หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สหวิทยาเขตชลบุรี 3 โรงเรียนในอำเภอเกาะสีชัง ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
แข่งขันวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางบุศกร พนมจันทร์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน
2 นางชยุดา กนึกรัตน์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน
3 นางสุุทิศา ศรีตังนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน
4 นางอรุทัย เดชสุภา ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร รองประธานกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน
5 นางรัตนา รัตนบันดาล ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายพัสดุและการเงิน
6 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ประธานกรรมการที่ปรึกษา
7 นายสุรชาติ มานิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
8 นายสุรชาติ มานิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
9 นางสมพร ฤทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
10 นายอุทัย สิงห์โตทอง ประธานสหวิทยาเขต ชลบุรี 1 กรรมการที่ปรึกษา
11 นายอดุลย์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่ทองวงษ์จันทร์วิทยา กรรมการที่ปรึกษา
12 นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา กรรมการที่ปรึกษา
13 นายถาวร เขียนเสมอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการสรุปและรายงานผลประกวด/แข่งขัน
14 นางวารุณี หิรัญรักษ์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร รองประธานกรรมการสรุปและรายงานผลประกวด/แข่งขัน
15 นางสาวสุรัตนา พุทธพงษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการการสรุปและรายงานผลประกวด/แข่งขัน
16 นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการการสรุปและรายงานผลประกวด/แข่งขัน
17 นายอาทร ธูปทอง รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนศรีราชา กรรมการและเลขานุการการสรุปและรายงานผลประกวด/แข่งขัน
18 นายมนูญ เชื้อชาติ ประธานสหวิทยาเขต ชลบุรี 2 กรรมการที่ปรึกษา
19 นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ประธานสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 ประธานกรรมการอำนวยการ
20 นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา ประธานกรรมการอำนวยการ
21 นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา รองประธานกรรมการอำนวยการ
22 นายชาญชัย ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา รองประธานกรรมการอำนวยการ
23 นายประสงค์ ทองยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา รองประธานกรรมการอำนวยการ
24 นายทวีศักดิ์ บังคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา รองประธานกรรมการอำนวยการ
25 นายสมพงษ์ รุ่งแจ้ง ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
26 นายธนิสร ทองธานี หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนศรีราชา ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
27 นางสาวสุธีรา สีมา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายประเมินผล
28 นางพรรณิภา เสริมศรี หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล
29 นางสาววรัญญา การะเกตุ ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายประเมินผล
30 นางสาวจินดารัตน์ แย้มวงษ์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล
31 นายอาทร ธูปทอง รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนศรีราชา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล
32 นายวิษณุ ผสมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร รองประธานกรรมการอำนวยการ
33 นายนพดล เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง กรรมการอำนวยการ
34 นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
35 นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม กรรมการอำนวยการ
36 ว่าที่ร้อยเอกอาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กรรมการอำนวยการ
37 นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี กรรมการอำนวยการ
38 นายธีระ หมื่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
39 นายประทม พุทสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน กรรมการอำนวยการ
40 นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสีชัง กรรมการอำนวยการ
41 นางน้ำค้าง โตจินดา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กรรมการอำนวยการ
42 นายอมร ชัยรัตน์กรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการอำนวยการ
43 นางสุทิศา ศรีตังนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการอำนวยการ
44 นางณัฐชา จันทร์ดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการอำนวยการ
45 นางสุุทิศา ศรีตังนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
46 นางรัชนี ทุมวงศ์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
47 นางอมรรัตน์ แก่นแก้ว ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
48 นางสาวจินดารัตน์ แย้มวงษ์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
49 นางทัศนีย์ แตงเพ็ง ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
50 นางเมตตา ชาวบล ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร รองประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
51 นางปิยะภรณ์ แก้วอำไพ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
52 นางอุษณีย์ มัตนาวี ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
53 นางลักขณา โชประการ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
54 นายวัชระ บำรุงพงษ์ ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
55 นางสาวอ้อมดาว บุญสุขา ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
56 นางสาวโชติกา หมื่นเงิน ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
57 นางสาวสุธีระวรรณ สุตะโท ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
58 นางสาวสุภัทรา พรหมท้าว ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
59 นางสาวจิราภา เกิดรอด เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
60 นางไทยสวรรค์ วรรณภา ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียน
61 นางสาวพภัสสรณ์ กระจกเหลี่ยม ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียน
62 นายถาวร เขียนเสมอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
63 นายอาทร ธูปทอง รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนศรีราชา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
64 นางทัศนีย์ แตงเพ็ง ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
65 นางรัชนีบูลย์ ใจยงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
66 นายถาวร เขียนเสมอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการดำเนินงาน
67 นางวรรณี ปาณะลักษณ์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
68 นางเพลาพิลาศ สวรรค์รัตน์ หัวหน้างานทะเบียนและงานวัดผลโรงเรียนศรีราชา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
69 นางปวีณา พันทอง ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
70 นางสาวกนกพร แนวเงินดี ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
71 นางสาวจิราพร แช่มชื่น ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
72 นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการ ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
73 นางสาวกรรณิการ์ มั่นคง ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
74 นางสาวอิศราภรณ์ ไชยบุตร ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
75 นายพงศกร สวัสดี ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
76 นางสาวศุภาธินี จิตจำนง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
77 นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
78 นายสุขุม ชินวงศ์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
79 นางทัศนีย์ แตงเพ็ง ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร รองประธานกรรมการดำเนินงาน
80 นางปิยะภรณ์ แก้วอำไพ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
81 นางสาวอรทัย นารถอุดม ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
82 นางวรรณี ปาณะลักษณ์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
83 นางพรทิพย์ สุวรรณพจน์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
84 นายวรศักดิ์ บัวรอด ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
85 นางไทยสวรรค์ วรรณภา ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
86 นายวรศักดิ์ บัวรอด ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
87 นายเทิดศักดิ์ สุทธิบูรณ์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
88 นางพนา ชุมเกษียร ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
89 นางปวีณา พันทอง ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
90 นายสมพงษ์ รุ่งแจ้ง ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
91 นางธนวรรณ ชอุ่มศรี ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
92 นางอรุทัย เดชสุภา ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
93 นางเมตตา ชาวบล ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
94 นางบุศกร พนมจันทร์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
95 นางลักขณา โชประการ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
96 นางสาวจินดารัตน์ แย้มวงษ์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
97 นางศิริพัฒน์ ปชาติกปัญญา ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
98 นางรัชนี ทุมวงศ์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
99 นางชยุดา กนึกรัตน์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
100 นางอมรรัตน์ แก่นแก้ว ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
101 นางอุษณีย์ มัตนาวี ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
102 นางสาวสุธีรา สีมา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
103 นางสาวสุรัตนา พุทธพงษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการดำเนินงาน
104 นายไพรัชช์ เจริญทอง ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
105 นางธนวรรณ ชอุ่มศรี ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
106 นางศิริพัฒน์ ปชาติกปัญญา ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายพยาบาล
107 นางสาวอรทัย แดงเวียง ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
108 นายธนิสร ทองธานี หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนศรีราชา กรรมการและเลขานุการอำนวยการดำเนินงาน
109 นางวารุณี หิรัญรักษ์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน
110 นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
111 นางสาวพภัสสรณ์ กระจกเหลี่ยม ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
112 นางณัฐชา จันทร์ดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
113 นายสุภชัย แย้มชุติ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
114 นายนพดล จำเริญพานิช ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
115 นายเทิดศักดิ์ สุทธิบูรณ์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
116 นางสมพร เบิกศรี ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
117 นางพนา ชุมเกษียร ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
118 นางสาวอรทัย นารถอุดม ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
119 นายนพรัตน์ ศรีดาวงษ์ ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
120 นายวิเชียร ปทุมวัฒนเวทย์ ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
121 นายสมนึก พัฒนกูล ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
122 นายสมภพ ศรีวงศา ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
123 นางวลัยลักษณ์ สุตะโท ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
124 นายระวี เสริมสุนทรศิลป์ ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
125 นางสาวพิมพ์ใจ ชุดพิมาย ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
126 นายนรุฒม์ เดชกระจ่าง ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
127 นายสิทธิชาติ เดชชาติ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
128 นายพูลทรัพย์ สุตะโท ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
129 นายอมร ชัยรัตน์กรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
130 นายวรศักดิ์ บัวรอด ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร
131 นายกวี ผึ่งฉาย ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายจราจร
132 นายธงชัย บุตรสุวรรณ ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายจราจร
133 นายธนสิทธิ์ พลายพันธุ์ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายจราจร
134 นายฉัตรชัย โคดล นิสิตฝึกสอนโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายจราจร
135 นายธรวัชร ตักศิริชัย นิสิตฝึกสอนโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายจราจร
136 นายบดินทร พันธะกุล นิสิตฝึกสอนโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายจราจร
137 นายปริญญา สาลีพิมพ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร
138 นายพิชญุตย์ เทียนเที่ยง ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร
139 นายสมเกียรติ เวียงสมุทร ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
140 นายศรัณย์ พรมสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
141 นายพงษ์ ซุ่นเจริญ พนักงานบริการโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
