หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 27 63 42
2 003 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 44 102 68
3 004 โรงเรียนชลกันยานุกูล 50 124 78
4 005 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 31 82 36
5 006 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 19 73 30
6 007 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 50 108 61
7 008 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 61 182 107
8 009 โรงเรียนบ้านบึง“มนูญวิทยาคาร” 34 104 49
9 010 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 42 93 59
10 011 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 16 35 16
11 012 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 13 32 19
12 013 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 7 12 10
13 017 โรงเรียนวุฒิวิทยา 19 38 30
14 018 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 13 27 19
15 019 โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา 12 20 16
16 020 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 18 31 21
17 021 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 35 50 42
18 022 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 10 22 15
19 023 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 22 37 24
20 024 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 18 74 28
21 025 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 21 60 31
22 015 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 39 83 54
23 001 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 19 34 19
24 016 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 9 9 9
25 014 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 4 11 6
รวม 633 1506 889
2395

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]