หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cco2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ศรีวรนันท์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
2. นายประวัติชัย อินทวิชัยโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายมณฑล นำพะวาโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
4. นางมุกดา สุขขีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา กรรมการ
5. นายมาณพ จิตรวิเศษสมโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววลัยรัชช์ ตอรบรัมย์โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย กุนเสนโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” กรรมการ
2. นางวัลลิกา หวันวงศ์โรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรุณ เลขพัฒน์โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ไชยราชโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
5. นางกรรณิการ์ อธิราชโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศุภลักษณ์ เกื้อกูลโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
7. นางสาวชนิดา เข็มกลัดโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวธนพร พิสูจน์โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
2. นายสมภพ ดวงชอุ่มโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวนุชนภางค์ กระจ่างโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสมใจ จินดาวงษ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางนิรมล ภูนามูลโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
3. นางวรัญญา เนียนทะศาสตร์โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสร้อยศรี วงศ์สุวรรณ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นางสาวพัชรี มะลิวัลย์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ โภควัฒน์สกุลโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางนิชานันท์ ชูดวงแก้วโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นางเรณู เสน่ห์หาโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ คงเจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางอังคณา สังสะนะโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
3. นายประเสริฐ แจ่มแจ้งโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
4. นางรัชนี พูนสุขวัฒนาโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเกสรา คนทาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญนภา ชัยชนะพาลโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
2. นางโสภิต มูลดามาตรโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
3. นายปริญญา มั่นประเสริฐโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญนภา ชัยชนะพาลโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
2. นางโสภิต มูลดามาตรโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิวภรณ์ โสภาโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุษา อึ่งแดงโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นางสาวเกียรติภัทร์ ยอแซโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวสาริศา ทวีตาโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางวันทนา โสวัณณะโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา อึ่งแดงโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวเกียรติภัทร์ ยอแซโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นายสมชัย มานะวะโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางโสภิต มูลดามาตรโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นายสมชัย มานะวะโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางโสภิต มูลดามาตรโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมสกุล จันทร์โสภาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายวรรธนะ สังสะนะโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
3. นางสาวปัณณพร ศุกระสรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมสกุล จันทร์โสภาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายวรรธนะ สังสะนะโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
3. นางสาวปัณณพร ศุกระสรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวปัณณพร ศุกระสรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางสาวปิยรัฎธ์ ปู่ทาโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โสวัณณะโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย เจริญเมืองโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
2. นางสาวสาริศา ทวีตาโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายประเมิน วงษ์มิตรแท้โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวสาริศา ทวีตาโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
2. นายกิตติชัย เจริญเมืองโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
3. นางสาวศิวภรณ์ โสภาโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประเมิน วงษ์มิตรแท้โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ชัยชนะพาลโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
3. นายวรรธนะ สังสะนะโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิวภรณ์ โสภาโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายประเมิน วงษ์มิตรแท้โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ชัยชนะพาลโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
3. นายวรรธนะ สังสะนะโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นายรังสรรค์ วรรณพิรุณโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นายรังสรรค์ วรรณพิรุณโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นายรังสรรค์ วรรณพิรุณโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นายรังสรรค์ วรรณพิรุณโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นายรังสรรค์ วรรณพิรุณโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นายรังสรรค์ วรรณพิรุณโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นายรังสรรค์ วรรณพิรุณโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
2. นายเสกสรร ตามัยโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแหลมใต้กรรมการ
3. นายสมหมาย ตั้งจิตกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
2. นายเสกสรร ตามัยโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแหลมใต้กรรมการ
3. นายสมหมาย ตั้งจิตกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
2. นายเสกสรร ตามัยโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแหลมใต้กรรมการ
3. นายสมหมาย ตั้งจิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
2. นายพีระสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นายพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
2. นายพีระสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
2. นายพีระสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
2. นายพีระสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
2. นายพีระสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
2. นายพีระสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
2. นายพีระสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
2. นายพีระสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
2. นายพีระสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
2. นายพีระสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นายพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
2. นายพีระสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
2. นายพีระสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
2. นายพีระสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
2. นายพีระสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
2. นายพีระสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ กมลรัตนะสมบัติโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางชมัยนุช วรรณพุฒโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ เรืองฤทธิ์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสมคิด ภูมิพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางวราภรณ์ กมลรัตนะสมบัติโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายวิชิต เพชรศรีโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชมัยนุช วรรณพุฒโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
2. นางสมคิด ภูมิพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาววรรณพร อารีรัตนชัยโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณพร อารีรัตนชัยโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิชิต เพชรศรีโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นางสมคิด ภูมิพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางชมัยนุช วรรณพุฒโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสมคิด ภูมิพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางชมัยนุช วรรณพุฒโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ เรืองฤทธิ์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นายวิชิต เพชรศรีโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวิชิต เพชรศรีโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ เรืองฤทธิ์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางชมัยนุช วรรณพุฒโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายปวีณ โคนะโรโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นายวิชิต เพชรศรีโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณพร อารีรัตนชัยโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายวิชิต เพชรศรีโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ เรืองฤทธิ์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาววรรณพร อารีรัตนชัยโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นายวิชิต เพชรศรีโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ เรืองฤทธิ์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาววรรณพร อารีรัตนชัยโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายองค์การ กอน้อยโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นายบุญมี บำรุงสินโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นายเศวต เรืองนุชโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายประณัฐ รัตนเวคินโรงเรียนเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
