รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 2 ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กชายธัญยธรณ์  เนตรทอง
2. เด็กชายฮาริด  สง่างาม
 
1. นายวุฒินันท์  เชาวฤทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กชายนนทกร  อุดมศักดิ์สกุล
2. เด็กชายสิทธินนท์  บุญส่ง
 
1. นายสุรัตน์  พิกุลทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. นางสาวขนิษฐา  กิมทอง
2. นางสาวธนัชชา  จันทะวงษา
3. เด็กชายนพคุณ  คำบุปผา
4. นางสาวปณิดา  พงษ์ชมพร
5. เด็กหญิงรดาศา  ประพันธ์
 
1. นายภานุมาศ  สุจริต
2. นายศุภสิทธิ์  ศรีแจ้ง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวปานฤทัย  คำอ่อน
2. นางสาวพรนิภา  สว่างอารมณ์
3. นางสาวพรรณิภา  เนียมไธสง
4. นายรัตนเสก  ชูกลิ่น
5. นางสาววิริยา  สุริยธนาวงศ์
 
1. นางทิพย์วรรณ  วงษา
2. นายณัฏฐชัย  รักษาสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทนา
2. เด็กชายภานุพงษ์  ลี้สกุล
 
1. นางสาวอัจฉรา  นพสิทธิ์
2. นางณัฐวรา  ทุมมาไว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นายณัฐพล  วิชัยวงค์
2. นางสาวธัญญนันท์  วัฒนชัยรัตนา
 
1. นายประเสริฐ  มิ่งเมือง
2. นางลดาวัลย์  เพิ่มพงษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรักษณา  สุริยะธรรม
 
1. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายสมบูรณ์  อุ่นประชา
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายเมธิส  งามฉวี
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายอาทร  ไม้งาม
 
1. นายวัฒนา  พุ่มบัว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสมัชนันท์  รอดเกิด
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายตะวัน  กองแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวปณิชา  แว่นดี
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  ศรศรี
2. เด็กหญิงอรพินท์  สุขบุญญา
 
1. นางแสงอารุณ  เหลืองสี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายคุณาสิน  ชัยขวัญ
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวปิยะพร  คงกัน
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แดนทอง
2. เด็กหญิงชลรวี  รอดเงิน
3. เด็กหญิงศิรินภา  กูดจันทึก
 
1. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายจักรพงศ์  เกตุวัตถา
2. นายภานุพงศ์  บัวป้อง
3. นางสาวอารียา  ยศคำลือ
 
1. นางสาวสุนิสา   ศรีสาคร
2. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายศิวกร  บุญธรรม
 
1. นางสาวบุญนำ  วรพนพิพัฒน์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  จดแตง
 
1. นายปัณณวิชญ์  แนวสูง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นายนัทธพงษ์   แสวงสวัสดิ์
 
1. นายนฤพล  เขียนรูปครุฑ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัชญา  บุญมาก
 
1. นายปรีชา  ไทยพินิจ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กชายอชิตพล  บุญนาค
 
1. นายนฤพล  เขียนรูปครุฑ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เขียวชอุ่ม
 
1. นายปรีชา  ไทยพินิจ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุทธิตา  แดนศิริ
 
1. นายปรีชา  ไทยพินิจ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้ำฝน  รุ่งเรือง
 
1. นายปรีชา  ไทยพินิจ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นางสาวจิตรานุช  ชมชื่น
 
1. นายสิทธิกรณ์  บุตรสนม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดาว  แก้ว
 
1. นายปรีชา  ไทยพินิจ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายภรภัทร  เทพวงษ์
 
1. นางรุ่งนภา  จิตรมณี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงตรีวิตา  เสงี่ยมศรี
 
1. นายปรีชา  ไทยพินิจ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิดา  ปัญญาวุฒิกุล
2. เด็กหญิงตรีวิตา  เสงี่ยมสี
3. เด็กชายถมทอง  อาษารัฐ
4. นางสาวทรรศนีย์  ไทยพินิจ
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เทพพรศรี
6. เด็กชายธนพัฒน์  ศรีวอ
7. เด็กชายนพดล  แซ่ฮ้อ
8. เด็กหญิงนภษร  เพ็ญพิทักษ์บุตร
9. เด็กหญิงนลินี  บุลภรณ์กุล
10. เด็กหญิงนันท์นภัส  ผิวสะอาด
11. เด็กชายนิธิพงษ์  ขุนเที่ยง
12. เด็กหญิงมณธิรา  ทองศรี
13. เด็กหญิงศานตมล  ปังศิริพร
14. เด็กชายสิทธิโชค  คงเจริญ
15. เด็กหญิงเกศสุดา  แซ่เอี๊ยบ
 
