หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สหวิทยาเขตชลบุรี 3 โรงเรียนในอำเภอเกาะสีชัง ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
แข่งขันวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   16 พ.ย. 2558   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร อบจ. 16 พ.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร อบจ. 16 พ.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 16 พ.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 16 พ.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม หอประชุมอิ่มเอิบ ชั้น 1 16 พ.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ศูนย์การเรียนวรเวทมุนี ชั้น 1 16 พ.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 6 ชั้น 2 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 6 ชั้น 2 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง ห้องทัศนศิลป์ 1 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง ห้องทัศนศิลป์ 1 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 6 ชั้น 3 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 6 ชั้น 3 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง ห้องทัศนศิลป์ 2 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง ห้องทัศนศิลป์ 2 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง แนะแนว 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง แนะแนว 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง แนะแนว 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 6 ชั้น 2 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 6 ชั้น 2 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
45 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558
46 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00
11 501 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00
12 502 การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีราชา สนามฟุตบอลด้านทิศตะวันตก 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีราชา สนามฟุตบอลด้านทิศตะวันออก 16 พ.ย. 2558 09.00-11.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีราชา ตึก 2 อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องพุทธรักษา 16 พ.ย. 2558 09.00 - 15.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีราชา ตึก2 อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง พุทธรักษา 16 พ.ย. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ตึก ICT ชั้น 1 ห้อง ICT 9 16 พ.ย. 2558 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ตึก ICT ชั้น 1 ห้อง ICT 4 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ตึก ICT ชั้น 1 ห้อง ICT 4 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ตึก ICT ชั้น 1 ห้อง ICT 1 16 พ.ย. 2558 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ตึก ICT ชั้น 1 ห้อง ICT 1 16 พ.ย. 2558 09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ตึก ICT ชั้น 1 ห้อง ICT 2 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ตึก ICT ชั้น 1 ห้อง ICT 1 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ตึก ICT ชั้น 1 ห้อง ICT 3 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ตึก ICT ชั้น 1 ห้อง ICT 3 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ตึก ICT ชั้น 2 ห้อง ICT 6 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ตึก ICT ชั้น 2 ห้อง ICT 5 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ตึก ICT ชั้น 2 ห้อง ICT 8 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ตึก ICT ชั้น 2 ห้อง ICT 8 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ตึก ICT ชั้น 2 ห้อง ICT 9 16 พ.ย. 2558 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ตึก ICT ชั้น 3 ห้อง โรงยิม 16 พ.ย. 2558 09.00-15.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ตึก ICT ชั้น 3 ห้อง โรงยิม 16 พ.ย. 2558 09.00-15.00
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 16 พ.ย. 2558
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 16 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 ทิศเหนิอ 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 ทิศเหนิอ 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 ทิศเหนิอ 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 ทิศเหนิอ 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โดม 50 ปี ชั้น ลานโดม 50 ปี ห้อง ลานโดม 50 ปี 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โดม 50 ปี ชั้น ลานโดม 50 ปี ห้อง ลานโดม 50 ปี 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สวนป่ากมลานนท์ ชั้น ศาลาร่มโพธิ์ ห้อง ลานศาลาร่มโพธิ์ 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สวนป่ากมลานนท์ ชั้น ศาลาร่มโพธิ์ ห้อง ลานศาลาร่มโพธิ์ 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สวนป่ากมลานนท์ ชั้น สวนป่ากมลานนท์ ห้อง ลานสวนป่ากมลานนท์ 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สวนป่ากมลานนท์ ชั้น สวนป่ากมลานนท์ ห้อง ลานสวนป่ากมลานนท์ 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โดม 50 ปี ชั้น ลานโดม 50 ปี ห้อง ลานโดม 50 ปี 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โดม 50 ปี ชั้น ลานโดม 50 ปี ห้อง ลานโดม 50 ปี 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โดม 50 ปี ชั้น ลานโดม 50 ปี ห้อง ลานโดม 50 ปี 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โดม 50 ปี ชั้น ลานโดม 50 ปี ห้อง ลานโดม 50 ปี 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โดม 50 ปี ชั้น ลานโดม 50 ปี ห้อง ลานโดม 50 ปี 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โดม 50 ปี ชั้น ลานโดม 50 ปี ห้อง ลานโดม 50 ปี 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โดม 50 ปี ชั้น ลานโดม 50 ปี ห้อง ลานโดม 50 ปี 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โดม 50 ปี ชั้น ลานโดม 50 ปี ห้อง ลานโดม 50 ปี 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
2 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
-
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
-
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
-
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
-
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]