2. นายธีรยุทธ ภูมิพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายสราวุธ อนีฆาศรีนนท์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ แว่นจันลาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
5. นางสาวนฤมล หนูหล้าโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพรรณี แสงอรุณโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางวาสนา ฉิมไทยโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอังสุดา ประทังเวโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางแสงศรี จันพิทักษ์โรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
2. นางพิมพิ์ปวีณ์ วิเศษฤทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายพิบูลย์ ตัญญบุตรโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา จำปาทองโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวภัณฑิรา เวกสันเทียะโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
3. นายธรรมนูญ กันทะหงส์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจภา แก้วกระจายโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
2. นางสิริภัณฑ์ แก้วมณีโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไลโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสัญญา ศรีสุลัยโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไลโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางสิริภัณฑ์ แก้วมณีโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ศรีสุลัยโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายวสุพล กระจ่างโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวรัตกัณฑ์ ฤทธิ์เจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ พัฒนบุญศิริโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
5. นางจิรนันท์ จันทโชติโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสัญญา ศรีสุลัยโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายวสุพล กระจ่างโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวรัตกันฑ์ ฤทธิ์เจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ พัฒนบุญศิริโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
5. นางจิรนันท์ จันทโชติโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ ไชยเมืองพลโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
2. นางสาวอาภาพร เจือพานิชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ชะระจำนงค์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวรรณไชย พิเนตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายสมุทร สุวรรณบุตรโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นางดลพร ชื่นสมบัติโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พรมงามโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชคโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัณฑิรา เวกสันเทียะโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พรมงามโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชคโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัณฑิรา เวกสันเทียะโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวรรณไชย พิเนตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายสมุทร สุวรรณบุตรโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นางดลพร ชื่นสมบัติโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนวพงศ์ เก็มกาแมนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางสาวกัญญา สุเสนาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
3. นายวสุพล กระจ่างโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชคโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ไชยเมืองพลโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชคโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ไชยเมืองพลโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางนิสากรณ์ เจริญแพทย์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์รัชต์ บุญญานุรักษ์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุลโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นายชูพงษ์ บุตรแก้วโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุลโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นายชูพงษ์ บุตรแก้วโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางกลิ่นผกา วุฒิศักดิ์สถิตย์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางจินดา อินทร์สุวรรณ์โรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ วัฒนพรไพโรจน์โรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
4. นายสำราญ บุญเขียวโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นายวิเชียร รักษาทรัพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางกลิ่นผกา วุฒิศักดิ์สถิตย์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางจินดา อินทร์สุวรรณ์โรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ วัฒนพรไพโรจน์โรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
4. นายสำราญ บุญเขียวโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นายวิเชียร รักษาทรัพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวเอ็นดู เทศมงคลโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
2. นางมยุรี เพิ่มพรศรีโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางวรรณพร ศรีบุญลอยโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
4. นายเลิศเกียรติ ศรีคำมูลโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ภูมิพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวเอ็นดู เทศมงคลโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
2. นางมยุรี เพิ่มพรศรีโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางวรรณพร ศรีบุญลอยโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
4. นายเลิศเกียรติ ศรีคำมูลโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ภูมิพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเบญจา เดชสุภาโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางสาวปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ณะวงษ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางกลิ่นผกา วุฒิศักดิ์สถิตย์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางมยุรี เพิ่มพรศรีโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวเอ็นดู เทศมงคลโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเบญจา เดชสุภาโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางรดาทิพย์ อยู่สุขโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ณะวงษ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางเบญจา เดชสุภาโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางรดาทิพย์ อยู่สุขโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ณะวงษ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดใจ วงษ์สุดโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นางเพ็ชรินทร์ อาฒยะพันธุ์โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
3. นางนภธนัญกรณ์ ฮวดสวาสดิ์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางณัทปภา ทองมั่นคงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายอานนท์ ไชยศาสตร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายชาญวิทย์ รักษาสุขโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิชัย เพิ่มพรศรีโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายพัชรพล มีถิ่นโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายธานินทร์ อุ่นเรือนโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวรรณีย์ มงคลโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ พรมงามโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ จรพิภพโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวปธิญยา สีหะนันท์โรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอนงค์ พรมงามโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ จรพิภพโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวปธิญยา สีหะนันท์โรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางชวนพิศ พงษ์รอดโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจรรยพร เมฆโหราโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จรพิภพโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางอนงค์ พรมงามโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
5. นางสาวปธิญยา สีหะนันท์โรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางชวนพิศ พงษ์รอดโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจรรยพร เมฆโหราโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จรพิภพโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางอนงค์ พรมงามโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
5. นางสาวปธิญยา สีหะนันท์โรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวรนุตร์ เข็มเฉลิมโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
2. นางสาวเด่นดวง แสงจันทร์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางเพ็ชรินทร์ อาฒยะพันธุ์โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวรนุตร์ เข็มเฉลิมโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
2. นางสาวเด่นดวง แสงจันทร์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางเพ็ชรินทร์ อาฒยะพันธุ์ โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบุหงา จรรยาสวัสดิ์โรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
2. นางสาวยุวดี ไพสาลีโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดาโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางบุหงา จรรยาสวัสดิ์โรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
2. นางสาวยุวดี ไพสาลีโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดาโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมนรัตน์ นิชเปี่ยมโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
2. นายเสริมวิทย์ แม้นเจริญโรงเรียนโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิตรวดี วิรัตน์ตนะโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางมะลิวัลย์ กรสีโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
2. นางประภา วงษ์มิตรแท้โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวนันทนิตย์ ยาจันทราโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญนภา ชัยชนะพาลโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
2. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายสมชัย มานะวะโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]