1. นายปรีชา  ไทยพินิจ
2. นายธวัชชัย  แสนดวง
3. นางสาวชนาธิป  สุนทรภักดิ์
4. นายชาญชัย  ชังเหยี่ยว
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เข็มทอง
2. เด็กหญิงชุติมา  อุ่นฉิม
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ม่วงหลวงแพ่ง
4. นางสาวทรรศนีย์  จันทหาญ
5. เด็กชายธนภัทร  ดีหล้า
6. เด็กชายนภัสกร  มาลารัตน์
7. นางสาวนภารัตน์  มาลารัตน์
8. เด็กชายบุญยฤทธิ์  เจียมจันทร์
9. เด็กชายพิชิต  ศรีสมัย
10. นายภาติยะ  แพงลม
11. เด็กหญิงสุพัตรา  ผุดผ่อง
12. เด็กชายอนุวัฒร์  พิมพา
 
1. นางนภารัตน์  มาลารัตน์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กชายจีราวัฒน์  ลาพงษ์
2. เด็กหญิงชุติพร  ทำดี
3. เด็กชายปรีชา  พลไพร
4. เด็กชายวัชรินทร์  จำนาน
5. เด็กชายสิริโรจน์  ย้อมปัญญา
6. เด็กชายสุรศักดิ์  โสภา
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์กลาง
2. นางสาววารุณี  ศรีวันชัย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายชนาภัทร  บุตรดา
2. นายปัญญา  รวมทรัพย์
3. นายศุภณัฐ  รักอารมณ์
4. นางสาวสุกานต์ดา  ยงเสมอ
5. นายอติชาติ  หาทรัพย์
6. เด็กหญิงเมธาวี  เจริญดี
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ
2. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กชายก้องเกียรติ  บุรุษภักดี
2. นางสาวขวัญชนก  จุมจันทร์
3. เด็กหญิงจารุนันท์  มะสูงเนิน
4. นางสาวจิตตรัตน์  คูณทอง
5. นายจิรวัฒน์  เหลืองอ่อน
6. นายชนาภัทร  บุตรดา
7. เด็กหญิงณัฐพร  แจ่มแจ้ง
8. นางสาวดาริน  จันทำ
9. เด็กชายธนภัทร  พรประเสริฐ
10. เด็กหญิงนงนภัส  พรมประเสริฐ
11. เด็กหญิงนิรชา  ชำนิ
12. เด็กหญิงบงกช  แสงเกิด
13. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์อนันท์
14. นายปัญญา  รวมทรัพย์
15. นางสาวปัญญาพร  หงษ์ทอง
16. เด็กหญิงผกามาศ  ชำนิ
17. เด็กชายภูธเนตร  ภูแช่มโชติ
18. นางสาวมนทิรา  พอดี
19. เด็กชายศุภกฤษ  สิทธิสาร
20. นายศุภณัฐ  รักอารมณ์
21. นางสาวสาวิตรี  สังเกตุ
22. เด็กหญิงสิริยากร  รักษาชนม์
23. นางสาวสุกานต์ดา  ยงเสมอ
24. นางสาวสุคนทิพย์  นพโสภณ
25. นางสาวสุพรรณี  เชนรัมย์
26. เด็กหญิงสุภาพร  ทองดี
27. นายอติชาติ  หาทรัพย์
28. นางสาวอรุชา  เจริญผล
29. เด็กหญิงอาทิติยา  บัวผึ้ง
30. เด็กหญิงเมธาวี  เจริญดี
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ
2. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายสิทธิโชค  มนตรีพิลา
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  รักอารมณ์
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงพัฒนรี  ดีนาน
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์กลาง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐกานท์  บุตรวงษ์
 
1. นายอดิเทพ  ชาญเชิงยุทธชัย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายทวีทรัพย์  โต้สาลี
 
1. นายอดิเทพ  ชาญเชิงยุทธชัย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญมี
 
1. นายนิรันดร์  วิจิตร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวดาริน  จันทำ
 
1. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายธีรเดช  ศรีอุทารวงศ์
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ร่มไทร
 
1. นางสาววรินธญาณ์  วราห์ฐนันทน์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. นางสาวอัญชิสา  แสนทวีสุข
 
