สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายภัทรพล  ธนลิขิต
2. เด็กชายสุภกร  กอกน้อย
 
1. นายเริงณรงค์   กงแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายธนกฤต  สมบูรณ์นาวิน
2. เด็กชายราชย์  มณี
 
1. นางสาวอนัญญา  อินทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐฑริกา  บุญมี
2. นางสาวพิมพ์พลอย  พิมพ์กระโทก
3. นางสาววรารัฏร์  โกมัย
4. นางสาวสหพชร  เชื้อสีดา
5. นางสาวสุกัญญา  ทิวาลัย
 
1. นางสาวประไพพรรณ  ศุกระศร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อาศัยกลาง
2. เด็กชายฤทธิเดช  จ้อยชัย
 
1. นางอุไรวรรณ  น้อมนำชัย
2. นางเพ็ญศรี  สมบูรณ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.25 เงิน 5 1. นายปภาวิน  อ่วมมงคล
2. นางสาวปริณดา  วงศ์ใหญ่
 
1. นางเพ็ญศรี  สมบูรณ์
2. นางอุไรวรรณ  น้อมนำชัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร  จันทรางศุ
 
1. นายวีระชัย  ปราสาทศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนิดา  ชวดโต
 
1. นายวีระชัย  ปราสาทศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบัณฑิตา  รอดเกิด
 
1. นายวีระชัย  ปราสาทศรี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวเขมกร  ฤทธิ์เหมือน
 
1. นายวีระชัย  ปราสาทศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นายชัชพล  บุญยะประยูร
 
1. นายวีระชัย  ปราสาทศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวชวิศา  สอนสกุล
 
1. นายวีระชัย  ปราสาทศรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงนฐกมล  รัตโนภาส
 
1. นายวีระชัย  ปราสาทศรี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายปริตต์  โพธิ์สุภานันท์
 
1. นายวีระชัย  ปราสาทศรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แหวนเพชร
2. เด็กหญิงอธิชา  ทองทุม
 
1. นายวีระชัย  ปราสาทศรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายลภน  เปรมเจริญ
 
1. นายวีระชัย  ปราสาทศรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายศิรวิชญ์  ประสิทธิเวชานนท์
 
1. นายวีระชัย  ปราสาทศรี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภสร  วงศ์ทางประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธนดล  เขียนจุม
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วงษ์พงษ์
2. เด็กชายชัชพล   บุณยะประยูร
3. เด็กชายธนดล  พิทักษ์วารินทร์
4. เด็กหญิงธนภรณ์  เทียนทอง
5. เด็กชายสถาพร  จิรธรรมกูล
6. เด็กชายอวยชัย  พอนเบ้า
 
1. นางสาวเมษาศิล์  เนื่องจำนงค์
2. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวกนต์รพี  ทองโพธิ์
2. นางสาวชวิศา  สอนสกุล
3. นายชูทวีป  นามเมืองปัก
4. นางสาวณัฐชนก  ทับทิมทอง
5. นางสาวณัฐวรา  พลอยสุทธิ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง
2. นางสาวเมษาศิลป์  เนื่องจำนงค์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เกษทอง
 
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรณ์  หอมสนิท
 
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทราพร  จันทกลัด
 
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชพร  ก้อนสันทัด
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์   วงษ์สมบูรณ์
3. เด็กหญิงจิรนันท์   บุญเจริญ
4. เด็กชายฉัตรบดินทร์  เสลาคุณ
5. เด็กชายธนกฤต  ไพฑรูย์
6. เด็กชายปุณณานันท์  อรุณโรจน์
7. เด็กชายพรประสิทธิ์  ชีวโศภิษฐ
8. เด็กหญิงวิชยาวรงค์  นันสบุตร
 
