สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แซ่อึ่ง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คชสิงห์
 
1. นายชัชปกร  มลาศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิมาภรณ์  ธูปชัย
2. เด็กชายพงศกร   แสงทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  พนมเวช
2. นางสาวฐณิฎา  หนองใหญ่
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นายศุภโชค  อดใจ
 
1. นางสาวนริศรา  วิจิตราพันธ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.2 เงิน 5 1. นางสาวณัฐวดี  ค่าเจริญ
 
1. นายวัชรพล  ปะวันนัง
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ตั๊น
2. เด็กชายชัยชาญ  แถลงสัตย์
3. เด็กชายบัลลังก์  รัศมี
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  สิงห์ปฏิญญา
5. เด็กชายสุวิกร  ใช้ภักดี
 
1. นางสาวฐณิฏา  หนองใหญ่
2. นางสาวนุชนก  คำน้อย
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายธัญกร  บุญหนัก
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ทวีเกิด
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายชัยวัฒน์  มงคลศิลป์
2. นายเกริกพงศ์  ตาซื่อ
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วุฒิวิทยาสกุล
2. เด็กหญิงวรรณภา  ทุมเที่ยง
3. เด็กหญิงหญิง  ใหม่
 
1. นางสาวมานิดา  โสมณวัฒน์
2. นายศุภกิจ  ทิศกระโทก