รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สหวิทยาเขตชลบุรี 3 โรงเรียนในอำเภอเกาะสีชัง ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
แข่งขันวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงตติยาภรณ์  พรหมคีรี
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  คงประเสริฐ
 
1. นางพรทิพย์  สุวรรณพจน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  นิลเขียว
2. เด็กหญิงปานชีวา  สีสัน
 
1. นายไกรสิทธิ์  พิริยะอรุณโรจน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1. เด็กชายกีรติ  มะยม
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ตั้งตระกูลธรรม
3. เด็กชายสาริน  สร้อยคำ
4. เด็กหญิงหริณลักษณ์  วันทนียวงค์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  เดชชัย
 
1. นายพัฒนพงศ์  ศิริมาก
2. นายวสันต์  พิมแพง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวจิดาภา  จันทร์ช่วยนา
2. นางสาวณัฐนันท์  เหม็งศิริ
3. นายธนภัทร  พ่วงแพ
4. นายวัชรพล  คำพุฒ
5. นายเขมภาค  นพจินดา
 
1. นายภาคภูมิ  ภูมิศาสตร์
2. นางวราภรณ์  มีทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากานต์  คงหิรัญ
2. เด็กชายเจริญชัย  เชื้อกลางใหญ่
 
1. นางสาวนิตยา  จันทร์สงเคราะห์
2. นางสาวสุนิสา  ตันสกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายบูชา  อรชร
2. นางสาวอรอนงค์  ศรีเสงี่ยม
 
1. นางจินตนา  สะอาดเอี่ยม
2. นางอรุณี  ถมยางกูร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กชายสโรชา  พร้อมเจริญ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาววรรษมล  แก้วกา
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายพีรภัทร  เกตุทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา  สาทจีน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายธนภัทร  อุตรัศมี
 
1. นายอนันต์  บุบผัน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  คำฟัก
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายนพเก้า  ทานอุดม
 
1. นายอนันต์  บุบผัน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จตุรภัทรานนท์
 
1. นายสุรัตน์  หมื่นเดช
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวมณีกาญจน์  แสงทอง
 
1. นายอนันต์  บุบผัน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรถไฟ 1. เด็กหญิงชุติมา  อาลีมีนทร์
2. เด็กหญิงปรียากร  แจ่มสว่าง
 
1. นางอุทุมพร  สุโง๊ะ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ชวลันทรงสิทธิ์
 
1. นางสาวนพมาศ  ชัยวรกุล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายสุทธิศักดิ์  อาศัยป่า
 
1. นายอนันต์  บุบผัน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรศึกษา 1. เด็กชายธนวินท์  ใจแพง
2. เด็กชายภาณุเดช  พาชัย
3. เด็กชายอดิเทพ  สาราญรมย์
 
1. นายซุยจือ  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์
2. นายจักรกริช  แสงกระจ่าง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวสลิลทิพย์  แก้วคง
2. นางสาวอัฐภิญญา  ศิริสม
3. นายเดชาวัต  พร้อมเจริญ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
2. นางเพลินพิศ  รัศมีงาม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กชายณัฏฐพิมุขส์  ธนะวรเสฐ
 
1. นางสาวสิรินาถ  จิรโรจนาการ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายวุฒิราช  สิงห์ทอง
 
1. นายเอกชัย  เข้มแข็ง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายวีระพล  ไหวพริบ
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสีชัง 1. นายเฉลิมเกียรติ  แอลอง
 
1. นางระพีพรรณ  ธนะวรเสฐ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พลพา
 
1. นายเอกชัย  เข้มแข็ง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กหญิงอนิศรา  นครชัย
 
1. นางวนิดา  จันทมณี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสีชัง 1. นางสาวลลิตา  ตึกชาติ
 
1. นางระพีพรรณ  ธนะวรเสฐ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวพรรณรายณ์  พูลกลาง
 
1. นายปรมินทร์  เต็มพร้อม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสีชัง 1. นายอิชยา  เทพบุตร
 
1. นายณัฐพิศิษฐ์  ธนะวรเสฐ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวบุษยา  สายพิณ
 
