สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายยง  เหียบ
2. เด็กชายวรพงษ์  ด้วงสุวรรณ
 
1. นางสาวแววตา  บุญคล้อย
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจักษณา  ปีขาล
2. เด็กหญิงรัญธิดา   บัวจันทร์
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เหล่าพร
 
1. นางพรจันทร์  ภูทองวิจิตร
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  พันธ์ศิริ