142 นางสาวช่อผกา ชัยชาญ ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
143 นายมารุต สมานรักษ์ ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
144 นายสุปัญญา นามเย็น ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
145 นางอุษณีย์ มัตนาวี ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
146 นางสงกรานต์ สุวรรณ์ ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
147 นายนิกร ห้วยหงษ์ทอง - กรรมการประสานงาน
148 นายประพันธ์พงษ์ นครสูงเนิน - กรรมการประสานงาน
149 เด็กหญิงจิราวัน ครึนกระโทก นักเรียน โรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนช่วยงานดนตรี - นาฏศิลป์
150 เด็กหญิงฐิติมา นิมิศิลป์ นักเรียน โรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนช่วยงานดนตรี - นาฏศิลป์
151 นางสาวรสวิมล มนทิราลัม นักเรียน โรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนช่วยงานดนตรี - นาฏศิลป์
152 นางสาวธนาภา เชยหอม นักเรียน โรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนช่วยงานดนตรี - นาฏศิลป์
153 เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ศิริวัฒน์ นักเรียน โรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนช่วยงานดนตรี - นาฏศิลป์
154 เด็กชายปรเมศ คณะใน นักเรียน โรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนช่วยงานดนตรี - นาฏศิลป์
155 นายธนารักษ์ ม่วงทิม นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนช่วยงานดนตรี - นาฏศิลป์
156 เด็กหญิงปุณยวีร์ ธีรศรัณยานนท์ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนช่วยงานดนตรี - นาฏศิลป์
157 เด็กหญิงสิรินทร์นภา ชัยศรีพิพัฒน์ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
158 นายนิธิพร จันทา นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
159 นางสาวชนิกานต์ แก้วรัตน์ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
160 นายอนุธร สุขมหานนท์ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
161 นางสาวกิตติพร วิวัฒน์เรืองชัย นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
162 นางสาวกิติยา พลับพลาพลึง นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
163 นางสาวสราลี อานามวัฒน์ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
164 นางสาวภัทรวดี โพธิ์วาที นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
165 นางสาวสุทธิธารา ศรียา นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
166 นางสาวนภัสสร จิตติเรืองเกียรติ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
167 นายกิตติพงค์ ภูคำวงค์ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
168 นางสาวณัฏฐณิชา วิมุกตาคม นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
169 นายจีรศักดิ์ แสงนาค นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
170 นายจิรายุ อยู่สบาย นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
171 นายยุทธพิชัย วิจิตรโท นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
172 นายศุภกร ชุมพล นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
173 นายชนินทร์ พูลลาภผล นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
174 นายกรดลโชค ธนโภคารังรอง นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
175 นางสาวณัฐชญา ตะเภาเงิน นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
176 นายวีรวิทย์ อัครกวีเมธายศ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
177 นายอธิคม แป้นทองรอง นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
178 นายอนุภาพ วาชาญ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
179 นายภาดร ศรีพิมล นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
180 นายธนพล ใจซื่อ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
181 นายกฤษฎา กานนท์ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
182 นายวันชนะ บินสะตอ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
183 นายภานุพัฒน์ ทรัพย์ย่อมเกิด นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
184 นายธนวัฒน์ จันทร์ต๊ะมูล นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
185 นางสาวปาริฉัตร แก้วพร้อม นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
186 นางสาววิชญา กลิ่นจันทร์หอม นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
187 นางสาวพรประภาฎา ละลมชัย นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
188 นางสาวรัตติญาพร สัมโรง นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
189 นางสาวกรรณิการ์ เผื่อนเกษม นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
190 นางสาวรัตนพรรณ กุลชะโมรินทร์ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
191 นางสาวชลธิชา ดานขุนทด นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
192 นางสาวกนกกร จิตรไทย นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
193 เด็กหญิงกานต์สิรี สุริกัน นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
194 เด็กหญิงชุรีพร คำแจ่ม นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
195 เด็กหญิงพัชรินทร์ สุขพล นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
196 เด็กหญิงมุฑิตา กาลีมี นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
197 เด็กหญิงวรกมล นัดกิ่ง นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
198 เด็กหญิงวรรณฑกาน ทับขัน นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
199 เด็กหญิงอรอุมา วอระอำนาจ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
200 นายณฐกร รอสวัสดิ์ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
201 เด็กหญิงจันทิมา ทองวิทย์ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
202 นางสาวชุติพร ทองมูสิก นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
203 เด็กหญิงณัฐศิมา หงส์คำ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
204 นางสาวบุษรากรณ์ ผ่องสีนวล นักเรียน โรงเรียนบางละมุง นักเรียนจิตอาสา
205 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
206 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
207 นายสุรชาติ มานิตย์ รองผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
208 นางสมพร ฤทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
209 นายวรศักดิ์ วัชรกำจร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 คณะกรรมการที่ปรึกษา
210 นายเริงศักดิ์ คันธศร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 คณะกรรมการที่ปรึกษา
211 นายจาฤภณ ศรีวิรัญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 คณะกรรมการที่ปรึกษา
212 นางสุนีย์ แก้วอุไร นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 คณะกรรมการที่ปรึกษา
213 นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ฯ