1. นายนพดล  เกิดมั่นคง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กชายศุภกิตติ์  บัวดอกไม้
 
1. นางสุรีรัตน์  ประทุมแก้ว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 74.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายสิทธิโชค  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  เทพอุทัย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขสมบูรณ์พงษ์
3. เด็กชายศรานุวัฒน์  ชิณกะธรรม
4. เด็กชายเจริญทรัพย์  ปั้นทอง
5. เด็กชายเจริญทอง  ปั้นทอง
6. เด็กชายเทเวศ  ชำนาญกิจ
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
2. นางสาวปนัดดา  สังฆ์พันธ์
3. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายธิติวัฒน์  คฑาวัฒน์วีระเกตุ
2. นายอภิสิทธิ์   ไชยศรี
3. นายเมธานนท์   แดงสุธา
4. นายเอกวุฒิ  พรานพิทักษ์
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 1. นายกฤษณพล  ขจรวงค์
2. เด็กชายกิตตินันท์  บิลจรัญ
3. เด็กหญิงจรรยพร  บัวบาล
4. เด็กชายจรัญ  จอกแก้ว
5. เด็กชายจักรพงศ์  วรรณวัฒน์
6. เด็กชายจิระธาดา  จันทะโยธา
7. นางสาวจิราภา  แซ่เตียว
8. นางสาวชัชฎ่าพร  คงสัตย์
9. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญเอี่ยม
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เมาะเซาะ
11. นายนครินทร์  กิ่งป้อง
12. นายนที  สนธิศรี
13. เด็กหญิงนรีพร  ขาวสำอาจ
14. เด็กชายปฏิภาน  ทาทอง
15. นางสาวปณิดา  พงสา
16. เด็กหญิงปาริฉัตร  พลเภา
17. นายปาร์ค  ทองคำ
18. เด็กหญิงพัณณิตา  จอยเอกา
19. นายพิทักษ์ชัย  สมหมัน
20. นายภมรรัตน์  บุญเทียม
21. นายรัธกิจ  นัทธี
22. นายฤทธิชัย  ตรงใจ
23. นางสาววงค์มณี  รุ่งศักดิ์
24. นายวัชระ  เทพรัตน์
25. นายวิทยา  มั่นสนธิ์
26. เด็กหญิงวิรัญญา  สุทธิประภา
27. เด็กชายสราวุฒิ  สินสิทธิ์
28. นายสุชาติ  เหียมสันเที๊ยะ
29. นางสาวสุมิตตา  จันทร์สิงห์
30. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สิมารัก
31. นางสาวอนุสา  หอมกลม
32. เด็กชายโชคอนันท์  สุขน้อย
 
1. นายเบญจรงค์  ตรวจมรรคา
2. นางสาวอรชา  บุญเย็น
3. นายอนุชา  ภูชนะศรี
4. นางสาวสุนิสา  เนาวรัตน์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กชายกวิน  ชีวะถาวร
2. เด็กชายกิติธัช  ยินมะเริง
3. นายจรรกรินทร์  คำชู
4. นางสาวจิตรกัญญา  พรหมมายน
5. เด็กหญิงชโลธร  จรบำรุง
6. เด็กชายณัฐพล  ข่มไพรี
7. เด็กชายณัฐพล  โตพิมาย
8. นางสาวณัฐวดี  เกิดภาคี
9. นายณัฐวุฒิ  กลิ่นโกมุท
10. นายณัฐวุฒิ  สืบนันทา
11. เด็กหญิงดวงกมล  เฉลิมทรง
12. เด็กหญิงทักษิณา  เกตุมาลา
13. นางสาวทิพย์ธัญญา  พงทิพย์พิทักษ์
14. เด็กชายธีระพล  พวงเพชร
15. เด็กหญิงนวพรรณ  เงาภู่ทอง
16. เด็กหญิงปาริฉัตร  ยินมะเริง
17. นายภาณุวิชญ์  สุพรเงิน
18. นางสาวมณีนุช  เพ็งสว่าง
19. นางสาวรวิสรา  ทองกลับ
20. เด็กชายวรรธนันท์  ศรีโกตะเพชร
21. นายวิวัฒน์  สุวรรณมาศ
22. นางสาววิสุตา  กองสวัสดิ์
23. เด็กหญิงศิริศา  โรจน์ภิรมย์
24. เด็กหญิงสมฤดี  ชำปฏิ
25. เด็กชายสรศักดิ์  แก้วสาสุข
26. นางสาวสุชาดา  แจ้งสว่าง
27. เด็กหญิงอทิติยาร์  ค้าสุวรรณ
28. เด็กหญิงอภิรดี  สว่างวงค์
29. เด็กหญิงอริศราย์  ค้าสุวรรณ
30. นายเจษฎา  ลำน้อย
31. นางสาวเต็มฟ้า   อุตริ
 
