หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสรรพวัต อู่ตะเภาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายศุภดล อุ่นวงษ์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นายวิชญ์พล นิธิประภาวัฒน์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายเริงณรงค์ กงแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นายกฤษฎ์ นิรุตติศาสตร์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
6. นายประทิน บุญงามโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นางสาวปิยพร วิเศษนครโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
8. นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสรรพวัต อู่ตะเภาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายศุภดล อุ่นวงษ์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นายวิชญ์พล นิธิประภาวัฒน์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายเริงณรงค์ กงแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นายกฤษฎ์ นิรุตติศาสตร์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
6. นายประทิน บุญงามโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นางสาวปิยพร วิเศษนครโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
8. นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยาโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
2. นายสกนธ์ รัฐนันทมงคลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางพจนารถ วิเชียรเทียบโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ นาคสมบูรณ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศิรวิชช์ พุดพรมโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
6. นางกาญจนา จันทรโชติโรงเรียนสามมุกคริสเตียนกรรมการ
7. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยาโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
2. นายสกนธ์ รัฐนันทมงคลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางพจนารถ วิเชียรเทียบโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ นาคสมบูรณ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศิรวิชช์ พุดพรมโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
6. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
7. นางกาญจนา จันทรโชติโรงเรียนสามมุกคริสเตียนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ น้อมนำชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
2. นางสาวลักษณา วัฒนาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวภัทรีญา แก้วพรมโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางปิยรัตน์ สีชังโรงเรียนเมรี่อิมมาคูเลตคอนแวนต์กรรมการ
5. นางสาวพรชนก สรวมนามโรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
6. นายพุทธิภาคย์ รักซ้อนโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวฐณิฏา หนองใหญ่โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
8. นางสาวศิรินทรา อิธิยาภรณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนันทพร คำม่วงโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
2. นายสุทธิรัตน์ ประชุมโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางสาววันทนี เอื้อรักษ์โอฬารโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวแสงอาภา ดิษสวรรค์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกราช บุญหว่านโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
6. นางสาวอำไพ พ้นภัยพาลโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
7. นางเพ็ญศรี สมบูรณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
8. นางกรรณิการ์ หงษ์เจ็ดโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญ (พนัสพิทยาคาร)กรรมการ
2. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นายทูล อนุสนธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญ (พนัสพิทยาคาร)กรรมการ
2. นายทูล อนุสนธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญ (พนัสพิทยาคาร)กรรมการ
2. นายทูล อนุสนธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญ (พนัสพิทยาคาร)กรรมการ
2. นายทูล อนุสนธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญ (พนัสพิทยาคาร)กรรมการ
2. นายทูล อนุสนธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนุกูล ศรสุดใจข้าราชการบำนาญ (พนัสพิทยาคาร)กรรมการ
2. นายทูล อนุสนธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ศรสุดใจข้าราชการบำนาญ (พนัสพิทยาคาร)กรรมการ
2. นายทูล อนุสนธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายนุกูล ศรสุดใจข้าราชการบำนาญ (พนัสพิทยาคาร)กรรมการ
2. นายทูล อนุสนธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ศรสุดใจข้าราชการบำนาญ (พนัสพิทยาคาร)กรรมการ
2. นายทูล อนุสนธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ศรสุดใจข้าราชการบำนาญ (พนัสพิทยาคาร)กรรมการ
2. นายทูล อนุสนธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายนุกูล ศรสุดใจข้าราชการบำนาญ (พนัสพิทยาคาร)กรรมการ
2. นายทูล อนุสนธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ศรสุดใจข้าราชการบำนาญ (พนัสพิทยาคาร)กรรมการ
2. นายทูล อนุสนธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายนุกูล ศรสุดใจข้าราชการบำนาญ (พนัสพิทยาคาร)กรรมการ
2. นายทูล อนุสนธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางธัญชนก ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษากรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประธานกรรมการ
3. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนชลบุรี สุขบทกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายมงคล คชวัฒน์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นางวาสนา วิสาโรจน์โรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
3. นางสาวรณาทิต สุดประเสริฐโรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
4. นางจิตเกษม ชื่นชมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
5. นายวีระยุทธ์ หนูคงโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นางวาสนา วิสาโรจน์โรงเรียนบ้านสวน "จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
3. นางสาวรณาทิต สุดประเสริฐโรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
4. นางจิตเกษม ชื่นชมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
5. นายวีระยุทธ์ หนูคงโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
2. นางอุษณีย์ รุ่งมโนโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางสาวอังคณา ค้าสุวรรณโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาวพรรณนิกา กางถันโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางจิตเกษม ชื่นชมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
2. นางอุษณีย์ รุ่งมโนโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางสาวอังคณา ค้าสุวรรณโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาวพรรณนิกา กางถันโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางจิตเกษม ชื่นชมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอุษณีย์ รุ่งมโนโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
2. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร แก้วกมลโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาววรัญญา จันทร์มีโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา คุ่ยคร้ามโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอุษณีย์ รุ่งมโนโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
2. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร แก้วกมลโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาววรัญญา จันทร์มีโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา คุ่ยคร้ามโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ถนอมวงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
2. นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางชญานิศา แก้วคำเจริญโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายณธกร นันทวงศ์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธพันธ์ กาญจนวิลัยโรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ถนอมวงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
2. นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางชญานิศา แก้วคำเจริญโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายณธกร นันทะวงศ์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธพันธ์ กาญจนวิลัยโรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายชาตรี ถนอมวงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
2. นายจิรพันธ์ สง่าวิทยากุลโรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
3. นายยุทธพันธ์ กาญจนวิลัยโรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายนทีธร จุกเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นายวีระยุทธ์ หนูคงโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายนทีธร จุกเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นายวีระยุทธ์ หนูคงโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา เรืองไพศาลผู้ตรวจการลูกเสือประธานกรรมการ
2. นายบุญลิ้ม มะปรางหวานโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
3. นายประทีป ไป๋สกุลโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวนลินญา บุญเต็มโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
5. นางณัฐพิมล ธนาณัฐพงศ์โรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
6. นายอรุณ รันอารีย์โรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
7. นางคำนึง เทพกรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
8. นายวิทยา ชั้นประเสริฐผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
9. นายอาคม วิทยเขตปภาโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ส่องสว่างโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สิริหาญนธีโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นายอรุณศักดิ์ อาลิแอโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์กรรมการ
4. นายพงศ์ศิริ ปิตะธาราโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางงามฉวี พูนมั่นโรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
6. นางสาวมัสยา โพธิ์พันธ์โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
7. นางวนิดา กำมเลศโรงเรียนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ ส่องสว่างโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสมทรง แก้วมณีโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ นันศรีเกตุโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยากรรมการ
4. นางสาวเปรมณัฐชา ชัยสุทธิโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญา พรรณาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นางสาวชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์กรรมการ
7. นางวนิดา กำมเลศโรงเรียนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววลัยพร วงศ์กองแก้วโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษ์ณภา แก้วคำแจ้งโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายวิษณุ พรจริยธรรมโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพวงผกา หาญโงนโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกกาญจน์ แสงทองโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร เปรมกมลโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
3. นางอุบล รัตนศรีสอางค์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวจันทร์อัมพร เชื่อมทองโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
5. นายณัลทวัฒน์ พิมพ์สกุลโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกกาญจน์ แสงทองโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร เปรมกมลโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
3. นางอุบล รัตนศรีสอางค์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวจันทร์อัมพร เชื่อมทองโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
5. นายณัลทวัฒน์ พิมพ์สกุลโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุลโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช แสงจันทร์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวจิตติมา คุ้มแว่นโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุลโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช แสงจันทร์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวจิตติมา คุ้มแว่นโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมไพ บุญมีโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวสิวินีย์ พรหมบุตรโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
4. นางกรองทอง บุญพร้อมโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภา เชื่อมทองโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา นาประสิทธิ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายพงศธร คำใสหลอดโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
4. นายณัฐชนน ขาวสอาดโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนฤดล พนมคำโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวธมลวรรณ นาวาเจริญโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
3. นายอัษฎาพร พุทธภูมิโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวภัณฑิรา ชนะศุภประภาโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีคุณากร มะหัดโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายนฤดล พนมคำโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวธมลวรรณ นาวาเจริญโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
3. นายอัษฎาพร พุทธภูมิโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวภัณฑิรา ชนะศุภประภาโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีคุณากร มะหัดโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวอุษา รุ่งมโนโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มณีขัติย์โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์กรรมการ
3. นางสายใจ ยะหัตตะโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางบัวทอง นันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ วิสัยพรหมโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์กรรมการ
4. นางสาวปัญชลี ธีรสถิตย์ธรรมโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ดอนแรมโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางญาณกร คชินทรโรจน์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐ กาญจนศิริโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายอำนวย พุทธภูมิโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางผาณิตดา ภานุพินทุโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร ดอนแรมโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐ กาญจนศิริโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายอำนวย พุทธภูมิโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางผาณิตดา ภานุพินทุโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
5. นางญาณกร คชินทรโรจน์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยนาท วีระโหโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ หัสดงโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
