หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cbi2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายผดุงชาติ เจริญวัฒน์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณษา ภู่ค่ายโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาวตวงทอง ไชยลามโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสุทิน แหยมตั้งโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นางสาวเมธาวี คัมภิรานนท์โรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
6. นายธวัชชัย ธารวิทยากุลโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
7. นายมนตรี หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
8. นายสุเนตร สุขทวีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายผดุงชาติ เจริญวัฒน์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณษา ภู่ค่ายโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาวตวงทอง ไชยลามโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสุทิน แหยมตั้งโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นางสาวเมธาวี คัมภิรานนท์โรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการ
6. นายมนตรี หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุเนตร สุขทวีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย สุโขโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ภัทร โชติธนอธิวัฒน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายภานุมาศ สุจริตโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นายณัฏฐชัย รักษาสุขโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายเฉลา พันลึกโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายชาติชาย สุโขโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ภัทร โชติธนอธิวัฒน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายภานุมาศ สุจริตโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นายณัฏฐชัย รักษาสุขโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายเฉลา พันลึกโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา นพสิทธิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาญา เทพอาษาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นายธีรวิทย์ เกษีโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ทวีสุวรรณพรโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางณัฐวรา ทุมมาไวโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรดา ชื่นศิริโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
3. นายสหรัฐ หลวงเมืองโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสาวมาลี วรวุฒิวิมลโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นายรัฐสรรค์ ทศชาโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
9. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นายรัฐสรรค์ ทศชาโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
9. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นายรัฐสรรค์ ทศชาโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
9. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พวงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นายรัฐสรรค์ ทศชาโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
9. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นายรัฐสรรค์ ทศชาโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
9. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นายรัฐสรรค์ ทศชาโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
9. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นายรัฐสรรค์ ทศชาโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
9. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นายรัฐสรรค์ ทศชาโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
9. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นายรัฐสรรค์ ทศชาโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
9. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นายรัฐสรรค์ ทศชาโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
9. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นายรัฐสรรค์ ทศชาโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
9. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นายรัฐสรรค์ ทศชาโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
9. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
6. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นายรัฐสรรค์ ทศชาโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
9. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายปรีชา ไทยพินิจโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
5. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวนิสา โตบรรเลงโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิสา โตบรรเลงโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวนิสา โตบรรเลงโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
5. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
4. นางสาวนิสา โตบรรเลงโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
4. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
4. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวพรรณธิพา ชาญวราห์กุลโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวพรรณธิพา ชาญวราห์กุลโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวพรรณธิพา ชาญวราห์กุลโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวพรรณธิพา ชาญวราห์กุลโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นาง่พรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวพรรณธิพา ชาญวราห์กุลโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวพรรณธิพา ชาญวราห์กุลโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวพรรณธิพา ชาญวราห์กุลโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางพรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวพรรณธิพา ชาญวราห์กุลโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางอัญชนา พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธวัขชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นางอัญชนา พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประหยัด วงษ์สุนทรโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพาไชย โชติพันธ์โสภณโรงเรียนวัดหนองกะขะกรรมการ
3. นายเทิด หวังประสพกลางโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพนอ อุฐบุญโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกรณ์ บุตรสนมโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นายพันวิทย์ มงคลชาญศักดิ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นางชไมพร ธะช่วยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นางเรณู เงาะจันทราโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวปัทมาวดี วาปีเนโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ศรีศาลาโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ อนันต์บุญเลิศโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวจงรักษ์ ปัญญารัตนกุลชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นายกำชัย เสนากิจโรงเรียนพานทองกรรมการ
6. นางศุทธภา อัครเจษฎากรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ ปุราโรงเรียนนันทนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรา ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลินโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นายภิรมย์ รอดชัยภูมิโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมเกียรติ แก้วสุขโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณรารัตน์ อาวรณ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา มีแก้วโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวรวิทย์ ทองแดงโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรวิภา มธุรสโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นางจินดาพร เทียมภักดีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณรารัตน์ อาวรณ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา มีแก้วโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวรวิทย์ ทองแดงโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรวิภา มธุรสโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นางจินดาพร เทียมภักดีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญสุรียา นามเหลาโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ปุราโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
3. นายสมเกียรติ แก้วสุขโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวชฎาพร เชียรศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ สนธิวงศ์เวชโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญสุรียา นามเหลาโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ปุราโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