1. นางจินดารัตน์  วัฒนธรรม
2. นางสาวสิราภรณ์   เทพสง่า
3. นายจักรพันธ์  ปุริตังสันโต
4. นายธนวัฒน์  สิงห์ธรรม
5. นายวีรชัย  เหล่าสมบูรณ์
6. นายสรายุทธ์  ปานเหลือง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายสณฑกานต์  เลไธสง
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. นายคามิน  ศิริศิลป์วัฒนา
 
1. นางสาวประณัฏฐ์ยา   พยุงวงษ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงชยาภัสร์  สมบูรณ์กูล
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวธัญชนก  แก้วแตง
 
1. นางเพลินพิศ  รัศมีงาม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายตะวันไท  คงสมฤทธิ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศิริโชคชัย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายนัทธพงษ์  สัตยากร
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กหญิงปรีชญา  เมืองแก้ว
 
1. นางสาวประณัฏฐ์ยา   พยุงวงษ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวสิริวรรณ  เล่าทรัพย์
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายตะวันไท  คงสมฤทธิ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศิริโชคชัย
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  โพธิ์เลิศ
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศิริโชคชัย
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสกร  วงษ์เอก
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศิริโชคชัย
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวกาวิสรา  ศักดิ์รดากูล
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายตะวันไท  คงสมฤทธิ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศิริโชคชัย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายปกรณ์ศิลป์  พรรคพล
 
1. นางสาวสุกัญญา  บ่องเขาย้อย
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรศึกษา 1. เด็กหญิงมุกนรีย์  ประทุมสวัสดิ์
 
1. นายเอกสิทธิ์  ศรีแก้ว
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  ใหญ่ยงค์
 