214 นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม รองประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระ ฯ สังคม
215 นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
216 นายวิษณุ ผสมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
217 นายนพดล เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
218 นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
219 นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
220 ว่าที่ร้อยตรีอาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
221 นายธีระ หมื่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
222 นายประทม พุทธสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
223 นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสีชัง กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
224 นางชญานันท์ สัมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
225 นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
226 นางชญานันท์ สัมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
227 นางสาวศรีเพ็ญ วรวาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
228 นายเตรียมพล ขอดคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
229 นางวงเดือน ภาสะเตมีย์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
230 นางจินตนา จูมสีสิงห์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
231 นางเฉลิืมศรี ไพร์สุวรรณ์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
232 นางรพีพรรณ มุสิกอุปถัมภ์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
233 นางอรัญญา ประยูรเพ็ชร์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
234 นางพิสมัย ปานชงค์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
235 นางกัลยาณีย์ อุบลโรจน์รัศมี ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
236 นางจุฑารัตน์ สาคร ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
237 นางสุริยา มณีนุตร์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
238 นางละออ ระยับ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
239 นางสาวพรพรรษา อินทร์เทศราช ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
240 นางพิชญศิณี ขจรวัฒนากุล ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
241 นางจินตนา สะอาดเอี่ยม ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
242 นางแก้วตา สว่างกัลป์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
243 นางพรทนา เชี่ยวประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
244 นางอรุณี ถมยางกูร ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
245 นางวืลาวัลย์ พรไชยา ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
246 นางอุษา เทียมลม ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
247 นางณัฐกมล ทองไทย ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
248 นางชญานันท์ สัมมา ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
249 นางณัฐกมล ทองไทย ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
250 นางละออ ระยับ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
251 นางพิชญศิณี ขจรวัฒนากุล ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
252 นางพรทนา เชี่ยวประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
253 นางวืลาวัลย์ พรไชยา ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
254 นางอุษา เทียมลม ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
255 นางอุษา เทียมลม ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
256 นางพิชญศิณี ขจรวัฒนากุล ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
257 นางละออ ระยับ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
258 นางสาวพรพรรษา อินทร์เทศราช ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
259 นางแก้วตา สว่างกัลป์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
260 นางพรทนา เชี่ยวประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
261 นางอรุณี ถมยางกูร ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
262 นางณัฐกมล ทองไทย ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
263 นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินภาพยนต์สั้น ระดับ ม.ต้น กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
264 นางสายชล สุขนิ่ม ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กรรมการตัดสินภาพยนต์สั้น ระดับ ม.ต้น กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
265 นายภาณุพงษ์ อนันต์ชัยพัทธนา ครู โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการตัดสินภาพยนต์สั้น ระดับ ม.ต้น กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
266 นายรัตน์ บุญก่อ ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการตัดสินภาพยนต์สั้น ระดับ ม.ต้น กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
267 นายนรินทร์ศักดิ์ มีโชค ครูโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กรรมการตัดสินภาพยนต์สั้น ระดับ ม.ต้น กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
268 นายไวฑูรย์ มินจันทึก ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการตัดสินภาพยนต์สั้น ระดับ ม.ต้น กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
269 นางณัฐกมล ทองไทย ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินภาพยนต์สั้นระดับ ม.ต้น กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
270 นายเตรียมพล ขอดคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินภาพยนต์สั้น ระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
271 นายกฤตณัฐ ผ่องศรี ครูวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กรรมการตัดสินภาพยนต์สั้นระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
272 นายจาตุรัตน์ พันธวาส ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการตัดสินภาพยนต์สั้นระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
273 นายรณชัย เกตุศิริ ครู โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร กรรมการตัดสินภาพยนต์สั้นระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
274 นายธนพล ชัยชนะ ครู โรงเรียนศรีราชา กรรมการตัดสินภาพยนต์สั้นระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
275 นางสาวพรพรรษา อินทร์เทศราช ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินภาพยนต์สั้นระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
276 นางจินตนา สะอาดเอี่ยม ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินภาพยนต์สั้นระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
277 นางปารนีย์ คุณพิทักษ์ ครู โรงเรียนศรีราชา ประธานกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
