หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา 1 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปริญญา สีใส ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ดูแลระบบจัดการแข่งขัน  
2 นพดล ศรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี ดูแลระบบจัดการแข่งขัน  
3 นางกัลยา กลิ่นเชิดชู ครู โรงเรียนดัดดรุณี ดูแลระบบจัดการแข่งขัน  
4 นายราชวัลลภ ลำพูน ครู โรงเรียนดัดดรุณี ดูแลระบบจัดการแข่งขัน  
5 นอยอดินันท์ เดชพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี ประธานกรรมการ  
6 นางสาวกิติยา แสงสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๒ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันศูนย์ศิลปะ  
7 นางกรกันยา กสิกรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ กรรมการ  
8 นายไพรวัลย์ มาลัยศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการ  
9 นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๒ กรรมการ  
10 นายวรวิทย์ สังสุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๓ กรรมการ  
11 นายชัยรัตน์ แป้นประหยัด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๕ กรรมการ  
12 นางนันทิยา สวนมาลี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา กรรมการ  
13 นางพเยาว์ คงมินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี กรรมการ  
14 นางสาวสุมิตรา พันทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม กรรมการ  
15 นางพิมจันทร์ มนูรีม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนหมอนทองวิทยา กรรมการ  
16 นางสาวสุธิษา ศรพรหม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
17 นายนพดล สกุลเหลืองอร่าม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ กรรมการ  
18 นายประมินทร์ ชูพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” กรรมการ  
19 นางอรรถพร บัวพูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล กรรมการ  
20 นางพรทิพย์ วงษ์พยัคฆ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนผาณิตวิทยา กรรมการ  
21 นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ  
22 นางณัฐณิชาช์ วรรณนภาลัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการและเลขานุการ  
23 นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศร ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
24 นางสาวสุรีมาตร์ เกษตรภิบาล ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
25 นายก้อง มักสัมพันธุ์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
26 นางสาวภทรพรรณ กุมภีร์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
27 นางสาวพัทธนันท์ ศึกษิต ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
28 นายอมร อินทสุวรรณ์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
29 นางสถิต แพทย์วิชาธร วิทยากรท้องถิ่นโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
30 นายประกาศิต บันเทิงจิตร วิทยากรท้องถิ่นโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
31 นางประทุม อมรนพกุล ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
32 นางสาวนันท์ณรัตน์ เรืองรัตน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
33 นางสาวดาวเรือง ศรีหทัย ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
34 นางสาวรุ่งรัตน์ ยิ้มเนียม ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
35 นายปรินทร์ บุญญาวัฒน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
36 นายปริญญา สีใส ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
37 นายพฤษภ ชอบสวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
38 นางสุดารัตน์ กุลจงเจริญเลิศ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
39 นางสาวสุวิลา ประเสริฐกิจ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
40 นางสุนิศา บุญชู ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์  
41 นางสาวรัตนา วิหกเหิร ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายปริญญา สีใส (เบอร์โทร : 081-758-9082 e-mail : brr_data@hotmail.com)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]