1. นางสาวสิราภรณ์   เทพสง่า
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชาย ภุมินทร์  สระอุบล
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จงกสิริ
3. เด็กหญิงกรกนก  ผมประทุม
4. เด็กชายกริธกร  ผ่องศรีสุข
5. เด็กหญิงคีตภัทร  สีวนัน
6. เด็กชายจักภัทร์  สิงหนาท
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมไทย
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  โกจารย์ศรี
9. เด็กหญิงชนาภา  โสตดิลักษณ์
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทิมา
11. เด็กหญิงทวาย  อนันเต่า
12. เด็กหญิงทัศณวรรณ  จู้พันธ์
13. เด็กหญิงทินมณี  การะกิจ
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรศิรินภา
15. เด็กหญิงนฤมล  แสนยากร
16. เด็กหญิงนิตยา  จตุเทน
17. เด็กหญิงบุญพารัตน์  ทับอยู่
18. เด็กหญิงปรีชญา  ศรีรักษา
19. เด็กชายปัฐมพันธ์  โอสถ
20. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิ์กระสังข์
21. เด็กชายปิยโชค  ริดแสดง
22. เด็กชายพงศธร  พุดซะ
23. เด็กชายพบธรรม  บุญจุ้ย
24. เด็กชายพรเทพ  พงษ์เลื่องธรรม
25. เด็กหญิงพิมพ์นารา  วงษ์ขำ
26. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มูลอ่อน
27. เด็กชายภานุพงษ์  บุราคร
28. เด็กหญิงมาริสา  พุทธคุณ
29. เด็กหญิงรัตนาพร  แสนสุข
30. เด็กหญิงวรรณกร  ผลพูล
31. เด็กหญิงวิชุดา  สุภาษา
32. เด็กชายสการ  จิตประสงค์
33. เด็กชายสการ  จิตประสงค์
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีพาชู
35. เด็กหญิงสุมณฑา  รัศมี
36. เด็กหญิงอรวรรณ  มีแค
37. เด็กชายอรัญญา  แดงเฉย
38. เด็กชายอิศรา  อินทร
39. เด็กชายอิศรา  สืบสุทร
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
2. นายไพรัช  วัฒนกุล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายกิตติทัต  การะกิจ
2. นางสาวจิราพร  ปาระมะ
3. นางสาวชลิตา  ศิลาเลิศ
4. นายชัยวัฒน์  บุญกานณ์
5. นางสาวณัชรา  ภาวันเทา
6. นางสาวดารารัตน์  ทนุพันธ์
7. นางสาวธาวินี  ประถมภาส
8. นางสาวนวพรรษ  อินสว่าง
9. นายนัฐพล  เกตุสุวรรณ
10. นายนัทธพงษ์  สัตยากร
11. นายนิติพัฒน์  ดวงแก้ว
12. นายนิรันดร์  เจนหนองแวง
13. นางสาวน้ำฝน  สุดงพล
14. นางสาวปรีดาพร  สำอางค์อินทร์
15. นายพรประสิทธิ์  ประสิทธิสุข
16. นางสาวพรรณภัทร  รักกลิ่น
17. นางสาวพิราภรณ์  แดนแก้ว
18. นางสาวภคพร  ผ่องศรีสุข
19. นายภูวงศ์  เชิดภูเขียว
20. นายวรรณกร  วงเวียนคำ
21. นายวรากร  ศรีประเสริฐ
22. นางสาววันวิสาข์  ศรีวัฒนะ
23. นายวุฒิพงษ์  เข็มพัน
24. นางสาวศศิวิมล  เสนาดี
25. นางสาวศิริภัสสร  เสาแบน
26. นายสานิตย์  จวบสุข
27. นางสาวสิริภาภรณ์  ทับแสง
28. นางสาวสิริวรรณ  เล่าทรัพย์
29. นางสาวสุนิสา  ลีซือ
30. นางสาวสุพรรษา  สันหะรักษ์
31. นายอนุชนาจ  สีโท
32. นางสาวอรวรรณ  จันทร์ศรี
33. นางสาวอาทิตยา  ศุภลักษณ์
34. นางสาวอาทิตยา  วงษ์บาตร
35. นางสาวเพ็ญรดี  การะกิจ
36. นางสาวเสาวลักษณ์   เทพนัด
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
2. นายไพรัช  วัฒนกุล
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พูลผกา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองจาด
3. เด็กหญิงนุชนาถ  อ้นศรีวงศ์
4. เด็กหญิงบุญสุดา  แท่นทอง
5. เด็กชายพายุ  กันลา
6. เด็กชายศุภสัณห์  แซ่เตียว
7. เด็กหญิงอรุณี  สนิทกูล
8. เด็กชายอานุภาพ  โพธิ์เอก
9. เด็กชายอำพล  เข็มเพ็ชร
10. เด็กชายแดนสรวง  แสงเฉวตร
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
3. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวจารุวรรณ  กัลยาโพธิ์
2. นางสาวชนะพร  สุดแสง
3. นายชำนาญ  โพธี
4. นายประธาน  พิรุณรัมย์
5. นายวรายุทธ  บุตรดี
6. นางสาวสุดารัตน์  บุญขุนทด
7. นายสุภกิจ  แสงศรีตระกูล
8. นายอติชาติ  คงคาศรี
9. นางสาวอรอนงค์  บุญประกอบ
10. นางสาวเจนจิรา  ไทยนิคม
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
3. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวเกิด
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีประโคน
4. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  อุทธวัง
5. เด็กหญิงวรรณลยา  เจียมตน
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ถมยา
 
1. นางเกศินี  อยู่สถิตย์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  เตยสุวรรณ
2. นางสาวศุภกานต์  ใหม่ตา
3. นางสาวสาธิตา  โรจนนิล
4. นางสาวสุขชีวี  ชมพัฒนา
5. นางสาวอนัญญา  ช่วยชู
6. นายเกียรติศักดิ์  หวานระรื่น
 
