หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cbi3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกประธานกรรมการ
2. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายสง่า ทองอุดมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นางสมปอง ไทยธานีโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา สุขบำรุงศิลป์โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภรดา ศิริวงค์มณีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
7. นางพรทิพย์ สุวรรณพจน์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
8. นายเทิดศักดิ์ สุทธิบูรณ์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกประธานกรรมการ
2. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ ทองนวลโรงเรียนบ้านรถไฟกรรมการ
4. นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยงโรงเรียนศรีราชากรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ กุลธนาเจริญรัตน์โรงเรียนผินเเจ่มวิชาสอนกรรมการ
6. นางสาวพิศมัย สองศรีโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากรรมการ
7. นางจันทิมา อุทัยกลมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
8. นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
9. นายวรศักดิ์ บัวรอดโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ เขียนเสมอโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายชล สุขนิ่มวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบกรรมการ
3. นายภานุพงศ์ อนันต์ชัยพัทธนาโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
4. นายรัตน์ บุญก่อโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นายนรินทร์ศักดิ์ มีโชคโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
6. นายไวฑูรย์ มินจันทึกโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
7. นายรัตน์ บุญก่อโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
8. นางณัฐกมล ทองไทยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเตรียมพล ขอดคำโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนรเศษฐ์ ศืริไปล์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบกรรมการ
3. นายจาตุรันต์ พันธวาสโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นางวราภรณ์ มีทองโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นายรณชัย เกตุศิริโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
6. นายธนพล ชัยชนะโรงเรียนศรีราชากรรมการ
7. นางสาวพรพรรษา อินเทศราชโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปารนีย์ คุณพิทักษ์โรงเรียนศรีราชาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา จันทร์สงเคราะห์โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฬา มูลกันโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
4. นางสาวอาภาพร ห่วงมากโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นางนภา วิเศษศรีโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์เดช สีดาโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
7. นางแก้วตา สว่างกัลป์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวณัฐยาภรณ์ ติละบาลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
9. นางสุริยา มณีนุตร์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจิราพร ปานอำพันธ์โรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวนฎา วิลาศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุริวัสสา นิธิมาพงศ์ไทโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นางธัชตะวัน ศิริวิชัยโรงเรียนศรีราชากรรมการ
5. นางรสริน ใจซื่อโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนกรรมการ
6. นางสุรีย์ คุ้มมะม่วงโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
7. นางจินตนา สะอาดเอี่ยมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
8. นางอรุณี ถมยางกูรโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐนัน บุญปกโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ภูชนะศรีโรงเรียนทุ่งสุขลา กรุงไทยอนุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรกริช วาปีโทโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
4. นายชานนท์ พูลทวีโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐนัน บุญปกโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ภูชนะศรีโรงเรียนทุ่งสุขลา กรุงไทยอนุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรกริช วาปีโทโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
4. นายชานนท์ พูลทวีโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายภักดี แสนทวีสุขโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนศรีราชารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ชัยวรกุลโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรกริช วาปีโทโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายภักดี แสนทวีสุขโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนศรีราชารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ชัยวรกุลโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรกริช วาปีโทโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวนิรวี ปังอินทน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเหมือนฝัน กอแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต หนูเอียดโรงเรียนโพธิสัมพันธิ์พิทยาคารกรรมการ
4. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวนิรวี ปังอินทน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเหมือนฝัน กอแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต หนูเอียดโรงเรียนโพธิสัมพันธิ์พิทยาคารกรรมการ
4. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายโชคอนันต์ เจริญศิริโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต หนูเอียดโรงเรียนโพธิสัมพันธิ์พิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายโชคอนันต์ เจริญศิริโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต หนูเอียดโรงเรียนโพธิสัมพันธิ์พิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายกรกช บัวแย้มโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิยพร ประมวลโรงเรียนโพธิสัมพันธิ์พิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายภักดี แสนทวีสุขโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
4. นายอนุชา ภูชนะศรีโรงเรียนทุ่งสุขลา กรุงไทยอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวนพมาศ ชัยวรกุลโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายซุ่ยจือ ลิ้มวิริยะรุ่งโรจน์โรงเรียนอักษรศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการโรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา สารทจีนโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวนพมาศ ชัยวรกุลโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายซุ่ยจือ ลิ้มวิริยะรุ่งโรจน์โรงเรียนอักษรศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการโรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา สารทจีนโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวทาริกา ทองบ่อโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ประธานกรรมการ
2. นายชนนท์ พูลทวีโรงเรียนสิงห์สมุทรรองประธานกรรมการ
3. นางอังสนา สินภูปั้นโรงเรียนโพธิสัมพันธิ์พิทยาคารกรรมการ
4. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวทาริกา ทองบ่อโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ประธานกรรมการ
2. นายชนนท์ พูลทวีโรงเรียนสิงห์สมุทรรองประธานกรรมการ
3. นางอังสนา สิ นภูปั้นโรงเรียนโพธิสัมพันธิ์พิทยาคารกรรมการ
4. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
4. นายสัญญา กาญจนีโรงเรียนศรีราชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบกรรมการ
3. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายปรากะวิน ดาวกระจ่างโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
2. นายไพบูลย์ จันทร์เพ็ชรโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ รักษ์สมิทธ์สันติโรงเรียนเมืองพัทยา6กรรมการ
4. นายธานันต์ ตันดีโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายปรากะวิน ดาวกระจ่างโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
2. นายไพบูลย์ จันทร์เพ็ชรโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ รักษ์สมิทธ์สันติโรงเรียนเมืองพัทยา6กรรมการ
4. นายธานันต์ ตันดีโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายปรากะวิน ดาวกระจ่างโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
2. นายไพบูลย์ จันทร์เพ็ชรโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ รักษ์สมิทธ์สันติโรงเรียนเมืองพัทยา6กรรมการ
4. นายธานันต์ ตันดีโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายปรากะวิน ดาวกระจ่างโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
2. นายไพบูลย์ จันทร์เพ็ชรโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ รักษ์สมิทธ์สันติโรงเรียนเมืองพัทยา6กรรมการ
4. นายธานันต์ ตันดีโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศรันย์ ส่งทวนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
2. นายคุณากร ปิยมาภรณ์ศรีราชากรรมการ
3. นายเดชา วิวัฒนวาทินโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นายธานันต์ ตันดีโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเดชา วิวัฒนวาทินโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
2. นายศรันย์ ส่งทวนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
3. นายคุณากร ปิยมาภรณ์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. นายธานันต์ ตันดีโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเดชา วิวัฒนวาทินโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
2. นายศรันย์ ส่งทวนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
3. นายคุณากร ปิยมาภรณ์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. นายธานันต์ ตันดีโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรัช วัฒนกุูลโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินิจ วัจนลักษณ์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นายธานันต์ ตันดีโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพรัช วัฒนกูลโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินิจ วัจนลักษณ์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นายธานัต ตันดีโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรัช วัฒนกูลโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินิจ วัจนลักษณ์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นายธานันต์ ตันดีโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพรัช วัฒนกูลโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินิจ วัจนลักษณ์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นายธานันต์ ตันดีโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรัช วัฒนกูลโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินิจ วัจนลักษณ์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นายธานันต์ ตันดีโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพรัช วัฒนกูลโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินิจ วัจนลักษณ์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นายธานันต์ ตันดีโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวเกศินี อยู่สถิตย์โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวเกศินี อยู่สถิตย์โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวขวัญฤทัย ประสิ่งชอบโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวขวัญฤทัย ประสิ่งชอบโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายทรงธรรม อานนท์โรงเรียนเกาะสีชังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายทรงธรรม อานนท์โรงเรียนเกาะสีชังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางฤดีการ หอมสุวรรณโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางฤดีการ หอมสุวรรณโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางนงเยาว์ หึงขุนทดโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวรัตติมากร คำเสียงโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายวีรชัย สิงห์ช่างชัยโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายวีรชัย สิงห์ช่างชัยโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ ไทยธรรมผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา เรืองไพศาลผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายอิทธิพล ปากเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นายรังสฤษฏ์ ศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์กรรมการ
5. นายปรีชา กระแสร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
6. นายสงกรานต์ ช้างดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายภักดี แสนทวีสุขโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
8. นายเกรียงไกร มงคลอภิวัฒน์โรงเรียนเกาะสีชังกรรมการ
9. นายพีรเดช พัชรปัญญาพรโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
10. นายปัทมพร ขุนลาดโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสรชัย เจริญพงษ์ศึกษานิเทศ สพม.18ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสมาน ศรีมงคลรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
3. นายมีชัย วุฒิธาดาโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐปคัลย์ บุญยิ่งโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวอุมาวดี โกศลโรงเรียนศรีราชาประธานกรรมการ
2. นางสาวฝนทิพย์ ขำคมโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทองสำอางค์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
4. นายธัชกร ธนวรมงคลโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ เทียนวรรณโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสมหมาย แซ่อึ้งโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางไพรวรรณ สุขปานเจริญโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัสม์ชา ศาลกลางโรงเรียนศรีราชากรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ภานะจิตโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
