หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cco1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย พรมลีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีรวรรณ ผลไพรโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ศรีรักษาโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ จันทร์รัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรากรรมการ
6. นายเสน่ห์ ศิริวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ สุขพงศ์ไทยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. นายสมพงษ์ นาคเจือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
9. นางเพ็ญนภา ทองดีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย พรมลีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีรวรรณ ผลไพรโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ศรีรักษาโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ จันทร์รัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรากรรมการ
6. นายเสน่ห์ ศิริวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ สุขพงศ์ไทยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. นายสมพงษ์ นาคเจือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
9. นางเพ็ญนภา ทองดีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางอภิรดี ผุดเผือกมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายสรรเสริญ ผาวันดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวสุพรัตรา แดงเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสรรเสริญ ผาวันดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นางอภิรดี ผุดเผือกมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวสุพรัตรา แดงเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจิตตรา กิจพิศุทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางไพเราะ สำเนียงษ์โรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
3. นางพงษ์ลดา สุขเจริญโรงเรียนวัดนครเนืองเขตกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา รัตนวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสกุลพร ทองไพจิตรศึกษานิเทศกรรมการ
3. นางจริยา ศรีจันทร์ทับศึกษานิเทศกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ พุ่มผกาโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการ
3. นายมนตรี เผือกประดิษฐ์โรงเรียนมารดานฤมลกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ พุ่มผกาโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการ
3. นายมนตรี เผือกประดิษฐ์โรงเรียนมารดานฤมลกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ สังสุทธิกุลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา นิ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
3. นางสาวโสภา ถาวรเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ สังสุทธิกุลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา นิ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
3. นางสาวโสภา ถาวรเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนการทำมาหากินฯประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ คงมินทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร สุวันวงศ์โรงเรียนบางปะกง”บวรวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนการทำมาหากินฯประธานกรรมการ
2. นางนางพเยาว์ คงมินทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร สุวันวงศ์โรงเรียนบางปะกง”บวรวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ แป้นประหยัดโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ ประธานกรรมการ
2. นางสาวภทรพรรณ กุมภีร์ โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางธัญทิพย์ โพธิวงศ์บารมีโรงเรียนมารดานฤมลกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ แป้นประหยัดโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวภทรพรรณ กุมภีร์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางธัญทิพย์ โพธิวงศ์บารมีโรงเรียนมารดานฤมลกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิษา ศรพรหมโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมฯกรรมการ
3. นายพรทิพย์ วงศ์พยัคฆ์ โรงเรียนผาณิตวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา สวนมาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวสุมิตรา พันทอง โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา สวนมาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวสุมิตรา พันทองโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ อ่ำขำโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรชภา ชุนรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
3. นางพิมจันทร์ มนูรีมโรงเรียนหมอนทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวปาริกา แก้วอารัญโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
5. นางสาวสุรีมาตร์ เกษตรภิบาลโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายบุญฤทธิ์ อ่ำขำโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรชภา ชุนรัตน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
3. นางพิมจันทร์ มนูรีมโรงเรียนหมอนทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวปาริกา แก้วอารัญโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
5. นางสาวสุรีมาตร์ เกษตรภิบาลโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร นกศิริโรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายฆ้อง มงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล ซื่อตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายชัชวาล พูลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายฆ้อง มงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล ซื่อตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายชัชวาล พูลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์เกษม จันทร์สิริกุล โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายปวีณ โคนะโร โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายศักดิ์เกษม จันทร์สิริกุล โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายปวีณ โคนะโร โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร ตามัยโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ประธานกรรมการ
2. นายชยากร เรือชัยโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้กรรมการ
3. นายภาสกร แย้มศรีผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเสกสรร ตามัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ประธานกรรมการ
2. นายชยากร เรือชัยโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้กรรมการ
3. นายภาสกร แย้มศรี ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร ตามัยโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ประธานกรรมการ
2. นายชยากร เรือชัยโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้กรรมการ
3. นายภาสกร แย้มศรีผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเสกสรร ตามัยโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ประธานกรรมการ
2. นายชยากร เรือชัยโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้กรรมการ