1. นางฤดีการ  หอมสุวรรณ
2. นางสาวสาวิตรี  โสภณ
3. นางสาวช่อลัดดา  คำแก้ว
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เตือนจันทึก
2. นางสาวกัลสดาล  อุปสัย
3. เด็กหญิงธาริน  สิลา
4. เด็กหญิงนงนภัส  เพียรพิทักษ์
5. นางสาวนันทิกานต์  เจือจันทร์
6. นางสาววรดา  จิระงามทอง
7. เด็กหญิงสิริกรานต์  เพียรพิทักษ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ประสิ่งชอบ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวชนะพร  สุดแสง
2. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์สว่างรุ่ง
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองจาด
4. เด็กหญิงนุชนาถ  อ้นศรีวงศ์
5. เด็กหญิงบุญสุดา  แท่นทอง
6. นางสาวรัชฎา  บันเทิงสุข
7. นางสาววาสนา  ประคำนอก
8. นางสาวสิรินาถ  ตรีปัญญา
9. นางสาวสุดารัตน์  บุญขุนทด
10. เด็กหญิงเจนจิรา  วิเชียรเทียบ
11. เด็กหญิงเนตรนภา  งามพริ้ง
12. นางสาวเปรมวดี  สีดำ
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
3. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กหญิงจูเลีย  นันทิพร ค็อก
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  แซ่เจ็ง
3. เด็กหญิงธนวรรณ  พงษ์จรูญ
4. เด็กหญิงธนัชพร  ตันติสิริสมบูรณ์
5. เด็กชายปอ  เบาะทอง
6. เด็กหญิงมัลลิกา  เมรกูล
7. เด็กหญิงริต้า  บัตตาลญีโน
8. เด็กหญิงสมิตา  ธรรมสวัสดิ์
9. เด็กหญิงอริสา  หวอวัน
10. เด็กหญิงเชเยน  ตูตังกี
 
1. นายประณัย  หลิมพลอย
2. นายเอกวัฒน์  นุ้ยแหลม
3. นายเปรมยุดา  สอนธรรม
4. นางสาววรรณี  สุขอยู่
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.99 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. นางสาวกานต์ทิตา  สมีราย
2. นางสาวกุลธิดา  อารยางกูร
3. นางสาวณัชฐชา  เปรมสุวรรณ
4. นางสาวณิชากานต์  บำรุงเพชร
5. นางสาวธารวิมล  มาดี
6. นางสาวบุญฑริกา  เหขุนทด
7. นางสาวลักษมี  อาจกล้า
8. นางสาวศิรประภา  ทองสุขเกษม
9. นางสาวสัณห์สมร  ทาทอง
10. นางสาวสิริวรรณ  กาญจนประดิษฐ์
 
1. นางนงเยาว์  หึงขุนทด
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวฐิติวรดา  มงคลแท้
2. เด็กชายธรรมรักษ์  รีรักษ์
3. นายนพพล  แพงน้อย
4. นายนายศุจินธร  กำจัด
5. นายประธาน  พิรุณรัมย์
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กชายกันทรากร  ทองแม้น
2. เด็กชายก้องภพ  วิเชียรเครือ
 
1. นายประณัย  หลิมพลอย
2. นายเอกวัฒน์  นุ้ยแหลม
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กชายชนะวงศ์   ดีศรีสุข
2. เด็กหญิงธูปหอม   สุขบาล
3. เด็กหญิงพนิดา   นักเคน
4. เด็กหญิงพรทิวา   ญาณสูตร
5. เด็กชายภาณุพงศ์   แสงสว่าง
6. เด็กหญิงวรรณศิริ   เจริญสุข
7. เด็กชายวรวัฒน์   เหลี่ยมวานิช
8. เด็กชายวัชระ   เจริญสันติสุข
9. เด็กชายวีรภัทร  สวัสดีมงคล
10. เด็กหญิงศรัญญา   อาจวินิจ
11. เด็กชายศรายุทธ   สืบศรี
12. เด็กหญิงศศินิภา   จำปาพันธ์
13. เด็กหญิงศิริขวัญ   อนันตกูล
14. เด็กหญิงศุภิสรา   วาดเขียน
15. เด็กชายสรวิชญ์   ดินม่วง
16. เด็กหญิงสิรินดา   อวัฒน์
17. เด็กชายอรรถพร   เอี่ยมโอภาส
18. เด็กหญิงออนไพลิน   ลิขิตเจริญ
19. เด็กหญิงอุบลวรรณ   จรัสกาย
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อิ่มแก้ว
21. เด็กชายเทิดศักดิ์   รวมวงษ์
22. เด็กชายไพศาล   สุขเกษม
 
