รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กชายทิเบต  บรมสุข
2. เด็กชายนุธิพงษ์  จันดา
 
1. นางสาวปนัดดา  เดชพลมาตย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์พันธุ์  สุวรรณโชติ
2. เด็กชายรัก  ณัทณพงศ์
 
1. นายศราวุช  พงษ์มา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงณัชฌา  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุรประเสริฐ
3. เด็กหญิงปภัสสร  บุญยิ่ง
4. เด็กชายภคณัฐฏ์  การุญ
5. เด็กหญิงอภิสรา  พัลวัน
 
1. นายเปรมชัย  ธีรโชติสกุล
2. นางเมธิณี  ณ ปัตตานี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวณัฐฑริกา  บุญมี
2. นางสาวพิมพ์พลอย  พิมพ์กระโทก
3. นางสาววรารัฏร์  โกมัย
4. นางสาวสหพชร  เชื้อสีดา
5. นางสาวสุกัญญา  ทิวาลัย
 
1. นางสาวประไพพรรณ  ศุกระศร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงจิราพัชร  กุศล
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ตุ้ยปาละ
 
1. นายสุทธิรัตน์  ประชุม
2. นางสาวศิรินทรา  อิธิยาภรณ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวนารีรัตน์  ทองเคน
2. นายภานุวัฒน์  พลานนท์
 
1. นายสุทธิรัตน์  ประชุม
2. นางกาญจนา  หงส์หิรัญพันธ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทรโกมล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา 1. นางสาววิรินสิรี  ชมเชย
 
1. นางสาวธีรนันท์  ชูเชิด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงนวลจุฑา  ยุ่นประยงค์
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวศศิธร  พรนิมิตทรัพย์
 
1. นางสาวจันทิมา  แพนไธสง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนะพิบูลย์กุล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวศิรภัสสร  ชนะสัตรู
 
1. นายชลพล  บุญยัง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  สุพัฒน์วัชรานนท์
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐภัทร  สิงห์โตทอง
 
1. นางอรทัย  พิมพ์โคตร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  วังสาร
2. เด็กหญิงฐิติมา  ชลวานิช
 
1. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
2. นางสาวจิรนัยน์  ปานพวงแก้ว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรสวัสดิผล
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปพิชญา  รัตนกร
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วัลลา
2. เด็กชายกิตติธร  แป้นสันเทียะ
3. เด็กชายสหภาพ  ศุภลักษณ์
 
1. นายวงศกร  อึ๊งแสงจันทร์
2. นายยิ่งยศ  จิตร์ประวัติ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายกันติชา  ศรีสุวะ
2. นางสาวนารี  หมอกคำขอ
3. นายสุขสันต์  นนฤาชา
 
1. นายมนัสชัย  สมชาติ
2. นางสาวดวงกมล  เครือทรัพย์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายสิริพงษ์  ธีรศาสตร์
 
1. นายสุรชัย  พลมาก
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายภูภัชร  พัฒนธารธาดา
 
1. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงอริญชยา  ฉวีวรรณชล
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นายศุภกร  สุธงษา
 
1. นายปวริศร  เบ็งทอง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์พิมล
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวกัลยาพร  มาโนชญ์นิรันดร์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  พันธุ์ประเสริฐ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงรังรอง  ธาราเกษม
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ประสพสุข
 
1. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวนันท์นภัส  เกตุวงศ์วีระชาติ
 
1. นางสุธาทิพย์  ชะเอมกูล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เมืองทรัพย์
 
1. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเจนิสษา  แสงอรุณ
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนดล  ด้วงเงิน
 
1. นายสุรชัย  พลมาก
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ไพบูลย์รัตนากร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกนง  รอดรัตน์
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  สาลีผล
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวอภิสรา  ขาวสุข
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเจนิสษา  แสงอรุณ
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายกิตติชัย  จารย์พรมมา
 