1. นายชินกร  สุวรรณเวียง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  รักอารมณ์
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรนี  หอยขาว
 
1. นายชินกร  สุวรรณเวียง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวธัญชนก  ผันผิน
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤษติภา  คำพา
2. เด็กชายถนอมพงษ์  หฤทัยปรีดากุล
3. เด็กชายปัญญากร  บุญเทส
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์  กิจผสมทรัพย์
5. เด็กหญิงยลธิดา  เหล่าสุนา
6. เด็กชายวศิน  คงเผ่าพงษ์
7. เด็กชายศุภกิตติ์  รอบคอบ
8. เด็กชายศุภวุฒิ  ชลสุภวรรณ
9. เด็กหญิงอารียา  ชัยวัฒนพงศ์
10. เด็กหญิงเกวลี  ยินดี
 
1. นางอัญชนา  พงษ์จันโอ
2. นางธวัชชัย  แสนดวง
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายกฤติน  ชัยมงคล
2. นายชัยวัฒน์  เวชชิรารัตน์
3. นายธนาธิป  โคกเพลาะ
4. นางสาวพลอยไพลิน  คลี่บาน
5. นางสาวพิมผกา  ถาวรกิจ
6. นางสาวภานิตา  จิตรมณี
7. นายศุภกร   ช่องเจริญ
8. นายศุภณัฐ  ศิริประกอบ
9. นางสาวสุภัทธา  บุญน้อย
10. นางสาวโสภิตา  อำพันธ์ุ
 
1. นางอัญชนา  พงษ์จันโอ
2. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวณัฐวรรณ  ลิขิตนนท์
2. นางสาวรดา  แซ่เตียว
3. นางสาววิลาวัลย์  แสงสว่าง
4. นางสาวศิรินทิพย์  ธรรมพร
5. นางสาวอรัญญา  บัวลาลักษณ์
6. นางสาวเนตรชนก  รื่นรมย์
 
1. นางสาววันวิสา  แสนคำ
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤษติภา  คำพา
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  กิจผสมทรัพย์
3. เด็กหญิงพรกนก  รุ่งเรืองวุฒิไกร
4. เด็กหญิงยลธิดา  เหล่าสุนา
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  ปั้นมา
6. เด็กหญิงสิริกร  แซ่ตั้ง
7. เด็กหญิงอารียา  ชัยวัฒนพงศ์
8. เด็กหญิงเกวลี  ยินดี
 
1. นางอัญชนา  พงษ์จันโอ
2. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวกัญญาภัค  ลีนาบัว
2. เด็กหญิงกัลญา  หนุนดี
3. นางสาวญานิศา  ธนปณิชยกุล
4. นางสาวทิพวรรณ  เอี่ยมสอาด
5. นางสาวนิภาวรรณ  ขวานอก
6. เด็กหญิงลีลาวดี  บุญปลอด
7. นางสาวศิลาภรณ์  คนคล่อง
 
1. นางสาววันวิสา  แสนคำ
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา   ห้วยนอก
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ธรรมา
3. เด็กหญิงนารีรัตน์   นวลพงษ์
4. เด็กชายนิรันดร์  มั่นเขตกร
5. เด็กหญิงยลญา  แสนโคตร
6. เด็กชายรัชชานนท์  เตาะไธสง
7. เด็กชายรัชพล  สายแก้ว
8. เด็กหญิงสุชัญญา  ชนแดง
9. เด็กหญิงอภัทชา  ห้วยนอก
10. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์วัฒนธรรม
11. เด็กหญิงอารียา  โสภา
12. เด็กชายอิทธิพล  เอนกนวล
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  พันพี
2. นางสาวจุฑามาศ  อนันต์
3. นายชาญณรงค์  อยู่ทอง
4. นางสาวฐานิตา  จันทนา
5. นายณัฐวัฒน์  เนื่องจำนงค์
6. นางสาวดวงฤดี  ภาษี
7. นายทัศน์พล  วัฒนเกษตรกุล
8. นางสาวธนัชชา  สมสกุลมนตรี
9. นางสาวธนัชพร  ล้อเจริญ
10. นายธีรพงศ์   ธนเจริญนิมิตชัย
11. นายนคร  อิทธิขจรรัตน์
12. นางสาวนวลสิริ  กาญจนปรีดา
13. นางสาวนิศารัตน์  เหลืองอ่อน
14. นางสาวปรางค์ทิพย์  เสนาจ
15. นางสาวพรชิตา  แจ้งจำรัส
16. นางสาวแก้วตา  วงศ์ตาแพง
 