1. นายภณ  ทิพย์เสน
2. นายเจนวิทย์  ขุนทำนาย
3. นางสาวณัฏฐ์ชุดา  หุมอาจ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นายจิระวุฒิ  นิ่มเผือก
2. เด็กชายจีรเมธ  บุญชู
3. เด็กชายชนะชัย  เสงี่ยมจิตต์
4. นางสาวชลดา  จงเจริญ
5. นางสาวชลดา  ซุ่นไล้
6. นางสาวชลรดา  สุขลิ้ม
7. นายฐิตินันท์  อินทรประสาท
8. เด็กชายธนพล  ดวงอุปะ
9. นายธัชคม  มีสุข
10. เด็กชายธีรรัตน์  เชิญชม
11. เด็กชายนนทกร  บุญมาก
12. เด็กชายนนทิวัฒน์  เจริญรักษ์
13. นายนักรบ  ตุ้มวิจิตร
14. เด็กชายบุญฤทธิ์  คูหาเรืองรอง
15. นายปุณณวิช  เกยดอน
16. เด็กชายพงษ์ดนัย  เดชสุภา
17. นางสาวพรรณปพร  บุพศิริ
18. นายภราดร  พรฆัง
19. นายภูวนาถ  บุญล้อม
20. นางสาวยุพารัตน์  อินเจริญ
21. นางสาววรินทร์ทิพย์  สอนสวรรค์
22. นางสาววาสิตา  หุ่นศรี
23. นายวิชญ์วิสิฐ  จอกแก้ว
24. นางสาววิภาดา  มีประเสริฐ
25. เด็กชายอภินันท์  วริทธิ์ธรฐากูร
26. นายอุกฤษฎ์  สินทรัพย์
27. เด็กชายเทพประเสริฐ  ทองโตนด
 
1. นางเพลินพิศ  รัศมีงาม
2. นายสัญญา  กาญจนี
3. นายอาทร  ธูปทอง
4. นายคุณากร  ปิยมาภรณ์
5. นายวัชระ  บำรุงพงษ์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กชายกษิรา  ดิษยาบพิธ
2. เด็กชายชายพล  ทองสว่างแจ้ง
3. นายนราธิป  หอมเหมือน
4. เด็กชายวรพล  พิทักษ์วศิน
5. เด็กชายสุขสันต์  ภูมิบ้านค้อ
6. เด็กชายสุทัศน์  พุฒิศรี
7. นายสุรสิทธิ์  ผลิอรุณ
8. นายอรัญตชา  พูลพิพัฒน์
 
1. นายธนิสร  ทองธานี
2. นางสาวพภัสสรณ์  กระจกเหลี่ยม
3. นายกวี  ผึ่งฉาย
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นายธนพนธ์  แซ่บุ๊น
2. นายธนวัฒน์  โชติยเวชวัฒน์
3. นายธีรศักดิ์  สมโสม
4. นายพรพิทักษ์  พิมดี
5. นายศุภโชค  แซ่บุ๊น
6. นายสิปปวิชญ์  ไชยศิริวงค์สุข
 
1. นายธนิสร  ทองธานี
2. นางสาวพภัสสรณ์  กระจกเหลี่ยม
3. นายกวี  ผึ่งฉาย
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงกัญนิธิญาน์  ณัทธนณานนทน์
2. เด็กหญิงกันต์  ตันคุณากร
3. เด็กหญิงธัญวี  สุภาพาส
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   ภานะจิต
2. นางนฤพัชร  มิลังค์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นายนันธกร  อ่อนศรี
2. นายพีรพัฒน์  เทียมทัศน์
3. นางสาวศศิธร  โพธิเสน
 