278 นางนิตยา จันทร์สงเคราะห์ ครู โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
279 นางจุฬา มูลกัน ครู โรงเรียนสิงห์สมุุทร กรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
280 นางอาภาพร ห่วงมาก ครู โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร กรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
281 นางนภา วิเศษศรี ครู โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม กรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
282 ว่าที่ร.ต.ณรงค์เดช สีดา ครู โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา กรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
283 นางแก้วตา สว่างกัลป์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
284 นางสุรียา มณีนุตร์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินมารยาทไทยระดับ ม.ต้นกลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
285 นางจิราพร ปานอำพันธ์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
286 นางณฎา วิลาศรี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี กรรมการตัดสินประกวดมารยาท ม.ปลาย กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
287 นางสาวสุริสัสสา นิธิมาพงศ์ไท ครู โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร กรรมการตัดสินประกวดมารยาท ม.ปลาย กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
288 นางธีชตะวัน ศิริวิชัย ครู โรงเรียนศรีราชา กรรมการตัดสินประกวดมารยาท ม.ปลาย กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
289 นางรสริน ใจซื่อ ครู โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน กรรมการตัดสินประกวดมารยาท ม.ปลาย กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
290 นางสุรีย์ คุ้มมะม่วง ครู โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา กรรมการตัดสินประกวดมารยาท ม.ปลาย กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
291 นางอรุณี ถมยางกูร ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการตัดสินประกวดมารยาท ม.ปลาย กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
292 นายเตรียมพล ขอดคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
293 นายไวฑูรย์ มินจันทึก ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
294 นางวิลาวัลย์ พรไชยา ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
295 นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
296 นางพิชญศิณี ขจรวัฒนากุล ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
297 นายไวฑูรย์ มินจันทึก ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
298 นางสาวศรีเพ็ญ วรวาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
299 นางสาวพิศมัย นันเสนา ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่านการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
300 นางจินตนา สะอาดเอี่ยม ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา ฯ
301 นางอทิตยา หิรัญวงศ์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา ฯ
302 นางสาวนิตยา แปงการิยา ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา ฯ
303 นางสาวสุรินทร์พร ดินวงศ์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา ฯ
304 นางจารุวรรณ โดยอาษา ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา ฯ
305 นางสาวศรีเพ็ญ วรวาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดิืม กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
306 นางสาวนิตยา แปงการิยา ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
307 นางสาวพิศมัย นันเสนา ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
308 นางสาวสุรินทร์พร ดินวงศ์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
309 นางสาวกมลวรรณ ทรัย์สุข นักการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
310 นางสาวคะนอง เทพาหล นักการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
311 นางแววนภา นีระมนต์ นักการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
312 นางสาวกุลธิดา จารุสภา ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
313 นายเตรียมพล ขอดคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
314 นางจุฑารัตน์ สาคร ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
315 นางอรัญญา ประยูรเพ็ชร์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
316 นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
317 นายไวฑูรย์ มินจันทึก ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
318 นางอุษา เทียมลม ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
319 นายเตรียมพล ขอดคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานฝ่ายโสตทัศนุปกรณ์ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
320 นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
321 นางวิลาวัลย์ พรไชยา ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
322 นายไวฑูรย์ มินจันทึก ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขาฝ่ายโสตทะศนูปกรณ์ กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
323 นายวุฒิพงษ์ เข็มด้วง ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
324 นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณโสภา ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายจราจรกลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
325 นายอนันต์ พรมเสนีย์ นักศึกษาฝีกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายจราจรกลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
326 นายสิริคุปต์ แก้วสอาด นักศึกษาฝีกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายจราจรกลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
327 นายรณชัย กิ่งแก้ว ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขาฝ่ายจราจร กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
328 นางณัฐกมล ทองไทย ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลกลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
329 นางอรุณี ถมยางกูร ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
330 นางละออ ระยับ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
331 นางสุริยา มณีนุตร์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
332 นางแก้วตา สว่างกัลป์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
333 นางพรทนา เชี่ยวประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
334 นางสาวสุชาดา กลิ่นสุคนธ์ นักศึกษาฝีกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ
335 นางสาวพรพรรษา อินทร์เทศราช ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประเมินและรายงานผล กลุ่มสาระ ฯ สังคม ฯ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]