1. นายดุจฉัตร  ด้วงศิริ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ยุ่นประยงค์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  วิลาศ
 
1. นางสาวจิตรลดา  มนต์ปรีชาวิทย์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กิติกรภัทรกุล
2. เด็กหญิงกัลยาณี  กองหมอก
3. เด็กชายจิรพัส  รารักษ์
4. เด็กหญิงชุติมา  ทาประดิษฐ
5. เด็กชายธนดล  นิยม
6. เด็กชายธีรภัทร์  เหลืองอ่อน
7. เด็กชายธีรศักดิ์  เชียงทอง
8. เด็กชายนวัตภูมิ  สุทธา
9. เด็กหญิงนิการดา  ทองแพง
10. เด็กชายภวินท์  ประภาวิชญ์ตระกูล
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  เต่าสา
12. เด็กหญิงวรรณวนัช  ผลเจริญ
13. เด็กชายวิษณุพงศ์  ศิลรัตนะ
14. เด็กชายศุภกร  เหลืองอ่อน
15. เด็กหญิงสุจิตรา  เป้งหลง
16. เด็กหญิงสุวนันท์  โสมาเกตุ
17. เด็กชายอพิรัก  โชติวงศ์
18. เด็กหญิงอริสรา  ทองมา
19. เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนานิตย์
20. เด็กหญิงอารียา  น้อยบาท
21. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  อัมรินทร์
22. เด็กชายเทิดศักดิ์  มีสุข
 
1. นางพัชริสา  โกแมน
2. นางณัฐพัสวี  ลอองสุวรรณ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ชูเจริญ
2. นางสาวกันธิชา  กิ่มทอง
3. นายกิตติศักดิ์  ใบใหญ่
4. นายจรัญ  สำอางค์อินทร์
5. นางสาวณิชากร  องอาจ
6. นางสาวธัญนันท์  บุญเพชร
7. นางสาวนพรัตน์  โพมีชัย
8. นางสาวพรรณวดี  จุกสีดา
9. นายพีรพัฒน์  จันทนา
10. นางสาวรุ่งนภา  อุทัย
11. นายวทัญญู  อุดมพงษ์
12. นายวันเฉลิม  บรรดาศักดิ์
13. นายวีรกุล  แซ่เซียว
14. นายวีรพงศ์  หนูขาว
15. นายสิทธินนท์  อุ่นฉิม
16. นางสาวสุภาพร  ผิวจันทร์
17. นางสาวเบญจพร  นิยม
18. นางสาวเบญจมาศ  อุ่นวรรณา
19. นางสาวเพลินพร  จุลกลพ
20. นางสาวโชษิตา  ยอดหนู
21. นายไพโรจน์  นามบุญ
 
1. นางพัชริสา  โกแมน
2. นางณัฐพัสวี  ลอองสุวรรณ
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติ  นัทธี
2. เด็กชายชนินทร์  โสมนาม
3. เด็กชายทวีศักดิ์  วงศ์สามาลย์
4. เด็กชายทินภัทร  ใจกว้าง
5. เด็กชายธนากร  จันทร์เพ็ง
6. เด็กชายศิริวัฒน์  สมบัติก่อสุข
7. เด็กชายสิทธิกร  ศรีพัตยศ
8. เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  จันทกลัด
 
1. นายนพพร  ไกรศรี
2. นายกิตติชัย  ไพรจิตร์
3. นายมานพ  อุดมผล
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนสุข
2. เด็กหญิงปณิตา  สำราญจิต
3. เด็กหญิงสาธินี  เอกวารีย์
 
1. นางชไมพร  ธะช่วย
2. นางสาวจงรักษ์  ปัญญารัตนกุลชัย
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวนภัส  มณีวงศ์วิจิตร
2. นางสาวพรชนัน  รัตนะธรรมมากร
3. นางสาวเนรินทร์  วงศ์อุทัยรัตน์
 
1. นางศุทธภา  อัครเจษฎากร
2. นางเรณู  เงาะจันทรา
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายคุณานนต์  จันทโรหิต
2. เด็กชายสุขวุฒิ  บัวแก้ว
 
1. นางสาวเกศรา  ใหม่สุวรรณ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายคณิตพล  อุมา
2. เด็กชายชาญชล  โปปัญจมะกุล
 