1. นางชุติมา  หาญเอี่ยม
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธดา  ประกอบธรรม
2. เด็กชายหฤษฏ์  ดวงสาย
 
1. นางสาวประภัสสร  อริยวงศ์
2. นายไวฑูรย์  มินจันทึก
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายนิโคลาส  ชาโคเวลลี
2. เด็กชายภาสกร  มั่นคง
 
1. นายจรัญญ์  ตะวงษา
2. นายประยงค์  รชตะสาคร
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายวิจักษณ์  เกษมสำราญ
2. นายสุประดิษฐ์  นวลมณี
 
1. นางสาวณฐิกา  ขำพุ่มพงษ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  จบศรี
2. เด็กชายวีรศิลป์  ฤกษ์เวียง
 
1. นายนครินทร์  ทรัพย์วิริยา
2. นายนิพนธ์  การเพียร
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายชยพล  ขอดคำ
2. นายชยพัทร์  สายบัวทอง
 
1. นางดวงเดือน  ทองอำภา
2. นางสุวรรณดี  กะหมายสม
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายธีรวัฒน์  นฤนาทฐานันทา
2. เด็กหญิงพัชริดา  ชนะอุดม
 
1. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
2. นางสาวสิริรัตน์  จิตนาม
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายนรบดี  บัวอุไร
2. นายนราธิป  หมั่นจำรูญ
 
1. นายอัครพงษ์  ติงสะ
2. นางสาวจุลจิฬา  จันทพงษ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ขำเชย
2. เด็กหญิงนฤมล  พรหมมา
 
1. นางสาวมัณฑนา  ทูลศิริ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวทวีพร  ชุ่มจันทร์
2. นางสาวนันทพร  ประสิทธิ์
 
1. นายนครินทร์  ทรัพย์วิริยา
2. นายนิพนธ์  การเพียร
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายณัชพัฒน์  ไชยพาลี
2. นายสุพิชฌาย์  พลเวียง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  บุญประสพ
2. นางขวัญใจ  เขียนเสมอ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นายกิตติธร  เจี๊ยะหลิม
2. นายสินธนา  สิงห์วงค์ษา
 
1. นางสงกรานต์  สุวรรณ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวสุวนันท์  ทับทิมศรี
2. นางสาวอาเทน่า  ชัยบุรี
3. นางสาวอุดมลักษณ์  ศรีสุรักษ์
 
1. นายอัครพงษ์  ติงสะ
2. นางสาวจุลจิฬา  จันทพงษ์
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  สุขผล
2. นายจารุพงศ์  ปะจักโก
3. นางสาวเกวลิน  ปัญญาภัค
 
1. นางสาวชลิดา  การเพียร
2. นายนิพนธ์  การเพียร
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายพงศธร  ชุนกิจ
2. นายอดิศร  นุ่นแก้ว
 
1. นายอัครพงษ์  ติงสะ
2. นางสาวจุลจิฬา  จันทพงษ์
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกวินเมธ  ตรีศูนย์
2. นายธีรภัทร  จิตตประวัติ
3. นายสุริยะ  สังวาลย์
 
1. นายศารทูล  ธิมะสาร
2. นายเฉลิมชัย  บุญล้อม
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกานติ์กุนิษฐ์   เพชรบ้านไผ่
2. นายธนโชติ  โสภา
3. นายวศิน  สุวรรณวงษ์
 
1. นายนพพร  โอภาชาติ
2. นายนิพนธ์  การเพียร
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงวรรณชนก  อุดม
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สงวนมาก
3. เด็กชายอภิมุข  รอดเจริญ
 
1. นายอรรณพ  เขมวิรัตน์
2. นายสมชัย  ฉัตรพรไพบูลย์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกิติพล  คนดี
2. นายณธกฤษ  วีรสุธีกุล
3. นายสรศักดิ์  ใจอารีย์
 
1. นายเฉลิมชัย   บุญล้อม
2. นายศารทูล  ธิมะสาร
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงจันทรา  ล้านทอง
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีใจยา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  บาทชารี
 
1. นายรัตน์  บุญก่อ
2. นางสาววรินทร  รัตนวงศ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวจิดาภา  บัวบาน
2. นายบัญชา  ศรีเมือง
3. นางสาวมารีน่า เคท  คอสสิน
 
