สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสนอิ่ม
2. เด็กชายอัครินทร์  จันมา
 
1. นายณรงค์เดช  บุญสาง
2. นางดวงฤดี  ตันประยงค์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกุลวดี  ณ ลำปาง
 
1. นางสาววิภาดา  ฉิมสำอางค์