1. นางสาวเกศรา  ใหม่สุวรรณ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวนุชประวีณ์  ประทุมมา
2. นางสาวสิริมา  ก้านบัว
 
1. นางสาวชฎาพร  คุณวัฒนธรรม
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุลละวะ
2. เด็กหญิงบุษกร  ยศคำลือ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สนธิวงศ์เวช
2. นางสาวชฎาพร  เชียรศรี
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นายการยุทธิ์  แพไชยาพันธ์
2. นายอภิสิทธิ์  หวังมานะ
 
1. นางสาวณรารัตน์  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  จรุงพัฒนานนท์
2. เด็กหญิงณัฐติยาภรณ์   แซ่ลี้
 
1. นางสาววัลนิภา  อุตวงศ์ษา
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายธนกร  เผ่าพนัส
2. เด็กชายปรีชาวุฒิ  โพธิมากุล
 
1. นายกฤษฎา  บุญศรี
2. นางกัณฑ์ธิมา  บุญศรี
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แวดเวียง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เฟื่องสวัสดิ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สนธิวงศ์เวช
2. นางสาวเบญญาภา  จึงนิพันธ์พงศ์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นางสาวจิราพร  สีเปีย
2. นางสาวพรชิตา  ศรีระษา
 
1. นางสาวณรารัตน์  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  สินทรา
2. นายรังสรรค์  แก้วดวงสี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นายอติรุจ  สุพรหม
2. นายอิทธิโชติ  ธรรมวิริยะกุล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทกวิทยาคม 1. เด็กหญิงดลนภา  ทิพย์ศิริ
2. เด็กหญิงภัททิยา  คำบุปผา
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ์  อบรม
 
1. นางศวัสมน  แป้นทิม
2. นางจันทรา  กระแสร์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวปิ่นทิพย์  ธัญสิริกุลนันท์
2. นางสาวศกลวรรณ  ทวีธรากุล
 
1. นางวัชรี  ดวงมณี
2. นางจินดาพร  เทียมภักดี
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. เด็กชายศิริวัฒน์  แสงทอง
2. เด็กชายศิวกร  ปอนคำ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  แก้ววิไล
 
1. นางสาวรวีวัลย์  เนื่องจำนงค์
2. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  จามจุรี
2. นายชาณิชธนา  ตากแสง
3. นายเอกชัย  พิมพาวัฒน์
 
1. นายศิริวัฒน์  ยุบลพันธ์
2. นางสาวนพณัฐ  จ้อยทอง
 
78 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงธรรมธนรักษ์  ขุนเที่ยง
2. เด็กหญิงมาริสา  จอกแก้ว
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  อาจหาญ
 
1. นางสาวสุฐานิฏฐ์  ภัทรวิบูลกิจ
2. นางประวีดา  อนันต์
 
79 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวณัฐชยา  จูสิงห์
2. นายธนวันต์  ศรีบุญไชย
3. นางสาวอภิญญา  ทองมา
 
1. นางสาวสุฐานิฏฐ์  ภัทรวิบูลกิจ
2. นางประวีดา  อนันต์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  ทองแพง
2. เด็กชายปิยธนา  อ้นอารี
3. เด็กชายพชรพล  สุขญาติ
 
1. นางสาวณัฏฐากุญช์  ปฐมพีรกานต์
2. นางพบพร  อภิปรัชญา
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายนันฐวัตร  สุจริต
2. นายบุญชูศักดิ์  ตุ้ยแคน
3. นายสุนิจพงษ์  สิงห์คำ
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญมี
2. นางวริศรา  บุญมี
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สูญทุกข์
2. เด็กหญิงศิรินันท์  แดงด้วง
3. เด็กหญิงแสนสุข  บุญญา
 
1. นายสายัณห์  เจือจันทร์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี   สายพร
2. นางสาวชลธิชา  แก้วสว่าง
3. นางสาวสุธามาศ  บุญญา
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อ่อนละออ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุตรสา
3. เด็กชายพันกร  วงศ์พรประดิษฐ์
4. นางสาวมณฑิตา  กัปตัน
5. เด็กหญิงวราพร  เพ็ชรศักดา
6. เด็กหญิงวิวรรธณี  ดวงดารา
 
1. นางสาวสุรางค์  วงษ์เสถียร
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  กรีวัชรินทร์
2. นายจักรพงษ์  ภิญโญ
3. นางสาวจิรวรรณ์  ดอกไม้คลี่
4. นางสาวธัญญรัตน์  ชูศรี
5. นางสาวนฤมล  บุญประเสริฐ
6. นายอัฐพล  จุกสีดา
 