3. นายภาสกร แย้มศรีผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ หงษ์อุดม ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา จารุเหติ ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ หงษ์อุดม ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา จารุเหติ ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ หงษ์อุดม ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา จารุเหติ ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ หงษ์อุดม ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา จารุเหติ ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ หงษ์อุดม ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา จารุเหติ ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ หงษ์อุดม ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา จารุเหติ ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ หงษ์อุดม ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา จารุเหติ ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ หงษ์อุดม ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา จารุเหติ ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ หงษ์อุดม ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา จารุเหติ ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา จารุเหติ ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางพเยาว์ หงษ์อุดม ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ หงษ์อุดม ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา จารุเหติ ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ หงษ์อุดม ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา จารุเหติ ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทอง ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เผือกพูลผลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เทียนวงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทอง ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เผือกพูลผลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เทียนวงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บรรลือวงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บรรลือวงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บรรลือวงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บรรลือวงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บรรลือวงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บรรลือวงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บรรลือวงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บรรลือวงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บรรลือวงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บรรลือวงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางอุไร ช่อผกาข้าราชการบำนาญ โรงเรียนวัดดอนทอง ประธานกรรมการ
2. นางอรรถพร บัวพูลโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
3. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นางอุไร ช่อผกาข้าราชการบำนาญ โรงเรียนวัดดอนทอง ประธานกรรมการ
2. นางอรรถพร บัวพูลโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
3. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวเนติมา พัฒนกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางญานภร นันทพานิชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม. ๖กรรมการ
3. นางประกอบกูล นาคพิทักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรรมการ
4. นายถิร ฟูอินช่วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวเนติมา พัฒนกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางญานภร นันทพานิชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม. ๖กรรมการ
3. นางประกอบกูล นาคพิทักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
4. นายถิร ฟูอินช่วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งรัตน์ ยิ้มเนียมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ มัสเยาะโรงเรียนหมอนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวละออง ทองเฟืองโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงคราญ ทองเจือโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์ณรัตน์ เรืองรัตน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ สวนงามโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนงคราญ ทองเจือโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์ณรัตน์ เรืองรัตน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ สวนงามโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติชัย ชำนิประเสริฐกุลโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ์ ธงเดชชัยโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พัชชา ใจอารีย์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสันติชัย ชำนิประเสริฐกุลโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ์ ธงเดชชัยโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พัชชา ใจอารีย์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรประสิทธิ์โรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสุนิศา บุญชูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์รองประธานกรรมการ
3. นางกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุขโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวดาวเรือง ศรีหทัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางโนรี บุญมาเลิศโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิดธิดา กันแก้วโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีย์ สิงห์เจริญโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ เทียนทองดีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2รองประธานกรรมการ
3. นายพฤษภ ชอบสวนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีย์ สิงห์เจริญโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ เทียนทองดีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2รองประธานกรรมการ
3. นายพฤษภ ชอบสวนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิลา ประเสริฐกิจโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร วงษ์เกษมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรารองประธานกรรมการ
3. นายพิทยา แม่นทรวงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายองอาจ สัตยาภรณ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา วิหกเหิรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์รองประธานกรรมการ
3. นายกิจจา ตรีสามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา กลิ่นเชิดชูโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แก่นภมรโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา วิจิตรวงศ์โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางกัลยา กลิ่นเชิดชูโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แก่นภมรโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา วิจิตรวงศ์โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกิจจา ตรีสามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ สวนงามโรงเรียนดัดดรุณีรองประธานกรรมการ
3. นายปรินทร์ บุญญาวัฒน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ ศิริวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ประธานกรรมการ
2. นายรติ พิพัฒน์ศรีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
3. นายอาทิตย์ ยงสวัสดิ์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายธนภณ ธรรมรักษ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ประธานกรรมการ
2. นายรติ พิพัฒน์ศรีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
3. นายราชวัลลภ ลำพูนโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเนติมา พัฒนกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางญานภร นันทพานิชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม. ๖กรรมการ
3. นางประกอบกูล นาคพิทักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
4. นายถิร ฟูอินช่วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวเนติมา พัฒนกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางญานภร นันทพานิชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม. ๖กรรมการ
3. นางประกอบกูล นาคพิทักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
4. นายถิร ฟูอินช่วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐนันท์ ทั่งกลางโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ชุนรักษ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นางสาวธนพร คูหาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐนันท์ ทั่งกลางโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ชุนรักษ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นางสาวธนพร คูหาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสุดารัตน์ กุลจงเจริญเลิศโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สุพิเพชรโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี โอ่งเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายปริญญา สีใส (เบอร์โทร : 081-758-9082 e-mail : brr_data@hotmail.com)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]