สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวอรทัย  นำพา
 
1. นางจงรัก  ไกรสังข์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  รอดสำอาง
2. เด็กชายกฤชพนธ์  ระฆังทอง
3. เด็กชายจตุรวิทย์  บุญลอย
4. เด็กหญิงจันทิรา  โชตินิธิสุวรรณ
5. เด็กชายชลชาติ  บุญแก้ว
6. เด็กหญิงญาณิศา  ปลื้มจิต
7. เด็กชายฐนิศร์  วงษ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงฐิติมา  น่วมมะสิงห์
9. เด็กชายทศวรรษ  รัตนชลธาร
10. เด็กหญิงพัชรี  สีหาบุตโต
11. เด็กชายภาณุพงษ์  วรดี
12. เด็กหญิงยชนา  ทองหล่อ
13. เด็กหญิงรุจิรา  ลาพาศ
14. เด็กหญิงศศิวรรณ  แสงงาม
15. เด็กชายศิวเรศน์  ไตรอุโฆษ
16. เด็กหญิงสุกัญญา  อานโพธิ์
17. เด็กหญิงอติมา  เกิดผล
18. เด็กหญิงอธิชา  สุทธศิริ
19. เด็กหญิงอธิชา  เอี่ยมรัศมี
20. เด็กชายอนุวัฒน์  ขันแก้ว
21. เด็กหญิงอุรชา  ฐิตะฐาน
 
1. นางสาวชิดชนก  วงษ์ศรีหทัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 71.2 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติ  พรมจิตร
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  ศรีสุธรรม
3. เด็กชายปกรณ์  แนบถนอม
4. เด็กชายปองพล  ชลอยบุญ
5. เด็กชายอภิลาภ  ใจเฉื่อย
6. เด็กชายอาทิตย์   จันทร์เพ็ญ
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 7 1. นางสาวกนิษฐา  ชุ่มบัว
2. นายณัฐชานนท์  ชัยประเศียร
3. นายธนกร  บัวหอม
4. นายธนพล  สุริยานนท์
5. นายภูรนัตถ์  เรืองสันเทียะ
6. นายอานนท์  นิทเซ่
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา  ทรัพย์มาก
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงอุรชา  ฐิตะฐาน
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.6 เงิน 4 1. นางสาวลักขณา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญพิมล  สุขศรี
 
1. นายวิศวะ  พิมพา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงดอกแก้ว  สีสว่าง
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  อ่อนสำโรง
2. นางสาวกุลธิดา  สุทธวงค์
3. นางสาวนริศรา  จันทร์ดำ
4. นางสาวพรประภา  งามสม
5. นางสาวรินลดา  พระคำ
6. นางสาวสร้อยฟ้า  จ่าแก้ว
7. นางสาวอภิชญา  สืบสาย
8. นางสาวอรอุมา  เชตฐราช
9. นางสาวโชติมา  ไชยคำภา
 
1. นางสาวชิดชนก  วงษ์ศรีหทัย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวศิรดา  พิมพ์เขียว
2. นางสาวสุพรรณษา  สมวงษ์
 
1. นางผาณิตดา  ภาณุพินทุ
2. นางสาวจันทร์อัมพร  เชื่อมทอง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายวัชรพงศ์  สังข์ทอง
2. นางสาวสุทธิดา  สร้อยกลิ่น
3. นางสาวสุภัสสรา  ดีบุกคำ
 
1. นางอุษา  บานเย็น