สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์อัปสร  โรจนัย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พัชรศิรศักดิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวภัทรวรัญชน์  อัคราภิชาต
 
1. นายจีรพนธ์  ก้อนแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวตะวันวาด  ยืนหยัดชัย
 
1. นายสงกรานต์  โรจนศิริพงษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนับพัน  ทวีชัยถาวร
 
1. นายสงกรานต์  โรจนศิริพงษ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริพร  กลิ่นพวง
 
1. นายสงกรานต์  โรจนศิริพงษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววริศรา  สิงหสุวิช
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พัชรศิรศักดิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันท์นภัส  เกตุวงศ์วีระชาติ
 
1. นางสุธาทิพย์  ชะเอมกูล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อุดมแสวงทรัพย์
 
1. นางสุธาทิพย์  ชะเอมกูล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยนันต์  สิริสมพร
2. เด็กชายชยากร  สิริสมพร
3. เด็กชายณธรรศชนก์  ธนศุภณัฏฐ์
4. เด็กชายเสฏฐนันท์   ถาวร
 
1. นายสุริยันต์  จันทิพย์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐกัณฑ์  ศักดิ์รัตนอัมพร
2. นายเคซี่ โจเซฟ   วงษ์สกุล
 
1. นางสาวอารีพร  ศรีสุข