1. นายกิตติวุฒฑ์  วุฒิชาติ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์พิมล
2. เด็กหญิงญานิศา  ทองนาท
3. เด็กหญิงณัฏฐา  ไพบูลย์รัตนากร
4. เด็กหญิงธัญชนก  บุตรรักษ์
5. นางสาวนัทธินี  ผลเนตร
6. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
7. เด็กหญิงอริญชยา  ฉวีวรรณชล
8. เด็กหญิงเจนิสษา  แสงอรุณ
9. เด็กหญิงเสาวธาร  จันทร์คุณาพร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
2. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
3. นายนทีธร  จุงเลียก
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  รอดสำอาง
2. เด็กชายกฤชพนธ์  ระฆังทอง
3. เด็กชายจตุรวิทย์  บุญลอย
4. เด็กหญิงจันทิรา  โชตินิธิสุวรรณ
5. เด็กชายชลชาติ  บุญแก้ว
6. เด็กหญิงญาณิศา  ปลื้มจิต
7. เด็กชายฐนิศร์  วงษ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงฐิติมา  น่วมมะสิงห์
9. เด็กชายทศวรรษ  รัตนชลธาร
10. เด็กหญิงพัชรี  สีหาบุตโต
11. เด็กชายภาณุพงษ์  วรดี
12. เด็กหญิงยชนา  ทองหล่อ
13. เด็กหญิงรุจิรา  ลาพาศ
14. เด็กหญิงศศิวรรณ  แสงงาม
15. เด็กชายศิวเรศน์  ไตรอุโฆษ
16. เด็กหญิงสุกัญญา  อานโพธิ์
17. เด็กหญิงอติมา  เกิดผล
18. เด็กหญิงอธิชา  สุทธศิริ
19. เด็กหญิงอธิชา  เอี่ยมรัศมี
20. เด็กชายอนุวัฒน์  ขันแก้ว
21. เด็กหญิงอุรชา  ฐิตะฐาน
 
1. นางสาวชิดชนก  วงษ์ศรีหทัย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กชายจิรายุ  เพ็ชรรัตน
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สกุณาธรรม
3. เด็กหญิงธีริศรา  เหลืองงาม
4. เด็กชายปรเมศวร์   ญาติพินิจ
5. เด็กชายพัฐนนท์  สุขเสถียรวงศ์
6. เด็กหญิงศิรดา  ศิริไพศาลเกียรติ
 
1. นายปาณัสม์  พวงแก้ว
2. นายทศศรัณย์  ภาณุดำรงพัฒน์
3. นายกฤษณะ  เกศวพิทักษ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกภรณ์  ประกอบจากผล
2. นางสาวจิดาภา  เจริญสว่าง
3. นางสาวจิดาภา  หงษาชาติ
4. นายชลทิศ   เจริญศิริ
5. นางสาวปิยาภา  เล็กเลอสรรค์
6. นางสาวศรัณรัตน์  บุญญาธนสวัสดิ์
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
2. นายวิโรจน์  ขอแนบกลาง
3. นายภูริพันธ์  ห่อประทุม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวกัลยาณี  อุสาหะ
2. นางสาวขวัญฤทัย  นีลวัณโณ
3. เด็กชายคำไพ  พันธ์แสน
4. นางสาวจิรัชญา  ชุมภู
5. นางสาวจุฑารวดี  อารีรอบ
6. นายชยากร  โกศลโพธิสกุล
7. นายชัยสิทธิ์  สีงาม
8. เด็กชายณธกร  พาณิชวราห์
9. นางสาวณัฐกานต์  จงมีสุข
10. นางสาวธนวรรณ  เตชะมา
11. นายธนาวุฒิ  ธนเฉลิมแสน
12. นายธนโชติ  นิลทัย
13. นางสาวธัญญาเรศ  เลื่องลือ
14. นายนันทวัฒน์  เหล่าเจริญ
15. นายปฏิพัทธ์  ลานนท์
16. นายปณิธาน  นาคสวัสดิ์
17. นางสาวปภาดา  ทรัพย์ผล
18. นางสาวปัณณพร  พันธ์ครู
19. เด็กหญิงพิชญากร  ดวงเกตุ
20. นายภัทรพงษ์  ทองชู
21. นางสาวภัทรสุดา  สนามน้อย
22. นางสาวภานุมาศ  เชิงสะอาด
23. นางสาวมณีรัตน์  ผาสุข
24. นางสาวมนสิชา  จีนเกา
25. นางสาวรสสุคนธ์  วุฒิยา
26. นางสาวฤชากร  ศิลกุล
27. นายวรโชติ  สุพันนารี
28. เด็กชายวัชรพล  ตาสุติน
29. นางสาววาสินี  ทองทวี
30. นายวิริยะ  ด้วงอุดม
31. นายศุภกิตติ์  เชื้อเขียว
32. นายสุทธิศักดิ์  ล้วนฤทธิ์
33. นายสุเมธ  พูสมศรี
34. นายอดิชาติ  เกียนประโคน
35. นายเกียรติศักดิ์  บัวเพชร
36. นางสาวเจนจิรา  มีสุข
37. นางสาวแพรวพรรณ  กุลชะโมรินทร์
38. นายโกเมศ  ฉั่วสูนย์
 