1. นายเฉลิมชัย   บุญล้อม
2. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา  เจ้ยทองศรี
2. เด็กชายธัญทอง  ธรรมรักษ์
3. เด็กหญิงบุษบา  อุ่นชัย
4. เด็กหญิงปวีณา  ศิริพันธ์
5. เด็กหญิงพรรษพร  โพธิ์ประดิษฐ์
6. เด็กหญิงสุภัสรา  สุบุญสันต์
 
1. นางพิสมัย  ปานชงค์
2. นางอุบลรัตน์  สัมปัตติกร
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  แย้มบุปผา
2. นายพงศกร  เนียมโสด
3. นายพิจิต  พรพรหมวินิจ
4. นางสาวราชาวดี  ฆารกูล
5. นางสาวอธิตญา  ทัพชุมพล
6. นางสาวอิสรีย์  ลามัญ
 
1. นางพิสมัย  ปานชงค์
2. นางอุบลรัตน์  สัมปัตติกร
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาทินี  บัวทอง
2. เด็กหญิงอัมพกา  เข็มมาลัย
3. เด็กหญิงเอมิกา  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางเมธาทิพย์  พันธ์โสลี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  ปุริมา
2. นางสาวอรวรรณ  เดชาติวงศ์
3. นางสาวอัญชลี  ม่วงแก้ว
 
1. นายเฉลิมชัย   บุญล้อม
2. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  สังฆมาตย์
2. เด็กหญิงกิตติญาภา  พันพูน
3. เด็กหญิงชุติมา  สังข์นวม
 
1. นางสาววรินทร  รัตนวงศ์
2. นายชัฏ  ตระกูลสินทอง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวชนิกานต์  เลาหสุวรรณ
2. นายพงศธร  จิตบงค์
3. นางสาวเจนจิรา  วรรณชู
 
1. นางสาววรินทร  รัตนวงศ์
2. นายชัฏ  ตระกูลสินทอง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสงทอง
2. เด็กหญิงปริศนา  พันธ์เดช
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ยศหล้า
 
1. นางสาวมุทิตา  อิ่นกล่ำ
2. นางสาวศศิธร  ค้าข้าว
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวจุฑารัตน์  ยิ้มแย้ม
2. นางสาววริดา  สายสุคนธ์
3. นายวุฒิชัย  บุตรพิลา
 
1. นางสาวมุทิตา  อิ่นกล่ำ
2. นางสาวพิมพ์มาดา  นุ้ยห้วยแก้ว
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สายสร้อยแก้ว
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พระคุณ
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  ชื่นโชติ
 
1. นางเพ็ญศรี  ชัยนา
2. นางสาวกรรณิกา  บุญปอง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวกัลยา  ด้วงโคตะ
2. นายกิตติศักดิ์  สุขบรรณ์
3. นางสาวปวีณา  ศรีพูล
 
1. นางบรรยาย  สุขสำราญ
2. นางสาวจินตนา  นิลแสง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  ประมวลสุข
2. เด็กชายเจษฎากร  สุวาภักดี
3. เด็กหญิงเสาวภา  ศรีบุตร
 
1. นางสาวจินตะหรา  แสนทวีสุข
2. นางสาวศิริพร  แดงตุ้ย
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. นายพนากร  มาลัย
2. นางสาวรัตน์มณี  เหลาอี้
3. นางสาวสุนทรีรัตน์  โต้งสูงเนิน
 
1. นางสาวศิริพร  แดงตุ้ย
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  อัคราช
2. เด็กหญิงฐิติชญา  นาคเกิด
3. เด็กหญิงอนุปรีญา  ศรีโสม
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
2. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 1. นางสาวณัฐริกา  ทองดี
2. นางสาวนงลักษณ์  ใจบุญ
3. นางสาวนภาวรรณ  เทพขาม
 
1. นางสาวเปรมวดี  เจตนานุศาสน์
2. นางณัชชนากร  สุวรรณพยัคฆ์
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายกฤษฏา  หาดยาว
 
1. นางสาวดาลัด  หงสชาติ