สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายธารเทพ  ทองขาว
 
1. นายไพโรจน์  จันทรโชติ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 1. เด็กชายวีรวัฒน์  คงปิติ
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรวิชญ์  เนืองชัยยศ
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงญาณิชา  หมื่อแล
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.6 เงิน 7 1. นางสาวปานชีวา  หลงพิมาย
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.6 เงิน 5 1. เด็กชายนนทกร  ภู่บุญ
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภากร  ฉันทกิจนุกูล
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกรียงไกร
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.4 เงิน 4 1. นางสาวจิราภา  วิญญาณ์
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 8 1. นางสาวเมสยาห์พร  สิงห์โต
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.4 เงิน 7 1. นางสาวศุภตา  ทวีผล
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทศขำ
2. เด็กชายณเอก  ปุณย์ปริชญ์
 
1. นายวรวุฒิ  เพตาเสน
2. นางสาวอรุณทิพย์  พิจารณาครบุรี
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวกรวีร์  ชีวพันธ์
2. นายเจสัน  เวอร์สตายน์
 
1. นายวรวุฒิ  เพตาเสน
2. นายวรวิทย์  โมทนาพร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คำปัน
2. เด็กหญิงญาณิชา  หมื่อแล
3. เด็กหญิงพัชราภา  พลเยี่ยม
 
1. นางบุญญากร  แก่นสาร
2. นางจันทราพร  ก้องกังวาฬโชค
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนภรณ์  ประเสริฐสุข
2. นางสาวลลิตา  จินดาพงษ์
3. นางสาวอาริษา  หับสุภา
 
1. นางบุญญากร  แก่นสาร
2. นางจันทราพร  ก้องกังวาฬโชค