1. นายก้องศักดิ์  จีจู
2. นางศิริญา  ป้อมเสมาพิทักษ์
3. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
4. นายวรวุฒิ  รัตนกรี
5. นายฤทัยรัตน์  พันธ์ุประเสริฐ
6. นายพูลลาภ  เกตุทองแถม
7. นายกิตติวุฒิฑ์  อุฒิชาติ
8. นางจิตรเกษม  ชื่นชม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวกมลวรรณ  ดวงแสง
2. เด็กชายกฤตยชญ์  ท้าวนู
3. เด็กชายกฤษณพล  จิตพูลผล
4. นายจักรพันธ์  ปราบศัตรู
5. เด็กหญิงจิตตมาส  โพธิ์ป้อม
6. เด็กหญิงชาริณี  แซ่เกียว
7. นางสาวณิชารีย์  แซ่เฮ็ง
8. นายทนงศิลป์  กงตาตัด
9. นายทินกฤต  พงษ์เรือง
10. นางสาวทิพวรรณ  เหลืองอ่อน
11. เด็กชายธนกฤต  จรูญพันธ์พูนทวี
12. นายธนพล  ศรีธรรม
13. นางสาวนภาวรรณ  แซ่เจ็ง
14. นายนักสิทธิ์  เสริมสันติธรรม
15. เด็กหญิงนัทธมน  บุญชัย
16. นายประสิทธิชัย  นาวีอุปถัมภ์
17. นางสาวปริณดา  สงวนญาติ
18. นางสาวปาริฉัตร  อินจันทร์
19. นางสาวปุณวีย์  ทัพภูมิ
20. เด็กหญิงภัทราวดี  เพ็ชรหลาย
21. เด็กชายมงคลศักดิ์  สาริพันธ์
22. เด็กหญิงมนัญชยา  โสภา
23. นายรชต  สายวงศ์
24. เด็กชายรติพงษ์  จันทร์ศรี
25. นางสาวละอองดาว  แสงสุพิน
26. นางสาววีรนันท์  ศิริ
27. เด็กหญิงศศิประภา  คูแก้ว
28. เด็กชายศิวกร  อุทุมพร
29. เด็กชายศุภฤกษ์  สาธุวรรณ
30. เด็กชายสิทธิชัย  แสงทอง
31. นางสาวสินันญา  ถิ่นสิริพัฒนา
32. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วกล้า
33. เด็กหญิงสุพรรณษา  ทิพย์สุวรรณ
34. เด็กหญิงอรุณวดี  จำปาดี
35. นางสาวอัยลดา  ลบแท่น
36. เด็กชายอัศนี  โฉมกาย
37. นางสาวอินทิรา  สุขศรีสวัสดิ์
38. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีประดิษฐ์
39. เด็กหญิงเมธาวี  แสนยะบุตร
 
1. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
2. นายณรงศักดิ์  ปิยประภากร
3. นายปิยะพงษ์  ศรีแป๊ะบัว
4. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ
5. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายมธัญญู  นิ่มพริก
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงภคพร  สุขพานิชย์
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวภัทรกันย์  โมละกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายมธัญญู  นิ่มพริก
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงพรลักษณ์  ฟักทอง
 
1. นายวิโรจน์  ขอแนบกลาง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงพิราภรณ์  เกิดหนองสังข์
 
1. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายพิสิฐพล  เอกพงศ์พิสิฐ
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายณัฐกฤษฏ์  พิเชษฐภากรณ์
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเทียนแก้ว  หน่อทอง
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวอมลรดา  โกวิทวัฒนชัย
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกิตติพิชญ์  ผลอนันต์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงณัฏฐวรัญญา  วิโนทพรรษ์
 
