ่ำหลวง
2. นางสาวรสกรณ์  ศศิธนานุรักษ์
 
215 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  สยุมพร
2. เด็กหญิงรัตนวลี  วะศรี
3. เด็กหญิงวาสนา  ปวงวงศ์
 
1. นางสาวพรรณี  คล้ายสมบัติ
 
216 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นายณัฐวัฒน์  โฉมสุข
2. นายณัฐวุฒิ  โฉมสุข
3. นางสาววิภา  เพ็ญอินทร์
 
1. นางกมลมาศ  มีสุข
2. นางพรรณี  ศรีสยามไพศาล
 
217 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1. นางสาวธนัญญา  รัตนสภาพรกุล
2. นางสาวมาณีรัตน์  จันเทพา
3. นางสาวอภิสมัย  นวประภากล
 
1. นางประไพ  เกิดสาย
2. นายณัฐวุฒ  เกตุอุ๊ด
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  พลายละหาร
2. เด็กหญิงสริดา  นาคาโมริ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองเครือมา
 
1. นางพิศมัย  ติ๊บแก้ว
2. นางสาวอาธีวรรณ  อันเวช
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายชัชวาลย์  จันทร์ปาน
2. เด็กชายชัยยุทธ  ศรีอ่ำดี
3. เด็กชายวัฒนา  มูลทรัพย์
 
1. นายรณชิต  ฤทธิ์สำเร็จ
2. นางสาวสุชาดา  โสภูงา
 
220 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายพชรพล  นะอำนาจ
2. นายภานุรุจน์  บุญจรัส
3. นายอนวัช  ทวีทรัพย์วัฒนา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  วงศ์คำจันทร์
2. นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ลิ้มจำรูญ
 
1. นางสาววิชุดา  หมื่นรักษา
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายพิษณุ  จำปาทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายวายุ  ประดับญาติ
 
1. นายคำรณ  ติ๊บแก้ว
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายสุพัชรไชย  ชัยวงค์
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายปัญญา  เทพพิทักษ์
 
1. นายวิฤทธิ์พล  กาญจนอนันนต์
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงเสาวคนธ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายชวนากร  เอี่ยวแซ
 
1. นางปอแก้ว  ครุฑนาค
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงศิริกัญญ์  ผลวาณิชย์
 
1. นางสาวจิรภา  สุวัณนะสิริ
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายนันทพงษ์  ธนโสภาพิพัฒน์
 
1. นางสาวรัฐณีรนุช  นามแก้ว
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายชรินทร์  น้อยหิรัญ
 
1. นางสาวปัทมา  เวียงวุธ
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณิชา  จอกแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ฟักเพ็ชร
 
1. นางสุวรรณี  แย้มศิริ
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายพงศธร  ตลับแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายพงษ์ศิริพงษ์  ศักดิ์ชาติ
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์ศรี
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายชนกานต์  อู่แก้ว
 
1. นายกษิธนัช  ด่านสมัคร
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายฟูมิคาสึ  โตโยดะ
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  ศรีงาม
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาววาสิตา  แหยมเปี่ยม
 
1. นายศตวรรษ  กล่อมวิเศษ
 
238 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. นายชิษณุพงศ์  ศรีสุข
 
1. นางสาวอัญชิสา  ตะโกอินทร์
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นายกิตติกรณ์  สุขดาษ
2. นายอภิรัฐ  ไม้โพธิ์
 
1. นางสาวภาวดี  เยี่ยมสถิตย์
2. นางสาวปิยะนันท์  เหมือนเหลา
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชญานนท์  เสน่ห์ราศรี
2. นายญาณวุฒิ  มณีอินทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
2. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายบุญบุล  สุขจิตต์
2. เด็กหญิงฟ้าลัคนา  วิริยะอรรถพร
 
1. นางสาวอนุสรา  หาพิพัฒน์
2. นางสาวอนันตญา  ต่ายหลี
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายปัณณพัฒน์  พัทธนันท์กูล
2. นายรวิทย์  เอกฤทธิ์ภักดี
 
1. นายเทียนชัย  ไชยโชค
2. นางวรัญญา  ยอดดำเนิน
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายพิชิตพล  จันทร์ปาน
2. เด็กชายวัฒนา  มูลทรัพย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
2. นางสาววรัญนิตย์  จอมกลาง