สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมปอง  ป้อมเรือง
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุส  เชษฐชีวี
2. เด็กชายณัฐพล  สมบูรณ์สินธ์
 
1. นายทศพร  นิสสัยสุข
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรนัชชา  รอดตัวดี
2. เด็กหญิงพลอยณิศา  สีหาจันทร์
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ขันเจริญ
 
1. นางโสพิศ  ศศิธร