1. นายอธิพัชร์  จิรัชญาสวัสดิ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา 1. นางสาวภัทรกมล  ปาริยะ
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  เฉลิมสุข
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายคมสันต์  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ทรัพย์ปราช
3. นางสาวจุฑาทิพย์  มีศิลป์
4. นางสาวณฐพรรณ  พิมพ์โตนด
5. เด็กชายธีระวัฒน์  ไชยอ่อน
6. เด็กชายนทีธร  เงื่อมผา
7. เด็กหญิงนวพรรษ  พูลสวัสดิ์
8. นายพศิน  จงรักษ์
9. นางสาวพัชรานี  แก้วไตรรัตน์
10. เด็กชายภูวิศ  ภูนิลมัย
 
1. นางอภัชยา  พุทธอวยพรชัย
2. นางสาวภัทรชรินทร์  สัตบุษย์
3. นางสาวสายฝน  บุญกระจาย
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวกมลวัทน์  วงษ์เกตุ
2. นายชนินทร์  เมืองทอง
3. นางสาวณัฐนิชา  ละมัยวรรณ
4. นายทศพร  บุญชู
5. เด็กหญิงธาริดา   ยะอนันต์
6. นายพชรดนัย  ภาโนมัย
7. นางสาวพัทธ์พิชญา  พิชญวณิชย์
8. นายศุภวิชญ์  ตาสื่อ
9. นางสาวเกวลี  เหมาทองสุข
10. นายเพชรกำแพง  แสงอ่วม
 
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
2. นางสาวเมษาศิลป์  เนื่องจำนงค์
3. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสภณา
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไกวัลวิศรุต
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลเภา
4. เด็กหญิงปุณยวีร์  อินต๊ะ
5. เด็กหญิงภูษณิศา  เฮียงราช
6. เด็กหญิงวริษฐา  ธัญญเจริญ
7. เด็กหญิงสิริมา  สุรเกียรติ
8. เด็กหญิงสิรีธร   อุดรเสถียร
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นายวีระยุทธ์  หนูคง
3. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
4. นางสาวสขิลา  สิทธิศรี
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสภณา
2. นางสาวณภัทร  พลเภา
3. นางสาวภัณฑิรา  วงศ์ทอง
4. นางสาวภาณุมาส  ท้องฟ้า
5. เด็กหญิงภูษณิศา  เฮียงราช
6. นางสาวมลฤดี  อุดมทิพย์
7. เด็กหญิงสิรีธร  อุดรเสถียร
8. นางสาวแสงเทียน  สุขบาล
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นายวีระยุทธ์  หนูคง
3. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
4. นางสาวสขิลา  สิทธิศรี
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสภณา
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไกวัลวิศรุต
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลเภา
4. เด็กหญิงณัฐมน  วงษ์ทอง
5. เด็กหญิงปุณยวีร์  อินต๊ะ
6. เด็กหญิงพัชรพร  โชติกรจินดา
7. เด็กหญิงภูษณิศา  เฮียงราช
8. เด็กหญิงรวิภา  สกุลศุภเศรษฐ์
9. เด็กหญิงวริษฐา  ธัญญเจริญ
10. เด็กหญิงสิริมา  สุรเกียรติ
11. เด็กหญิงสิรีธร  อุดรเสถียร
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นายวีระยุทธ์  หนูคง
3. นางสาวสขิลา  สิทธิศรี
4. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสภณา
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไกวัลวิศรุต
3. นางสาวณภัทร  พลเภา
4. นางสาวณัฐฐิชา  ศรีศิริ
5. นางสาวภัณฑิรา  วงศ์ทอง
6. นางสาวภาณุมาส  ท้องฟ้า
7. เด็กหญิงภูษณิศา  เฮียงราช
8. นางสาวมลฤดี  อุดมทิพย์
9. เด็กหญิงสิริมา  สุรเกียรติ
10. เด็กหญิงสิรีธร  อุดรเสถียร
11. นางสาวสุรีย์วรรณ  ราชสูงเนิน
12. นางสาวแสงเทียน  สุขบาล
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นายวีระยุทธ์  หนูคง
3. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
4. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เงินจาง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมปัญญา
3. เด็กหญิงฐีติกมล  จิตสุวรรณ์
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ผสมทรัพย์
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุกสีเหลือง
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ช้างแย้ม
7. เด็กหญิงมนฤทัย  ปิ่นทองคำ
8. เด็กหญิงวราภรณ์  ไกยสิทธิ์
9. เด็กหญิงวริษา  มณีหิรัญรัตน์
10. เด็กหญิงสุภัทรา  รอบรู้
11. เด็กหญิงสุภัทรินทร์  รอบรู้
12. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดวงดารา
13. เด็กหญิงอธิชา  ศรีวิเศษ
 
1. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
2. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ
3. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
4. นายณรงศักดิ์  ปิยประภากร
5. นายปิยะพงษ์  ศรีแปะบัว
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวกัลยา  สมนึก
2. นางสาวกัลยาณี  งานเงิน
3. นางสาวกิ่งกมล  แซ่คู
4. นางสาวกิ่งแก้ว  สมบัติวงศ์
5. นางสาวจริยา  งอยผาลา
6. นางสาวชนิดา  เนธิบุตร
7. นางสาวธนพรพรรณ  วจีเกษม
8. นางสาวพรนภา  รามณู
9. นางสาววรรณกร  แนบเนียน
10. นางสาวสัชฌกร  พงศ์พัชราพันธุ์
11. นางสาวสุมลรัตน์  ธราพร
12. นางสาวสโรชา  ปิ่นทอง
13. นางสาวอรฤทัย  ใจกล้า
 
1. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
2. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ
3. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
4. นายณรงศักดิ์  ปิยประภากร
5. นายปิยะพงษ์  ศรีแป๊ะบัว
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 1. นายกรณิศ  พงศภัคสกุลชัย
2. นายธนวัฒน์  แซ่อึ้ง
3. นายพิชญ์พล  ถิรประภาพร
4. เด็กชายวุฒิคุณ  วินิบุตร
5. นายสหรัฐ  ลคร
 
1. นายณธกร  นันทะวงค์
2. นางเพ็ญศิริ  พวงอินทร์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง“มนูญวิทยาคาร” 1. เด็กชายกฤติมา  แซ่ชิ้น
2. เด็กชายชัยณรงค์  สารณรงค์
3. เด็กชายธนศักดิ์  ไทยถาพร
4. นายธัชนนท์  แจ่มแจ้ง
5. เด็กชายธีรภัทร  ธรรมดา
6. เด็กชายปฐมพร  สุขไสยาสน์
7. เด็กชายประสิทธิชัย  ฤทธิ์ศรี
8. เด็กชายปัญจพล  จิดาศร
9. เด็กหญิงปิยะเรศน์  ลิ้มประเสริฐ
10. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ชูชิต
11. เด็กชายภิกขุ  ยิ่งเจริญ
12. นายภิญโญ  พานิชพัฒน์
13. นายภูวนาท  บัวสูงเนิน
14. เด็กชายมงคล  บุติมาลย์
15. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชาติเสนา
16. เด็กหญิงวิมลวรรณ  แจ่มแจ้ง
17. เด็กชายอุเทน  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวสุภัคญา  อุมา
2. นางสาวฐิติพร  แก้วกมล
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวกมลพร  สาธิตาสุตนันท์
2. นายจักรี  บุญวิทยา
3. นางสาวจุฑามาศ  ฆะสันต์
4. นางสาวชลลดา  โสดา
5. นายฐิติพงษ์  ยินดีสุข
6. นายณัฐกานต์  ทิพจร
7. นายณัฐพงษ์  ทิพจร
8. นางสาวดวงฤทัย  ไชยเชษฐ์
9. นายธนกฤต  เพียรงาม
10. นายธนวัฒน์  คัมภีร์
11. นายธนายุทธ  ขาวงาม
12. นายธิตินันท์  รวมทรัพย์
13. นายนันทวัตร  บุญรอด
14. นางสาวบุษกร  ระหา
15. นายปรัชญา  เฉิดจิต
16. นางสาวปุณณดา  แซ่เตียว
17. นางสาวพรรณพัชร  เย็นเมือง
18. นางสาวพิมพ์พิศา  สังข์สุวรรณ
19. นายมนัสนันท์  นัยพัฒน์
20. นายรัชชานนท์  ถนอมพลกรัง
21. นางสาวรินรดา  ราศรีจันทร์
22. นายวุฒิชัย  ขันนาค
23. นายศุภกร  สุธงษา
24. นายสิทธิกร  เสนากลาง
25. นายสุรจิต  เวฬุวะณารักษ์
26. นางสาวอภิสรา  ขาวสุข
27. นายอวิรุธน์  อินทศร
 
