สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดุษฎี  ศรีทองอ่อน
2. นางสาวธันยพร  เทียมคลี
 
1. นางวรรณวณา  ปัญญาใส