กำหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 3
นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ในฐานะประธานสหวิทยาเขตชลบุรี 3 เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ในสังกัดสหวิทยาเขตชลบุรี 3 เพื่อกำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับสหวิทยาเขต เข้าแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่โรงเรียนบางละมุง ผลการประชุมได้ข้อสรุป ดังนี้  
1. กำหนดแข่งขันในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
2. ทักษะวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย) แข่งขันที่ โรงเรียนสิงห์สมุทร ทักษะสังคมศึกษา (มารยาทไทยและภาพยนตร์สั้น) แข่งขันที่ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ทักษะการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ แข่งขันที่ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ทักษะศิลปะ (ทัศนศิลป์ นาฎศิลป์ และดนตรี) แข่งขันที่ โรงเรียนบางละมุง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แข่งขันที่ โรงเรียนศรีราชา
3. ผู้ดูแลระบบ (Admin) เปิดให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสหวิทยาเขตชลบุรี 3 โรงเรียนสังกัด สช และโรงเรียนสังกัด อปท. ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (46 โรงเรียนที่ได้ลงทะเบียนไว้) สามารถสมัครเข้าแข่งขันผ่านหน้าเว็บไซด์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ให้ใช้ Username และ Password เดิมของปีการศึกษา 2557
วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13:50 น.