สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายณฐเมศร์  หิรัญอารีวงศ์
2. เด็กชายธนทัต  นันทโกศรี
 
1. นายจตุพงษ์  ลี้ประเสริฐ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายภัทรภน  ขยันยิ่ง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเชิดชู
 
1. นางสาวภัทรีญา  แก้วพรม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.4 เงิน 6 1. นายการุณย์  ผาติเสนะ
2. นายจิตตวัฒน์  เชาว์ภาษี
3. นายฉัตรเฉลิม  สงวนทรัพย์
4. นายปองคุณ  ปะสิ่งชอบ
5. นายอธิบดี  อ่อนสะอาด
 
1. นายจักรพงษ์  โพธิ์นิ่มไทย
2. นายณธกร  นันทะวงค์
3. นางเพ็ญศิริ  พวงอินทร์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกกาญจน์  ธาราษักดิ์
2. นางสาวกมลวัลย์  กมลสุวรรณ
3. นางสาวกิตติยา  คูณทอง
4. นางสาวจิราภรณ์  ทองโต
5. นางสาวนริศา  เทียนแก้ว
6. นางสาววันวิสา  ไผ่โสภา
7. นางสาวสิริพร  เหลาแก้ว
8. นางสาวเสาวลักษณ์  สุริยะจันทร์
 
1. นายณธกร  นันทะวงค์