1. นางวาสนา  วิสาโรจน์
2. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
3. นางสาววรัญญา  จันทร์มี
4. นายปวริศร  เบ็งทอง
5. นายมีศักดิ์  ศิริรักษ์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.86 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายคณิศร  ยกย่อง
2. เด็กชายจักริน  หวินกำปัง
3. เด็กชายธิติพงษ์  กลมเกลา
4. เด็กชายภัทรภณ  สุธาทรัพย์
5. เด็กชายภูรินทร์  ไทยภักดี
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  สมตระกูล
7. เด็กชายอัครชัย  สุชนรุจิระ
8. เด็กชายโชคชัย  แซ่ตั้ง
 
1. นายอดิศร์  กาญจนไพริน
2. นายสมอานุภาพ  ศรีมงคล
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สิทธิเสรี
2. เด็กหญิงเกวลิน  สุนทรวิภาต
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  กำจัดภัย
 
1. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
2. นางสาวชลทิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวประกามาศ  กำจัดภัย
2. นางสาวพิรุฬน์พร  แซ่อึ้ง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์เจริญ
 
1. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
2. นางสาวชลทิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายบุญยเกียรติ  ฉมามหัทธนา
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  ปิ่นรัมย์
 
1. นางวาสนา  สนองผล
2. ว่าที่ร้อยตรีพวงผกา  หาญโงน
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายนฤชา  ตันติวุฒิ
2. เด็กชายศักดากร  บุญนรานุรักษ์
 
1. นางอุบล  รัตนศรีสอางค์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวชญานิศ   แสงไชยศรี
2. นางสาวสหพชร  เชื้อสีดา
 
1. นางยุภาพร  เปรมกมล
2. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายคชกรณ์  แซ่ล้อ
2. นายมฆวัน  แจ่มศรี
 
1. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
2. นายณัลทวัฒน์  พิมพ์สกุล
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวจริยา  นะสีดา
2. นายประชา  มุกโชควัฒนา
 
1. นางสาวจิตติมา  คุ้มแว่น
2. ว่าที่ร้อยตรีคุณากร  มะหัด
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่ซื้อ
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  แท่นนิล
 
1. นางกรองทอง  บุญพร้อม
2. นางสาวปัญชลี  ธีรสถิตย์ธรรม
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายวิทวัส  สมสมัย
2. นายอาทิตย์  ภิญโญวรกุล
 
1. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
2. ว่าที่ร้อยตรีคุณากร  มะหัด
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายจิรวัฒน์  สงวนมงคลเดช
2. นายพัลลภ  แจ้งไพร
 
1. นางญาณกร  คชินทรโรจน์
2. นางกรองทอง  บุญพร้อม
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายรักษิต  ประเสริฐศรี
2. นายวรวุฒิ  บุตรดีขันธ์
 
1. นายณัลทวัฒน์  พิมพ์สกุล
2. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายทศพล  อนันตกูล
2. นายสุรเชษฐ์  ใหญ่ธรรมสาร
 
1. นางสาวศิมาภรณ์  อุณวงค์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายศุภณัฐ  ธนาจิรวัฒน์
2. นายโรจนณัฐ  คุณากรโอภาส
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายรวีโรจน์  จิตรสม
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  งามจิต
 
1. นายชัยนาท  วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายชนาธิป  นิรันดโรภาส
2. นายพนธกร  จันทร์ประเสริฐ
3. นายเศรษฐา  จันทร์อ่อน
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวฉัตรลดา  หมื่นราษฎร์
2. นายพิสิษฐ์  รุ่งโรจน์ชำนาญกิจ
 
1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
2. นางยุภาพร  เปรมกมล
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายธรรมธัช  เชยทอง
2. เด็กชายปรมินทร์  ทวีรส
3. เด็กชายปัณณธร  ฐาปนกุลศักดิ์
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. นายชาตรี  แก้วกันยา
2. นายณัฐวุฒิ  ฉุยฉาย
3. นายวีระวัฒน์  มั่นยืน
 
1. นางกนกพร  อินจันทร์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  รัตนถาวร
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงทิพพาพร  ศิริบุญมี
2. เด็กหญิงพรธีรา  ธรรมา
3. เด็กหญิงเกวลิน  คำดี
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นายวิชัย  ทองบัณฑิต
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. นายฉัตรชัย  อ่องชิงชัย
2. นายชัยยุทธ  ศรีคำภา
3. นายวรานนท์  ตติยประภา
 