3. นายปิติภัทร วัดแก้วโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
4. นายชาตรี ดีมีศรีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นายพงศ์ภรณ์ พชรมงคลสกลโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายเชาวเลิศ พลรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร อินจันทร์โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนถาวรโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
5. นางยุภาพร เปรมกมลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นางสาวธมลวรรณ นาวาเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
2. นายวิเชียร ดอนแรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นายเชาวเลิศ พลรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นายพงศธร คำใสหลอดโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนถาวรโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
6. นางอรจิรา ยอดคำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางกนกพร อินจันทร์โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนถาวรโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
3. นายวรวุฒิ เพตาเสนโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยากรรมการ
4. นายพินิต สังสีมาโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
5. นายสุทธิศักดิ์ เคลือบเนินสูงโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางกนกพร อินจันทร์โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนถาวรโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
3. นายวรวุฒิ เพตาเสนโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยากรรมการ
4. นายพินิต สังสีมาโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
5. นายสุทธิศักดิ์ เคลือบเนินสูงโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญศรี ศรีโยธีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางอัชณา พันธุ์เสือโรงเรียนชลบุรีกรรมการ
3. นายวิชัย ทองบัณฑิตโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญศรี ศรีโยธีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางอัชณา พันธุ์เสือโรงเรียนชลบุรีกรรมการ
3. นายวิชัย ทองบัณฑิตโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางจเร โกมลสุตโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ทับทองโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางวัลภา เจียมจุ้ยโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางจเร โกมลสุตโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ทับทองโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางวัลภา เจียมจุ้ยโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นายชญารัฐ วิลัยรัตน์โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์กรรมการ
3. นายสัญชัย โพธิ์อิ่มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางวิจิตรา รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายชญารัฐ วิลัยรัตน์โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์กรรมการ
3. นายสัญชัย โพธิ์อิ่มโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ อินศิริโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดื์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เอ็นดูราษฎร์โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
3. นายเทียมศักดิ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ อินศิริโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดื์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เอ็นดูราษฎร์โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
3. นายเทียมศักดิ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ฮาตระวังโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิวพร แย้มแตงอ่อนโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดื์กรรมการ
3. นายวิชาญ จินดาพงษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ วิวัฒน์ศิริกุลโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ฮาตระวังโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิวพร แย้มแตงอ่อนโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดื์กรรมการ
3. นายวิชาญ จินดาพงษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ วิวัฒน์ศิริกุลโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสมทรง รองามโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางพรจันทร์ ภูทองวิจิตรโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
3. นางสุนทรี บุญเรืองโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสมทรง รองามโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางพรจันทร์ ภูทองวิจิตรโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
3. นางสุนทรี บุญเรืองโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนุกูล ไชยพงษ์โรงเรียนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา กันทะวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ ปิ่นยะกูลโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนุกูล ไชยพงษ์โรงเรียนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา กันทะวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ ปิ่นยะกูลโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวเกตุแก้ว พันธนะวาทินโรงเรียนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา กิจจาณรงศ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางนิภา คำถวายโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางจิระนันท์ ทองขาวโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวเกตุแก้ว พันธนะวาทินโรงเรียนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา กิจจาณรงศ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางนิภา คำถวายโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางจิระนันท์ ทองขาวโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปรัชญ์ฐมา บัวแก้วโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์ พันธ์ศิริโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
3. นางอติพร คงใหญ๋โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางปรัชญ์ฐมา บัวแก้วโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์ พันธ์ศิริโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
3. นางอติพร คงใหญ๋โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอรุณศักดิ์ อาลิแอโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ ส่องสว่างโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศ์ศิริ ปิตะธาราโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางวนิดา กำมเลศโรงเรียนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญ (พนัสพิทยาคาร)กรรมการ
2. นายทูล อนุสนธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางวาสนา สนองผลโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทธนิดา แสนยามูลโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
3. นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิตโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาววาสนา สนองผลโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทธนิดา แสนยามูลโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
3. นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิตโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางวาสนา สนองผลโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทธนิดา แสนยามูลโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
3. นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิตโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]