แจ้งตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือก
แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน "โครงงานคอมพิวเตอร์" ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ให้ส่งรูปเล่มรายงาน 5 เล่ม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ส่งที่ นายอภิรัฐ พุ่มสาขา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 66 หมู่ 3 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 โทร.082-234-0779 (โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากเกินกำหนดจะถูกตัดคะแนนตามเกณฑ์การแข่งขัน)

แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ต้องส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 5 เล่ม พร้อม CD/DVD 1 แผ่น ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  โดยส่ง นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  ถ.เทศบาล10  อ.เมือง  จ.อ่างทอง 14000  โทร 086-377-1091
(โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใด ๆ)

แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 ต้องมาลงทะเบียนแข่งขันในวันที่ 17 ธันวาคม 2558  เวลา 08.00 น. - 15.00 น. โดย ทุกทีมต้องส่งโปสเตอร์แสดงการออกแบบหุ่นยนต์ในวันลงทะเบียน หากไม่ส่งโปสเตอร์จะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมรับฟังชี้ แจงกติกาในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 ต้องมาลงทะเบียนแข่งขันในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. - 15.00 น. โดยทุกทีมต้องส่งโปสเตอร์แสดงการออกแบบหุ่นยนต์ในวันลงทะเบียน หากไม่ส่งโปสเตอร์จะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมรับฟังชี้ แจงกติกาในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
 
วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06:39 น.