สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายสกลกฤษณ์  กมลเกษมวงศ์
2. เด็กหญิงอภิสมา  คนชม
 
1. นางสาววิลาวัลย์  เกษบรรจง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวศิริวรินทร์  สีสังข์
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พูลภาพ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  วุฒิรัตน์
 
1. นายชัยนาท  วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สวัสดี
2. เด็กหญิงรวีกานต์  นิธิโรจน์ชลิตา
 
1. นายธราพร  ชลนำสุวรรณ
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวธีราพร  คัมภิรานนท์
2. นางสาวปัทมวรรณ  คุณพระรักษา
 
1. นายธราพร  ชลนำสุวรรณ
2. นายณัฐวุฒิ  มณีขัติย์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวพรไพลิน  กล่อมจันทร์
2. นางสาวศกลวรรณ  จุลละมณฑล
 
1. นายธราพร  ชลนำสุวรรณ
2. นายณัฐวุฒิ  มณีขัติย์
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรบดี  สุวรรณรัตน์
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์