สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปิยะลักษณ์  แก้วสุข
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  กันตจารนิติ
 
1. นายพูนศักดิ์  พิมพา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพัชชา  ม่วงคำพร
2. เด็กหญิงอัญมณี  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาววันทนี  เอื้อรักษ์โอฬาร
2. นายพุทธิภาคย์  รักซ้อน