สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  สุวรรณเพชร
 
1. นายกิตติพงศ์  ตันประดิษฐ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  เพ็ชรรัตน
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สกุณาธรรม
3. เด็กหญิงธีริศรา  เหลืองงาม
4. เด็กชายปรเมศวร์   ญาติพินิจ
5. เด็กชายพัฐนนท์  สุขเสถียรวงศ์
6. เด็กหญิงศิรดา  ศิริไพศาลเกียรติ
 
1. นายปาณัสม์  พวงแก้ว
2. นายทศศรัณย์  ภาณุดำรงพัฒน์
3. นายกฤษณะ  เกศวพิทักษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วัชรพลากรกุล
 
1. นายปาณัสม์  พวงแก้ว
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงธนัญญา  สุริยาพรพันธุ์
2. เด็กหญิงสรัลชนา  เสาผล
3. เด็กหญิงแพรวา  แสงอรุณเฉลิมสุข
 
1. นางสาวอริษา  แสงบุดดี
2. นางสาวสุนิศา  บุญประสิทธิ์