สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง“มนูญวิทยาคาร” สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70.16 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ระบาย
2. เด็กชายสมศักดิ์  ฉิมพาลี
 
1. นายวิชัย  สุมงคล
2. นายเอกราช  บุญหว่าน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.4 เงิน 4 1. นายชินทัต  จินตริน
2. นางสาวพิมนารา  แก้วพิศาสสิทธิ์
 
1. นายวิชัย  สุมงคล
2. นายเอกราช  บุญหว่าน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนัญญา  วัชรประทีป
 
1. นางสาวสุภัคญา  อุมา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวเยาวลักษณ์  คูณสม
 
1. นางสาวฐิติพร  แก้วกมล
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงกังสุดา  ผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงอรวรรณ  คชพันธ์
3. เด็กหญิงอริสิญา  พูลบุตร
 
1. นางสาวนลินี  ทับวิเชียร