4. นางสาวจันทรา จรเด็จโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ทับจีนโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นางศิริรัตน์ ไชยขันธ์โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสุฟองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร อริยะวงศ์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางวนิดา พุทธสารคามโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภิส พิมสารโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นายฉัตรชัย นาดีโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนกรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ วาสะศิริโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพร แนวเงินดีโรงเรียนศรีราชาประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐิกา ขำพุ่มพงษ์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ค้าข้าวโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นางนริศรา เหล่าภักดีโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นายจรัญญ์ ตะวงษาโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ เนียมคำโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกพร แนวเงินดีโรงเรียนศรีราชาประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐิกา ขำพุ่มพงษ์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ค้าข้าวโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นางนริศรา เหล่าภักดีโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นายจรัญญ์ ตะวงษาโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ เนียมคำโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุลจิฬา จันทะพงษ์โรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณดี กะหมายสมโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นายนครินทร์ ทรัพย์วิริยาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจุลจิฬา จันทะพงษ์โรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณดี กะหมายสมโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นายนครินทร์ ทรัพย์วิริยาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ สงวนชื่อโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววีรวรรณ หวานล้ำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจารุพัฒน์ ธนกีรติชัยวงษ์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. นางสาวทองดี คล้ายโตโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนุชนาต กรแก้วโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัศมี ทองสิงห์โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
7. นางสาวรัตติยา แสนศรีโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
8. นางนภัทร บุญแสนแผนโรงเรียนเกาะสีชังกรรมการ
9. นางบุญชู บุญก่อโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชลิต วรนามโรงเรียนเกาะสีชังประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตะหรา แสนทวีสุขโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรัณย์ พรมสวัสดิ์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
4. นางสาวดาริกา ปานะโปยโรงเรียนศรีราชากรรมการ
5. นางสาวสุวรี อัศวพรหมธาดาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางวินิตา จำนงโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัณฑนา ทูลศิริโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวมนัสสินี ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพีรดา ฤาชาโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นายศราวุธ กิจงามโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางวินิตา จำนงโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัณฑนา ทูลศิริโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวมนัสสินี ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพีรดา ฤาชาโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นายศราวุธ กิจงามโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์มาดา นุ้ยห้วยแก้วโรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นายมารุต สมานรักษ์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร สารสมัครโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นายจำพงค์ ทองพลอยโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
6. นายนครินทร์ ทรัพย์วิริยาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ คันทะนาคโรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณ์ภรณ์ ยงรัตนาโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นายนิพนธ์ การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาณิศา รัตนโกศลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ แสงทองโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ดุมแก้วโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาววนิดา พุทธสาระคามโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นางชลิดา การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปาณิศา รัตนโกศลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ แสงทองโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ดุมแก้วโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาววนิดา พุทธสาระคามโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นางชลิดา การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐกิจต์ ไมตรีโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร ขุนโขลนอนุสรณ์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
3. นายสุขุม ชินวงศ์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
4. นายอัครพงษ์ ติงสะโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ จิตนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นายเจษฎา จรจากโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายกฤตัชญ์ สุริยนต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายอินทัช เสนสอาดโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสง่า ทองอุดมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นายนิพนธ์ การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายกฤตัชญ์ สุริยนต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายอินทัช เสนสอาดโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนพพร โอภาชาติโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นายนิพนธ์ การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณดี กะหมายสมโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย บุญล้อมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา พุทธสารคามโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
4. นายนิพนธ์ การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ เขมวิรัตน์โรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นายสุธา ตองอ่อนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายองอาจ บุญอาชาทองโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
4. นายศุภวิทย์ แก้วไกรศรโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3กรรมการ
5. นายศารทูล ธิมะสารโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายอรรณพ เขมวิรัตน์โรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นายสุธา ตองอ่อนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายองอาจ บุญอาชาทองโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
4. นายศุภวิทย์ แก้วไกรศรโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3กรรมการ
