สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายครรชิต  สมโชค
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิริประการกรณ์
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอรภัฏ  แซ่ชื้อ
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายชนสิษฎ์  ตรีกิตติคุณ
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงชื่นกมล  โกศลศักดาสกุล
2. เด็กหญิงแพรพลอย  ภิบาลจอมมี
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายอภิวัตร  กางนอก
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 72.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงกชกร  จำรัส
2. เด็กชายครรชิต  สมโชค
3. เด็กชายชัชชน  โชติภูริพงศ์
4. เด็กชายถนอม  แซ่จื้อ
5. เด็กชายเจษฎา  ใหม่เจริญ
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงเกวริน  หอมรื่น
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงมลธนา  เด็คแค่ร์
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายครรชิต  สมโชค
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงศศิประภา  บุญมา
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ธัญสิริภัทร
2. เด็กหญิงรวิสรา  เลิศฤทธิ์วิริยะกุล
3. เด็กหญิงสุธิษา  รวมชัยภูมิ
 
1. นายรุ่งโรจน์  นันศรีเกตุ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายศิวัช  ยอดสำอาง
2. เด็กชายสหรัฐ  ทองถนอม
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กชายพิสิษฐ์  นพนาคร
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ลายประดิษฐ์
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายฐนทัศน์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐพงศ์   วงศ์ตะวัน
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายกาศิก  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แซ่พ่าน
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศิดิธัช  สาอนันต์
2. เด็กชายอชิตพล  เลิศฤทธิ์วิริยะกุล
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายศิดิธัช  สาอนันต์
2. เด็กชายอชิตพล  เลิศฤทธิ์วิริยะกุล
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เขียวรอด
2. เด็กชายนพชัย  ภัยนิราศ
3. เด็กหญิงนมิดา  ศรสลิด
 
1. นางสาวสุพัตร  ตาเขียว