1. นางสาวเมษาศิลป์  เนื่องจำนงค์
2. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
3. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวัทน์  วงษ์เกตุ
2. นายชนินทร์  เมืองทอง
3. นางสาวณัฐนิชา  ละมัยวรรณ
4. นายทศพร  บุญชู
5. เด็กหญิงธาริดา   ยะอนันต์
6. นายพชรดนัย  ภาโนมัย
7. นางสาวพัทธ์พิชญา  พิชญวณิชย์
8. นายศุภวิชญ์  ตาสื่อ
9. นางสาวเกวลี  เหมาทองสุข
10. นายเพชรกำแพง  แสงอ่วม
 
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
2. นางสาวเมษาศิลป์  เนื่องจำนงค์
3. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 11 1. เด็กชายธีรภัทร์  เดือนแจ่ม
2. เด็กชายสุรพรชัย  ธรรมศิริ
3. เด็กชายเบญจเสฎฐ์  ผ่องสวัสดิ์
 
1. นางพัชนินันท์  เชยชิต
2. นายภูวนันท์  ศรีเมือง
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นายคณิน  บุญอนุรักษ์
2. นางสาวคริสติน  วิลกินซัน
3. นางสาวแพรพลอย  สิทธิสิริวัฒนกุล
 
1. นางสาวกัญญา   พรรณา
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรกานต์  สุขโสภา
2. เด็กชายภิรวัฒน์  พุกกะรัตน์
 
1. นางยุภาพร  เปรมกมล
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายวัชริศ  ขุนแสน
2. เด็กชายเอกณัท  ชูภัทรพงศ์
 
1. นางยุภาพร  เปรมกมล
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญานิศ   แสงไชยศรี
2. นางสาวสหพชร  เชื้อสีดา
 
1. นางยุภาพร  เปรมกมล
2. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายชนสรณ์  จึงมาริศกุล
2. เด็กชายธนกฤต  เป็นทุน
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงชนากานต์  ใจภักดี
2. เด็กหญิงเมทิกา  สร่างไธสง
 
1. นางอรจิรา  ยอดคำ
2. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  เขียวจันทร์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  กังวานกิจ
 
1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
2. นางยุภาพร  เปรมกมล
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกาจบัณฑิต  ช่วยศรีนวล
2. เด็กชายศุภกิตติ์  จันทรสิทธิผล
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวนฤมล  สิงหปรีชา
2. นางสาวภัทรวดี  ขำเหม
 
1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
2. นางสาววาชรัตน์  สอนเครือ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวชนิกานต์  บำรุงกิจ
2. นายธนพล  พ่อค้าช้าง
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐนิช  ชุนอนันท์
2. นางสาววลัญช์รัตน์   บูรณะวิเชษฐกุล
 
1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
2. นายวิเชียร  ดอนแรม
 
38 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนาธิป  นิรันดโรภาส
2. นายพนธกร  จันทร์ประเสริฐ
3. นายเศรษฐา  จันทร์อ่อน
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉัตรลดา  หมื่นราษฎร์
2. นายพิสิษฐ์  รุ่งโรจน์ชำนาญกิจ
 
1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
2. นางยุภาพร  เปรมกมล
 
40 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธรรมธัช  เชยทอง
2. เด็กชายปรมินทร์  ทวีรส
3. เด็กชายปัณณธร  ฐาปนกุลศักดิ์
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
 
41 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายตรัย  สวัสดิ์ผล
2. นายพศวีร์  และอรุณ
3. นายภาคภูมิ   โพธินิกร
 
1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
2. นายวิเชียร  ดอนแรม
 
42 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายถิรนัย  ธนัครสมบัติ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ยิ่งศักดิ์มงคล
3. เด็กหญิงภาศจี  ลีละบุตร
 
1. นายบรรพต  ทองอินทร์
2. นายพนา  สาตะรักษ์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกรรณ์วิญา  ภิลัยวัลย์
2. นางสาวจิดาภา  ห่านคำวงษ์
3. นางสาวสุกฤตา  แจ่นประโคน
 
1. นายคมฤขิต  โต๊ะชาลี
2. นางสาวกรรณิกา  กันทะวงศ์