สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง“มนูญวิทยาคาร” สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. นายณัฏฐกรณ์  ทองคำ
2. นายเรือง  จลิ่ง
 
1. นายธาดา  ล้อสุนิรันดร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงเสาวคนธ์  แสงทอง
 
1. นางสาวสุภัคญา   อุมา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงญาดา  นครเขตต์
 
1. นางสาวสุภัคญา  อุมา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศลิษา  กุ่มเทียน
2. เด็กหญิงสายสุนี  ลิ้มเจริญ
 
1. นางสาวสุภัคญา  อุมา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีรภัทร  ธรรมดา
2. เด็กชายภิกขุ  ยิ่งเจริญ
3. เด็กชายภิญโญ  พานิชพัฒน์
 
1. นางสาวสุภัคญา  อุมา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายจันทรัช  รัตนอภิโศภน
2. นายปรีชา  เบ็ญจมาศ
3. นางสาวสุพรรษา  ชาญกระโทก
 
1. นางสาวสุภัคญา  อุมา
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายต้นตระการ  พิมพาแสง
2. เด็กชายนฤเบศร์  โสภา
3. เด็กชายปฏิภาน  หาญธงชัย
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ช่วยศรี
5. เด็กหญิงภัทรวดี  ราศรี
6. เด็กหญิงภัทราวรรณ  พ้นความทุกข์
7. เด็กชายวรพจน์  แสงคำ
8. เด็กชายวันชนะ  ใครสุข
9. เด็กหญิงสุปรียา  สัจจะเขตร์
10. เด็กหญิงสุภาวดี  ดวงมณี
 
1. นางสาวฐิติพร  แก้วกมล
2. นายไพรัช  เสาธงใหญ่
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  หลำคำ
2. นายกิตติพงษ์  เกตุจันทร์
3. นางสาวขวัญตา  พาทอง
4. นางสาวจารุวรรณ  สอนรัต
5. นายทศพร  ทุมแก้ว
6. นางสาวนริสรา  ประพันธ์
7. นายภานุเกียรติ  อมฤกษ์
8. นางสาววิลาวัณย์  ขันทอง
9. นายอนุสรณ์  วิเศษ
10. นายอภิสิทธิ์  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวฐิติพร  แก้วกมล
2. นายไพรัช  เสาธงใหญ่
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 7 1. นางสาวกรัณฑา  นาคำ
2. นางสาวปวีณา  เลิศศรี
3. นางสาวอรยา  อุทาธร
 
1. นางสาวนลินี  ทับวิเชียร
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายชนกันต์  สีลาเนือง
2. เด็กชายธนากร  ยางกลาง
 
1. นางสายใจ  ยะหัตตะ
2. นางอุมาพร  ศรีเมือง