3. นายสมเกียรติ แก้วสุขโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวชฎาพร เชียรศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ สนธิวงศ์เวชโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวณรารัตน์ อาวรณ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววัลนิภา อุตวงศ์ษาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย วงษ์พินิจโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุริษา บุญชูโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
5. นายสมเกียรติ แก้วสุขโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญสุรียา นามเหลาโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ทองแดงโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลินโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางกัณฑ์ธิมา บุญศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววัลนิภา อุตวงศ์ษาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวณรารัตน์ อาวรณ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรา ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางสาวอังคณา ปุ่มพิมายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวชฎาพร คุณวัฒนธรรมโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางสาวชฎาพร เชียรศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวณรารัตน์ อาวรณ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรา ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางสาวอังคณา ปุ่มพิมายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวชฎาพร คุณวัฒนธรรมโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางสาวชฎาพร เชียรศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางวัชรี ดวงมณีโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอริยา โคตรวิชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสุริษา บุญชูโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย วงษ์พินิจโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายกฤษฎา บุญศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอริยา โคตรวิชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา บุญศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสุริษา บุญชูโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอังคณา ปุ่มพิมายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางกัณฑ์ธิมา บุญศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา ปุ่มพิมายโรงเรียนนันทนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิภา มธุรสโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นายสุริยา มีแก้วโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวชฎาพร เชียรศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางวัชรี ดวงมณีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอังคณา ปุ่มพิมายโรงเรียนนันทนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิภา มธุรสโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นายสุริยา มีแก้วโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวชฎาพร เชียรศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางวัชรี ดวงมณีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญสุรียา นามเหลาโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประวีดา อนันต์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาวชฎาพร เชียรศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอริยา โคตรวิชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นายศิริวัฒน์ ยุบลพันธ์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญสุรียา นามเหลาโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประวีดา อนันต์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาวชฎาพร เชียรศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอริยา โคตรวิชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นายศิริวัฒน์ ยุบลพันธ์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา ปุ่มพิมายโรงเรียนนันทนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิภา มธุรสโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นายสุริยา มีแก้วโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวชฎาพร เชียรศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางวัชรี ดวงมณีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางสาวอังคณา ปุ่มพิมายโรงเรียนนันทนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิภา มธุรสโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นายสุริยา มีแก้วโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวชฎาพร เชียรศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางวัชรี ดวงมณีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมพร พิทักษ์โพธิ์งามโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ เจือจันทร์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางวลีพรรณ ผลากุลสันติกรโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ เจือจันทร์โรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐากุญช์ ปฐมพีรกานต์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางวลีพรรณ ผลากุลสันติกรโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมถวิลรัตน์ อาษาดีโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ อ่อนละออโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเมธัส ชาญวิทย์ธรรมโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสมถวิลรัตน์ อาษาดีโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวรจนา สะตะโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนา ทองคำแท้โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางนุศรา แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางมาลี ปลั่งดีโรงเรียนนันทนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา สะตะโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางนุศรา แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพจนา ทองคำแท้โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ก๋งใช้โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุศรา สอนหลักทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริณัฎฐ์กุล จิรางค์กูรโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นางวิไล เฉยสอาดโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวิไล เฉยสอาดโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริณัฎฐ์กุล จิรางค์กูรโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นางสาวดวงนภา เครืออยู่โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประกิจ ผสมทรัพย์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ ปรีชารัตน์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวนิภารัตน์ ไวขุนทดโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นายวีระพันธ์ พวงพุ่มโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพจนีย์ ยางเอนโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางมาลี เอียดแก้วโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประกิจ ผสมทรัพย์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวปัทมวัลย์ บุญถนอมโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวีระพันธ์ พวงพุ่มโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปรีชารัตน์โรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเกื้อกูล สุขปิติโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา สะตะโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางบรรทม ตุ้มปี่สุวรรณโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางเกื้อกูล สุขปิติโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนันทวัฒน์ นันท์ธนาสิทธิ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
3. นางบรรทม ตุ้มปี่สุวรรณโรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรางค์ วงษ์เสถียรโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุศรา แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ นันท์ธนาสิทธิ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรางค์ วงษ์เสถียรโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสว่าง ลิมปนะสุวรรณ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ นันท์ธนาสิทธิ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาพรรณ อ่อนละออโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชำเรือง สีสมโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางศรีสุภรณ์ มงคลชาญศักดิ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวประภาพรรณ อ่อนละออโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชำเรือง สีสมโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางศรีสุภรณ์ มงคลชาญศักดิ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีขจรโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสว่าง ลิมปนะสุวรรณ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ก๋งใช้โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายธนงค์ เอี่ยมบำรุงทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสว่าง ลิมปนะสุวรรณ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
3. นางวริศรา บุญมีโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]