1. นางสาวสุรางค์  วงษ์เสถียร
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กชายพีระพงษ์  อภิรัตนานนท์
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ป้อมถาวร
3. เด็กหญิงสุภาวินีย์  หอมดี
 
1. นางสาวดวงนภา  เครืออยู่
2. นางสาวพจนีย์  ยางเอน
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐชฎา  โภคประเสริฐ
2. นางสาววิลัยพร  หรหมนอก
3. นางสาวสุวิมล  ยิ้มสาย
 
1. นางสาวสมถวิลรัตน์  อาษาดี
2. นางสาวสมถวิลรัตน์  อาษาดี
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กชายชยพล  สมปอง
2. เด็กหญิงนิตยา  พวงภู่
3. เด็กชายเอนก  โผงเผง
 
1. นางสาวนิภารัตน์  ไวขุนทด
2. นางมาลี  เอียดแก้ว
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  เจริญช่าง
2. นางสาวศุภรดา  สอนจีน
3. นางสาวอนุสรา  ก้านบัว
 
1. นางมาลี  เอียดแก้ว
2. นางสาวนิภารัตน์  ไวขุนทด
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  กกกลาง
2. เด็กหญิงฐิติมา  ถวิลญาติ
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  สังแก้ว
 
1. นางสาวพจนีย์  ยางเอน
2. นายนันทวัฒน์  นันท์ธนาสิทธิ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. นางสาวกชนง  สุวรรณไตร
2. นางสาวกานดา  พงศ์สถิตสิริ
3. นายอภิชัย  รัติกุล
 
1. นางสุวิกรานต์  เจียมจันทร์
2. นางวิภารัตน์  นวชาตสกุล
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  งามวงศ์
2. เด็กหญิงมนรดา  แปลงสตรี
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ใจงามดี
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาววริศา  ภู่ระหงษ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นางสาวธนาพร  ศรีธรรม
2. นางสาวปวริศา  ด่านสูงเนิน
3. นายเฉลิมชัย  สังวร
 
1. นางสาวสุรีพร  วิทางจีน
2. นายณฐณน  วัฒนอุษา
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กหญิงปริณาห์  แว่นแก้ว
2. เด็กหญิงวิชุลดา  ศรีสวรรค์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพียรทอง
 
1. นางศรีสุภรณ์  มงคลชาญศักดิ์
2. นายนันทวัฒน์  นันท์ธนาสิทธิ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายฉัตรมงคล  วงษ์อนันท์
2. นางสาวพัชรินทร์  แสงเกิด
3. นางสาวยวิษฐา  แซ่ก๊วย
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาววริศา  ภู่ระหงษ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ศรีวรรณ
2. เด็กหญิงปริญญา  แย้มภู
3. เด็กหญิงปาริตา  เนตรทอง
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นายพัสกร  พิทักษ์อมรพันธ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นางสาวกาญจนา  สิงทอง
2. นางสาวฉัตรชนก  ชื่นชม
3. นางสาวสายฝน  สิงทอง
 
1. นางพรทิมา  ยิ่งยง
2. นางสาวญาดา  อมรประดิษฐ์กุล
 
98 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายกฤตนัย  ธนสาสิริกุล
2. เด็กหญิงปิยะวดี  นามวงษ์
3. เด็กชายยุทธนา  นิตยสุข
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
99 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายกฤษณรรน์  พลชะนะ
2. นายชัยนันท์  ศรีเทียมทอง
3. นางสาวภัสพร  ศรีชมภูปวรา
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายสิขเรศ  ยินดีสุข
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงนภศร  ศรีสุริยะสวัสดิ์
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายวรัชญ์  หอมเสียง
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ผลขวัญ
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายวรทัต  มหายุวานนท์
 
1. นางสาวทองรัตน์  แจ่มไสว
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวสุภัสสร  ไม้น้อย
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายอรุณ  กวีวัชรินทร์
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายวรทัต  มหายุวานนท์
2. นางสาวสุภัสสร  ไม้น้อย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ตระกูลนาคทอง
2. นางสาวสุชาดา  พุทธอวยชัย
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ฉันทศิริ
2. เด็กชายวนัสนันท์  ตาแก้ว
 
1. นางศุภวรรณ  หมั่นเขตกิจ
2. นางสาวสาวิตรี  จันทคาต