1. นายวิทยา  เอ็นดูราษฎร์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภาษี
2. เด็กหญิงญาณิศา  หิรัญตรีคูณ
3. เด็กหญิงมณีนพรัตน์  กาญจนดิษฐ์
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายชนาธิป  พิมพา
2. นายธนกร  ป้อมประยูร
3. นางสาวบุญสิตา  เกียรติพรพิทักษ์
 
1. นายเทียมศักดิ์  ทองสุข
2. นางอติพร  คงใหญ่
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ด้วงงาม
2. เด็กหญิงจามรี  ศรีใหม
3. เด็กหญิงนันทิพร  ภูมิพิพัฒ
4. เด็กหญิงวรัญญา  วิจิต
5. เด็กหญิงวริษฐา  มีศรี
6. เด็กหญิงอภิชญา  คำโทพล
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มีศิริ
2. นางสายฝน  วาดสูงเนิน
3. นางสาวลักขณา  อุ่นจันทร์เงิน
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายชยธร  ตรีวรรณกุล
2. นางสาวณัฐกานต์  ประเสริฐโส
3. นางสาวทิพย์รัตน์  สุขใส
4. นางสาวพนัชกร  เวียงนิล
5. นายวีรภัทร  แซ่เล้า
6. นางสาวสกุลแก้ว  เวียงคำ
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
2. นางอติพร  คงใหญ่
3. นางบัวทอง  นันทะจันทร์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1. นายกมล  เกษมศิริวัฒน
2. นายพลวิชัย  ดอกจันทร์
3. นายวรวิทย์  พิกุล
 
1. นายสมเกียรติ  อินศิริ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายนพัตธร  เชียงทอง
2. นางสาวบุญญาดา  เชื้อวงค์
3. นางสาวปวีณภัสร์  รังสิทธิ์วรางกูร
 
1. นายเทียมศักดิ์  ทองสุข
2. นางอติพร  คงใหญ่
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญเส็ง
2. นางสาวปรียาพร  ศรีดอกรัก
3. นายอานนท์  เมษาดี
 
1. นายปัณณวิช  คำหงส์
2. นางสาวจิรัฐติกาล  หลอโยธา
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ชัยโคตร
2. นางสาวชนิตา  บรรจงแสวง
3. นางสาวปาริฉัตต์  นาคหมวก
 
1. นางจันทราพร  ก้องกังวาฬโชค
2. นางบุญญากร  แก่นสาร
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชญา  พิเชียรวงศ์
2. เด็กชายธีรภัทร  เจริญสว่าง
3. เด็กชายนวพล  ญาดี
 
1. นางปรัชญ์ฐมา  บัวแก้ว
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพรพิมล  เสียงพาณิชย์
2. นางสาวรนินฎา  หะริณกรณ์
3. นางสาววิมลรัตน์  ดีสนั่น
 
1. นางวิจิตรา  รักษาสุข
2. นางนิภา  คำถวาย
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรพรม
2. เด็กหญิงรุจิรา  ล้อซ้ง
3. เด็กหญิงวิภาดา  แอบเกลื่อน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวนรีรัตน์  เลิศสุนทรมณี
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  มหาดไทย
2. นางสาววิมลศิริ  เกตุวัตถา
3. นางสาวอภิญญา  ภูโยฮาต
 
1. นางพรจันทร์  ภูทองวิจิตร
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  พันธ์ศิริ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขลุ่ยโนรี
2. เด็กหญิงธนมล  ซึ้งโกวิธ
3. เด็กหญิงปรารถนา  ฝ่ายธาตุ
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
2. นางอติพร  คงใหญ่
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวฐิติมา  บุญภูงา
2. นางสาวปภัสวรรณ  สงวนบุญ
3. นางสาวภัทราภรณ์  พรหมแสง
 
1. นางวิจิตรา  รักษาสุข
2. นางนิภา  คำถวาย
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยกร  ลอยชื่น
2. เด็กหญิงปอรพันร์  วุฒิสิทธุ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สีดำ
 
1. นางวิจิตรา  รักษาสุข
2. นางนิภา  คำถวาย
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายศุภกร  อุปเถย์
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. นางสาวดาวเรือง  ดับโศรก
 
1. นายโชคชัย  โภคนาม
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กชายทศพร  คมคาย
2. เด็กชายวรพรต  คงประเสริฐ
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญอยู่
2. เด็กชายปฏิพล  สอนหล้า
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายณภัทร   จันทโรจวงค์
2. เด็กชายศิวกร  เกศมาริษ
 
1. นางสาธิตา  ดีปินตา