หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาววรนุช แสงจันทร์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (สหวิทยาเขตชลบุรี 1)    
2 นางสาวสิวินีย์ พรหมบุตร กรรมการ ผู้จัดการระบบคะแนนโรงเรียนแสนสุข    
3 นางสาวสุนทรี ผาตินาวิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
4 นางสาวจันทร์อัมพร เชื่อมทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
5 นางสาววาชรัตน์ สอนเครือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
6 ดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
7 นางอติพร คงใหญ่ โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
8 นางจิระนันท์ ทองขาว โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
9 นางพรทิพย์ วิวัฒน์ศิริกุล โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
10 นางบุษบา มานิตย์ โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
11 นางกรองทอง บุญพร้อม โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
12 นางวาสนา สนองผล โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
13 นางญาณกร คชินทรโรจน์ โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
14 นางบัวทอง นันทะจันทร์ โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
15 นายสัญชัย โพธิ์อิ่ม โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
16 นายวิชัย ทองบัณฑิต โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
17 ว่าที่ร้อยตรีคุณากร มะหัด โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
18 นายพงศ์ภรณ์ พชรมงคลสกล โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
19 นายณัลทวัฒน์ พิมพ์สกุล โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
20 นางสาวจิตติมา คุ้มแว่น โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
21 นางสาวปัญชลี ธีรสถิตย์ธรรม โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
22 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพวงผกา หาญโงน โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
23 นางสาวปนัทธา เปี่ยมสกุล โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
24 นายเทียมศักดิ์ ทองสุข โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
25 นายณัฐชนน ขาวสอาด โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
26 นางสาวอัญชัน แซ่เตียว โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน    
27 นายสำเริง หมอนวัน โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการอำนวยการ    
28 นายสุเรนทร์ ภูทองวิจิตร โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการอำนวยการ    
29 นางวนิดา สัมพันธ์พร โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการอำนวยการ    
30 ดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการอำนวยการ    
31 นางอติพร คงใหญ่ โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการอำนวยการ    
32 นายณัฐชนน ขาวสอาด โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการอำนวยการ    
33 นางวนิดา สัมพันธ์พร โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่    
34 นางอติพร คงใหญ่ โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่    
35 นายเทียมศักดิ์ ทองสุข โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่    
36 นายสัญชัย โพธิ์อิ่ม โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่    
37 นายณัฐชนน ขาวสอาด โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่    
38 นายณัลทวัฒน์ พิมพ์สกุล โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่    
39 นายมนัสชัย สมชาติ โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่    
40 นายวิชัย ทองบัณฑิต โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่    
41 นางบุษบา มานิตย์ โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
42 นางสาวปนัทธา เปี่ยมสกุล โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
43 นางสาวจันทร์จิรา ศิริพรหม โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
44 นางสุกัญญา รัตนสุทธวีร์ โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
45 ดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร    
46 นางอติพร คงใหญ่ โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร    
47 นายณัฐชนน ขาวสอาด โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร    
48 นางสาวจิตติมา คุ้มแว่น โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร    
49 นายกสานติ์ มั่นจิตร โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร    
50 นางญาณกร คชินทรโรจน์ โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร    
51 นางวาสนา สนองผล โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร    
52 นายสัญชัย โพธิ์อิ่ม โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรและบันทึกภาพ    
53 นายประดิษฐ์ หอมหวาน โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรและบันทึกภาพ    
54 นายณัลทวัฒน์ พิมพ์สกุล โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรและบันทึกภาพ    
55 นางสาวจันทิมา แพนไธสง โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรและบันทึกภาพ    
56 นางสาวธัญพิชชา กันธพงศ์ โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรและบันทึกภาพ    
57 นายพงศ์ภรณ์ พชรมงคลสกล โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรและบันทึกภาพ    
58 นายณัฐชนน ขาวสอาด โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและดำเนินงาน    
59 นางสาวปัญชลี ธีรสถิตย์ธรรม โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและดำเนินงาน    
60 นางกรองทอง บุญพร้อม โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและดำเนินงาน    
61 นางวาสนา สนองผล โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ผู้จัดการระบบโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"    
62 นายพงศ์ภรณ์ พชรมงคลสกล โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ผู้จัดการระบบโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"    

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]