สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวุฒิวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยิ่งอภิเดช  ผสมทรัพย์
 
1. นางสาวชนัญญา  อภัยภักดิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายธิติ   สีลิ้นจี่
 
1. นายนัฐวุฒิ  บำรุงเพชร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงศุภิสรา    เจริญเดชชัยการ
 
1. นางสาวชนัญญา  อภัยภักดิ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พูนมั่น
2. เด็กหญิงลลิตา  สุระแสง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  วาโช
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
2. นางสาวศิรินาฏ  หอมขจร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงชวัลญา   พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายฐิตาพร   สุตธัมโม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวนรีรัตน์  เลิศสุนทรมณี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรพรม
2. เด็กหญิงรุจิรา  ล้อซ้ง
3. เด็กหญิงวิภาดา  แอบเกลื่อน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวนรีรัตน์  เลิศสุนทรมณี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  หงษ์ชัย
2. เด็กหญิงทวีศรี  ช่วงไธสง
3. เด็กหญิงปานชีวัน  บุญอารีย์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวนรีรัตน์  เลิศสุนทรมณี