สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริญญา  สีมา
 
1. นางสาวพนิดา  พิทตระพันธ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงปานรวี  พันแพง
2. เด็กชายอดิศร  นิ่มเจริญ
 
1. นางสาวจิรายุ  คุณสืบพงษ์พันธ์
2. นางสาวจิรัสยา  คุณสืบพงษ์พันธ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  นิยม
2. เด็กหญิงพีรดา  สมในใจ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  พลเยี่ยม
2. นางสาวจิรายุ  คุณสืบพงษ์พันธ์