5. นายศารทูล ธิมะสารโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจเร นาควัชรางกูรโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ฉัตรพรไพบูลย์โรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายสังเวียน คำเปลโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3กรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ สัมปัตติกรโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกษมา ทองนุชโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายจเร นาควัชรางกูรโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ฉัตรพรไพบูลย์โรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายสังเวียน คำเปลโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3กรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ สัมปัตติกรโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกษมา ทองนุชโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร แมดพิมายโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ปานชงค์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสินีนาฏ พรหมชนกสกุลโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3กรรมการ
4. นางสาวมันฑนา รัตนบุรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ชูศรีทองโรงเรียนพลูตาหลวงกรรมการ
6. นางสาวระย้า ภู่กรุดโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางรัชนีกร แมดพิมายโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนกรรมการ
2. นางพิสมัย ปานชงค์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสินีนาฏ พรหมชนกสกุลโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3กรรมการ
4. นางสาวมันฑนา รัตนบุรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ชูศรีทองโรงเรียนพลูตาหลวงกรรมการ
6. นางสาวระย้า ภู่กรุดโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชัฎ ตระกูลสินทองโรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อรุณรัตน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวัลภา ดิษฐ์สมบูรณืโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
4. นางสุมามาลย์ สัมมาเมตต์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นางมนธิชา เนื่องชลธารโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
6. นางเมธาทิพย์ พันธ์โสลีโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
7. นายเฉลิมชัย บุญล้อมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายชัฎ ตระกูลสินทองโรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อรุณรัตน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวัลภา ดิษฐ์สมบูรณืโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
4. นางสุมามาลย์ สัมมาเมตต์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นางมนธิชา เนื่องชลธารโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
6. นางเมธาทิพย์ พันธ์โสลีโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
7. นายเฉลิมชัย บุญล้อมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายถนอม นวนประโคนโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริภร แสงศักดิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศิริพร แดงตุ้ยโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรชร ต่ายธานีโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนกรรมการ
5. นางสาวรินทร รัตนวงศ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นายเรวุฒิ สุดสงวนโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายถนอม นวนประโคนโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริภร แสงศักดิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศิริพร แดงตุ้ยโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรชร ต่ายธานีโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนกรรมการ
5. นายเรวุฒิ สุดสงวนโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวรินทร รัตนวงศ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนุชนภา คิดสว่าโรงเรียนเมืองพัทยา 11ประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ ขันผงโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นางสาวมยุรี นิลงามโรงเรียนบ้านรถไฟกรรมการ
4. นางสาวจินตนา วาพัดไทยโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นายวัฒนา ส่งเสริมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนุชนภา คิดสว่าโรงเรียนเมืองพัทยา 11ประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ ขันผงโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นางสาวมยุรี นิลงามโรงเรียนบ้านรถไฟกรรมการ
4. นางสาวจินตนา วาพัดไทยโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นายวัฒนา ส่งเสริมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลทิพย์ สงค์รัตน์โรงเรียนบ้านรถไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรัชชา แช่มค้าโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3กรรมการ
3. นางสุวนิจ ศรีสุวรรณโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ พูลโสภาโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นายสมหวัง รุ่งสิริวานิชโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจินตนา สุขเจริญโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลทิพย์ สงค์รัตน์โรงเรียนบ้านรถไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรัชชา แช่มค้าโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3กรรมการ
3. นางสุวนิจ ศรีสุวรรณโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ พูลโสภาโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นายสมหวัง รุ่งสิริวานิชโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจินตนา สุขเจริญโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร วัฒนจิตติโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชฎาพร พิกุลทองโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นางสาวนันทนาพร เทศกรณ์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
4. นางณัชชนากร สุวรรณพยัคฆ์โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3กรรมการ
5. นางสาววารี ประสานวรรณโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวยุพดี สิทธิสมรรคโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร วัฒนจิตติโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชฎาพร พิกุลทองโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นางสาวนันทนาพร เทศกรณ์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
4. นางณัชชนากร สุวรรณพยัคฆ์โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3กรรมการ
5. นางสาววารี ประสานวรรณโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวยุพดี สิทธิสมรรคโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ คารวะวุฒิกุลโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมวดี เจตมานุศาสน์โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3กรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ศรีรัตนสุคนธ์โรงเรียนเมืองพัทยา 11กรรมการ
4. นางสาวอุุษารรัตน์ ปีวิเศษโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นางสาวมุทิตา อินกล่ำโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นางจิตริณี รุ่งสวัสดิ์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์ คารวะวุฒิกุลโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมวดี เจตมานุศาสน์โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3กรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ศรีรัตนสุคนธ์โรงเรียนเมืองพัทยา 11กรรมการ
4. นางสาวอุุษารรัตน์ ปีวิเศษโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นางสาวมุทิตา อินกล่ำโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นางจิตริณี รุ่งสวัสดิ์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]